Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

V týchto dňoch a v spolupráci s ÚR ZVSR poriada sociálna komisia pri MOSR ojedinelú a svojim významom veľmi zaujímavú akciu – prieskum k založeniu penzionov pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Pôvodne sa myslelo a akcia bola označovaná ako príprava k založenia hospicov pre označenú klientelu. Akcia sa konala po regionoch. V stredu,30.júla 2014 sa konala v Banskej Bystrici pre okresy B.Bystrica a Zvolen. Zúčastnilo sa jej cca 20 výsluhových dôchodcov vo veku 50 – 89 rokov. Dvaja pracovníci MOSR si vypočuli naše názory na založenie penzionov pre VD. Dá sa povedať že “anketa” bola robená podrobne a účastnici museli oznámiť aj svoje osobné údaje a aj názor k založeniu penzionov. Dozvedeli sme sa zámer – počty penzionov, miesto, komu by boli určené a plánované poplatky pre záujemcov. Všetko prebiehalo k všeobecnej spokojnosti a diskusia bola bohatá. Bolo to ale len do doby než bol oznámený poplatok za penzion. Potom záujem celkom upadol. Suma bola astronomická. Plánuje sa platiť za ubytovanie cca 750 € za ubytovanie a 400 € za stravu a to na jeden jediný mesiac. Pre väčšinu záujemcov je to celkom dosť nakoľko priemerný výsluhový dôchodok vojakov je okolo 800 €. Pokus bol dobrý ale podmienky penzionov su podľa mňa neprijateľné. Penzion ale nerieší vôbec požiadavky na hospic. Ten je v súčasnej dobe aktuálny. Pred 5 rokmi sme sa vo Zvolene pokúsili o založenie vojenského hospicu v objekte “Baková Jama” vo Zvolene sťa bývalého vojenského objektu. Pokus MOSR zamietlo a výhodne tento predalo. Akcii predchádzala aj anketa a záujemcov bolo aj na hospice dva. Dúfam, že akcia k penzionom nebola len na oko a že slúžila len ako zámienka k opätovnému výhodnému predaju vojenských objektov.
pplk.v.v. Ing. Anton Gombár – tajomník Rady klubu Zvolen ZVSR.

Výstup na Vtáčnik na MS v behu do vrchu

Dňa 12.7.2014 sa v našom regióne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu do vrchu. Štart podujatia bol na futbalovom ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a cieľovú pásku účastníci pretínali na vrchole pohoria Vtáčnik. Celková dĺžka trate bola 11 km s neuveriteľným prevýšením 1140 metrov. Majstrovstiev sa zúčastnil aj člen nášho klubu nrtm. Ing. Roman Mikula a my ostatní sme ho spolu s priateľmi a sympatizantmi Klubu Horná Nitra privítali v cieli. V celoslovenskej silnej konkurencii obsadil Roman vo svojej kategórii pekné 15. miesto a prítomnej verejnosti sme ukázali, že vo Zväze vojakov máme aj členov, ktorí dokážu uspieť aj v takýchto fyzicky náročných pretekoch.
kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ
predseda klubu

 

IMG_4672a IMG_4715a IMG_4678a

 

IMG_4689a

 

Informácia z Pozvania SVzP AČR v dňoch 28.6. – 1.7. 2014

Svaz vojáku z povolání (SVzP) AČR oslavoval 12. výročie vzniku Ozbrojených sil České republiky. Spojili ho s pozvaním „bývalých predstaviteľov“ Vojenských zväzov armád krajín Vyšegrádskej štvorky. V diskusii si chceli vymeniť skúsenosti z práce v národných organizáciách pri obhajobe sociálnych nárokov profesionálnych vojakov a vojenských dôchodcov. Diskusia sa rozšírila aj na spoluprácu s EUROMILom a ďalšími národnými organizáciami, ktorých členstvo má dlhodobejšie korene ako sú naše vo V4.
Ako hostia prijali pozvanie plk. v.v. Anatol Tichoniuk z Poľska, pplk. v.v. Otto Heiling z Maďarska a plk. v.v. Michal Bohunický zo Slovenska.
Z českej strany sa zúčastnili dlhoroční členovia Ústrednej rady SVzP pplk. Roman Doba a plk. v.v. Jaroslav Kalivoda a rovnako zástupcovia niektorých klubov. Prezentovali záujem o Osobitný systém sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl a zborov SR a naliehavú žiadosť o spoluprácu klubu Brno s našim klubom v Bratislave. Oba záujmy som uspokojil. Prezentovali aj ukončenie činnosti SVzP v Asociácii vojáci sobě. Zaznela požiadavka na spoločné riešenie nízkeho záujmu profesionálnych vojakov o členstvo v SVzP a ZVSR.
V diskusii výrazne dominovala téma medzinárodnej spolupráce v rámci EUROMILu ako inštitúcie, ktorá obhajuje záujmy vojakov pred orgánmi NATO, EU, OBSE, Europskou odborovou centrálou a ďalšími, ktoré majú vzťah k vojenskej službe.
Pri zakladaní organizácií KONWENT a HOSZ, poskytli významnú podporu predstavitelia organizácie nemeckých, holandských, belgických, dánskych vojakov. Išlo hlavne o diskusie s politickými predstaviteľmi štátov, aby pochopili potrebu vzniku organizácií, ktoré budú s nimi a veliacimi štruktúrami spolupracovať na efektívnom budovaní ozbrojených síl. Predovšetkým nemeckí kolegovia pomohli aj materiálne. Riadiace dokumenty KONWENT a HOSZ vychádzajú zo zákonov daného štátu. Hodnotným spôsobom zhmotňujú aj skúsenosti dlhoročných členov EUROMILu. Každá organizácia je princípmi novej činnosti iná. HOSZ je odborová, KONWENT je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva obrany, ale s potrebnými prvkami samostatnosti a nezávislosti. Obe organizácie však úspešne pracujú na prospech obhajoby potrieb vojakov a zabezpečovania bezpečnosti a obrany štátov.
Významným aspektom medzinárodnej spolupráce je využívanie skúseností a argumentov, pri predkladaní návrhov na novelizáciu a doplnenie zákonov alebo vnútrorezortných noriem. Len jedna oblasť za všetky. Vojaci našich armád plnia úlohy v misiách podľa rovnakých noriem, veľmi často v zmiešaných jednotkách a musia mať aj rovnaké predpoklady na plnenie úloh. Preto napr. pri zranení by mala byť ich ďalšia služba v armáde riešená rovnakým spôsobom. Prax potvrdila, že pre navrhovanú úpravu zákona je vhodné využiť argumentácie a doslovné citácie zákonov iného štátu. Prezident a členovia predsedníctva EUROMILu aj osobnou angažovanosťou k europoslancom a národným politikom prispeli k riešeniu problémov v Španielsku alebo Portugalsku. Prispeli k upokojeniu vzťahov, ktoré zachádzali až do snáh o personálne riešenia predstaviteľov národných organizácií.
Dôležitá je aj otázka súčasnosti, význam členstva národných organizácií v EUROMILe. Závažný je argument členských príspevkov, ktoré nie sú napr. pre ZVSR, zanedbateľné. Ako zaznelo aj pri tejto diskusii, čo nám členstvo prináša. Veď SVzP ukončil svoje členstvo práve z tohto dôvodu. V nasledujúcich riadkoch nechcem špekulovať okolo opodstatnenosti rozhodnutia SVzP. V stručnosti uvediem skúsenosti plk. Tichniuka a pplk. Heilinga. Obaja boli dve volebné obdobia členmi predsedníctva EUROMILu, aktívne sa podieľali na jeho práci, boli veľmi často v kontakte s kolegami z rôznych národných organizácií. Poznatky využívali na rozširovanie rozhľadu kolegov doma, nastolovaní tém nových riešení a postupov pre ich dosiahnutie. Zhodli sa v tom, že členstvo v EUROMILe je jednoznačne prospešné pre aktívne organizácie. Aktívnosť, nielen plnením si základných povinností člena (členské a účasť na rokovaniach prezídia), ale aktívnym využívaní informácií a aktívnou komunikáciou. Byť aktívni v riešení problému, ktorý chceme riešiť. Radiť sa s organizáciami, ktoré problém už vyriešili. Využívanie informácií o tom čo sa v medzinárodných inštitúciách pripravuje, diskutuje, pridať naše názory a skúsenosti. Orientovať budúcnosť ZVSR na zmeny, ktoré EU prinesie aj do slovenskej spoločnosti. Už roky hovoríme o nezáujme profesionálnych vojakov o členstvo v ZVSR, ale aj mladších výsluhových dôchodcov. Skúsme sa pozrieť prečo je skoro 100% organizovanosť vo Švédsku, ako pracuje Bundeswehrverband, čím je zaujímavá pre svojich členov už 100 ročná holandská organizácia. Som presvedčený, že na každú výzvu, ktorú budeme riešiť nájdeme v EUROMILe a jeho národných organizáciách postup ako dosiahnuť úspech, ale aj skúsenosti akých chýb sa vyvarovať. Jednoznačnou chybou by bolo, uspokojovať sa s dosiahnutým a nevšímať si, že život ide ďalej a ponúka aj nám mať to čo majú iní naši kolegovia.
Teraz mám na mysli samozrejme sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov, dôchodcov a ich rodín. Určite si spomenieme aj na nedávne obdobie, kedy táto hodnota bola spochybňovaná v médiách až do útokov proti výsluhovým dôchodcom.
Preto potrebujeme to, čo majú iní naši kolegovia, akčnejší medzinárodne zorientovaný ZVSR. Čas na zmeny máme len do konca tohto roka.

