Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

 

Podľa uznesenia 8. snemu ZV SR zvolal Prezident ZV SR 1. zasadnutie Zväzovej rady, ktorej členmi sú predsedovia klubov ZV SR. Rokovania sa zúčastnil aj čestný prezident Zväzu Michal Bohunický a členovia ÚR ZVSR.
Pre rokovanie Zväzovej rady boli predložené dva návrhy programu z dielne Predsedníctva Ústrednej rady a iniciatívnej platformy 4. klubov. Schválená verzia programu bola kompromisom oboch návrhov. Na úvod zasadnutia prebehla voľba členov volebnej komisie, ktorej úlohou bolo pripraviť voľbu vedenia Zväzovej rady.
Predsedovia klubov boli informovaní o činnosti Ústrednej rady, o činnosti pracovných komisií na prípravu základných dokumentov ZV SR, o činnosti Sociálno-zdravotnej komisie, o zahraničných aktivitách, o hospodárení s finančnými prostriedkami, stave riešenia podaní pred Ústavným súdom a na Generálnej prokuratúre.
Na zasadnutí bolo schválené trojčlenné vedenie Zväzovej rady:  Mojmír Hloch (Banská Bystrica), Ján Dobrovolský (Michalovce) a Peter Forgách (Trenčín). Za predsedu Zväzovej rady bol zvolený Mojmír Hloch, predseda klubu Banská Bystrica.
Pred prerokovaním a schválením uznesenia bola podľa čl. 7 písm. f) stanov ZV SR predložená Mojmírom Hlochom žiadosť 18 klubov na zvolanie mimoriadneho snemu na 20. 11. 2014. Prezident takto musí v zmysle citovaného ustanovenia v nasledujúcich mesiacoch zvolať mimoriadny snem, ktorého hlavnou úlohou je schváliť nové programové zameranie ZV SR, stanovy, rokovací poriadok a smernice pre hospodárenie. Zároveň budú v zmysle nových stanov vytvorené nové orgány ZV SR– Zväzová rada a Prezídium ZV SR.
Uznesenie z 1. zasadania Zväzovej rady stanovilo úlohy pre zavŕšenie procesu prípravy základných dokumentov a uskutočneniu mimoriadneho snemu. Z tohto hľadiska by sa mimoriadny snem dal charakterizovať ako reformný a z hľadiska obsahu programový, inštitucionálny a personálny. Pre správne pochopenie reformných procesov bude členská základňa, ale i verejnosť informovaná najmä o návrhoch programového zamerania ZV SR v strednodobom a dlhodobom horizonte a o návrhoch ďalších dokumentov, ktoré predstavujú podstatné nástroje pre efektívnu realizáciu programového zamerania ZV SR do praxe. „Bol to malý krok pri realizácii reforiem, ale veľký krok pre budúcnosť ZV SR, spoločnú organizáciu vojenských veteránov a vojakov profesionálov, ktorá nadväzuje na myšlienkový a hodnotový odkaz organizácií čs. dôstojníkov a rotmajstrov a zakladateľov ZV SR pred 20 rokmi“.

 

Informaci_o_cinnosti_UR_ZVSR

Informácia-o-zahraničných-aktivitách-1polrok (2)

Vyhodnote SZK-1

Komisia_programove_zameranie

Komisia_Stanovy

Navrh_smernice_o_hospodareni

Stav účtu Advokat

 

UZNESENIE
z 1.zasadania Zväzovej rady Zväzu vojakov SR konaného dňa 12.6. 2014 v Trenčíne

Predsedníctvo ÚR a Zväzová rada Zväzu vojakov SR na svojom rokovaní dňa 12.6.2014
Berie na vedomie:

a) Správu o činnosti ÚR ZVSR od 8. snemu
b) Informáciu predsedov komisií Legislatívno-právnej, Sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a Medzinárodných vzťahov
c) Informáciu predsedov pracovných komisii pre Stanovy (PKS), Smernicu pre hospodárenie (PKH) a pre Programové zameranie (PKP)

 

Schvaľuje:

a) Dočasnú komisiu Zväzovej rady – p. Hloch, Dobrovolský a Forgách
Ukladá :

a) organizačne a obsahovo pripraviť konferenciu ZV SR a spolu s programom uzatvoriť diskusiu k stanovám, programovému zameraniu a smerniciam pre hospodárenie.

T: september (20.9) Z: predsedníctvo ÚR v súčinnosti so ZR
b) pripraviť a uskutočniť mimoriadny snem ZV SR k novému programovému zameraniu, zmenám stanov, rokovaciemu poriadku a smerniciam pre hospodárenie
T: november (20.11) Z : ÚR a ZR ZVSR

c) vypracovať koncepciu Zväzu v oblasti zabezpečenia finančných zdrojov pre činnosť Zväzových orgánov a klubov. Koncepciu schváliť na mimoriadnom sneme Zväzu
T: október Zodpovedá: Predsedníctvo ÚR a pracovná komisia pre  hospodárenie (PKH)

d) Zväzové vyznamenania od 8. snemu bezplatne udeľovať podľa Smernice pre udeľovanie medailí
Termín: priebežne Zodpovedá: tajomník

Text: Junek, Hloch, Chuda, Bada

Foto F. Chuda

 

 

O Z N Á M E N I E

Dňa 15. marca 2014 sa v priestoroch športovej haly v Prievidzi uskutočnila ustanovujúca členská schôdza  novovzniknutého Klubu Horná Nitra. V súlade so stanovami Zväzu vojakov SR bola zvolená Rada klubu s hlavnými funkcionármi a schválený plán činnosti na rok 2014.

