Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

NEMECKO CHCE ZATRAKTÍVNIŤ SLUŽBU V ARMÁDE
Nemecko sa naďalej drží plánov spraviť službu v armáde atraktívnejšou. To majú zabezpečiť nové opatrenia, ktoré zahŕňajú lepší plat pre niektorých špecialistov a viac flexibility pre vojakov s rodinami.
Kabinet kancelárky Angely Merkel podpísal v stredu 22 opatrení, ktoré ročne výjdu na 300 miliónov eur.
Nové opatrenia zahŕňajú finančnú pomoc pre nasadených vojakov s rodinami v núdzi či dodatočné dôchodkové benefity.
Zdroj : SITA
wp-monalisa icon

Dňa 24.10.2014 sa uskutočnila Konferencia k základným dokumentom ZVSR.

Organizačne konferenciu na veľmi dobrej úrovni pripravil sekretariát ZVSR pod vedením výkonného tajomníka plk. v.v. Jozefa Košíka a p. Jarmilky Obdržalovej.

V úvode prezident ZVSR uviedol presný citát z uznesenia 8. Snemu ZVSR, prečo sa konferencia uskutočňuje a doplnil, že na konferencii si máme dať odpoveď na otázku:
Prečo chceme zmeniť dokumenty?

Predsedovia pracovných komisií :
pplk. v.v. RSDr. Krištofík – Programové zameranie ZVSR
pplk. v.v. Ing. Palai – Stanovy a Rokovací poriadok ZVSR
plk. v.v. PhDr. Novák CSc – Smernica pre hospodárenie vo ZVSR
uskutočnili svoje prezentácie, ku ktorým zaujali odborné a vecne právna stanoviská:
viceprezident plk. v.v. RSDr. Juraj Drotár k Programovému zameraniu ZVSR,
člen ÚR ZVSR pplk. v.v. JUDr. Janeček k Stanovám ZVSR,
člen Legislatívno právnej komisie JUDr. Malina k právnemu posúdeniu Smernice pre hospodárenie.
Plk. v.v. Ing. Procházka k zhodnoteniu súčasného stavu hospodárenia ZVSR upozornil na flexibilnosť úprav Smernice o hospodárení v predchádzajúcich rokoch aby bola v súlade s platnými zákonmi v tom ktorom období.

Pri použití vizuálnej prezentácie jednotlivých dokumentov na ktorej sa aktívne zúčastnil predseda klubu Topolčany a člen pracovnej komisie pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik a pracovníčka sekretariátu p. Jarka Obdržalová, mali možnosť prítomní nie iba počuť, ale aj vidieť navrhované zmeny.

V diskusii ku každému dokumentu sa umožnilo prítomným účastníkom konferencie vyjadriť svoje názory za svoj klub a vzniesť návrhy na doplnenie navrhované texty, respektíve nesúhlas s časťami týchto dokumentov. Bolo vidieť, že vystupujúci mali overené praktické skúsenosti zo súčasného života a práce vo ZVSR a vedia čo je potrebné zmeniť.
Rovnako ako na 8. sneme ani teraz nebol záujem väčšiny predsedov klubov vyvolať konfrontačnú „výmenu“ názorov, cieľom konferencie bolo posúdiť návrhy zmien.
Pracovné komisie majú teraz za úlohu tieto pripomienky, návrhy prípadne pripomienky k jednotlivým ustanoveniam dokumentov prediskutovať, upraviť a predložiť ÚR ZVSR.

Za vážnu informáciu od prezidenta ZVSR považujeme skutočnosť, že ak sme členmi v EUROMILe, tak cieľom ZVSR musí byť činnosť charakteru ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE. Ak bude prijatý Zákon o štátnej službe s vylúčením tejto možnosti pre príslušníkov OS SR, bude to mať dopad aj na členstvo vo ZVSR z radov profesionálnych vojakov.

Počas konferencie kolegovia /p.Procházka a niektorí ďalší / otázku položenú prezidentom v úvodnom vystúpení: Prečo chceme zmeniť dokumenty ZVSR? zopakovali.
Každý člen a klub ZVSR má iste svoje skúsenosti s realizáciou základných dokumentov ZVSR v dennom živote aj odpoveď na otázku: PREČO CHCEME ZMENIŤ ZÁKLADNÉ DOKUMENTY.