Táto informácia nie je vyčerpávajúca a nechcel som ísť do podrobností. Preto ani nepíšem o sociálnom programe, ktorý českí kolegovia pripravili, ktorý bol zaujímavý a dôstojný k pozvaným hosťom. O tom, že bola akcia hodnotená ako veľmi pozitívna všetkými zúčastnenými stranami, svedčí dohoda, že sa stretneme o rok znova.

 

Ing. Michal BOHUNICKÝ
Čestný prezident Zväzu vojakov SR

 

Pozvánka

 

 

Obec Smolenice

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava

(pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja)

Vás pozývajú na oslavy

100.výročia udelenia US patentu na padák
Štefanovi Baničovi

 

dňa 16.augusta 2014 v obci Smolenice

Program

09,00 – 09,50 Hymna, slávnostné otvorenie, príhovor predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing.Tibora Mikuša, PhD., príhovor starostky Smoleníc p. Pavlíny
Hornáčkovej, ocenenie jednotlivcov pamätnou medailou

10,00 – 12,20 Medzinárodný seminár „Štefan Banič, História, vývoj a použitie padáku“

12,30 – 13,30 Obed

13,10 – 13,40 Tlačová beseda

14,30 – 15,00 Pietny akt pri hrobe Štefana Baniča, kladenie vencov, príhovor duchovného,
zapálenie sviečok a presun do priestoru zoskokov

15,30 – 15,40 Zoskok parašutistov – veteránov

16,00 – 22,00 Kultúrny a spoločenský program, rozhovory a besedy

 

V priebehu celého dňa bude k dispozícii výstava padákov, premietanie záberov zo zoskokov, výstava zberateľských predmetov s výsadkovou tematikou, možnosť zakúpenia suvenírov, príležitostná poštová pečiatka.

 

 Pozvánka

Vážení členovia ZV SR,
v súčasnosti prebieha v pracovných komisiách príprava nových základných dokumentov ZV SR, ktoré majú byť vo finalizovanej podobe prerokované na konferencii v mesiaci september a schválené na mimoriadnom sneme, o zvolanie ktorého požiadalo 18 klubov ZV SR na Zväzovej rade 12.júna 2014. V snahe pomôcť komisii pre prípravu nového programového zamerania a zároveň umožniť členom ZV SR vyjadriť svoje názory, najmä na jeho charakter a ďalšie smerovanie, dovoľujem si vám predložiť návrh obsahových téz programového zamerania ZV SR. Chcem vyjadriť presvedčenia, že vás nasledujúce myšlienky zaujmú a naštartujú konštruktívnu diskusiu o reforme organizácie, ktorej my členovia predstavujeme základ a zároveň budúcnosť.
Jaroslav Junek,, člen predsedníctva ZV SR

OBSAHOVÉ TEZY PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA ZV SR
( návrh )

A. KORENE A KONTINUITA

Zväz vojakov Slovenskej republiky ( ďalej len “ZV SR” ) sa vo svojom programe opiera o myšlienkový odkaz a tradíciu organizácií dôstojníkov a rotmajstrov Československej armády; vojenské tradície národnooslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov za slobodu našich národov a tu žijúcich národností, tradície druhov vojsk Československej armády, skúsenosti Zväzu vojakov z povolania ČSFR a Zväzu vojakov z povolania Armády Slovenskej republiky, empirické poznatky a analytické dokumenty z budovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( ďalej len „OS SR” ) ako súčasti občianskej spoločnosti, garanta štátnej suverenity a plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ako aj o koncepčné dokumenty a legislatívu pre oblasť štátnej služby vojakov profesionálov a ich sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany vojnových veteránov, výsluhových a starobných dôchodcov bývalých vojakov z povolania a vojakov profesionálov.

B. CHARAKTER ZV SR

ZV SR je organizáciou združujúcou profesionálnych vojakov, vojakov vo výslužbe (ďalej len „cieľová skupina“) a ich sympatizantov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a ciele. Svojim hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám, ako organizácia s humanistickým poslaním k občanovi – vojakovi v priebehu a po ukončení jeho vojenskej služby.

ZV SR je nestranným a nezávislým združením občianskeho mimovládneho sektoru, ktorý pri naplňovaní svojich cieľov spolupracuje s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, regionálnou a miestnou samosprávou odbornými, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, občianskymi združeniami a stavovskými organizáciami doma i v zahraničí na základe spoločného záujmu a hodnôt formou partnerstva, uzatváraním a plnením vzájomne výhodných zmlúv. Vyznačuje sa otvorenosťou a potenciálom asociovať sa najmä v oblastiach sociálnej ochrany vojaka a jeho statusu v občianskej spoločnosti, rozvíjania brannosti, udržiavania vojenských tradícií a vojenských pamiatok.

Členovia ZV SR sú jeho základom, najväčším aktívom a bohatstvom. Združujú sa a rozvíjajú svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a jeho zákonmi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v EÚ a NATO, programom a podmienkami členstva v medzinárodnej organizácii EUROMIL a aktivitami krajín spolupracujúcimi v organizácii V 4. Dobrovoľný vstup do zväzu je pre nich príležitosťou napĺňať svoje predstavy spojené s profesijným zameraním, udržiavaním a prehlbovaním kamarátstva, záujmových aktivít, vnútorne zakorenenej vojenskej cti a povinnosti a hľadaním ochranného dáždnika.

Pri združovaní sa s ďalšími profesijnými organizácia formou kolektívneho členstva nezasahuje do ich autonómneho postavenia spojeného s ich činnosťou, právnym postavením, personálnymi a finančnými otázkami.

C. VERNOSŤ HODNOTÁM, PODMIENKA SÚDRŽNOSTI, AKCIASCHOPNOSTI A BUDÚCNOSTI ZV SR

Hodnotovým základom zväzu je demokratický charakter organizácie združujúcej vojakov s profesijným vzťahom k OS SR a jej sympatizantov, naplňovanie princípov humanizmu, občianskych práv a slobôd vojaka, stavovskej cti a bratstva, vernosti svojmu celoživotnému poslaniu a povinnosti k ochrane domoviny a jej občanov. Hodnotové základy zväzu sú vyjadrené v základných dokumentoch ZV SR a v Etickom kódexe člena, ktorý je úzko previazaný s Etickým kódexom profesionálneho vojaka OS SR .

