Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

Nedávno sa zúčastnila delegácia ZV SR na XVI. stretnutí vojenskej V4 v Maďarsku. Informáciu o tomto stretnutí zverejnil na webe člen delegácie J. Paulech. “Samit” v plnom svetle odhalil nielen nízku efektívnosť týchto strenutí, ale aj absenciu našej zahraničnej stratégie pri presadzovaní spoločných záujmov s vojenskými organizáciami V4. To sa samozrejme prejavilo nielen v postojoch ale najmä v nevyužití príležitosti presadiť dôležité kroky v sociálnej ochrane a presadzovaní záujmov vojakov či už v aktívnej službe alebo vo výslužbe.

Od delegácie by sa očakávalo, že si dá na Ústrednej rade schváliť mandát v podobe akčného plánu pre naše predsedníctvo od septembra 2014 do septembra 2015. Nič také sa neudialo a delegácia vystupovala na stretnutí bez mandátu.

Možno aj preto tu zaznelo to, čo musí znepokojovať každého člena zväzu cit.”… že SR uviedla v dotazníku (?), že plánuje prehodnotiť svoj postoj k právu vojakov na združovanie“. Pýtam sa aký postoj ? Veď to je strategický cieľ, ktorý predstavuje nielen komplikovanú cestu ale hlavne je v súčasnosti predmetom vnútrozväzovej diskusie k programovému zameraniu ZV SR a úsilia presadiť konkrétnu formu ochrany sociálnych záujmov do zákona o štátnej službe vojakov profesionálov.

 

Súvisiace články:

 

 

 

 

Dňa 18. septembra 2014 sa v Leviciach na pozvanie predsedu Zväzovej rady stretlo 12 predsedov klubov a ďalší piati členovia rád klubov Zväzu. Na svojom rokovaní si účastníci vymenili názory na súčasnú situáciu vo Zväzu a v jeho vedení. Najväčšia pozornosť bola venovaná činnosti Zväzovej rady, problematike konania mimoriadneho snemu a príprave na Konferenciu k základným dokumentom.

 

Na stretnutí účastníci prerokovali návrh štatútu Zväzovej rady do konania mimoriadneho snemu (príloha č. 1).
Poverili predsedu Zväzovej rady poslať členom Ústrednej rady návrh na zmenu programu Konferencie k základným dokumentom a rozoslať predsedom klubov podrobné informácie o rokovaní v Leviciach.
Účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom stretnutí predsedov klubov v termíne pred konaním Konferencie k základným dokumentom. Prítomní predsedovia klubov prijali opatrenia na zintenzívnenie informovanosti členov Zväzu o pripravovaných zmenách v základných dokumentoch podporujúcich demokratické upevňovanie jednoty Zväzu.

 

Predseda Zväzovej rady ZV SR
Ing. Mojmír Hloch

 

Štatút ZR do snemu

Štatút ZR do snemu

 

Na stretnutí predsedov sa diskutovalo, každý dostal slovo a názory boli brané v úvahu …

 

 

Prajem dobrý deň.
Žiadam Vás o zverejnenie na našej web.stránke podpísanu zmluvu medzi Zväzom vojakov SR a Horezza. a.s., o spolupráci.
S pozdravom
                             plk.v. v. Ing. Tomaš Švec – Prezident Zväzu vojakov SR
Prílohy:

HOREZA-1

HOREZA-2

HOREZA-3

Keďže zatiaľ nikto nestihol uverejniť príspevok k jednej z našich najvýznamnejších zväzových aktivít v roku a to organizáciu v poradí už 19-teho medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, podelím sa s ostatnými kolegami o pár fotografií aspoň ja.
Kriváň (2494 m) ako magnet priťahuje všetkých tých, ktorým učarovala nádherná príroda a scenéria strmo týčiacich sa štítov. Zároveň sa ako symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov stal významným symbolom slovenského národa. Náročná výstupová trasa s prevýšením 1355m je aj výzvou na overenie si svojej fyzickej kondície. Odmenou pre všetkých účastníkov výstupu je nielen nezabudnuteľný výhľad, ale aj príležitosť na netradičné priateľské stretnutia.
Aj napriek ohlasovanému nepriaznivému počasiu, ktoré nakoniec v doobedňajších hodinách celkom milo prekvapilo, bola tohtoročná účasť výborná. Ako je už zvykom, tak členovia Klubu Horná Nitra vytvorili vrcholové družstvo, ktoré na vrchole Kriváňa pravidelne rozdáva účastnícke listy a dobrú náladu. Poďakovanie za úspešné zvládnutie podujatia ale samozrejme patrí celému organizačnému tímu, lebo zvládnutie tak náročnej akcie vyžaduje mnoho úsilia a trpezlivosti.
Pravidelná vysoká účasť je dôkazom vysokej obľúbenosti tejto tradície nielen medzi bývalými ale čoraz viac aj medzi aktívnymi vojakmi. Dúfam, že organizácia budúceho jubilejného ročníka bude patriť medzi zväzové priority.
Ing. Karol Brehovský
predseda klubu