Otázka zmien dokumentov je riešená na základe poznatkov minimálne posledných desať rokov a vyhrotila sa vpred 8. snemom, keď väčšina klubov požadovala reformné kroky. Obdobie od 8. snemu ukázalo jasne že takéto požiadavky boli oprávnené a bol najvyšší čas pre ich realizáciu. Príkladov pošliapanie demokratických zásad vo Zväze z posledného obdobia sú desiatky. Najvýraznejším pošliapaním demokracie v združení bolo odmietnutie žiadosti nadpolovičnej väčšiny klubov o zvolanie mimoriadneho snemu. A to všetko zdôvodnené ako v „súlade s platnými dokumentmi”, pritom to bolo zamietnuté protiprávne podľa rozhodnutia jednotlivca a odhlasované časťou členov ÚR ZVSR.
Ak takéto vysvetlenie nutnosti zmien v základných dokumentoch ešte niekomu nepostačuje, tak nasledujúca časť tejto informácie z konferencie to rozširuje.

Odpoveď na dôvody zmien veľmi výstižne dáva predložený návrh východzieho a hlavného dokumentu „PROGRAMOVÉ ZAMERANIE“, ktoré prezentoval predseda komisie a súčasný člen Ústrednej rady ZVSR Kamil Krištofík.
Zdôvodnenie zmien je vyvolané potrebou zmien v oblastiach:
1) Prehlbovania demokracie vo Zväze – uskutočniť zmeny vedúce k prehĺbeniu demokratických zásad vo Zväze: – posilňovať postavenie člena s jeho právami v jednote s povinnosťami a osobnou zodpovednosťou vedenia za plnenie úloh a cieľov Zväzu…
2) Ochrany občianskych a sociálnych práv profesionálnych vojakov a vojakov vo výslužbe
3) Spolupráce Zväzu a OS SR pri naplňovaní ich poslania a cieľov
4) Zvyšovania vplyvu a rešpektu Zväzu v občianskej spoločnosti, aktivita a účasť na jej rozvoji
5) Medzinárodnej spolupráci
6) V hospodárskej oblasti.
V týchto oblastiach je objasnené čo musíme zmeniť aby sme sa stali združením ktoré kráča s dobou.
Za dôležité podnety pre zmeny základných dokumentov ďalej sú považované:
– Nejednotný VÝKLAD ustanovení základných dokumentov vo vedení (ÚR a prezident) a kluboch ZVSR a tým súvisiace porušovanie jedného zo základných práv členov t.j. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, ktoré sa z vedenia nedostáva! Tu je nutné jasné formulovanie ustanovení základných dokumentov ZVSR, kde nebude možnosť subjektivistických výkladov pre ich realizáciu.
– Súčasné stanovy umožňujú alibizmus a netransparentnosť konania prezidenta a ÚR ZVSR. Vo vedení ÚR ZVSR chýba osobná zodpovednosť jednotlivých členov za oblasti Programového zamerania ZVSR. Pri konkrétnych otázkach na člena ÚRZV vidíme konkrétne prejavy alibizmu a skrývanie sa za prezidenta, preto nutnosť zmeny organizačnej štruktúry vedenia ZVSR.
– Právo člena, vyplývajúce zo Stanov občianskych združení, t.j. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia nie je premietnuté do konkrétnej zodpovednosti ÚR v základných dokumentoch.
– Dôslednejšie, ako doteraz usmerniť činnosť KONTROLNEJ KOMISIE, nemôže byť iba na kontrola majetku a financií ZVSR, ale aj zodpovednosť dodržiavania ustanovení základných dokumentov ZVSR.
– Zavedenie inštitúcie ROZHODCOVSKEJ KOMISIE, ktorá sa bude zaoberať a bude mať kompetencie, ak člen nenájde odpoveď pre riešenie jeho podnetu/sťažnosti u radiaceho orgánu.

