Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

V  Ý  Z  V  A

na zvolanie mimoriadneho snemu Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

 

Klub Zväzu vojakov SR Levice na svojej výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.1.2014 prerokoval, schválil túto výzvu na zvolanie mimoriadneho snemu (ďalej len „MS“) Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ZVSR“).

Preto vyzýva Vás – Ústrednú radu Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ÚR ZVSR“) Trenčín k splneniu nasledovných úloh:

  1. Pripraviť nové základné dokumenty pre riadenie „ZVSR“.
  2. Pripraviť návrh novej organizačnej štruktúry, v ktorej by v riadiacom orgáne boli začlenení predsedovia klubov.
  3. Pripraviť a organizačne zabezpečiť vykonanie a priebeh „MS ZVSR“.
  4. Prejednať túto výzvu v „ÚR ZVSR“ a do 31. marca 2014 písomne informovať všetky „Kluby  ZVSR“ o spôsobe a termínoch riešenia „MS ZVSR“.

 

Termín konania mimoriadneho snemu žiadame do 30.11.2014.

 

O D Ô V O D N E N I E:

 

  1.   V dobe od 5.porady predsedov,  príprave a priebehu 8. Snemu „ZVSR“, príprave dokumentácie potrebnej pre registráciu dokumentov Občianskeho združenia a zverejnenie týchto dokumentov po 8. Sneme pre riadenie činnosti „ZVSR“ a jednotlivých klubov, až po písomnú informáciu vzniklo veľa nejasnosti a pochybení. Pre tieto okolnosti postupne strácame dôveru v tom, že „ÚR ZVSR“ pracuje v prospech klubov a ich členov, ale skôr prihliada k nejakému politikárčeniu. Stratila sa komunikácia medzi ústrednou radou a klubmi.
  2. V záujme upevnenia jednoty ZV SR a jeho členov a skvalitnenia vnútro zväzovej činnosti,  požadujeme aby terajšia „ÚR ZVSR“ v súčinnosti s predsedami klubov  pripravila pre „MS ZVSR“:

 

a)      návrh novej organizačnej štruktúry s dôrazom na plne funkčné začlenenie predsedov klubov do riadiaceho orgánu „ZVSR“.

b)      nové základné dokumenty pre riadenie zväzu vo vertikálnej i horizontálnej rovine v súlade s požiadavkami pre registráciu Občianskeho združenia v zmysle zákona.

c)      materiály spracované a úplne pripravené na „MS“ podrobila diskusií  za účasti všetkých klubov ZVSR.

d)     Pre riadenie „ZVSR“ po 8. Sneme „ZVSR“ spracovať kompletnú dokumentáciu v súlade s 8. Snemom „ZVSR“ a túto distribuovať písomne do všetkých klubov ZVSR. Termín splnenia: do 31.3.2014.

 

Odporúčame pre všetky kluby  ZVSR  oboznámiť sa s touto výzvou a stanovisko k nej, nech je kladné alebo záporné, zaslať  písomne na e-mail: levice@zvazvojakov.sk

 

V Leviciach  dňa: 28.1.2014

 

Vladimír Hebert

predseda klubu  Levice

PozvankaSNP.pdf

IDET 2013

12. medzinárodný veľtrh

obrannej a bezpečnostnej techniky

22.–24.05. 2013

Brno

 

Upozornenie:

Zväz vojakov zabezpečil  vstupenky na Medzinárodnú výstavu vojenskej techniky  Idet 2013 v Brne  v dňoch 22.5. – 24.5. 2013. Zaujemcovia o vstupenky nech sa prihlasia na sekretariáte ZV SR u pana Košíka do 15. mája, kde obratom im budú zaslané vstupenky.

 

Vážení príslušníci rezortu obrany SR ,

 

dovoľte nám informovať Vás o 12. medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2013, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 24. 05. 2013 na výstavisku v Brne.

IDET 2013 je jednou z najväčších prehliadok obranných technológií v strednej a východnej Európe.  Vystavovatelia z približne 30 krajín predstavujú svoje produkty zahraničným armádnym delegáciám a odborníkom z celého sveta.