 

Oslavy 70.výročia SNP
1.Dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku SNP (valaška) na námestí SNP. Účasť bola veľmi dobrá. Prišiel celý rad zástupcov spoločenských organizácii zo Zvolena.Druhá časť sa odohrávala na vojenských pri pamätníku generálov Goliána a Viesta niekoľko metrov od budovy Veliteľstva vzdušných síl.Bratislavy. Zaznamenali sme aj hojnú účasť členov nášho klubu a to aj v odporúčanej v rovnošate.
2.Cyklojazda a pochod do srdca SNP. Boli otvorené na námestí SNP vo Zvolene 29.augusta 2014.Tam sa odohralo kladenie vencov k pamätníku SNP,prezentácia účastníkov, Tiež krst knihy “Zvolen v stredoveku a počas SNP. Ostrý štart na bicykloch na trasu Zvolen- Sliač- Veľká Lúka- Hronsek- Vlkanová- Iliáš-Radvaň- Pamätník SNP v B.B. sa uskutočnil o 8:45. Účastníci v tričkách s príslušným označením sa zastavili na Sliači a v Hronseku kde sa zúčastnili odhalenia pamätných tabúľ s tématikou SNP. V Banskej Bystrici kde bol problém sa vôbec dostať sme sa zúčasnili kladenia vencov v pamätníku SNP.V priestore pre VIP sme stretli celý rad členov Zväzu vojakov SR vrátane predsedu ÚR plk.Ing.Tomáša Šveca a predsedov niekoľkých klubov z celého územia Slovenska. Prezident ÚR vojenských veteránov- člen nášho Zvolenského klubu plk.Ing.Pavel Marko a tajomník rady klubu plk. Ing.Anton Gombár sa zúčastnili aj online reportáže z osláv prostredníctvom rádia Regína Banská Bystrica. Časť reportáže bola zverejnená aj neskôr v rádiach Regína a Slovensko.
Pre peších bol alternatívou pochod zo Zvolena do Sliača, kde sa na ihrisku realizovali oslavy spojene s rôznymi atrakciami. Cyklojazdy tzv “nultý ročník” sa zúčastnilo 16 cyklistov.
Tu nájdete fotografie z oboch akcii

VYHLÁSENIE KLUBU GENERÁLOV SR
k storočnici 1. svetovej vojny

 

Pred sto rokmi vypukla 1. svetová vojna. Je zjavné, že vyhrala mašinéria vojnovej propagandy ale aj koristnícke ciele štátov, ktoré vojnu rozpútali. Nás ako slovenských generálov, ktorí si ctia vojenskú česť však zaujíma, ako si slovenská spoločnosť pripomenie obete, ktoré priniesli naši slovenskí dedovia a otcovia, čo padli na frontoch východu aj západu. Klub generálov SR je stavovskou organizáciou, ktorá združuje vyše 80 generálov ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh má aj jednu významnú úlohu a tou je rozvíjanie hlbokého vzťahu úcty k svojim predkom, ktorí nasadzovali svoje životy so zbraňou v ruke počnúc bojmi v rokoch meruôsmych a končiac druhou svetovou vojnou a pestovanie prirodzeného vlastenectva. Riadime sa presvedčením, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý padol na rôznych bojiskách sveta. Práve preto KG SR dlhoročne organizuje vojenské historické cesty po miestach týchto bojov, odhaľuje alebo rozširuje pamätníky, pamätné tabule, stavia kríže, vzdáva úctu padlým kladením vencov a kvetov. Obnovujeme alebo sa snažíme o obnovu cintorínov slovenských vojakov z 1. a 2. svetovej vojny. Natáčame dokumenty ako je napríklad film Slováci na Piave, ktorý bol vo verejnoprávnej televízii viackrát reprízovaný. Publikujeme v novinách a časopisoch, organizujeme besedy. Len pred nedávnom sme sa vrátili z Francúzska, kde sme navštívili bojiská našich legionárov z októbra 1918 pri Vouzieres, Terron a Chestres. Boli sme dojatí starostlivosťou o hroby našich legionárov na vzorne udržiavaných cintorínoch z 1. svetovej vojny.
My, slovenskí generáli preto prichádzame s výzvou pre naše oficiálne miesta, vládu SR, ministerstvá kultúry, obrany a vnútra, ale najmä ZMOS, aby sme si na celoštátnej úrovni v septembri na Deň ozbrojených síl SR pri Pamätníku štúrovcov na celoslovenskom pietnom akte pripomenuli padlých hrdinov z 1. svetovej vojny. Nemôžeme sa iba večne prizerať ako sa k svojím predkom a najmä padlým vojakom správajú Francúzi (pripomeňme si napríklad prezidenta Hollanda a jeho účasť na oslavách 14. júla v Paríži!), Taliani, či Gréci. Určite si mnohí z nás všimli počas sledovania Tour de France ako vyzerajú cintoríny padlých francúzskych vojakov, nad ktorými v plnej nádhere tróni francúzska štátna trikolóra symbolizujúca bratstvo, rovnosť a slobodu. Zamyslime sa nad tým, ako vyzerajú naše cintoríny vojakov padlých v 1. svetovej vojne!?