Programové zameranie, v ktorom sú uvedené požadované zmeny v organizačnej štruktúre – Zväzová rada, Prezidium, Rozhodcovská komisia, Hovorca – bolo viac menej bez úprav prijaté, čo znamená že predsedovia klubov a tým pádom ZVSR prijal na tejto konferencii navrhnutú koncepciu štruktúry.
Stanovy musia vychádzať z Programového zamerania, takže je po konferencii jasné pre komisiu jasný smer činnosti.
Bolo to konštruktívne jednanie, iba že sa musia donekonečna opakovať dávno známe veci a to pripadá ako otravné a mrhanie časom. Inak to však v diskusii asi nejde, diskutovať sa musí dovtedy, až aj posledný člen ZVSR pochopí že ide o dobrú vec, prospešnú pre Zväz aj pre člena.
Bez uznesenia sa určilo: do 12. novembra majú komisie predložiť UR znenie dokumentov, aby ÚR mohla určiť termín mimoriadneho snemu.
V Pláne činnosti ÚR ZVSR je na 20.11.2014 plánovaná „Porada s predsedami Klubov Zväzu vojakov Slovenskej republiky“, kde sa predsedovia budú otázkou mimoriadneho snemu zaoberať.
Po posledných skúsenostiach z rokovaní najvyšších orgánov Zväzu nie všetky kluby brali konferenciu vážne. Neúčasťou sa budeme musieť zaoberať na 2. rokovaní dočasnej Zväzovej rady v novembri 2014.

Text na základe pokynov dočasného predsedu Zväzovej rady pplk. Ing Mojmíra Hlocha spracovali František Chuda a Pavol Bada – predsedovia klubov.

Fotoalbum:   František Chuda

 

 

 

Konferencia k zmenám základných dokumentov ZVSR organizovaná Ústrednou radou 24.10.2014 zo začiatkom o 9.00 hod,  sa nezadržateľne blíži.
Je potrebné a dôležité aj na tomto webe informovať o konferencii členov a sympatizantov. Objasňovanie potreby navrhovaných zmien a zvolaniu mimoriadneho snemu na potvrdenie týchto zmien a to ešte v tomto roku prebehlo vo viacerých článkoch a následne v komentároch k nim. Všetky kluby cítia a vedia že zmeny sú nutné, časť klubov bohužiaľ iba čaká čo sa bude diať. Vyčkávacia taktika v tomto prípade nie je namieste. Ak sa bude ďalej vyčkávať, hrozí rozbitie zväzu, pasivita a uzatvorenie sa klubov do vlastnej ulity. Už dlhšiu dobu  sa v kluboch šíria pochybnosti o tom načo nám je zväz ? Na to aby sme mali kde odvádzať členské príspevky a 2%, na osobnú reprezentáciu prezidenta? Spôsob ako od 8. snemu funguje zväz a ako sa zaujíma  o názory svojich členov, vrátane vojakov profesionálov, umocňuje tieto pochybnosti.
Preto si dovolím upozorniť na dôležitosť účasti členov (minimálne predsedov klubov) navrhnutých klubmi na tejto konferencii.
Je zbytočné očakávať že ÚR ZVSR a prezident vyvinú vyššiu aktivitu aby na konferencii sa zúčatnilo čo najviac členov a tak potvrdili aj nutnosť zmien a následného konania mimoriadneho snemu, kedže časť ÚR  o zmeny nestojí.
Otvorene vyzývam kolegov – predsedov klubov – príďte na konferenciu.

 

 

Čo bude komisia pre prípravu stanov prezentovať:

 

Prezentácia úvodné slovo 1

Prezentácia Funkčná scéma

Zmeny v Stanovách

Rokovací poriadok

 

.

Vojenský pochod v Českej republike.
Dňa 27. septembra sa členovia a sympatizanti klubu zúčastnili vojenského pochodu v Českej republike v krásnom horskom prostredí v blízkosti obce Roštín. Trasa stredne náročným terénom v celkovej dĺžke 22 km viedla po turistických značkách v prírodnom parku Chřiby.
Pochod je organizovaný pod logom VOJCHOD, ktoré patrí medzi vojenské pochody s najvyššou účasťou na území ČR a medzinárodnou účasťou až z 12-tich krajín.
Tento pochod je už druhých v tomto roku, na ktorom členovia Klubu Horná Nitra prezentujú ZV SR a rozvíjajú spoluprácu s českými kolegami. Pravidelnými účastníkmi zo Slovenska sú aj členovia Spoločnosti M.R. Štefánika a príslušníci Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

kpt. Ing. Karol BREHOVSKÝ
predseda klubu

Pre schválených autorov jednotlivých klubov. Prosím o dodržiavanie pravidla o vkladaní fotografií viz.: Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov 