Súčasťou každého ročníka veľtrhu je bohatý sprievodný program, kde odborníci na obranné technológie diskutujú o aktuálnych témach. Jeho hlavnou časťou je tradične medzinárodná konferencia CATE. Súbežne s veľtrhom IDET sa koná na brnianskom výstavisku 16. medzinárodný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej techniky a služieb PYROS/ISET pod spoločným názvom Veľtrhy Integrovaného záchranného systému.

Na poslednom ročníku veľtrhu sa prezentovalo 555 vystavovateľov a počet návštevníkov sa vyšplhal na 30.935.

 

Nomenklatúra veľtrhu:

-zbrane, munície, tanky, vozidlá a dopravné prostriedky, letecká technika

-systémy velenia a spojenia

-zabezpečovacia technika a služby, pozorovacie a značkovacie prostriedky,   rádiolokátory a  rádiotechnické systémy

-prostriedky pre prípravu vojenských a policajných profesionálov

-prostriedky pre ošetrovanie a opravu techniky pre MTZ

-zabezpečenie, ochrana osôb a informácií

-systémy C412

-logistika, servis a modernizácia

-rôzne

 

Súčasne s veľtrhom IDET bude prebiehať v dňoch od 22. – 24. 05. 2013

16. medzinárodný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej techniky a služieb PYROS/ISET.

 

Viac informácií získate na internetovej adrese www.idet.cz; www.pyros-iset.cz

 

Spoločnosť ALFAcon, s.r.o. (zastúpenie Veletrhy Brno, a.s. pre Slovenskú republiku) s finančnou podporou Veletrhy Brno, a.s. organizuje bezplatné autobusové zájazdy (bezplatná doprava a vstup) na medzinárodný veľtrh IDET 2013

 

Ak by ste mali záujem a naplnili kapacitu autobusu/autobusov (45-miestne autobusy, min. počet účastníkmi obsadených miest v autobuse je 35), radi Vám ho poskytneme na základe napísanej objednávky, ktorá musí obsahovať:

 

 

- VEC: Žiadosť o bezplatnú obojsmernú autobusovú dopravu, (doprava + vstup zdarma)

- počet autobusov

- dátum odchodu (ľubovoľný, od 22. 05. – 24. 05. 2013)

- miesto odchodu (presná adresa, kde má byť autobus/y pristavený/é)

- čas odchodu na výstavisko

- predbežný čas odchodu z výstaviska (výstavisko je pre návštevníkov otvorené

od 09:00 – 17:00 hod., posledný deň do 16:00 hod.)

- menný zoznam účastníkov(celé mená účastníkov)

 

Vstup bude na základe vypísaných registračných kariet!

 

Poistenie nezabezpečujeme!

 

Objednávkuspolu s menným zoznamom účastníkov, Vás prosím poslať na info@alfacon.sk

Keďže je o autobusy veľký záujem, prosím Vás o skorú objednávku!

Po obdržaní Vašej objednávky s menným zoznamom, Vám budeme môcť zabezpečiť autobus a následne Vám budú zaslané ďalšie informácie e-mailom a poštou.

 

Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci alebo väčšie skupiny záujemcovdo 13. 05. 2013(pondelka), na tel. čísle 02/5720 1953, 0911/603 306 (Kristína Mičáková) alebo zaslať e-mail nainfo@alfacon.sk

 

Autobusy pre jednotlivcov alebo väčšie skupiny odchádzajú 22., 23., 24. mája 2013. Autobusy budú odchádzať z parkoviska pred budovou Istropolisu, Trnavské mýto, Bratislava, o 7:30 hod. Odchod z výstaviska je o 17:00 hod.

Vyhradzujeme si právo, že v prípade malého záujmu o účasť na zájazdoch, bude zájazd zrušený, resp. presunutý na iný termín. V takomto prípade budeme záujemcov kontaktovať!