D. BUDÚCNOSŤ ZV SR

ZV SR bol počas svojej dvadsaťročnej histórie spojený so zásadnými spoločenskými zmenami a transformáciou Armády Slovenskej republiky na OS SR. Tento vývoj ovplyvnil nielen charakter OS SR ako inštitúcie, ale najmä spoločenský status vojaka a kvalitu jeho života. Pri uvedených zmenách prevládal technokratický a ekonomický prístup. Riešenie a uplatňovanie sociálnych otázok života vojaka, najmä sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania sa do občianskej spoločnosti po ukončení vojenskej služby, podmienok jeho práce v ozbrojených silách a obnovy jeho fyzických a psychických síl sa dostali na okraj pozornosti. Hlavným kritériom sa stali finančné možnosti rezortu obrany a štátneho rozpočtu.

ZV SR nebol pripravený reagovať na tieto zmeny. Nemal pripravený strategický dokument a analýzou dopadov reforiem. Analýzy a upozornenia odborníkov nenašli svoju odozvu v konkrétnych politikách orientovaných na cieľové skupiny vojakov a systémové riešenia v jednotlivých oblastiach ich pracovného a osobného života. Objektívna situácia si vyžadovalo reformu samotného ZV SR. Zásadným spôsobom bolo potrebné vypracovať stratégiu ďalšieho smerovania ZV SR, aktualizovať základné dokumenty, zracionalizovať a zefektívniť jeho štruktúry. V činnosti ZV SR sa nevenovala dostatočná pozornosť reálnym hrozbám a útokom na sociálne zabezpečenie vojakov. Členovia ZV SR sa preto začali individuálne a v ad hoc vytvorených neformálnych skupinách s podporou erudovaných a obetavých kolegov domáhať svojich práv.

Vychádzajúc z empirických poznatkov, analýz a koncepčných dokumentov rezortu obrany a ďalších odborníkov pre oblasť obrany, podmienok štátnej služby vojakov profesionálov, sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania v nadväznosti na strategické dokumenty a legislatívu EU, výsledky činnosti ZV SR, odporúčania EUROMILu a skúsenosti partnerov v organizácii V 4 je nutné v nasledujúcom období zamerať úsilie ZV SR na :

1.OCHRANA OBČIANSKYCH A SOCIÁLNYCH PRÁV CIEĽOVEJ SKUPINY

Zabezpečovať systematický a nepretržitý proces monitorovania zmien, ktoré sa dotýkajú kvality života cieľovej skupiny a ich pracovných podmienok. V spolupráci s odborníkmi vypracúvať relevantné analýzy s možnými dopadmi na cieľovú skupinu. Na základe analýz sa aktívne podieľať na tvorbe politík a strategických dokumentov k sociálnej ochrane a sociálnemu zaraďovaniu cieľovej skupiny, aktívne vstupovať do legislatívneho procesu vo všetkých fázach legislatívneho procesu od prípravy legislatívneho zámeru až po schvaľovanie zákonov v NR SR a v orgánoch EU. Usilovať o úzku spoluprácu s EUROMILom a partnermi vo V 4 pri tvorbe, schvaľovaní a implementácií noriem a odporúčaní EÚ.

S využitím doterajších skúseností pri nadväzovaní kontaktov a spolupráce s relevantnými inštitúciami na všetkých úrovniach výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci presadzovať dodržiavanie občianskych a sociálnych práv cieľovej skupiny. Definovať cieľ, strategické a taktické postupy pri presadzovaní požiadaviek sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania. Vychádzať pri tom z predslovu ministra obrany SR k Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky v ktorom sa uvádza : „ Bez vojakov a vojačiek by aj najsofistikovanejšie zbrane boli bezcennými kusmi materiálu. Je našou povinnosťou zabezpečiť im plnú podporu vrátane modernej legislatívnej úpravy štátnej služby profesionálnych vojakov a stabilizácie ich sociálneho zabezpečenia“.

Pri naplňovaní svojho programu v oblasti ochrany občianskych a sociálnych práv cieľovej skupiny nadväzovať a prehlbovať spoluprácu s mimovládnym sektorom najmä Asociáciou policajtov vo výslužbe, Jednotou dôchodcov Slovenska, Konfederáciou odborových zväzov a občianskymi združeniami s profesijným zameraním k OS SR.

Presadzovať vytvorenie sociálnej tripartity v rezorte obrany ako poradného orgánu ministra obrany SR, za účasti zástupcov rezortu obrany, zástupcov zväzu ( prípadne koordinačného orgánu občianskych združení profesijne zameraných k OS SR) a odborového zväzu zamestnancov obrany.

2. SPOLUPRÁCA ZV SR S OS SR PRI NAPLŇOVANÍ ICH POSLANIA A CIEĽOV VYPLÝVAJÚCICH Z BIELEJ KNIHY O OBRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

S využitím odborného potenciálu ZV SR sa podieľať na tvorbe analýz koncepčných dokumentov najmä v oblasti alternatívnych foriem doplňovania ozbrojených síl budovaním systému aktívnych záloh a dobrovoľnej vojenskej služby.

Aktívne vstupovať do procesov zameraných na systematické zmeny v oblasti skvalitňovania podmienok pre štátnu službu vojakov ich sociálneho zabezpečenia, starostlivosti o ich rodiny, o vojenských veteránov, vytvorenie inštitucionálnej platformy pre obhajovanie záujmov profesionálnych vojakov vo vzťahu k podmienkam štátnej služby. Usilovať, aby sa touto platformou stal zväz s jasne zadefinovanými kompetenciami v zákone a interných predpisoch rezortu obrany a GŠ OS SR. Vlastnými aktivitami zväzu v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami a podnikateľskou sférou vytvárať možnosti sociálneho zaraďovania vojakov profesionálov tzn. ich integrácie po ukončení služobného pomeru do civilného prostredia a uplatnenia na trhu práce.
Obhajovať záujmy a propagovať OS SR v medzinárodnej organizácii EUROMIL, pri spolupráci v rámci organizácie V 4, vo verejnosti, najmä pri práci s mládežou.

3. ZVYŠOVANIE VPLYVU A REŠPEKTU ZV SR V OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI, AKTÍVNA ÚČASŤ ZV SR NA JEJ ROZVOJI.

Rozširovať a prehlbovať spoluprácu zväzu s mimovládnymi organizáciami, zapojiť sa do činnosti stálej konferencie organizácii III. sektoru, naviazať spoluprácu so splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť, usilovať o zapojenie sa do práce Rady vlády SR pre práva seniorov a ďalších poradných orgánov rezortných ministerstiev a verejnoprávnych inštitúcii. V kluboch s prevahou alebo kompletným zložením členskej základne zo seniorov zvážiť zapojenie sa do činnosti okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Usilovať o cielenú spoluprácu s územnými a miestnymi orgánmi samosprávy na základe projektov zameraných na oblasť sociálnej starostlivosti, udržiavania vojenských pamiatok a rozvíjania vojenských tradícií, ochranu životného prostredia a výchovy mládeže. Spoločne riešiť otázky integrácie cieľovej skupiny do civilného života a jej pracovného uplatňovania v orgánoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, pomoci rodinám vojakov profesionálov. Presadzovať vlastných zástupcov do činnosti zastupiteľstiev na miestnej a regionálnej úrovni k presadzovaniu záujmov cieľovej skupiny a ostatných občanov v komunálnej a regionálnej politike .

Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi a jednotlivými poslancami Národnej rady SR pri obhajobe záujmov cieľovej skupiny.

Vypracovať komunikačnú stratégiu zväzu a systematicky využívať informačné možnosti demokratickej spoločnosti pre šírenie objektívnych informácii o činnosti a problémoch členov a sympatizantov zväzu. Vytvorením funkcie hovorcu zväzu zabezpečiť užšie spoluprácu s elektronickými a printovými médiami, s využitím internetu najmä web stránky a sociálnych sietí zvýšiť vplyv na mladú generáciu, vytvárať fórum pre širokú diskusiu k pálčivým problémom, poskytovať poradenskú činnosť k ich riešeniu, zjednocovať a mobilizovať návštevníkov web stránky k obhajobe občianskych práv.