ZV SR je občianskym združením, v ktorom je členská základňa tvorená predovšetkým profesionálnymi vojakmi a vojenskými dôchodcami. V skutočnosti je však vo zväze len malé percento aktívnych profesionálov a v rámci Ozbrojených síl SR je záujem o členstvo minimálny. Táto skutočnosť podnietila pár profesionálnych vojakov z vojenských útvarov v regióne Hornej Nitry k založeniu klubu, ktorého prioritou bude združovať predovšetkým aktívnych profesionálov. Hrdosť a úcta k vojenskej uniforme a vojenskému povolaniu sú základným predpokladom pre vstup do nášho klubu, ktorého hlavným cieľom je prezentácia Ozbrojených síl SR na verejnosti. Účasťou na spoločenských, športových, ale aj spomienkových či pietnych akciách sa chceme podieľať na šírení dobrého mena OS SR nielen v našom regióne, ale aj v zahraničí.

Veríme, že našimi aktivitami oslovíme aj ďalších profesionálnych vojakov, ktorí nájdu zmysel v členstve ZV SR. Pre zachovanie kontinuity je veľmi dôležité získať podporu a presvedčenie u vojakov mladšej generácie ako budúcich nositeľov vojenských tradícií. V spolupráci s funkcionármi vojenských útvarov, občianskych združení, orgánmi verejnej správy a športových oddielov sa budeme snažiť vytvoriť podmienky pre realizáciu rôznorodých záujmových činnosti tak, aby členstvo v klube poskytovalo aj rôzne benefity.

Záverom sa chcem aj takouto formou poďakovať prezidentovi zväzu Ing. Tomášovi ŠVECOVI a čestnému prezidentovi Ing. Michalovi BOHUNICKÉMU za pomoc a podporu pri riešení otázok súvisiacich so založením klubu.

kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ

predseda klubu

 

 

 

 

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VOJENSKÝ ÚRAD SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

——¾¾¾¾¾——————————————————————————————

Č. p.: VÚSZ – 301-13/2013- OSSZ

                                                                                                                     Prílohy:  4/ 17

 

 

Schvaľujem:

28. november 2013

_________________________

           pplk. Ing. Gustáv TARCSI

                       riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCE REKREÁCIE

                                            v pôsobnosti Ministerstva obrany SR

                                                                v roku 2014

 

(metodické usmernenie pri podávaní žiadostí na  domácu rekreáciu a letný detský tábor)

 

BRATISLAVA   2013

Podľa Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 72/2013 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti vo vojenských zotavovniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydávam metodické usmernenie pri podávaní žiadostí o domácu rekreáciu na rok 2014.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v roku 2014 zabezpečuje domáce rekreácie v nasledujúcich rekreačných zariadeniach:

 • HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby
 • HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava
 • HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica
 • HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

Pri  rekreácii sa poskytuje finančný príspevok  v zmysle ustanovenia § 69 zákona č. 328/2002 Z.z.   v znení neskorších predpisov. Príspevok  je  zdanený v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Z dôvodu plnenia tejto povinnosti VÚSZ je nevyhnutné uvádzať  v prihláške rodné číslo  držiteľa.

Profesionálny vojak, ktorý je držiteľom  poukazu na preventívnu rehabilitáciu môže byť i držiteľom poukazu na domácu rekreáciu v tom istom termíne avšak  za predpokladu, že sa rekreácie zúčastnia jeho rodinní príslušníci.

Upozornenie: Deti musia byť v sprievode ďalšej dospelej osoby.

 

Spôsob prihlasovania sa na domácu rekreáciu a detskú rekreáciu

 

Ponuka na domácu rekreáciu sa nachádza v prílohe č. I. tohto metodického usmernenia. Ponuka na detskú rekreáciu sa nachádza v prílohe č. II. tohto metodického usmernenia. Žiadateľ o rekreáciu uvedie v prihláške aj náhradný termín rekreácie  pre  prípad, ak požadovaný turnus v prvom poradí je obsadený. Žiadateľ je povinný napísať do prihlášky svoje evidenčné číslo v systéme SAP, v prípade výsluhových dôchodcov identifikačné číslo rozhodnutí o výsluhovom dôchodku. Prihláška musí byť podpísaná veliteľom útvaru, resp. riaditeľom úradu.

Poukazy na domáce rekreácie a detské tábory sa  distribuujú  záujemcom na základe ich žiadosti  na adresu trvalého bydliska.

Informácie o voľných rekreačných pobytoch sa  uvádzajú  na webovej stránke úradu www.vusz.sk

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Špitálska 22

812 74 BRATISLAVA.

Termín podávania žiadostí na rekreáciu : 1. pre prvotnú distribúciu poukazov – do 16. 12.2013   

                                                                        2. pre následnú distribúciu poukazov – priebežne

Distribúcia poukazov:

 1.  prvotná distribúcia poukazov  –   do  18. 12.  2013 na mesiac január a február 2014

 2.  následná distribúcia poukazov –  do 30 dní od prijatia žiadosti

 

Spôsob zasielania prihlášok:

- na uvedenú adresu, 

- faxom  0960/316 095, voj. linka 316 095,

- e-mailom: vusz65@vusz.sk

 

 

 

 

 

 

Platba:

Držiteľ poukazu je povinný uhradiť cenu uvedenú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. III, to znamená počet lôžkonocí  x  platba pre  príslušnú kategóriu.

1. Ak po zaplatení  ceny rekreácie držiteľ poukazu  ruší účasť na rekreácii, v prípade zdokladovania  relevantného dôvodu nenastúpenia – PN – potvrdenie od ošetrujúceho lekára, výpisom z rozkazu veliteľa útvaru o bezodkladnom plnení služobných povinností, VÚSZ mu vráti zaplatenú sumu za rekreáciu.  Vrátenie poukazu je možné len písomnou formou.

2. V prípade, ak držiteľ poukazu nepredloží uvedené potvrdenia, VÚSZ si vyhradzuje právo vyžadovať od držiteľa poukazu úhradu vzniknutých nákladov na rekreáciu  podľa stornovacích podmienok dohodnutých so zabezpečujúcou organizáciou.