 

Budeme sa tešiť, že naše pozvanie prijmete a navštívite s nami medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne v dňoch

22. – 24. 05. 2013.

S pozdravom

 

Ľuboš Podolský

riaditeľ spoločnosti

 

Alfacon, s.r.o. (zastúpenie Veletrhy Brno a.s. pre Slovenskú Republiku)

Dobšinského 18

811 05 Bratislava

tel.: 02/5720 1953

fax: 02/5244 2291

Velka-noc

Prezentacia – VZ a H ZS

Dôchodcovia, neváhajte,

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.


 

Tu je link kde sa dočítate o povinnosti poslať oznámenie na RTS pri uplatňovaní zľavy alebo oslobodenia od platenia:

http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania

 

Tu je celý text ktorý tam  najdete:

 

Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je Rozhlas a televízia.

Zákon č. 340/2012 nezmenil výšku Úhrady za služby verejnosti.

Ak si ale uplatňujete oslobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo platíte polovičnú sadzbu úhrady, prípadne neplatíte úhradu z dôvodu viacnásobného odberu elektrickej energie, je zákonnou povinnosťou preukázať túto skutočnosť do 31.3.2013 priamo Rozhlasu a televízii Slovenska.
RTVS oznamuje, že bude akceptovať preukázanie tejto skutočnosti až do 30. 6. 2013.
Občania, ktorí v tejto predĺženej lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.
Kópie dokladov preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO.

Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie bude možné doručovať potrebné dokumenty aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Podrobnosti nájdete na stránke www.uhrady.rtvs.sk

Call centrum: 02/32505200
Mail: uhrady@rtvs.sk         – sem posielajte elektronicky spracované kópie Rozhodnutie alebo Potvrdenie o dôchodku a ďalšie dokumenty (nepustite z rúk originál!!!).

 

 

UPOZORNENIE

 

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.

Platiteľ, ktorý si bude uplatňovaťoslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu, je povinný vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
1.   Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.
Nárok na oslobodenie preukážte kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vystavené ÚPSVaR alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2.   Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesta elektriny preukážte dokladmi od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.
3.   Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta.
4.   Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:
a.   poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
b.   poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá.

Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS,  Mlynská dolina,   845 45 Bratislava   – s uvedením variabilného symbolu, alebo evidenčného čísla SIPO  (číslo máte na Informačnom doklade SIPO).

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ © Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480e

 

 

 

Pre vojenských veteránov a vojenských dôchodcov

Od 1.3.2013 platí nový organizačný poriadok ministerstva obrany, ktorý nemá žiadny stupeň utajenia.  Má v ňom svoje povinnosti aj oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, nižšie uverejnené celé znenie bude ako trvalý dokument na našom webe v rubrike “Základné dokumenty”.

 

 

Čl. 39

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov

 

(1) Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov plní najmä tieto úlohy:

a)      vypracúva materiály koncepčného charakteru v oblasti komplexnej starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

b)      podieľa sa na vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

c)      spracúva návrhy odborných stanovísk a vyjadrení k materiálom analytickej, prognostickej, koncepčnej, programovej a normatívnej povahy v rozsahu svojej pôsobnosti,

d)     rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

e)      vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam podľa zákona    č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f)       vydáva preukazy vojnovým veteránom a dekréty blízkym osobám vojnových veteránov in memoriam,

g)      udeľuje odznak vojnového veterána a zabezpečuje jeho odovzdávanie,

h)      zabezpečuje starostlivosť o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov v spolupráci s Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,

i)        spolupracuje s občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov na území Slovenskej republiky i v zahraničí,

j)        plánuje, koordinuje, zabezpečuje a podieľa sa na realizácii podujatí pre vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

k)      podieľa sa na udržiavaní vojenských tradícií, zabezpečuje organizovanie celoštátnych osláv  a pietnych spomienok pre vojnových veteránov 2. svetovej vojny a novodobých vojnových veteránov,

l)        spracúva a predkladá návrhy na vymenovanie a povýšenie osôb do vojenských hodností v súlade s 3. rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 30. augusta 2005 o podrobnostiach na vymenovanie niektorých osôb do vojenských hodností,