4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

a) rozšíriť a prehĺbiť svoju účasť na práci EUROMILu, vytvoriť komunikačné väzby na poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR v otázkach občianskych práv a sociálnej ochrany vojakov profesionálov,
b) aktívne sa podieľať na projektoch spolupráce v rámci V 4 a prehĺbiť dvojstrannú spolupráci medzi zväzom a organizáciami s profesijným vzťahom k armáde v ČR, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku,

5. PREHLBOVANIE DEMOKRACIE A VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE EFEKTÍVNU A KVALIFIKOVANÚ ČINNOSŤ ZV SR.

Upevniť a rozvíjať demokratické procesy vo zväze :

a) posilňovaním úlohy člena s jeho právami, povinnosťami a primeranou zodpovednosťou za naplňovanie poslania a cieľov zväzu,
b) prehlbovaním autonómneho postavenie klubov, ich kontrolnej, iniciatívnej a realizačnej funkcie. K tomu vytvoriť Zväzovú radu, ako najvyšší orgán kontroly naplňovania programu a uznesení zväzu medzi snemami s právomocou prijímania korekcie úloh snemu v nadväznosti na závažné zmeny, ktoré by mohli ohroziť záujmy celého ZV SR a jeho členov.
c) vyváženým postavením orgánov ZV SR a ich vzájomnej previazanosti,
d)otvorenosťou voči všetkým subjektom, ktorých hodnoty a ciele sú blízke, alebo zhodné s programom ZV SR. K tomu vytvoriť inštitút kolektívneho členstva za podmienok spresnených stanovami zväzu a uznesením snemu.
e) otvorenou komunikáciou medzi orgánmi zväzu a členskou základňou vytvorením informačného systému s povinnosťou orgánov zväzu vyhodnocovať a riešiť pripomienky a návrhy členov ZV SR,
f) vytvorením nezávislého orgánu, ktorý bude plniť úlohu mediátora, odvolacieho orgánu a disciplinárneho senátu.

Kvalifikovanú a efektívnu činnosť zväzu zabezpečovať :

a) zavedením manažérskeho systému riadenia a vybudovania výkonného manažérskeho orgánu Prezídia ZV SR s kvalifikovaným manažmentom pre jednotlivé oblasti činnosti ZV SR vychádzajúce z jeho poslania a strategických cieľov. Činnosť Prezídia ZV SR postaviť na kompetentnosti, obetavosti a zodpovednosti jeho členov za plnenie konkrátnych úloh a záujmov celého zväzu.
b) vytvorením štruktúry poradných orgánov zložených z odborníkov a siete spolupracovníkov pre jednotlivé oblasti činnosti ZV SR,
c) systematickým monitorovaním procesov a informácií vo všetkých oblastiach záujmu ZV SR a včasným prijímaním účinných opatrení,
d) racionalizáciou podporných procesov najmä v oblasti finančného a projektového manažmentu, vytvorením komunikačnej stratégie a vybudovaním komunikačného centra ZV SR.

 

E. CIELE ZV SR DO ROKU 2022

1. Vybudovať ZV SR ako sebavedomú, vplyvnú a rešpektovanú organizáciu, ktorá je schopná účinne a efektívne chrániť záujmy všetkých vojakov nielen v rezorte obrany ale aj v celej spoločnosti.

2. Stať sa lídrom integračných procesov v oblasti presadzovania spoločných záujmov subjektov združujúcich osoby s profesijným zameraním k obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky , k udržiavaniu a rozvíjaniu vojenských tradícií , pri akceptovaní ich nezávislosti, osobitostí a motivačných faktorov. Iniciovať vznik Koordinačnej rady uvedených subjektov. Usilovať o vytvorenie spoločnej sociálnej platformy ( tripartity ) zastúpenej občianskymi združeniami a nadáciami vojakov, odborovou organizáciou civilných zamestnancov rezortu obrany a zástupcami OS SR, ako poradného orgánu ministra obrany.

3. Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikačnej stratégie vytvárať podmienky pre posilňovanie sociálneho statusu vojaka v spoločnosti, jeho sociálnu ochranu a sociálne zaraďovanie do štátnych a podnikateľských štruktúr spoločnosti po ukončení štátnej služby vojaka profesionála. Trvalú pozornosť venovať udržateľnosti systému sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia vojakov profesionálov a poberateľov dôchodkových dávok, vojnových a vojenských veteránov; rodinnej politike a ochrane práv seniorov bývalých vojakov. Podieľať sa na odstraňovaní diskriminačných opatrení a riešení problémov tzv. staro-dôchodcov, rozhodne vystupovať proti prijímaniu takých opatrení, ktoré môžu mať za následok znehodnocovanie sociálnych dávok. Pre naplňovanie tohto cieľa vo väčšej miere využívať vlastné odborné kapacity, priateľský odborný potenciál, spoluprácu s Jednotou dôchodcov Slovenska, Asociáciou policajtov vo výslužbe a ďalšími občianskymi združeniami v oblastiach spoločného záujmu, s veliteľskými štruktúrami OS SR, organizačnými útvarmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR, s predstaviteľmi zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci a vrchným veliteľom ozbrojených síl. V oblasti riešenia problémov starobných dôchodkov uplatňovať vo vzťahu k Jednote dôchodcov Slovenska vzájomnú podporu a solidaritu. Priority pre oblasť sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia spresňovať na riadnom sneme ZV SR v strategickom dokumente na obdobie štyroch rokov.

4. Vytvorením názorovej a akčnej jednoty na poslanie, zameranie a spôsob fungovania ZV SR, so širokou podporou klubov a celej členskej základne zvýšiť efektívnosť činnosti ZV SR, prehĺbiť jeho demokratický charakter, príťažlivosť a záujem vojakov o členstvo vo ZV SR. Naštartovať legislatívne, organizačné, komunikačné procesy zamerané na rozširovanie a omladzovanie členskej základne, vytváranie nových klubov a akceptovanie orgánov zväzu vo všetkých štruktúrach ozbrojených síl.

5. V činnosti klubov spájať spoločné ciele a úsilie celej komunity s bohatou a rôznorodou činnosťou priťahujúcou záujem všetkých vojakov a sympatizantov. Posilňovať postavenia klubov v štruktúrach zväzu. Posilňovanie postavenia klubov opierať o kontrolnú a iniciatívnu funkciu Zväzovej rady v zásadných otázkach činnosti ZV SR a ich právnu subjektivitu, ktorá im umožní hlbšie rozvíjať svoju činnosť na miestnej a regionálnej úrovní.

6. Rozširovať počet klubov vojakov profesionálov v posádkach dislokácie útvarov a úradov OS SR a MO SR. Vytvárať zmiešané kluby s vojenských a vojnových veteránov, vojakov profesionálov. K členstvu vo ZV SR priťahovať členov klubov vojenských odborností, klubov zameraných na vojenskú históriu a branno-športovú činnosť. Do roku 2022 vytvoriť 30% klubov vojakov profesionálov a 20% zmiešaných klubov. Vojakov profesionál začleňovať do riadiacich štruktúr ZV SR a zvýšenú pozornosť venovať riešeniu sociálnej ochrany, zdravotníckej starostlivosti, rodinnej politike zameranej na všetkých vojakov profesionálov, ich pracovným podmienkam a voľnočasovým aktivitám.

7. Presadzovať udržanie posádkových klubov a podporovať vytváranie neštátnych klubových zariadení pre zabezpečovanie činnosti Klubov ZV SR. Pomáhať vytvárať právne, finančné a materiálne podmienky pre činnosť klubov a ich zariadení. Všetkým klubom, ktoré prejavia záujem o získanie právnej subjektivity poskytovať metodickú pomoc pri registrovaní klubov ako občianskych združení na MV SR .

8. Spolupracovať s OS SR pri aplikácií nového zákona o štátnej službe vojakov profesionálov a pripraviť návrh zákona o vojnových a vojenských veteránoch.

9. Spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych a rodiny a personálnym úradom Ozbrojených síl a MO SR vytvárať podmienky pre uplatnenie sa odchádzajúcich vojakov profesionálov na trhu práce.

10.Rozšíriť a zintenzívniť spoluprácu zväzu s medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s rovnakým alebo blízkym programovým zameraním.