Vyzývame starostov obcí a primátorov miest, ako aj občanov – vlastencov súcich na slovo, aby pri príležitosti stého výročia 1. svetovej vojny obnovili, zreštaurovali, prípadne aj postavili pomníky vojakom padlým v 1. svetovej vojne, aby si v kostoloch pripomenuli mužov, ktorí sa nevrátili do rodnej zeme a ich hroby ležia ďaleko za hranicami vlasti. Toto je predsa naša základná občianska aj ľudská povinnosť. Máme však aj povinnosť voči mladej generácii, voči deťom a vnukom, zasiať im do sŕdc úctu voči našim predkom, ktorí bojovali za svoju vlasť. Veď práve počas 1. svetovej vojny sa vďaka generálovi M.R. Štefánikovi zrodila myšlienka slovenských a českých légií, spomedzi ktorých vyrástli také vojenské osobnosti ako generáli Viest, Kristín, Malár, Čatloš, Černek, Imro, Širica, ale aj Gabriš, Markovič a najmä slávny 7. Tatranský pluk. Preto vyzývame, aby si Slovensko v septembri nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach našej vlasti uctilo pamiatku slovenských vojakov padlých v 1. svetovej vojne!

Klub generálov Slovenskej republiky

Bratislava 31. júl 2014

V týchto dňoch a v spolupráci s ÚR ZVSR poriada sociálna komisia pri MOSR ojedinelú a svojim významom veľmi zaujímavú akciu – prieskum k založeniu penzionov pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Pôvodne sa myslelo a akcia bola označovaná ako príprava k založenia hospicov pre označenú klientelu. Akcia sa konala po regionoch. V stredu,30.júla 2014 sa konala v Banskej Bystrici pre okresy B.Bystrica a Zvolen. Zúčastnilo sa jej cca 20 výsluhových dôchodcov vo veku 50 – 89 rokov. Dvaja pracovníci MOSR si vypočuli naše názory na založenie penzionov pre VD. Dá sa povedať že “anketa” bola robená podrobne a účastnici museli oznámiť aj svoje osobné údaje a aj názor k založeniu penzionov. Dozvedeli sme sa zámer – počty penzionov, miesto, komu by boli určené a plánované poplatky pre záujemcov. Všetko prebiehalo k všeobecnej spokojnosti a diskusia bola bohatá. Bolo to ale len do doby než bol oznámený poplatok za penzion. Potom záujem celkom upadol. Suma bola astronomická. Plánuje sa platiť za ubytovanie cca 750 € za ubytovanie a 400 € za stravu a to na jeden jediný mesiac. Pre väčšinu záujemcov je to celkom dosť nakoľko priemerný výsluhový dôchodok vojakov je okolo 800 €. Pokus bol dobrý ale podmienky penzionov su podľa mňa neprijateľné. Penzion ale nerieší vôbec požiadavky na hospic. Ten je v súčasnej dobe aktuálny. Pred 5 rokmi sme sa vo Zvolene pokúsili o založenie vojenského hospicu v objekte “Baková Jama” vo Zvolene sťa bývalého vojenského objektu. Pokus MOSR zamietlo a výhodne tento predalo. Akcii predchádzala aj anketa a záujemcov bolo aj na hospice dva. Dúfam, že akcia k penzionom nebola len na oko a že slúžila len ako zámienka k opätovnému výhodnému predaju vojenských objektov.
pplk.v.v. Ing. Anton Gombár – tajomník Rady klubu Zvolen ZVSR.