Webový priestor nie je zadarmo, tento web funguje bez otravných reklám a bude tak fungovať aj naďalej, len je potreba dodržiavať jednoduché pravidlá. Niektoré kluby to stále nechcú pochopiť. Vaše vkladanie fotografií priamo cez WordPress na webový priestor ZVSR je zbytočná robota jak pre Vás, tak aj pre mňa a článok nakoniec VŽDY skončí s následujúcim odkazom a bez fotografií:

“Fotografie odstránené, tu je návod na vkladanie väčšieho počtu fotografií:

Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov
priamo na web je možné nahrať len jednotlivé obrázky ako napríklad pozvánku, smútočné oznámenie…

technický autor
ps.: po pridaní fotografií napríklad z Picasa môžete môj text zmazať.”

 

Je škoda, že pripravujete čitateľov o Vaše fotografie. Do článku patrí max jedna fotografia s reklamou na chystanú akciu (výstup na Kriváň, oslavy, pozvánka, smútočný oznam…) všetky ostatné budú odstránené pokiaľ ich nahráte priamo sem. Vysvetlenie ako fotografie vložiť máte opakovane tu: Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov 

Vzorové články autorov, ktorý pravidlo dodržiavajú sú tu:

Fotografie na Picasa napríklad: http://www.zvazvojakov.sk/2014/09/zvsr-klub-kezmarok-informuje/

Fotografie na inom webu napríklad: http://www.zvazvojakov.sk/2014/09/v-seredskych-kasarnach-sa

 

Pokiaľ s vložením podla pravidiel máte problém, požiadajte webmastera, klub ktorý to vložiť vie… ale nevkladajte ich po starom, aj tak ich bohužiaľ zmažem…

Ďakujem

technický autor

Pohľad na súčasné a budúce aktivity v ZV SR od účastníka troch seminárov EUROMILu v Bruseli, člena ZVSR – profesionálneho vojaka.

 

Vážení členovia Zväzu, sympatizanti a všetci tí, ktorí sledujete dianie v ZV SR, ktorý má vo svojej štruktúre viac než tri desiatky klubov po celom Slovensku.

Korektná výmena informácií, ktoré sú v posledných rokoch čoraz rýchlejšie, sa stáva dôležitým článkom v činnosti každej organizácie. Ak k tomu pridám moje krédo: “Na maličkostiach stojí svet,” uvedomujem si dôležitosť, aby sa nielen jednotlivci dozvedeli, čo znamená EUROMIL. Pri význame členstva sa odvolávam na hodnotné myšlienky nášho čestného prezidenta ZV SR, ktoré je možné nájsť na: http://www.zvazvojakov.sk/2014/07/  Informácia zo stretnutia v Prahe

 

Píšem najmä preto, že som v decembri 2008, februári a júni 2014 strávil celkom 6 intenzívnych dní v kruhu významných ľudí z rôznych európskych krajín – z členských asociácií (vojenských zväzov) EUROMILu. Je a bola to pre mňa výzva, ale najmä POCTA. Z plných síl mi išlo najmä na čo najlepšej úrovni s prehodnotením každého vyjadrenia REPREZENTOVAŤ našu organizáciu, každého z nás.

Postrehov zo zahraničia mám kvantum. Všetko do detailu som odovzdal aj v roku 2009 aj v uplynulej dobe v r. 2014 zástupcom UR ZVSR a pevne verím, že sa k mnohému aj v budúcnosti vrátime. Mnohí sa ma pýtajú : „Aký bol zmysel tých pár dňových výletov do Bruselu?“ Čomu sa venovali účastníci takého školenia, ktoré začína v piatok na obed a končí v sobotu poobede?