11. V spolupráci so štátnymi orgánmi, regionálnou a miestnou samosprávou, ďalšími občianskymi združeniami a zahraničnými partnermi zapojiť zväz do brannej a vlasteneckej výchovy mládeže, udržiavania vojenských pamiatok a do organizovania podujatí venovaných významným vojensko-historickým udalostiam s cieľom vyjadriť úctu a vďaku obetiam vojen, zachovávať vojenské tradície, zvyšovať branné vedomie a zručnosti potrebné k obrane vlasti a postupne obnovovať rešpekt verejnosti k vojakom.

 

Podľa uznesenia 8. snemu ZV SR zvolal Prezident ZV SR 1. zasadnutie Zväzovej rady, ktorej členmi sú predsedovia klubov ZV SR. Rokovania sa zúčastnil aj čestný prezident Zväzu Michal Bohunický a členovia ÚR ZVSR.
Pre rokovanie Zväzovej rady boli predložené dva návrhy programu z dielne Predsedníctva Ústrednej rady a iniciatívnej platformy 4. klubov. Schválená verzia programu bola kompromisom oboch návrhov. Na úvod zasadnutia prebehla voľba členov volebnej komisie, ktorej úlohou bolo pripraviť voľbu vedenia Zväzovej rady.
Predsedovia klubov boli informovaní o činnosti Ústrednej rady, o činnosti pracovných komisií na prípravu základných dokumentov ZV SR, o činnosti Sociálno-zdravotnej komisie, o zahraničných aktivitách, o hospodárení s finančnými prostriedkami, stave riešenia podaní pred Ústavným súdom a na Generálnej prokuratúre.
Na zasadnutí bolo schválené trojčlenné vedenie Zväzovej rady:  Mojmír Hloch (Banská Bystrica), Ján Dobrovolský (Michalovce) a Peter Forgách (Trenčín). Za predsedu Zväzovej rady bol zvolený Mojmír Hloch, predseda klubu Banská Bystrica.
Pred prerokovaním a schválením uznesenia bola podľa čl. 7 písm. f) stanov ZV SR predložená Mojmírom Hlochom žiadosť 18 klubov na zvolanie mimoriadneho snemu na 20. 11. 2014. Prezident takto musí v zmysle citovaného ustanovenia v nasledujúcich mesiacoch zvolať mimoriadny snem, ktorého hlavnou úlohou je schváliť nové programové zameranie ZV SR, stanovy, rokovací poriadok a smernice pre hospodárenie. Zároveň budú v zmysle nových stanov vytvorené nové orgány ZV SR– Zväzová rada a Prezídium ZV SR.
Uznesenie z 1. zasadania Zväzovej rady stanovilo úlohy pre zavŕšenie procesu prípravy základných dokumentov a uskutočneniu mimoriadneho snemu. Z tohto hľadiska by sa mimoriadny snem dal charakterizovať ako reformný a z hľadiska obsahu programový, inštitucionálny a personálny. Pre správne pochopenie reformných procesov bude členská základňa, ale i verejnosť informovaná najmä o návrhoch programového zamerania ZV SR v strednodobom a dlhodobom horizonte a o návrhoch ďalších dokumentov, ktoré predstavujú podstatné nástroje pre efektívnu realizáciu programového zamerania ZV SR do praxe. „Bol to malý krok pri realizácii reforiem, ale veľký krok pre budúcnosť ZV SR, spoločnú organizáciu vojenských veteránov a vojakov profesionálov, ktorá nadväzuje na myšlienkový a hodnotový odkaz organizácií čs. dôstojníkov a rotmajstrov a zakladateľov ZV SR pred 20 rokmi“.

 

Informaci_o_cinnosti_UR_ZVSR

Informácia-o-zahraničných-aktivitách-1polrok (2)

Vyhodnote SZK-1

Komisia_programove_zameranie

Komisia_Stanovy

Navrh_smernice_o_hospodareni

Stav účtu Advokat

 

UZNESENIE
z 1.zasadania Zväzovej rady Zväzu vojakov SR konaného dňa 12.6. 2014 v Trenčíne

Predsedníctvo ÚR a Zväzová rada Zväzu vojakov SR na svojom rokovaní dňa 12.6.2014
Berie na vedomie:

a) Správu o činnosti ÚR ZVSR od 8. snemu
b) Informáciu predsedov komisií Legislatívno-právnej, Sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a Medzinárodných vzťahov
c) Informáciu predsedov pracovných komisii pre Stanovy (PKS), Smernicu pre hospodárenie (PKH) a pre Programové zameranie (PKP)

 

Schvaľuje:

a) Dočasnú komisiu Zväzovej rady – p. Hloch, Dobrovolský a Forgách
Ukladá :

a) organizačne a obsahovo pripraviť konferenciu ZV SR a spolu s programom uzatvoriť diskusiu k stanovám, programovému zameraniu a smerniciam pre hospodárenie.

T: september (20.9) Z: predsedníctvo ÚR v súčinnosti so ZR
b) pripraviť a uskutočniť mimoriadny snem ZV SR k novému programovému zameraniu, zmenám stanov, rokovaciemu poriadku a smerniciam pre hospodárenie
T: november (20.11) Z : ÚR a ZR ZVSR

c) vypracovať koncepciu Zväzu v oblasti zabezpečenia finančných zdrojov pre činnosť Zväzových orgánov a klubov. Koncepciu schváliť na mimoriadnom sneme Zväzu
T: október Zodpovedá: Predsedníctvo ÚR a pracovná komisia pre  hospodárenie (PKH)

d) Zväzové vyznamenania od 8. snemu bezplatne udeľovať podľa Smernice pre udeľovanie medailí
Termín: priebežne Zodpovedá: tajomník

Text: Junek, Hloch, Chuda, Bada

Foto F. Chuda

 

 

O Z N Á M E N I E

Dňa 15. marca 2014 sa v priestoroch športovej haly v Prievidzi uskutočnila ustanovujúca členská schôdza  novovzniknutého Klubu Horná Nitra. V súlade so stanovami Zväzu vojakov SR bola zvolená Rada klubu s hlavnými funkcionármi a schválený plán činnosti na rok 2014.

ZV SR je občianskym združením, v ktorom je členská základňa tvorená predovšetkým profesionálnymi vojakmi a vojenskými dôchodcami. V skutočnosti je však vo zväze len malé percento aktívnych profesionálov a v rámci Ozbrojených síl SR je záujem o členstvo minimálny. Táto skutočnosť podnietila pár profesionálnych vojakov z vojenských útvarov v regióne Hornej Nitry k založeniu klubu, ktorého prioritou bude združovať predovšetkým aktívnych profesionálov. Hrdosť a úcta k vojenskej uniforme a vojenskému povolaniu sú základným predpokladom pre vstup do nášho klubu, ktorého hlavným cieľom je prezentácia Ozbrojených síl SR na verejnosti. Účasťou na spoločenských, športových, ale aj spomienkových či pietnych akciách sa chceme podieľať na šírení dobrého mena OS SR nielen v našom regióne, ale aj v zahraničí.

Veríme, že našimi aktivitami oslovíme aj ďalších profesionálnych vojakov, ktorí nájdu zmysel v členstve ZV SR. Pre zachovanie kontinuity je veľmi dôležité získať podporu a presvedčenie u vojakov mladšej generácie ako budúcich nositeľov vojenských tradícií. V spolupráci s funkcionármi vojenských útvarov, občianskych združení, orgánmi verejnej správy a športových oddielov sa budeme snažiť vytvoriť podmienky pre realizáciu rôznorodých záujmových činnosti tak, aby členstvo v klube poskytovalo aj rôzne benefity.