m)   zabezpečuje spracovanie a vydávanie osvedčení a potvrdení o účasti v národnom boji za oslobode­nie a ich duplikátov na účely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a potvrdení na poskytnutie mesačného príspevku podľa zákona č. 285/ 2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

n)      vypracúva návrhy potvrdení a návrhy odborných stanovísk na účely mimosúdnej rehabilitácie podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov,

o)      vydáva doklady a ich duplikáty na účely odškodnenia občanov deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov,

p)      vypracúva návrhy rozhodnutí a návrhy odborných stanovísk k žiadostiam o poskytnutie peňaž­ného príspevku podľa zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného prí­spevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách; v nadväznosti na citovaný zákon vydáva potvrde­nia pre Sociálnu poisťovňu na vykonanie zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov,

q)      zabezpečuje evidenciu archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov vydávaných potvr­dení, odborných stanovísk, rozhodnutí a spisových dokumentov žiadateľov o vydanie osvedče­nia alebo potvrdenia alebo rozhodnutia podľa vecne príslušných právnych predpisov.

 

(2) Vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov okrem plnenia úloh uvedených v čl. 11 a čl. 39 ods. 1 zodpovedá za

a)   vypracúvanie návrhov potvrdení a návrhov odborných  stanovísk na účely mimosúdnej rehabilitácie podľa zákona č.  87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov,

b)   vypracúvanie návrhov rozhodnutí a návrhov odborných stanovísk k žiadostiam o poskytnu­tie peňažného príspevku podľa zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného prí­spevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách a za návrhy potvrde­ní pre Sociálnu pois­ťovňu na vykonanie zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Za správnosť: webmajster

 

Organizácia Český červený kříž, ktorá je, uznaná ako pomocná organizácia vojenskej zdravotnej služby a poskytuje i sociálne služby, ponúkla ÚR ZV SR dotovaný rekondičný pobyt v hoteli MAS v Sezimovom Ústi.

 

Aj v roku 2013 je možnosť využiť nasledujúcu ponuku :

Termín a cena pobytu – organizovaného  Zväzom vojakov SR je pevne stanovená: 

 

 3.2. – 10.2.2013 215,- €     C
 10.2. – 17.2.2013 215,- €     B
 17.2. – 24.2.2013  

  21.4. – 28. 4.2013

  29.9. – 6.10.2013

215,- €      A

236,- €

228,- €

Určené nástupné miesta:

A – Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Martin

B – Ilava, Dubnica n/V, Trenčín, N. Mesto n/V,

C – Piešťany, Moravany n/V, Trnava, Bratislava, Malacky,

Cena neobsahuje cestovné poistenie.

Fakultatívne výlety od 14,- €.  Prípaltok za plnú penziu 18,- €. prípalotk za jednolôžkovú izbu 92,-€.   Zľava 10,- € pri vlastnej doprave.

 

V ponuke:

- doprava luxusnými autobusmi tam i späť

- 7x ubytovanie v najlepšom hoteli v Táborskom okrese, v dvoj posteľových izbách

- samostatné ubytovanie na izbe len za príplatok

- plná penzia

- poldenný výlet

- pitný režim

- základná masáž

- zábal

- kyslíková terapia

- suchá uhličitá kúpeľ

- vírivka (hydroterapia)

- infračervené masážne lehátko

- spoločenský program každý večer

- zdarma celodenný vstup do bazénu

- DPH

- cestovného poistenia

- delegáta počas cesty autobusom

- delegáta a zdravotníka počas celého pobytu

- ponuka roznych fakultatívnych výletov po južných čechách.

- mnoho iného

Pre registráciu účastníkov na rekondičnom pobyte v hotely MAS Sezimovo Ústí,  pošlite na e-mail:    michal.bohunicky@zvazvojakov.sk , alebo telefonicky 0903824823

nasledujúce údaje:

 Meno a priezvisko, dátum narodenia, poštovú adresu, termín pobytu, a s kým chcete byť na izbe.