 

V cene rekreácie je  zahrnuté:

 • ubytovanie
 • stravovanie vo forme plnej penzie
 • predplatené služby na mieste pobytu

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia si vyhradzuje právo upraviť ceny rekreačných poukazov v zmysle podpísaných zmlúv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. I

 

Ponuka domácich rekreácií

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 

POLOHA – osada Tatranské Zruby sa nachádza v nadmorskej výške 1000 m na území Tatranského národného parku. HOREZZA, a.s. Hotel Granit Tatranské Zruby  sa nachádza na západnom svahu Slavkovského štítu pri Ceste Slobody medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Poliankou.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu,  pravidelná výmena uterákov, 1 procedúra podľa vlastného výberu z ponuky elektromasážnych prístrojov.

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava sa nachádza v centre rekreačnej oblasti Zemplínska šírava v okrese Michalovce.

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, v sezóne – 1 služba rehabilitačného strediska podľa vlastného výberu – elektroliečba, posilňovňa alebo krytý bazén, v mimosezóne – 2 služby rehabilitačného strediska podľa vlastného výberu – elektroliečba, posilňovňa alebo krytý bazén.

 

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica sa nachádza v nadmorskej výške

1428 m v centre Národného parku Veľká Fatra.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, pravidelná výmena uterákov.

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera

 

POLOHA – HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera sa nachádza  nachádza v centre kúpeľného mesta Piešťany, 900 metrov od Kúpeľného Ostrova a jeho súčasťou je veľký park a kúpeľné centrum s vonkajším a krytým bazénom, termálnym prameňom, saunou, masážami a posilňovňou. Vo verejných priestoroch je vám k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet.

Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou, satelitnou TV a chladničkou. Niektoré izby majú aj časť s posedením. Bezplatné káblové pripojenie na internet je k dispozícii v niektorých izbách.

Do centra mesta sa dostanete za 5 minút a tenisové kurty sa nachádzajú 600 metrov od ubytovania.

 

V CENE REKREAČNÉHO POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

ubytovanie, stravovanie, upratovacie služby v rámci rekreačného pobytu, pravidelná výmena uterákov

 

 

 

Príloha č. II

Ponuka detských rekreácií

Letné detské tábory

(ďalej len „LDT“)

 

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

(telefonický kontakt 044/4323516)

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica organizuje letné detské tábory, ktoré sú zamerané na turistiku, spoznávanie fauny a flóry Veľkej Fatry, historických miest okolia a športové aktivity. Účastníci LDT budú ubytovaní v areáli HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica (budova „C“). Každá izba je vybavená posteľami, stolom, stoličkami, skrinkami a ostatným vybavením nevyhnutným pre pobyt (deky, prestieradlá, posteľná bielizeň). Každá bunka má vlastné príslušenstvo. V budove C sa nachádza i spoločenská miestnosť, kuchynka a izba zdravotníka.

Účastníkom LDT bude strava poskytovaná v jedálni HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica vo forme plnej penzie. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera). Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí deťom pitný režim počas celého pobytu. V prípade, ak účastníci LDT budú mimo areálu, HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí suchú stravu vo forme balíčka, ktorá nutrične a energeticky zodpovedá teplému pokrmu.

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica zabezpečí pedagogický a zdravotný dozor v každom rekreačnom turnuse. LDT je určený pre deti od 8 do 16 rokov.

                               LDT  bude organizovaný v termínoch:

 

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

30. 06. 2014 –  13 07.  2014    – turnus organizuje VIKARIÁT  ORDINARIÁTU OS SR

V cene LDT  je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 10,00 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j.. 13 nocí) v LDT je  130,00 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 390,00 € .

    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

(telefonický kontakt 052/4422751)

 

LDT zabezpečovaný HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby je zameraný predovšetkým na vysokohorskú turistiku, poznávanie fauny a flóry TANAPu, zaujímavých miest podtatranského regiónu  a športové aktivity. Deti budú ubytované v chatovej osade Tatranské Zruby v 4 – 5-lôžkových chatkách. Každá chatka je zariadená a vybavená pre pobyt detí. V areáli LDT sú umiestnené sociálne zariadenia.

Účastníkom LDT bude poskytovaná strava vo forme plnej penzie v jedálni HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera). Počas celého pobytu bude deťom poskytovaná teplá varená strava a zabezpečený pitný režim. V prípade, ak program LDT bude mimo areálu HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby, budú pre deti zabezpečené studené balíčky. Tie energeticky a nutrične zodpovedajú teplému pokrmu.

HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby zabezpečí v každom rekreačnom turnuse pedagogický a zdravotný dozor.

LDT je určený pre deti od 11 do 16 rokov.

 

                             LDT Tatranské Zruby bude organizovaný v termínoch:

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

 

V cene LDT  je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 8,26 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j.. 13 nocí) v LDT je 107,38 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 322,14 € .

 

 

 

 

 

 

 

 

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 (telefonický kontakt 056/6492571)

 

LDT zabezpečuje HOREZZA, a.s.Hotel Granit  Zemplínska Šírava.  Program týchto táborov je orientovaný najmä na letné športy a aktivity (kúpanie, člnkovanie, vodné loptové hry a pod.) a spoznávanie zaujímavostí a historických  miest zemplínskeho regiónu. Deti budú ubytované v murovaných chatkách v areáli HOREZZA, a.s.Hotel Granit  Zemplínska Šírava. Každá chatka má 10 postelí, vlastné sociálne príslušenstvo a kuchynský kútik.

Deti sa budú stravovať v jedálni HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava  vo forme plnej penzie. Podávané budú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a tri doplnkové jedlá (desiata, olovrant, druhá večera).  Počas celého pobytu bude zabezpečená teplá varená strava a pitný režim. V prípade programu mimo areálu, bude deťom zabezpečená suchá strava vo forme balíčkov, ktoré energeticky i nutrične zodpovedajú teplému pokrmu. HOREZZA, a.s. Hotel Granit  Zemplínska Šírava zabezpečí počas LDT pedagogický i zdravotný dozor. LDT je určený pre deti od 7 do 16 rokov.