Záverom sa chcem aj takouto formou poďakovať prezidentovi zväzu Ing. Tomášovi ŠVECOVI a čestnému prezidentovi Ing. Michalovi BOHUNICKÉMU za pomoc a podporu pri riešení otázok súvisiacich so založením klubu.

kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ

predseda klubu

 

 

 

 

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VOJENSKÝ ÚRAD SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

——¾¾¾¾¾——————————————————————————————

Č. p.: VÚSZ – 301-13/2013- OSSZ

                                                                                                                     Prílohy:  4/ 17

 

 

Schvaľujem:

28. november 2013

_________________________

           pplk. Ing. Gustáv TARCSI

                       riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCE REKREÁCIE

                                            v pôsobnosti Ministerstva obrany SR

                                                                v roku 2014

 

(metodické usmernenie pri podávaní žiadostí na  domácu rekreáciu a letný detský tábor)

 

BRATISLAVA   2013

Podľa Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 72/2013 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti vo vojenských zotavovniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydávam metodické usmernenie pri podávaní žiadostí o domácu rekreáciu na rok 2014.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v roku 2014 zabezpečuje domáce rekreácie v nasledujúcich rekreačných zariadeniach:

 • HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby
 • HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava
 • HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica
 • HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

Pri  rekreácii sa poskytuje finančný príspevok  v zmysle ustanovenia § 69 zákona č. 328/2002 Z.z.   v znení neskorších predpisov. Príspevok  je  zdanený v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Z dôvodu plnenia tejto povinnosti VÚSZ je nevyhnutné uvádzať  v prihláške rodné číslo  držiteľa.

Profesionálny vojak, ktorý je držiteľom  poukazu na preventívnu rehabilitáciu môže byť i držiteľom poukazu na domácu rekreáciu v tom istom termíne avšak  za predpokladu, že sa rekreácie zúčastnia jeho rodinní príslušníci.

Upozornenie: Deti musia byť v sprievode ďalšej dospelej osoby.

 

Spôsob prihlasovania sa na domácu rekreáciu a detskú rekreáciu

 

Ponuka na domácu rekreáciu sa nachádza v prílohe č. I. tohto metodického usmernenia. Ponuka na detskú rekreáciu sa nachádza v prílohe č. II. tohto metodického usmernenia. Žiadateľ o rekreáciu uvedie v prihláške aj náhradný termín rekreácie  pre  prípad, ak požadovaný turnus v prvom poradí je obsadený. Žiadateľ je povinný napísať do prihlášky svoje evidenčné číslo v systéme SAP, v prípade výsluhových dôchodcov identifikačné číslo rozhodnutí o výsluhovom dôchodku. Prihláška musí byť podpísaná veliteľom útvaru, resp. riaditeľom úradu.

Poukazy na domáce rekreácie a detské tábory sa  distribuujú  záujemcom na základe ich žiadosti  na adresu trvalého bydliska.

Informácie o voľných rekreačných pobytoch sa  uvádzajú  na webovej stránke úradu www.vusz.sk

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Špitálska 22

812 74 BRATISLAVA.

Termín podávania žiadostí na rekreáciu : 1. pre prvotnú distribúciu poukazov – do 16. 12.2013   

                                                                        2. pre následnú distribúciu poukazov – priebežne

Distribúcia poukazov:

 1.  prvotná distribúcia poukazov  –   do  18. 12.  2013 na mesiac január a február 2014

 2.  následná distribúcia poukazov –  do 30 dní od prijatia žiadosti

 

Spôsob zasielania prihlášok:

- na uvedenú adresu, 

- faxom  0960/316 095, voj. linka 316 095,

- e-mailom: vusz65@vusz.sk

 

 

 

 

 

 

Platba:

Držiteľ poukazu je povinný uhradiť cenu uvedenú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. III, to znamená počet lôžkonocí  x  platba pre  príslušnú kategóriu.

1. Ak po zaplatení  ceny rekreácie držiteľ poukazu  ruší účasť na rekreácii, v prípade zdokladovania  relevantného dôvodu nenastúpenia – PN – potvrdenie od ošetrujúceho lekára, výpisom z rozkazu veliteľa útvaru o bezodkladnom plnení služobných povinností, VÚSZ mu vráti zaplatenú sumu za rekreáciu.  Vrátenie poukazu je možné len písomnou formou.

2. V prípade, ak držiteľ poukazu nepredloží uvedené potvrdenia, VÚSZ si vyhradzuje právo vyžadovať od držiteľa poukazu úhradu vzniknutých nákladov na rekreáciu  podľa stornovacích podmienok dohodnutých so zabezpečujúcou organizáciou.

 

V cene rekreácie je  zahrnuté:

 • ubytovanie
 • stravovanie vo forme plnej penzie
 • predplatené služby na mieste pobytu

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia si vyhradzuje právo upraviť ceny rekreačných poukazov v zmysle podpísaných zmlúv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. I

 

Ponuka domácich rekreácií

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 

POLOHA – osada Tatranské Zruby sa nachádza v nadmorskej výške 1000 m na území Tatranského národného parku. HOREZZA, a.s. Hotel Granit Tatranské Zruby  sa nachádza na západnom svahu Slavkovského štítu pri Ceste Slobody medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Poliankou.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu,  pravidelná výmena uterákov, 1 procedúra podľa vlastného výberu z ponuky elektromasážnych prístrojov.

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava sa nachádza v centre rekreačnej oblasti Zemplínska šírava v okrese Michalovce.

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, v sezóne – 1 služba rehabilitačného strediska podľa vlastného výberu – elektroliečba, posilňovňa alebo krytý bazén, v mimosezóne – 2 služby rehabilitačného strediska podľa vlastného výberu – elektroliečba, posilňovňa alebo krytý bazén.

 

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica sa nachádza v nadmorskej výške

1428 m v centre Národného parku Veľká Fatra.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, pravidelná výmena uterákov.

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera sa nachádza  nachádza v centre kúpeľného mesta Piešťany, 900 metrov od Kúpeľného Ostrova a jeho súčasťou je veľký park a kúpeľné centrum s vonkajším a krytým bazénom, termálnym prameňom, saunou, masážami a posilňovňou. Vo verejných priestoroch je vám k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet.

Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou, satelitnou TV a chladničkou. Niektoré izby majú aj časť s posedením. Bezplatné káblové pripojenie na internet je k dispozícii v niektorých izbách.

Do centra mesta sa dostanete za 5 minút a tenisové kurty sa nachádzajú 600 metrov od ubytovania.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, pravidelná výmena uterákov

 

 

 

Príloha č. II

Ponuka detských rekreácií

Letné detské tábory

(ďalej len „LDT“)

 

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

(telefonický kontakt 044/4323516)

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica organizuje letné detské tábory, ktoré sú zamerané na turistiku, spoznávanie fauny a flóry Veľkej Fatry, historických miest okolia a športové aktivity. Účastníci LDT budú ubytovaní v areáli HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica (budova „C“). Každá izba je vybavená posteľami, stolom, stoličkami, skrinkami a ostatným vybavením nevyhnutným pre pobyt (deky, prestieradlá, posteľná bielizeň). Každá bunka má vlastné príslušenstvo. V budove C sa nachádza i spoločenská miestnosť, kuchynka a izba zdravotníka.

Účastníkom LDT bude strava poskytovaná v jedálni HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica vo forme plnej penzie. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera). Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí deťom pitný režim počas celého pobytu. V prípade, ak účastníci LDT budú mimo areálu, HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí suchú stravu vo forme balíčka, ktorá nutrične a energeticky zodpovedá teplému pokrmu.

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí pedagogický a zdravotný dozor v každom rekreačnom turnuse. LDT je určený pre deti od 8 do 16 rokov.

                               LDT  bude organizovaný v termínoch:

 

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

30. 06. 2014 –  13 07.  2014    – turnus organizuje VIKARIÁT  ORDINARIÁTU OS SR

V cene LDT  je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 10,00 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j.. 13 nocí) v LDT je  130,00 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 390,00 € .

    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

(telefonický kontakt 052/4422751)

 

LDT zabezpečovaný HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby je zameraný predovšetkým na vysokohorskú turistiku, poznávanie fauny a flóry TANAPu, zaujímavých miest podtatranského regiónu  a športové aktivity. Deti budú ubytované v chatovej osade Tatranské Zruby v 4 – 5-lôžkových chatkách. Každá chatka je zariadená a vybavená pre pobyt detí. V areáli LDT sú umiestnené sociálne zariadenia.