——————————-

Pre individuálny záujem

Termíny a nástupné miesta WELLNESS pobytov:

A –   13.1. – 20.1. 195,- €   B -    3.3. – 10.3. 235,- €
B -    20.1. – 27.1. 195,- € C -  10.3. – 17.3. 235,- €
C –    27.1. -   3.2. 195,- €       27.10. –   3.11. 235,- €
C –      3.2. – 10.2. 215,- €       3.11. – 10.11. 228,- €
B -    10.2. – 17.2. 215,- €       10.11. – 17.11. 215,- €
A -    17.2. – 24.2. 215,- €      17.11. – 24.11. 215,- €
A -    24.2. -   3.3. 235,- €        24.11. -    1.12. 189,- €

Termíny a cena Rekondičných pobytov

Termín cena Termín cena
17.3. – 23.3. 209,- € 13.7. – 20.7. 252,- €
23.3. – 30.3. 228,- € 20.7. – 27.7. 252,- €
30.3. -   6.4. 236,- € 27.7. -   3.8. 252,- €
  6.4. – 13.4. 236,- €  3.8. – 10.8. 252,- €
13.4. – 20.4. 236,- € 10.8. – 17.8. 252,- €
20.4. – 27.4. 244,- € 17.8. – 24.8. 252,- €
27.4. -   4.5. 244,- € 24.8. – 31.8. 252,- €
  4.5. – 11.5. 252,- € 31.8. -   7.9. 252,- €
11.5. – 18.5. 252,- €  7.9. – 14.7. 252,- €
 1.6. -    8.6. 252,- € 14.9. – 21.9. 252,- €
 8.6. – 15.6. 264,- € 21.9. – 28.9. 244,- €
15.6. – 22.6. 264,- € 28.9. -  5.10. 244,- €
22.6. – 29.6. 264,- € 5.10.–12.10. 228,- €
29.6. – 6.7. 252,- € 12.10.-19.10. 228,- €
  6.7. – 13.7. 252,- € 19.10.-27.10. 218,- €

 

POZNÁMKA:

V júli 2012 sa pobytu v zariadení zúčastnila prvá skupina na overenie stavu, vrátila sa spokojná, s tvrdením: úroveň je neporovnateľne lepšia ako v Zruboch alebo na Šírave.

Cieľom bolo získať základné informácie o možnostiach individuálnej rekreácie formou týždenných rekondičných pobytov, ktoré by jednotliví zástupcovia klubov mohli odovzdať všetkým našim členom. Podľa slov prezidenta ÚR ZVSR – aby sme nekupovali „mačku vo vreci“.

Týždenného pobytu v uvedenom hotelovom zariadení sa zúčastnili takmer všetci zástupcovia našich klubov. Hotel nám ponúkol všetky svoje priestory a zariadenia – reštauráciu s juhočeskými špecialitami, bar, obchody, telocvičňu, vírivku, hydromasáže, saunu, klasické masáže, kaderníctvo, požičovňu bicyklov, bowling, vinotéku, cukráreň. Bezplatne  bol k dispozícii bazén a internetové pripojenie. Základná ponuka (klasická masáž s teplým zábalom, vírivka, každodenný ranný telocvik, cvičenie v bazéne) bola poskytnutá bezplatne. Kto chcel, mohol vo voľných chvíľach navštíviť okolité pamiatky a zaujímavosti Juhočeského kraja samostatne, alebo za poplatok (cestovné a delegačná služba) na spoločných zájazdoch. Stravovanie bolo organizované bufetovým spôsobom – polopenzia. Každý večer bol pripravený animačný program (priateľské tanečné večery, prednášky so zdravotnou tematikou, priateľské stretnutie v bowlingu a tiež sme skúsili šťastie v číselnej lotérii „bingo“) a kto chcel mohol sa zúčastniť i spoločenského posedenia pri harmonike, ktoré sme si v deň otvorenia LOH v Londýne zorganizovali v priestoroch hotela sami.