Názov cyklu školení je stanovený symbolicky – “Mladšie a slabšie združenia”. Náš Zväz je považovaný za mladší. Porovnaním podmienok vo vybraných vojenských zväzoch je hlavným zmyslom analýzy súčasného stavu najskôr získať informácie. V roku 2008 sa zhromažďovali údaje na pilotnom kurze, venovanom metódam regrutácie nových členov s názvom “Silné asociácie”. Boli tam ale zväčša zástupcovia členských organizácií zo Západu – Veľkej Británie, Írska, Španielska, Portugalska, Francúzska a pod.
Osobne si myslím, že vedenie EUROMILu a jeho zakladajúce asociácie v Nemecku, Belgicku, Dánsku a Holandsku vidia do budúcnosti silný POTENCIÁL pre aktivizáciu na Východ a JV od Česka. Obzvlášť pre aktívnych vojakov, pričom veteránov, ich rodiny a vyslúžilcov nevynímajúc. Preto som v kontakte s tajomníkmi či prezidentmi združení z Albánska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Maďarska a Macedónska a popravde – mnohí z nich majú takú podporu ministerstiev obrán, o akej sa nám môže len snívať. Viete si predstaviť, že by bol člen Ústrednej rady ZVSR aj z radov aktívnych vojakov, ktorí slúžia na GŠ OS SR alebo na Ministerstve obrany SR ( a nielen z radov profesionálov- zamestnancov útvaru, ako tomu je v prípade mjr. Ing. Igora Štefka)? Aj to bude cieľom v budúcnosti zistiť – ako to dosiahli vo vyššie uvedených štátoch?

V novembri tohto roku bude mojou úlohou prezentovať základné črty tzv. SWOT analýzy zúčastnených asociácií. Cieľom je na princípoch projektmanažmentu aplikovať zásady strategického plánovania v súčasných podmienkach aj nášho Zväzu. Mám záujem, aby som o ďalších aktivitách pravidelne informoval.

INFORMÁCIÍ je mnoho. Ako hovorí prezident p. Emmanuel Jacob- “Euromil je ako dáždnik, ktorý nás zastrešuje v rámci Európy”. Veľmi si želám, aby mnou získané údaje nezostali len v písomných dokumentoch predložených ÚR ZV SR. Prosím už teraz tých, ktorých zaujíma, aké metódy na získavanie nových členov nám odporúčajú, aby sa mi ozvali. Po konzultácii s ÚR ZV SR určite nájdeme nové nápady z iných krajín použiteľné u nás doma. Aj toto je dôvod, prečo som sa rozhodol touto formou prezentovať vybrané činnosti z uplynulého obdobia a tým hodiť rukavicu každému, kto by mal záujem prispieť v budúcnosti. Názorom, reakciou, alebo radou mladšiemu (prosím – vyhnime sa prekáračkám, veď každému, kto sa usiluje v prospech dobrej veci je možné povedať – len ten kto robí – robí možno aj chyby), ktorú V RÁMCI URČENÝCH KOMPETENCIÍ budem pred ďalším využitím verifikovať cez ÚR ZV SR.

Keďže predpokladám, že ma mnohí osobne nepoznáte, dovoľte mi krátko sa prestaviť: Vo Zvolene a okolí pôsobím už viac než 19 rokov na poli organizovania širokej škály aktivít podporujúcich skôr záujmy ako presadzovanie základných práv a slobôd v prospech vojenského personálu. Určite sa pýtate otázky typu: Čo robí Zväz pre našich členov pri našich akciách doma v kluboch a EUROMIL v prospech Zväzu? Keď totiž vidím, že vojaci a vyslúžilci v zahraničí vnímajú možnosť byť členmi vojenského združenia ako poctu, pýtam sa otázku: Prečo nevisí vojenská prísaha na mnohých miestach ako kedysi? Prečo sme vstupovali do náročnej služby vojaka? Len kvôli sociálnym istotám a vysokému dôchodku? A ako je to u dnešných mladých vojakov? …. S čím idú do služby v OS SR, alebo na plnenie úloh mimo územie SR… Som hrdý, že môžem v zahraničí povedať, že sme plne akceptovaným členom NATO a EÚ a pôsobíme s primeraným množstvom vojakov v zahraničí. Nie každá krajina môže hovoriť o takých výsledkoch.