            

LDT  VZ ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA bude organizovaný v termínoch:

Termín

od

do

30-Jun-14

14-Jul-14

28-Jul-14

11-Aug-14

13-Jul-14

27-Jul-14

10-Aug-14

24-Aug-14

 

 

11. 08. 2014 –  24. 08.  2014   –  turnus organizuje    EKUMENICKÁ  PASTORAČNÁ SLUŽBA                                                                                     

V cene LDT je zahrnuté:

Poplatok za pobyt v LDT je 9,00 € na dieťa a noc. V cene je zahrnutá preprava detí a batožín zo zberného  do pobytového miesta a späť, ubytovanie, celodenná strava, režimové nápoje, výdaje na cestovné a vstupy spojené s výletmi v rámci plánu, kultúrne akcie a drobný nákup vecných cien pri spoločenských hrách. Úhrada poplatku za celý pobyt (t.j. 13 nocí)  v LDT je 117,00 € na dieťa. Príspevok VÚSZ je 351,00 € .

 

 

                  

 

 

 

                                                  

Príloha č. III

 

 

 

 

    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 


 

    


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 

 


                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 –    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Tatranské Zruby

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

1/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/1

zamestnanec

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

2/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

3/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

3/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

4/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

5/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

6/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 28. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 22.4.- 23.6.; 29.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus -    HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit   Tatranské Zruby

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/1

zamestnanec

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E. Scherera

 


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 –    HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

1/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

1/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/1

zamestnanec

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/2

manžel/ka

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

2/3

Dieťa do 10 r.

 1/4

21,49

  7,17

20,25

6,75

2/4

Dieťa nad 10 r.

 1/3

26,24

13,13

23,37

11,68

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

3/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

3/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

3/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

4/3

manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

4/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

4/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

5/4

Dieťa do 10 r.

1/2

14,33

14,33

13,50

13,50

5/5

Dieťa nad 10 r.

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,13

26,24

11,68

23,37

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,24

13,13

18,80

9,41

6/4

Dieťa do 10 r.

1/3

19,10

  9,56

18,00

9,00

6/5

Dieťa nad 10 r.

 1/2

19,68

19,69

17,52

17,53

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 28. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 22.4.- 23.6.; 29.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus HOREZZA, a.s. Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F.E.Scherera

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/1

zamestnanec

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/2

manžel/ka

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

22,27

 7,43

25,65

8,55

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,85

14,85

17,10

17,10

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,60

27,20

15,00

30,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

27,20

13,60

30,00

15,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

19,80

 9,90

22,80

11,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

20,40

20,40

22,50

22,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

 

Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 – HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

1/2

Manžel/ka

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

24,00

8,00

19,50

6,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/1

Zamestnanec

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/2

Manžel/ka

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

24,00

8,00

19,50

6,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

24,00

12,00

20,00

10,00

3/1

Dôchodca do 55 r.

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

3/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

3/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

16,00

16,00

13,00

13,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

4/1

Dôchodca nad 55 r.

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

4/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

4/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

4/4

Ddieťa do 10 r.

1/3

21,30

10,70

17,30

8,70

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

5/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

16,00

16,00

13,00

13,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

6/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,00

24,00

10,00

20,00

6/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

24,00

12,00

18,00

9,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

21,30

10,70

17,30

8,70

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

18,00

18,00

15,00

15,00

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  17.4.- 22.4.; 30.6.- 31. 8.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 13.1.-13.4.; 28.4.-29.6.; 1.9. – 21.12. 2014

 

 

 

 

 

 

Jednorazový príplatok pre vybrané turnusy na celý pobyt 2014

HOREZZA, a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

vianočný                 turnus

Silvestrovský turnus

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

Vojak

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

1/2

Manžel/ka

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

9,00

3,00

13.50

4,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/1

Zamestnanec

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/2

Manžel/ka

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

9,00

3,00

13.50

4,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

3/1

Dôchodca do 55 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

3/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

4/1

Dôchodca nad 55 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

4/3

Manžel/ka – nárok na dôchodok

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

5/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/2

Manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

4,00

8,00

6,00

12,00

6/3

Manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

8,00

4,00

12,00

6,00

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

6,00

6,00

9,00

9,00

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica


 


Od

Do

13-Jan-14

20-Jan-14

27-Jan-14

3-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

3-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

7-Apr-14

17-Apr-14

28-Apr-14

5-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

2-Jun-14

9-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

20-Jan-14

27-Jan-14

03-Feb-14

10-Feb-14

17-Feb-14

24-Feb-14

03-Mar-14

10-Mar-14

17-Mar-14

24-Mar-14

31-Mar-14

06-Apr-14

13-Apr-14

22-Apr-14

05-May-14

12-May-14

19-May-14

26-May-14

02-Jun-14

09-Jun-14

16-Jun-14

23-Jun-14

30-Jun-14

30-Jun-14

7-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

4-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sep-14

8-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

6-Oct-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

3-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

1-Dec-14

8-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

07-Jul-14

14-Jul-14

21-Jul-14

28-Jul-14

04-Aug-14

11-Aug-14

18-Aug-14

25-Aug-14

1-Sept-14

08-Sep-14

15-Sep-14

22-Sep-14

29-Sep-14

13-Oct-14

20-Oct-14

27-Oct-14

03-Nov-14

10-Nov-14

17-Nov-14

24-Nov-14

01-Dec-14

08-Dec-14

15-Dec-14

22-Dec-14

29-Dec-14

04-Jan-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník na rok 2014 – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

sezóna

Mimosezóna

základné lôžko

Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

1/2

manžel/ka

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

   7,00

16,50

5,50

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/1

zamestnanec

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/2

manžel/ka

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

16,50

 5,50

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

11,00

11,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

  9,40

14,65

 7,35

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/2

manželka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

11,00

11,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

12,70

25,30

 

11,00

22,00

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

25,30

12,70

22,00

11,00

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

  9,40

14,65

 7,35

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,00

19,00

16,50

16,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

Sezóna:  13.1.- 22.4.; 23.6.- 14. 9.; 22.12.-04.1.2015

Mimosezóna: 23.4.-29.6.; 15.9. – 21.12. 2014

 

 

 

Cenník – Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský turnus – HOREZZA, a.s. Horský hotel Granit Smrekovica

 

P.č.