V posledný deň pobytu zorganizovala riaditeľka hotelového zariadenia otvorenú besedu so všetkými účastníkmi, kde sme mohli okrem konkrétnych pripomienok tiež vysloviť slová chvály na organizáciu rekondičného pobytu a hlavne vynikajúcu stravu a starostlivosť zo strany delegáta a všetkých zamestnancov hotela.

Každý sme si odniesli krásne zážitky, venovali sme niečo svojmu zdraviu, zábave a tiež sme si takmer všetci nostalgicky zaspomínali na naše vojenské chvíle.

 

————————–wp-monalisa icon————————

 

hotel MAS Sezimovo Ústí 21.7.2012IMG_0084.JPGIMG_0085.JPGIMG_0086.JPG

hotel MAS Sezimovo Ústí 21.7.2012

 

Organizácia Český červený kříž, ktorá je, uznaná ako pomocná organizácia vojenskej zdravotnej služby a poskytuje i sociálne služby, ponúkla ÚR ZV SR dotovaný rekondičný pobyt v hoteli MAS v Sezimovom Ústi.

 

V tomto roku je možnosť využiť nasledujúcu ponuku :

3.11 – 10.11 – v cene 189€, voľných miest 20, nástup Bratislava

 

V ponuke:

- doprava luxusnými autobusmi tam i späť

- 7x ubytovanie v najlepšom hoteli v Táborskom okrese, v dvoj posteľových izbách

- samostatné ubytovanie na izbe len za príplatok

- plná penzia

- poldenný výlet

- pitný režim

- základná masáž

- zábal

- kyslíková terapia

- suchá uhličitá kúpeľ

- vírivka (hydroterapia)

- infračervené masážne lehátko

- spoločenský program každý večer

- zdarma celodenný vstup do bazénu

- DPH

- cestovného poistenia

- delegáta počas cesty autobusom

- delegáta a zdravotníka počas celého pobytu

- ponuka roznych fakultatívnych výletov po južných čechách.

- mnoho iného

 

Pre registráciu účastníkov na rekondičnom pobyte v hotely MAS Sezimovo Ústí,  pošlite na e-mail:    michal.bohunicky@zvazvojakov.sk

nasledujúce údaje:

 Meno a priezvisko, dátum narodenia, poštovú adresu, termín pobytu, a s kým chcete byť na izbe.

——————————-

 

POZNÁMKA:

V júli 2012 sa pobytu v zariadení zúčastnila prvá skupina na overenie stavu, vrátila sa spokojná, s tvrdením: úroveň je neporovnateľne lepšia ako v Zruboch alebo na Šírave.

Cieľom bolo získať základné informácie o možnostiach individuálnej rekreácie formou týždenných rekondičných pobytov, ktoré by jednotliví zástupcovia klubov mohli odovzdať všetkým našim členom. Podľa slov prezidenta ÚR ZVSR – aby sme nekupovali „mačku vo vreci“.

Týždenného pobytu v uvedenom hotelovom zariadení sa zúčastnili takmer všetci zástupcovia našich klubov. Hotel nám ponúkol všetky svoje priestory a zariadenia – reštauráciu s juhočeskými špecialitami, bar, obchody, telocvičňu, vírivku, hydromasáže, saunu, klasické masáže, kaderníctvo, požičovňu bicyklov, bowling, vinotéku, cukráreň. Bezplatne  bol k dispozícii bazén a internetové pripojenie. Základná ponuka (klasická masáž s teplým zábalom, vírivka, každodenný ranný telocvik, cvičenie v bazéne) bola poskytnutá bezplatne. Kto chcel, mohol vo voľných chvíľach navštíviť okolité pamiatky a zaujímavosti Juhočeského kraja samostatne, alebo za poplatok (cestovné a delegačná služba) na spoločných zájazdoch. Stravovanie bolo organizované bufetovým spôsobom – polopenzia. Každý večer bol pripravený animačný program (priateľské tanečné večery, prednášky so zdravotnou tematikou, priateľské stretnutie v bowlingu a tiež sme skúsili šťastie v číselnej lotérii „bingo“) a kto chcel mohol sa zúčastniť i spoločenského posedenia pri harmonike, ktoré sme si v deň otvorenia LOH v Londýne zorganizovali v priestoroch hotela sami.