Účastníkom LDT bude poskytovaná strava vo forme plnej penzie v jedálni HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera). Počas celého pobytu bude deťom poskytovaná teplá varená strava a zabezpečený pitný režim. V prípade, ak program LDT bude mimo areálu HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby, budú pre deti zabezpečené studené balíčky. Tie energeticky a nutrične zodpovedajú teplému pokrmu.

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby zabezpečí v každom rekreačnom turnuse pedagogický a zdravotný dozor.

LDT je určený pre deti od 11 do 16 rokov.

 

                             LDT Tatranské Zruby bude organizovaný v termínoch:

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

 

V cene LDT  je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 8,26 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j.. 13 nocí) v LDT je 107,38 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 322,14 € .

 

 

 

 

 

 

 

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 (telefonický kontakt 056/6492571)

 

LDT zabezpečuje HOREZZA, a.s.Hotel Granit  Zemplínska Šírava.  Program týchto táborov je orientovaný najmä na letné športy a aktivity (kúpanie, člnkovanie, vodné loptové hry a pod.) a spoznávanie zaujímavostí a historických  miest zemplínskeho regiónu. Deti budú ubytované v murovaných chatkách v areáli HOREZZA, a.s.Hotel Granit  Zemplínska Šírava. Každá chatka má 10 postelí, vlastné sociálne príslušenstvo a kuchynský kútik.

Deti sa budú stravovať v jedálni HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava  vo forme plnej penzie. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera).  Počas celého pobytu bude zabezpečená teplá varená strava a pitný režim. V prípade programu mimo areálu, bude deťom zabezpečená suchá strava vo forme balíčkov, ktoré energeticky i nutrične zodpovedajú teplému pokrmu. HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava zabezpečí počas LDT pedagogický i zdravotný dozor. LDT je určený pre deti od 7 do 16 rokov.

            

LDT  VZ ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA bude organizovaný v termínoch:

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

11. 08. 2014 –  24. 08.  2014   –  turnus organizuje    EKUMENICKÁ  PASTORAČNÁ SLUŽBA                                                                                     

V cene LDT je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 9,00 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j. 13 nocí)  v LDT je 117,00 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 351,00 € .

 

 

                  

 

 

 

                                                  

Príloha č. III

 

 

 

 

    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 


 

    


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 

 


                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 –    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

1/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/1

zamestnanec

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

2/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

3/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

3/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

4/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

5/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

6/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 28. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 22.4.- 23.6.; 29.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus -    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit   Tatranské Zruby

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/1

zamestnanec

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera

 


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 –    HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

1/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/1

zamestnanec

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

2/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

3/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

3/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

4/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

5/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

6/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 28. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 22.4.- 23.6.; 29.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/1

zamestnanec

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 

Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 – HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

1/2

Manžel/ka

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

24,00

8,00

19,50

6,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/1

Zamestnanec

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/2

Manžel/ka

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

24,00

8,00

19,50

6,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

3/1

Dôchodca do 55 r.

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

3/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

3/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

16,00

16,00

13,00

13,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

4/1

Dôchodca nad 55 r.

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

4/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

4/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

4/4

Ddieťa do 10 r.

1/3

21,30

10,70

17,30

8,70

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

5/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

16,00

16,00

13,00

13,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

6/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

6/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

21,30

10,70

17,30

8,70

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  17.4.- 22.4.; 30.6.- 31. 8.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 13.1.-13.4.; 28.4.-29.6.; 1.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

 

Jednorazový príplatok pre vybrané turnusy na celý pobyt 2014

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

vianočný                 turnus

Silvestrovský turnus

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

1/2

Manžel/ka

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

9,00

3,00

13.50

4,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/1

Zamestnanec

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/2

Manžel/ka

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

9,00

3,00

13.50

4,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

3/1

Dôchodca do 55 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

3/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

4/1

Dôchodca nad 55 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

4/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

5/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

6/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica


 


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

1/2

manžel/ka

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

   7,00

16,50

5,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/1

zamestnanec

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/2

manžel/ka

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

16,50

 5,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

11,00

11,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

  9,40

14,65

 7,35

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/2

manželka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

11,00

11,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

  9,40

14,65

 7,35

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 14. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 23.4.-29.6.; 15.9. – 21.12. 2014

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

1/2

manžel/ka

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

21,00

  7,00

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/1

zamestnanec

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/2

manžel/ka

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

21,00

  7,00

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

14,00

14,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

9,40

18,60

9,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/2

manželka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

14,00

14,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

9,40

18,60

9,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

                                                                         Príloha č. IV

 

Pečiatka vojenského útvaru

(ústavu, úradu, zariadenia)

P R I H L Á Š K A

(na domácu  rekreáciu, letný detský tábor)

príslušníkov ……………………………………………

(vojenský útvar, ústav, úrad, zariadenie) – miesto

Držiteľ poukazu:

Hodnosť: Titul: Meno a priezvisko:
     
Evidenčné číslo SAP, resp.

Identifikačné číslo dôch.:1)

                                 Číslo poukazu PR:2)
Rodné číslo: Číslo OP:
Trvalé bydlisko:
PSČ: Tel. č.:
Číslo útvaru:   e-mail:
   
Zakrúžkujte číslo zvoleného zariadenie:                1. DR

                                                                                 2. LDT        

   
1.  Horský hotel Granit Smrekovica
2.  Horský hotel Granit Tatranské Zruby
3.  Hotel Granit Zemplínska Šírava
4.  Hotel Granit Piešťany-K.Ú. F.E.Scherera
 
Termín od – do: ………………………….. Počet osôb: …………………………..
Náhradný termín od – do: …………………………..
Spolu s držiteľom poukazu sa rekreácie zúčastňujú tieto osoby:

 

P.č. Meno a priezvisko rod. príslušníka Vzťah k držiteľovi Dátum narodenia Číslo OP  
1.          
2.          
3.          
4.          
 
Potvrdzujem, že údaje v tejto prihláške zodpovedajú skutočnosti.  
               
…………………………. ………………………………………………………
Podpis žiadateľa   Pečiatka a podpis veliteľa útvaru  
 
1) pozn. Evidenčné číslo SAP , resp. identifikačné číslo výsluhového dôchodcu je nevyhnutné vyplniť !

2) pozn. č PR uvádza profesionálny vojak, ktorý má pridelený poukaz na PR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čomu vyzýva „Odpoveď klubu Liptovský Mikuláš“?

Predovšetkým konštatujem, že som vždy zastával zásadu diskutovať vo vnútri Zväzu a na verejnosť prezentovať výsledky práce.
Dodržal som uvedenú zásadu poslal som list prezidentovi a predsedom klubov Zväzu vojakov SR. Mám informácie že niektorí predsedovia klubov zoznámili rady klubov a členskú základňu s Výzvou levického klubu aj s mojím listom. Iní predsedovia môj list pred členmi zatajili. V liste reagujem na aktuálnu situáciu vo Zväze, na základe komunikácie s predsedami klubov,  členmi  Zväzu a poznatkov zo schôdzí na ktoré ma pozvali rady klubov. Medzi predsedov s ktorými som komunikoval, do napísania tejto odpovede klubu Liptovský Mikuláš, patrí  aj RSDr. Peter KRAMARČÍK. Neodpovedal mi na ostatný mail ktorý som mu poslal a až z web-stránky sa dozvedám že má nejaké nejasnosti.  Som ochotný mu poskytnúť  svoje stanoviská cestou zväzovej pošty.
Nepovažujem za vhodné verejne odpovedať na predmetnú „Odpoveď na list Čestného prezidenta ÚR ZVSR predsedom klubov“, ale musím reagovať na nepresnosti, ktoré uvádza jeho autor.
V dokumente platnom pre všetkých ktorým sú „STANOVY ZV SR“  je v článku 7 napísané:
h) Ustredná rada:   –  volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta Zväzu a jedného člena Predsedníctva Ústrednej rady …
Z uvedeného je jasné že  p. Tomáš Švec je „Prezident ZVSR“ a  ako aj ja som  „Čestný prezident ZVSR“ , a nie …ÚR .