Výstup na Vtáčnik na MS v behu do vrchu

Dňa 12.7.2014 sa v našom regióne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu do vrchu. Štart podujatia bol na futbalovom ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a cieľovú pásku účastníci pretínali na vrchole pohoria Vtáčnik. Celková dĺžka trate bola 11 km s neuveriteľným prevýšením 1140 metrov. Majstrovstiev sa zúčastnil aj člen nášho klubu nrtm. Ing. Roman Mikula a my ostatní sme ho spolu s priateľmi a sympatizantmi Klubu Horná Nitra privítali v cieli. V celoslovenskej silnej konkurencii obsadil Roman vo svojej kategórii pekné 15. miesto a prítomnej verejnosti sme ukázali, že vo Zväze vojakov máme aj členov, ktorí dokážu uspieť aj v takýchto fyzicky náročných pretekoch.
kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ
predseda klubu

 

IMG_4672a IMG_4715a IMG_4678a

 

IMG_4689a

 

Informácia z Pozvania SVzP AČR v dňoch 28.6. – 1.7. 2014

Svaz vojáku z povolání (SVzP) AČR oslavoval 12. výročie vzniku Ozbrojených sil České republiky. Spojili ho s pozvaním „bývalých predstaviteľov“ Vojenských zväzov armád krajín Vyšegrádskej štvorky. V diskusii si chceli vymeniť skúsenosti z práce v národných organizáciách pri obhajobe sociálnych nárokov profesionálnych vojakov a vojenských dôchodcov. Diskusia sa rozšírila aj na spoluprácu s EUROMILom a ďalšími národnými organizáciami, ktorých členstvo má dlhodobejšie korene ako sú naše vo V4.
Ako hostia prijali pozvanie plk. v.v. Anatol Tichoniuk z Poľska, pplk. v.v. Otto Heiling z Maďarska a plk. v.v. Michal Bohunický zo Slovenska.
Z českej strany sa zúčastnili dlhoroční členovia Ústrednej rady SVzP pplk. Roman Doba a plk. v.v. Jaroslav Kalivoda a rovnako zástupcovia niektorých klubov. Prezentovali záujem o Osobitný systém sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl a zborov SR a naliehavú žiadosť o spoluprácu klubu Brno s našim klubom v Bratislave. Oba záujmy som uspokojil. Prezentovali aj ukončenie činnosti SVzP v Asociácii vojáci sobě. Zaznela požiadavka na spoločné riešenie nízkeho záujmu profesionálnych vojakov o členstvo v SVzP a ZVSR.
V diskusii výrazne dominovala téma medzinárodnej spolupráce v rámci EUROMILu ako inštitúcie, ktorá obhajuje záujmy vojakov pred orgánmi NATO, EU, OBSE, Europskou odborovou centrálou a ďalšími, ktoré majú vzťah k vojenskej službe.
Pri zakladaní organizácií KONWENT a HOSZ, poskytli významnú podporu predstavitelia organizácie nemeckých, holandských, belgických, dánskych vojakov. Išlo hlavne o diskusie s politickými predstaviteľmi štátov, aby pochopili potrebu vzniku organizácií, ktoré budú s nimi a veliacimi štruktúrami spolupracovať na efektívnom budovaní ozbrojených síl. Predovšetkým nemeckí kolegovia pomohli aj materiálne. Riadiace dokumenty KONWENT a HOSZ vychádzajú zo zákonov daného štátu. Hodnotným spôsobom zhmotňujú aj skúsenosti dlhoročných členov EUROMILu. Každá organizácia je princípmi novej činnosti iná. HOSZ je odborová, KONWENT je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva obrany, ale s potrebnými prvkami samostatnosti a nezávislosti. Obe organizácie však úspešne pracujú na prospech obhajoby potrieb vojakov a zabezpečovania bezpečnosti a obrany štátov.
Významným aspektom medzinárodnej spolupráce je využívanie skúseností a argumentov, pri predkladaní návrhov na novelizáciu a doplnenie zákonov alebo vnútrorezortných noriem. Len jedna oblasť za všetky. Vojaci našich armád plnia úlohy v misiách podľa rovnakých noriem, veľmi často v zmiešaných jednotkách a musia mať aj rovnaké predpoklady na plnenie úloh. Preto napr. pri zranení by mala byť ich ďalšia služba v armáde riešená rovnakým spôsobom. Prax potvrdila, že pre navrhovanú úpravu zákona je vhodné využiť argumentácie a doslovné citácie zákonov iného štátu. Prezident a členovia predsedníctva EUROMILu aj osobnou angažovanosťou k europoslancom a národným politikom prispeli k riešeniu problémov v Španielsku alebo Portugalsku. Prispeli k upokojeniu vzťahov, ktoré zachádzali až do snáh o personálne riešenia predstaviteľov národných organizácií.
Dôležitá je aj otázka súčasnosti, význam členstva národných organizácií v EUROMILe. Závažný je argument členských príspevkov, ktoré nie sú napr. pre ZVSR, zanedbateľné. Ako zaznelo aj pri tejto diskusii, čo nám členstvo prináša. Veď SVzP ukončil svoje členstvo práve z tohto dôvodu. V nasledujúcich riadkoch nechcem špekulovať okolo opodstatnenosti rozhodnutia SVzP. V stručnosti uvediem skúsenosti plk. Tichniuka a pplk. Heilinga. Obaja boli dve volebné obdobia členmi predsedníctva EUROMILu, aktívne sa podieľali na jeho práci, boli veľmi často v kontakte s kolegami z rôznych národných organizácií. Poznatky využívali na rozširovanie rozhľadu kolegov doma, nastolovaní tém nových riešení a postupov pre ich dosiahnutie. Zhodli sa v tom, že členstvo v EUROMILe je jednoznačne prospešné pre aktívne organizácie. Aktívnosť, nielen plnením si základných povinností člena (členské a účasť na rokovaniach prezídia), ale aktívnym využívaní informácií a aktívnou komunikáciou. Byť aktívni v riešení problému, ktorý chceme riešiť. Radiť sa s organizáciami, ktoré problém už vyriešili. Využívanie informácií o tom čo sa v medzinárodných inštitúciách pripravuje, diskutuje, pridať naše názory a skúsenosti. Orientovať budúcnosť ZVSR na zmeny, ktoré EU prinesie aj do slovenskej spoločnosti. Už roky hovoríme o nezáujme profesionálnych vojakov o členstvo v ZVSR, ale aj mladších výsluhových dôchodcov. Skúsme sa pozrieť prečo je skoro 100% organizovanosť vo Švédsku, ako pracuje Bundeswehrverband, čím je zaujímavá pre svojich členov už 100 ročná holandská organizácia. Som presvedčený, že na každú výzvu, ktorú budeme riešiť nájdeme v EUROMILe a jeho národných organizáciách postup ako dosiahnuť úspech, ale aj skúsenosti akých chýb sa vyvarovať. Jednoznačnou chybou by bolo, uspokojovať sa s dosiahnutým a nevšímať si, že život ide ďalej a ponúka aj nám mať to čo majú iní naši kolegovia.
Teraz mám na mysli samozrejme sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov, dôchodcov a ich rodín. Určite si spomenieme aj na nedávne obdobie, kedy táto hodnota bola spochybňovaná v médiách až do útokov proti výsluhovým dôchodcom.
Preto potrebujeme to, čo majú iní naši kolegovia, akčnejší medzinárodne zorientovaný ZVSR. Čas na zmeny máme len do konca tohto roka.