V posledný deň pobytu zorganizovala riaditeľka hotelového zariadenia otvorenú besedu so všetkými účastníkmi, kde sme mohli okrem konkrétnych pripomienok tiež vysloviť slová chvály na organizáciu rekondičného pobytu a hlavne vynikajúcu stravu a starostlivosť zo strany delegáta a všetkých zamestnancov hotela.

Každý sme si odniesli krásne zážitky, venovali sme niečo svojmu zdraviu, zábave a tiež sme si takmer všetci nostalgicky zaspomínali na naše vojenské chvíle.

 

————————–wp-monalisa icon————————

 

 

Pokyny pre ZSC na Ukrajinu

(Program slávnostného odhalenia pamätníka J. Nálepku 15.9. …)

(List pre prezidenta ZV SR – pamätník Ovruč Klub generálov …)

 

ÚVOD:

Aj keď je sezóna, ceny ovocia a zeleniny v obchodoch prekvapivo rastú

Pondelok 16. júla 2012 12:39   Stanislava Luppová

BRATISLAVA – Aj keď je leto, ovocie a zelenina nelacnie. Odzrkadlilo sa to aj v júnovej inflácii, ktorá sa zrýchlila na 3,7 percenta. S vysokou infláciou vytŕčame spomedzi krajín platiacich eurom. V eurozóne rastú ceny rýchlejšie ako u nás už len na Malte a v Estónsku. Podpísali sa pod to najmä drahšie potraviny, ktoré v spotrebnom koši zohrávajú dôležitú rolu. V júni si Slováci mohli kúpiť o viac ako štyri percentá drahšie potraviny než v rovnaký mesiac pred rokom. Potraviny potiahlo nahor najmä drahšie ovocie a zelenina. V júni pritom potraviny zvyčajne kvôli letnej sezóne lacnejú. Tentoraz však ceny ovocia a zeleniny stúpli.

————————————————————————————————–

K VECI:

Na odporučenie ÚR ZVSR z 11.7.2012 niektorí naši členovia poslali na VÚSZ  “Žiadosť  o zaslanie Rozhodnutia”.

Podľa právnikov to nie je to “pravé” a jediné čo by nám mohlo pomôcť. Musíme vytrvať a ozývať sa.

 

Podľa doterajšieho prieskumu je známo, že postihnutých dôchodcov je cca 33 000 a  že súdne kroky t.č. vykonáva:

 

1)  ÚR ZVSR za členov zväzu (2 500 členov) + APVV (cca 6 500 – 7.000 členov),

2) cestou p. Janíčka, ako vítaná individuálna aktivita (zatiaľ cca 30 dôchodcov), sem by sa mali zapojiť najmä nečlenovia ZVSR a finančne podporiť podanie,

3) nikto – za vyčkávajúcich dôchodcov a poberateľov za výsluhu, ktorí žijú v domnení že “nejako” to dopadne  (cca 23 970 dôchodcov)

 

V prílohe Vám zasielame možný vzor “Sťažnosti”, ktorá by podľa nás mohla  poslúžiť ako ďalší mimosúdny  krok pri riešení situácie.

S týmto zámerom:
1. ÚR ZVSR by mohla odporučiť svojim členom aby priložený vzor využili pre podanie individuálnych sťažností.
2. Ide o to, že takto donútime kompetentné orgány MO SR konečne reagovať na vzniknutú situáciu, lebo množstvo sťažností nemôže ostať bez povšimnutia.
3. Je reálny predpoklad, že sa toho pravdepodobne chytia aj média.
4. Odpovede na podané sťažnosti by boli aj hmatateľným dôkazom pre prípadné jednanie pred ústavným súdom.

Čítaj ďalej