Ďalej
1.      Nasledujúce riadky som prečítal niekoľko krát, ale nepochopil som myšlienkové pochody  RSDr. Petra KRAMARČÍKA.
Citujem:  „Spracovať výpis z Plánu činnosti ÚR ZVSR na rok 2014 a tento zaslať predsedom klubov. Termín: do 10.12.2013 , zodpovedá: výkonný tajomník. Toto tiež nebolo bývalou ÚR splnené. Výpis bol zaslaný predsedom 9.1.2014, ale neboli tam zapracované úlohy vyplývajúce z porady s predsedami klubov 24.10.2013, toto je tiež úloha, ktorú bývalá ÚR nesplnila“.

Poradí mi niekto s čitateľov, prečo bývalá UR mala splniť úlohy termínované po 28. novembri 2013, teda po 1. rokovaní a začatí činnosti novej UR ZVSR, zvolenej na 8. Sneme?
2.      Aby nevznikal dojem, ktorý ponúka odpoveď RSDr. Petra KRAMARČÍKA,  že chcem veci riešiť iba s časťou predsedov proti iným, alebo podporovať  trieštenie Zväzu. List som poslal s nasledujúcim oslovením:       Pán prezident, páni predsedovia klubov Zväzu vojakov SR
Mám záujem aby bola upevnená jednota Zväzu, upravená organizačná štruktúra a Základné dokumenty, ktoré budú zodpovedať  súčasnosti a podmienkam v ktorých Zväz plní úlohy.
Oslovení funkcionári majú rozhodujúce práva, povinnosti  ale aj zodpovednosť , úmernú funkciám do ktorých boli zvolení.

3.      Dostal som niekoľko návrhov zverejniť list na web-stránke, pretože sa o jeho obsah zaujímali aj radoví členovia.  Zatiaľ som nedal svoj súhlas na zverejnenie, čo môžem zmeniť. Považujem ho za vnútro zväzovú  záležitosť a za rozhodujúcich funkcionárov vo zväze považujem tých, ktorých uvádzam v bode 2. Oni majú povinnosť pravdivo informovať a na základe dokumentov.

4.      Komunikujem s členmi Zväzu, bez rozdielu zastávaných funkcií. Vymieňame si poznatky a formujeme názory. Každému kto sa na mňa obráti odpovedám v súlade so svojim presvedčením. Ponúkam možnosť aj RSDr. Petrovi  KRAMARČÍKOVI, aby mi napísal čo nie je pravdivé v mojom liste a prečo.

5.      Odpoveď RSDr. Petra  KRAMARČÍKA zaváňa dogmatizmom a sklamaním že niektoré kroky nevyšli podľa plánov nejakej skupiny. Na argumentáciu používa dokumenty, ktorých spolutvorcami boli samotní členovia klubu Liptovský Mikuláš.
Len jeden príklad v stručnosti:  V organizačných opatreniach pre prípravu 8. Snemu je stanovené, citujem:  „Pre prípravu uznesenia, spresnenie Programového zamerania a základných dokumentov“, bol stanovený predseda komisie člen UR z klubu Liptovský Mikuláš (pripomínam: p. Doc. Ing.. Maixner CSc.).
Sám RSDr. Peter KRAMARČÍK však píše v predmetnej odpovedi:  „ Aj na 8. sneme boli do predložených návrhov dokumentov zapracované návrhovou komisiou iba návrhy z nášho klubu“. (?!)

Čo nato povedia navrhovatelia z ďalších klubov, to si nechcem ani predstaviť čo by sa tu spustilo. Pravda sa nedá prekryť zavádzaním. Ďalšie „zhody okolností“ nepovažujem za potrebné na tejto stránke uvádzať.

Áno, stotožňujem sa s myšlienkou RSDr. Petra KRAMARČÍKA:
 „ Hľadajme to, čo nás spája a nie to čo nás rozdeľuje a tým aj oslabuje našu činnosť ako celku.“

Dnes je podstatné riešiť  budúcnosť Zväzu. Našimi rozhodnutiami a činmi bude  Zväz posunutý/neposunutý, na vyššiu úroveň akcieschopnosti a efektívnosti svojej činnosti.  Je treba využiť  dobu,  8 mesiacov do snemu, na úpravu Základných dokumentov a zjednotenie Zväzu v názoroch na základné smerovanie. Verím že predsedníctvo Ústrednej rady v spolupráci s komisiami to dokážu, keď budú pracovať podľa harmonogramu so začiatkom 11.3. a úpravu Základných dokumentov skončia do konca októbra 2014. V posledných rokoch som v tomto smere urobil kus práce, nestihol som dotiahnuť veci do zdarného konca najmä „vďaka“ opozícii v ÚR.

Podporujem výzvu Levického klubu, zvolať Mimoriadny snem do 30.11.2014, schváliť stanovy a programové zameranie.
Zverejniť  opatrenia k príprave mimoriadneho snemu by bolo vhodné do 31. marca 2014.

S pozdravom                                              Ing. Michal Bohunický
Čestný prezident Zväzu vojakov SR

V  Ý  Z  V  A

na zvolanie mimoriadneho snemu Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

 

Klub Zväzu vojakov SR Levice na svojej výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.1.2014 prerokoval, schválil túto výzvu na zvolanie mimoriadneho snemu (ďalej len „MS“) Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ZVSR“).

Preto vyzýva Vás – Ústrednú radu Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ÚR ZVSR“) Trenčín k splneniu nasledovných úloh:

 1. Pripraviť nové základné dokumenty pre riadenie „ZVSR“.
 2. Pripraviť návrh novej organizačnej štruktúry, v ktorej by v riadiacom orgáne boli začlenení predsedovia klubov.
 3. Pripraviť a organizačne zabezpečiť vykonanie a priebeh „MS ZVSR“.
 4. Prejednať túto výzvu v „ÚR ZVSR“ a do 31. marca 2014 písomne informovať všetky „Kluby  ZVSR“ o spôsobe a termínoch riešenia „MS ZVSR“.

 

Termín konania mimoriadneho snemu žiadame do 30.11.2014.

 

O D Ô V O D N E N I E:

 

 1.   V dobe od 5.porady predsedov,  príprave a priebehu 8. Snemu „ZVSR“, príprave dokumentácie potrebnej pre registráciu dokumentov Občianskeho združenia a zverejnenie týchto dokumentov po 8. Sneme pre riadenie činnosti „ZVSR“ a jednotlivých klubov, až po písomnú informáciu vzniklo veľa nejasnosti a pochybení. Pre tieto okolnosti postupne strácame dôveru v tom, že „ÚR ZVSR“ pracuje v prospech klubov a ich členov, ale skôr prihliada k nejakému politikárčeniu. Stratila sa komunikácia medzi ústrednou radou a klubmi.
 2. V záujme upevnenia jednoty ZV SR a jeho členov a skvalitnenia vnútro zväzovej činnosti,  požadujeme aby terajšia „ÚR ZVSR“ v súčinnosti s predsedami klubov  pripravila pre „MS ZVSR“:

 

a)      návrh novej organizačnej štruktúry s dôrazom na plne funkčné začlenenie predsedov klubov do riadiaceho orgánu „ZVSR“.

b)      nové základné dokumenty pre riadenie zväzu vo vertikálnej i horizontálnej rovine v súlade s požiadavkami pre registráciu Občianskeho združenia v zmysle zákona.

c)      materiály spracované a úplne pripravené na „MS“ podrobila diskusií  za účasti všetkých klubov ZVSR.

d)     Pre riadenie „ZVSR“ po 8. Sneme „ZVSR“ spracovať kompletnú dokumentáciu v súlade s 8. Snemom „ZVSR“ a túto distribuovať písomne do všetkých klubov ZVSR. Termín splnenia: do 31.3.2014.

 

Odporúčame pre všetky kluby  ZVSR  oboznámiť sa s touto výzvou a stanovisko k nej, nech je kladné alebo záporné, zaslať  písomne na e-mail: levice@zvazvojakov.sk

 

V Leviciach  dňa: 28.1.2014

 

Vladimír Hebert

predseda klubu  Levice