Táto informácia nie je vyčerpávajúca a nechcel som ísť do podrobností. Preto ani nepíšem o sociálnom programe, ktorý českí kolegovia pripravili, ktorý bol zaujímavý a dôstojný k pozvaným hosťom. O tom, že bola akcia hodnotená ako veľmi pozitívna všetkými zúčastnenými stranami, svedčí dohoda, že sa stretneme o rok znova.

 

Ing. Michal BOHUNICKÝ
Čestný prezident Zväzu vojakov SR

 

Pozvánka

 

 

Obec Smolenice

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava

(pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja)

Vás pozývajú na oslavy

100.výročia udelenia US patentu na padák
Štefanovi Baničovi

 

dňa 16.augusta 2014 v obci Smolenice

Program

09,00 – 09,50 Hymna, slávnostné otvorenie, príhovor predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing.Tibora Mikuša, PhD., príhovor starostky Smoleníc p. Pavlíny
Hornáčkovej, ocenenie jednotlivcov pamätnou medailou

10,00 – 12,20 Medzinárodný seminár „Štefan Banič, História, vývoj a použitie padáku“

12,30 – 13,30 Obed

13,10 – 13,40 Tlačová beseda

14,30 – 15,00 Pietny akt pri hrobe Štefana Baniča, kladenie vencov, príhovor duchovného,
zapálenie sviečok a presun do priestoru zoskokov

15,30 – 15,40 Zoskok parašutistov – veteránov

16,00 – 22,00 Kultúrny a spoločenský program, rozhovory a besedy

 

V priebehu celého dňa bude k dispozícii výstava padákov, premietanie záberov zo zoskokov, výstava zberateľských predmetov s výsadkovou tematikou, možnosť zakúpenia suvenírov, príležitostná poštová pečiatka.

 

 Pozvánka