Kategória

Úhrada rekreanta

Platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky za obdobia roku 2014 – €

Veľkonočný a vianočný turnus Silvestrovský turnus
základné lôžko Základné lôžko

VÚSZ

ÚP

VÚSZ

ÚP

1/1

vojak

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

1/2

manžel/ka

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

1/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

21,00

  7,00

1/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/1

zamestnanec

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/2

manžel/ka

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

2/3

dieťa do 10 r.

 1/4

21,00

  7,00

21,00

  7,00

2/4

dieťa nad 10 r.

 1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

3/1

dôchodca do 55 r.

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

3/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

3/3

manžel/ka  nárok na dôchodok

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

3/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

14,00

14,00

3/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

4/1

dôchodca nad 55 r.

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

4/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

4/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

4/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

9,40

18,60

9,40

4/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/1

voj.veteráni do 55

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/2

manželka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

5/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

5/4

dieťa do 10 r.

1/2

14,00

14,00

14,00

14,00

5/5

dieťa nad 10 r.

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

6/1

voj.veteráni nad 55

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

6/2

manžel/ka bez nároku na dôchodok

2/3

13,00

26,00

14,40

28,60

6/3

manžel/ka nárok na dôchodok

1/3

26,00

13,00

28,60

14,40

6/4

dieťa do 10 r.

1/3

18,60

9,40

18,60

9,40

6/5

dieťa nad 10 r.

 1/2

19,50

19,50

21,50

21,50

VÚSZ – príspevok

ÚP – účastnícky poplatok – platí rekreant

 

                                                                         Príloha č. IV

 

Pečiatka vojenského útvaru

(ústavu, úradu, zariadenia)

P R I H L Á Š K A

(na domácu  rekreáciu, letný detský tábor)

príslušníkov ……………………………………………

(vojenský útvar, ústav, úrad, zariadenie) – miesto

Držiteľ poukazu:

Hodnosť: Titul: Meno a priezvisko:
     
Evidenčné číslo SAP, resp.

Identifikačné číslo dôch.:1)

                                 Číslo poukazu PR:2)
Rodné číslo: Číslo OP:
Trvalé bydlisko:
PSČ: Tel. č.:
Číslo útvaru:   e-mail:
   
Zakrúžkujte číslo zvoleného zariadenie:                1. DR

                                                                                 2. LDT        

   
1.  Horský hotel Granit Smrekovica
2.  Horský hotel Granit Tatranské Zruby
3.  Hotel Granit Zemplínska Šírava
4.  Hotel Granit Piešťany-K.Ú. F.E.Scherera
 
Termín od – do: ………………………….. Počet osôb: …………………………..
Náhradný termín od – do: …………………………..
Spolu s držiteľom poukazu sa rekreácie zúčastňujú tieto osoby:

 

P.č. Meno a priezvisko rod. príslušníka Vzťah k držiteľovi Dátum narodenia Číslo OP  
1.          
2.          
3.          
4.          
 
Potvrdzujem, že údaje v tejto prihláške zodpovedajú skutočnosti.  
               
…………………………. ………………………………………………………
Podpis žiadateľa   Pečiatka a podpis veliteľa útvaru  
 
1) pozn. Evidenčné číslo SAP , resp. identifikačné číslo výsluhového dôchodcu je nevyhnutné vyplniť !

2) pozn. č PR uvádza profesionálny vojak, ktorý má pridelený poukaz na PR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čomu vyzýva „Odpoveď klubu Liptovský Mikuláš“?

Predovšetkým konštatujem, že som vždy zastával zásadu diskutovať vo vnútri Zväzu a na verejnosť prezentovať výsledky práce.
Dodržal som uvedenú zásadu poslal som list prezidentovi a predsedom klubov Zväzu vojakov SR. Mám informácie že niektorí predsedovia klubov zoznámili rady klubov a členskú základňu s Výzvou levického klubu aj s mojím listom. Iní predsedovia môj list pred členmi zatajili. V liste reagujem na aktuálnu situáciu vo Zväze, na základe komunikácie s predsedami klubov,  členmi  Zväzu a poznatkov zo schôdzí na ktoré ma pozvali rady klubov. Medzi predsedov s ktorými som komunikoval, do napísania tejto odpovede klubu Liptovský Mikuláš, patrí  aj RSDr. Peter KRAMARČÍK. Neodpovedal mi na ostatný mail ktorý som mu poslal a až z web-stránky sa dozvedám že má nejaké nejasnosti.  Som ochotný mu poskytnúť  svoje stanoviská cestou zväzovej pošty.
Nepovažujem za vhodné verejne odpovedať na predmetnú „Odpoveď na list Čestného prezidenta ÚR ZVSR predsedom klubov“, ale musím reagovať na nepresnosti, ktoré uvádza jeho autor.
V dokumente platnom pre všetkých ktorým sú „STANOVY ZV SR“  je v článku 7 napísané:
h) Ustredná rada:   –  volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta Zväzu a jedného člena Predsedníctva Ústrednej rady …
Z uvedeného je jasné že  p. Tomáš Švec je „Prezident ZVSR“ a  ako aj ja som  „Čestný prezident ZVSR“ , a nie …ÚR .

Ďalej
1.      Nasledujúce riadky som prečítal niekoľko krát, ale nepochopil som myšlienkové pochody  RSDr. Petra KRAMARČÍKA.
Citujem:  „Spracovať výpis z Plánu činnosti ÚR ZVSR na rok 2014 a tento zaslať predsedom klubov. Termín: do 10.12.2013 , zodpovedá: výkonný tajomník. Toto tiež nebolo bývalou ÚR splnené. Výpis bol zaslaný predsedom 9.1.2014, ale neboli tam zapracované úlohy vyplývajúce z porady s predsedami klubov 24.10.2013, toto je tiež úloha, ktorú bývalá ÚR nesplnila“.

Poradí mi niekto s čitateľov, prečo bývalá UR mala splniť úlohy termínované po 28. novembri 2013, teda po 1. rokovaní a začatí činnosti novej UR ZVSR, zvolenej na 8. Sneme?
2.      Aby nevznikal dojem, ktorý ponúka odpoveď RSDr. Petra KRAMARČÍKA,  že chcem veci riešiť iba s časťou predsedov proti iným, alebo podporovať  trieštenie Zväzu. List som poslal s nasledujúcim oslovením:       Pán prezident, páni predsedovia klubov Zväzu vojakov SR
Mám záujem aby bola upevnená jednota Zväzu, upravená organizačná štruktúra a Základné dokumenty, ktoré budú zodpovedať  súčasnosti a podmienkam v ktorých Zväz plní úlohy.
Oslovení funkcionári majú rozhodujúce práva, povinnosti  ale aj zodpovednosť , úmernú funkciám do ktorých boli zvolení.

3.      Dostal som niekoľko návrhov zverejniť list na web-stránke, pretože sa o jeho obsah zaujímali aj radoví členovia.  Zatiaľ som nedal svoj súhlas na zverejnenie, čo môžem zmeniť. Považujem ho za vnútro zväzovú  záležitosť a za rozhodujúcich funkcionárov vo zväze považujem tých, ktorých uvádzam v bode 2. Oni majú povinnosť pravdivo informovať a na základe dokumentov.

4.      Komunikujem s členmi Zväzu, bez rozdielu zastávaných funkcií. Vymieňame si poznatky a formujeme názory. Každému kto sa na mňa obráti odpovedám v súlade so svojim presvedčením. Ponúkam možnosť aj RSDr. Petrovi  KRAMARČÍKOVI, aby mi napísal čo nie je pravdivé v mojom liste a prečo.

5.      Odpoveď RSDr. Petra  KRAMARČÍKA zaváňa dogmatizmom a sklamaním že niektoré kroky nevyšli podľa plánov nejakej skupiny. Na argumentáciu používa dokumenty, ktorých spolutvorcami boli samotní členovia klubu Liptovský Mikuláš.
Len jeden príklad v stručnosti:  V organizačných opatreniach pre prípravu 8. Snemu je stanovené, citujem:  „Pre prípravu uznesenia, spresnenie Programového zamerania a základných dokumentov“, bol stanovený predseda komisie člen UR z klubu Liptovský Mikuláš (pripomínam: p. Doc. Ing.. Maixner CSc.).
Sám RSDr. Peter KRAMARČÍK však píše v predmetnej odpovedi:  „ Aj na 8. sneme boli do predložených návrhov dokumentov zapracované návrhovou komisiou iba návrhy z nášho klubu“. (?!)

Čo nato povedia navrhovatelia z ďalších klubov, to si nechcem ani predstaviť čo by sa tu spustilo. Pravda sa nedá prekryť zavádzaním. Ďalšie „zhody okolností“ nepovažujem za potrebné na tejto stránke uvádzať.

Áno, stotožňujem sa s myšlienkou RSDr. Petra KRAMARČÍKA:
 „ Hľadajme to, čo nás spája a nie to čo nás rozdeľuje a tým aj oslabuje našu činnosť ako celku.“

Dnes je podstatné riešiť  budúcnosť Zväzu. Našimi rozhodnutiami a činmi bude  Zväz posunutý/neposunutý, na vyššiu úroveň akcieschopnosti a efektívnosti svojej činnosti.  Je treba využiť  dobu,  8 mesiacov do snemu, na úpravu Základných dokumentov a zjednotenie Zväzu v názoroch na základné smerovanie. Verím že predsedníctvo Ústrednej rady v spolupráci s komisiami to dokážu, keď budú pracovať podľa harmonogramu so začiatkom 11.3. a úpravu Základných dokumentov skončia do konca októbra 2014. V posledných rokoch som v tomto smere urobil kus práce, nestihol som dotiahnuť veci do zdarného konca najmä „vďaka“ opozícii v ÚR.

Podporujem výzvu Levického klubu, zvolať Mimoriadny snem do 30.11.2014, schváliť stanovy a programové zameranie.
Zverejniť  opatrenia k príprave mimoriadneho snemu by bolo vhodné do 31. marca 2014.

S pozdravom                                              Ing. Michal Bohunický
Čestný prezident Zväzu vojakov SR

V  Ý  Z  V  A

na zvolanie mimoriadneho snemu Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

 

Klub Zväzu vojakov SR Levice na svojej výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.1.2014 prerokoval, schválil túto výzvu na zvolanie mimoriadneho snemu (ďalej len „MS“) Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ZVSR“).

Preto vyzýva Vás – Ústrednú radu Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ÚR ZVSR“) Trenčín k splneniu nasledovných úloh:

 1. Pripraviť nové základné dokumenty pre riadenie „ZVSR“.
 2. Pripraviť návrh novej organizačnej štruktúry, v ktorej by v riadiacom orgáne boli začlenení predsedovia klubov.
 3. Pripraviť a organizačne zabezpečiť vykonanie a priebeh „MS ZVSR“.
 4. Prejednať túto výzvu v „ÚR ZVSR“ a do 31. marca 2014 písomne informovať všetky „Kluby  ZVSR“ o spôsobe a termínoch riešenia „MS ZVSR“.

 

Termín konania mimoriadneho snemu žiadame do 30.11.2014.

 

O D Ô V O D N E N I E:

 

 1.   V dobe od 5.porady predsedov,  príprave a priebehu 8. Snemu „ZVSR“, príprave dokumentácie potrebnej pre registráciu dokumentov Občianskeho združenia a zverejnenie týchto dokumentov po 8. Sneme pre riadenie činnosti „ZVSR“ a jednotlivých klubov, až po písomnú informáciu vzniklo veľa nejasnosti a pochybení. Pre tieto okolnosti postupne strácame dôveru v tom, že „ÚR ZVSR“ pracuje v prospech klubov a ich členov, ale skôr prihliada k nejakému politikárčeniu. Stratila sa komunikácia medzi ústrednou radou a klubmi.
 2. V záujme upevnenia jednoty ZV SR a jeho členov a skvalitnenia vnútro zväzovej činnosti,  požadujeme aby terajšia „ÚR ZVSR“ v súčinnosti s predsedami klubov  pripravila pre „MS ZVSR“:

 

a)      návrh novej organizačnej štruktúry s dôrazom na plne funkčné začlenenie predsedov klubov do riadiaceho orgánu „ZVSR“.

b)      nové základné dokumenty pre riadenie zväzu vo vertikálnej i horizontálnej rovine v súlade s požiadavkami pre registráciu Občianskeho združenia v zmysle zákona.

c)      materiály spracované a úplne pripravené na „MS“ podrobila diskusií  za účasti všetkých klubov ZVSR.

d)     Pre riadenie „ZVSR“ po 8. Sneme „ZVSR“ spracovať kompletnú dokumentáciu v súlade s 8. Snemom „ZVSR“ a túto distribuovať písomne do všetkých klubov ZVSR. Termín splnenia: do 31.3.2014.

 

Odporúčame pre všetky kluby  ZVSR  oboznámiť sa s touto výzvou a stanovisko k nej, nech je kladné alebo záporné, zaslať  písomne na e-mail: levice@zvazvojakov.sk

 

V Leviciach  dňa: 28.1.2014

 

Vladimír Hebert

predseda klubu  Levice

PozvankaSNP.pdf

IDET 2013

12. medzinárodný veľtrh

obrannej a bezpečnostnej techniky

22.–24.05. 2013

Brno

 

Upozornenie:

Zväz vojakov zabezpečil  vstupenky na Medzinárodnú výstavu vojenskej techniky  Idet 2013 v Brne  v dňoch 22.5. – 24.5. 2013. Zaujemcovia o vstupenky nech sa prihlasia na sekretariáte ZV SR u pana Košíka do 15. mája, kde obratom im budú zaslané vstupenky.

 

Vážení príslušníci rezortu obrany SR ,

 

dovoľte nám informovať Vás o 12. medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2013, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 24. 05. 2013 na výstavisku v Brne.

IDET 2013 je jednou z najväčších prehliadok obranných technológií v strednej a východnej Európe.  Vystavovatelia z približne 30 krajín predstavujú svoje produkty zahraničným armádnym delegáciám a odborníkom z celého sveta.

Súčasťou každého ročníka veľtrhu je bohatý sprievodný program, kde odborníci na obranné technológie diskutujú o aktuálnych témach. Jeho hlavnou časťou je tradične medzinárodná konferencia CATE. Súbežne s veľtrhom IDET sa koná na brnianskom výstavisku 16. medzinárodný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej techniky a služieb PYROS/ISET pod spoločným názvom Veľtrhy Integrovaného záchranného systému.

Na poslednom ročníku veľtrhu sa prezentovalo 555 vystavovateľov a počet návštevníkov sa vyšplhal na 30.935.

 

Nomenklatúra veľtrhu:

-zbrane, munície, tanky, vozidlá a dopravné prostriedky, letecká technika

-systémy velenia a spojenia

-zabezpečovacia technika a služby, pozorovacie a značkovacie prostriedky,   rádiolokátory a  rádiotechnické systémy

-prostriedky pre prípravu vojenských a policajných profesionálov

-prostriedky pre ošetrovanie a opravu techniky pre MTZ

-zabezpečenie, ochrana osôb a informácií

-systémy C412

-logistika, servis a modernizácia

-rôzne

 

Súčasne s veľtrhom IDET bude prebiehať v dňoch od 22. – 24. 05. 2013

16. medzinárodný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej techniky a služieb PYROS/ISET.

 

Viac informácií získate na internetovej adrese www.idet.cz; www.pyros-iset.cz

 

Spoločnosť ALFAcon, s.r.o. (zastúpenie Veletrhy Brno, a.s. pre Slovenskú republiku) s finančnou podporou Veletrhy Brno, a.s. organizuje bezplatné autobusové zájazdy (bezplatná doprava a vstup) na medzinárodný veľtrh IDET 2013

 

Ak by ste mali záujem a naplnili kapacitu autobusu/autobusov (45-miestne autobusy, min. počet účastníkmi obsadených miest v autobuse je 35), radi Vám ho poskytneme na základe napísanej objednávky, ktorá musí obsahovať:

 

 

– VEC: Žiadosť o bezplatnú obojsmernú autobusovú dopravu, (doprava + vstup zdarma)

– počet autobusov

– dátum odchodu (ľubovoľný, od 22. 05. – 24. 05. 2013)

– miesto odchodu (presná adresa, kde má byť autobus/y pristavený/é)

– čas odchodu na výstavisko

– predbežný čas odchodu z výstaviska (výstavisko je pre návštevníkov otvorené

od 09:00 – 17:00 hod., posledný deň do 16:00 hod.)

– menný zoznam účastníkov(celé mená účastníkov)

 

Vstup bude na základe vypísaných registračných kariet!

 

Poistenie nezabezpečujeme!

 

Objednávkuspolu s menným zoznamom účastníkov, Vás prosím poslať na info@alfacon.sk

Keďže je o autobusy veľký záujem, prosím Vás o skorú objednávku!

Po obdržaní Vašej objednávky s menným zoznamom, Vám budeme môcť zabezpečiť autobus a následne Vám budú zaslané ďalšie informácie e-mailom a poštou.

 

Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci alebo väčšie skupiny záujemcovdo 13. 05. 2013(pondelka), na tel. čísle 02/5720 1953, 0911/603 306 (Kristína Mičáková) alebo zaslať e-mail nainfo@alfacon.sk

 

Autobusy pre jednotlivcov alebo väčšie skupiny odchádzajú 22., 23., 24. mája 2013. Autobusy budú odchádzať z parkoviska pred budovou Istropolisu, Trnavské mýto, Bratislava, o 7:30 hod. Odchod z výstaviska je o 17:00 hod.

Vyhradzujeme si právo, že v prípade malého záujmu o účasť na zájazdoch, bude zájazd zrušený, resp. presunutý na iný termín. V takomto prípade budeme záujemcov kontaktovať!

 

Budeme sa tešiť, že naše pozvanie prijmete a navštívite s nami medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne v dňoch

22. – 24. 05. 2013.

S pozdravom

 

Ľuboš Podolský

riaditeľ spoločnosti

 

Alfacon, s.r.o. (zastúpenie Veletrhy Brno a.s. pre Slovenskú Republiku)

Dobšinského 18

811 05 Bratislava

tel.: 02/5720 1953

fax: 02/5244 2291

Velka-noc

Prezentacia – VZ a H ZS

Dôchodcovia, neváhajte,

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.


 

Tu je link kde sa dočítate o povinnosti poslať oznámenie na RTS pri uplatňovaní zľavy alebo oslobodenia od platenia:

http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania

 

Tu je celý text ktorý tam  najdete:

 

Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je Rozhlas a televízia.

Zákon č. 340/2012 nezmenil výšku Úhrady za služby verejnosti.

Ak si ale uplatňujete oslobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo platíte polovičnú sadzbu úhrady, prípadne neplatíte úhradu z dôvodu viacnásobného odberu elektrickej energie, je zákonnou povinnosťou preukázať túto skutočnosť do 31.3.2013 priamo Rozhlasu a televízii Slovenska.
RTVS oznamuje, že bude akceptovať preukázanie tejto skutočnosti až do 30. 6. 2013.
Občania, ktorí v tejto predĺženej lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.
Kópie dokladov preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO.

Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie bude možné doručovať potrebné dokumenty aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Podrobnosti nájdete na stránke www.uhrady.rtvs.sk

Call centrum: 02/32505200
Mail: uhrady@rtvs.sk         – sem posielajte elektronicky spracované kópie Rozhodnutie alebo Potvrdenie o dôchodku a ďalšie dokumenty (nepustite z rúk originál!!!).

 

 

UPOZORNENIE

 

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.

Platiteľ, ktorý si bude uplatňovaťoslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu, je povinný vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
1.   Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.
Nárok na oslobodenie preukážte kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vystavené ÚPSVaR alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2.   Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesta elektriny preukážte dokladmi od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.
3.   Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta.
4.   Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:
a.   poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
b.   poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá.

Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS,  Mlynská dolina,   845 45 Bratislava   – s uvedením variabilného symbolu, alebo evidenčného čísla SIPO  (číslo máte na Informačnom doklade SIPO).

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ © Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480e

 

 

 

Pre vojenských veteránov a vojenských dôchodcov

Od 1.3.2013 platí nový organizačný poriadok ministerstva obrany, ktorý nemá žiadny stupeň utajenia.  Má v ňom svoje povinnosti aj oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, nižšie uverejnené celé znenie bude ako trvalý dokument na našom webe v rubrike “Základné dokumenty”.

 

 

Čl. 39

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov

 

(1) Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov plní najmä tieto úlohy:

a)      vypracúva materiály koncepčného charakteru v oblasti komplexnej starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

b)      podieľa sa na vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

c)      spracúva návrhy odborných stanovísk a vyjadrení k materiálom analytickej, prognostickej, koncepčnej, programovej a normatívnej povahy v rozsahu svojej pôsobnosti,

d)     rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

e)      vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam podľa zákona    č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f)       vydáva preukazy vojnovým veteránom a dekréty blízkym osobám vojnových veteránov in memoriam,

g)      udeľuje odznak vojnového veterána a zabezpečuje jeho odovzdávanie,

h)      zabezpečuje starostlivosť o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov v spolupráci s Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,

i)        spolupracuje s občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov na území Slovenskej republiky i v zahraničí,

j)        plánuje, koordinuje, zabezpečuje a podieľa sa na realizácii podujatí pre vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,

k)      podieľa sa na udržiavaní vojenských tradícií, zabezpečuje organizovanie celoštátnych osláv  a pietnych spomienok pre vojnových veteránov 2. svetovej vojny a novodobých vojnových veteránov,

l)        spracúva a predkladá návrhy na vymenovanie a povýšenie osôb do vojenských hodností v súlade s 3. rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 30. augusta 2005 o podrobnostiach na vymenovanie niektorých osôb do vojenských hodností,

m)   zabezpečuje spracovanie a vydávanie osvedčení a potvrdení o účasti v národnom boji za oslobode­nie a ich duplikátov na účely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a potvrdení na poskytnutie mesačného príspevku podľa zákona č. 285/ 2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

n)      vypracúva návrhy potvrdení a návrhy odborných stanovísk na účely mimosúdnej rehabilitácie podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov,

o)      vydáva doklady a ich duplikáty na účely odškodnenia občanov deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov,

p)      vypracúva návrhy rozhodnutí a návrhy odborných stanovísk k žiadostiam o poskytnutie peňaž­ného príspevku podľa zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného prí­spevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách; v nadväznosti na citovaný zákon vydáva potvrde­nia pre Sociálnu poisťovňu na vykonanie zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov,

q)      zabezpečuje evidenciu archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov vydávaných potvr­dení, odborných stanovísk, rozhodnutí a spisových dokumentov žiadateľov o vydanie osvedče­nia alebo potvrdenia alebo rozhodnutia podľa vecne príslušných právnych predpisov.

 

(2) Vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov okrem plnenia úloh uvedených v čl. 11 a čl. 39 ods. 1 zodpovedá za

a)   vypracúvanie návrhov potvrdení a návrhov odborných  stanovísk na účely mimosúdnej rehabilitácie podľa zákona č.  87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov,

b)   vypracúvanie návrhov rozhodnutí a návrhov odborných stanovísk k žiadostiam o poskytnu­tie peňažného príspevku podľa zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného prí­spevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách a za návrhy potvrde­ní pre Sociálnu pois­ťovňu na vykonanie zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Za správnosť: webmajster

Prihlásenie
Kalendár udalostí
september 2014
P U S Š P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC
Najnovšie komentáre