Za člena Zväzu v jeho štruktúre v klube v priestoroch Veliteľstva vzdušných síl OS SR (v roku 2007 ešte pod názvom Klub vojenských dôchodcov – do 2011) som sa prihlásil len a len zo zištných dôvodov, ale aj preto, aby som šiel svojim kolegom vzorom. Skoro podobne, ako to urobil generálporučík v.v. Peter Vojtek, ktorý sa stal členom ZVSR v čase, keď nastúpil na funkciu Veliteľa síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.

Záverom chcem zdôrazniť, že v čase významných zmien, ako je aplikácia sociálneho zákona z roku 2013 a očakávanie nového zákona o štátnej službe PrV, je potrebné si uvedomiť nutnosť existencie dominantného združenia zastupujúceho transparentné a korektné presadzovanie oprávnených záujmov jeho členov. A nemali by to byť len vojaci, ktorí boli ešte prednedávnom v aktívnej službe.

Práve EUROMIL je organizáciou, ktorá aktívne presadzuje na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj smerom k ministrom obrán členských krajín NATO parlamentné Odporúčania Rady Európy o združovaní profesionálnych vojakov ako občanov v uniforme.

Vážim si každého, kto k svojej práci pristupuje s plným nasadením a vervou. Spolu tvoríme totiž novodobé tradície, ktoré nadväzujú na našich predchodcov. Teším sa na spoluprácu s Vami na spoločnom diele. Ďakujem, ak ste si našli čas a prečítali moje myšlienky. Poteším sa ale aj tomu , ak nahliadnete do mapy členov EUROMILU (www.euromil.org), ktorého súčasťou je aj ZVSR resp. jeho členovia.

mjr. Mgr. Zdenko BARANEC

————————

Poznámka webmajstra:

UZNESENIE zo 4.zasadania Ústrednej rady Zväzu vojakov SR konaného dňa 13. augusta 2014 v Trenčíne
III. Odvoláva:
1. ….
2. z funkcie člena poradnej komisie ZVSR pre zahraničné vzťahy mjr. Mgr. Zděnka Baranca

IV. Ustanovuje:
1. …
2. za člena komisie SZK ZV SR mjr. Mgr. Zděnka BARANCA

Úlohy pre kluby z Uznesenia 8. snemu – ad4
Radám Klubov a delegátom snemu sa ukladá:
4) Obnovovať členskú základňu, získať nových členov. Vyberať a pripravovať nový funkcionársky aktív. Zodpovedá: predsedovia klubov; Termín: trvale, hodnotiť jedenkrát ročne;

 

… aj takto sa personálne  prípravujú mladí a perspektívni členovia Zväzu.

————    – – –    ———–

 

 

 

Dňa 18. septembra 2014 sa v Leviciach na pozvanie predsedu Zväzovej rady stretlo 12 predsedov klubov a ďalší piati členovia rád klubov Zväzu. Na svojom rokovaní si účastníci vymenili názory na súčasnú situáciu vo Zväzu a v jeho vedení. Najväčšia pozornosť bola venovaná činnosti Zväzovej rady, problematike konania mimoriadneho snemu a príprave na Konferenciu k základným dokumentom.

 

Na stretnutí účastníci prerokovali návrh štatútu Zväzovej rady do konania mimoriadneho snemu (príloha č. 1).
Poverili predsedu Zväzovej rady poslať členom Ústrednej rady návrh na zmenu programu Konferencie k základným dokumentom a rozoslať predsedom klubov podrobné informácie o rokovaní v Leviciach.
Účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom stretnutí predsedov klubov v termíne pred konaním Konferencie k základným dokumentom. Prítomní predsedovia klubov prijali opatrenia na zintenzívnenie informovanosti členov Zväzu o pripravovaných zmenách v základných dokumentoch podporujúcich demokratické upevňovanie jednoty Zväzu.

 

Predseda Zväzovej rady ZV SR
Ing. Mojmír Hloch

 

Štatút ZR do snemu

Štatút ZR do snemu

 

Na stretnutí predsedov sa diskutovalo, každý dostal slovo a názory boli brané v úvahu …

 

 

Prajem dobrý deň.
Žiadam Vás o zverejnenie na našej web.stránke podpísanu zmluvu medzi Zväzom vojakov SR a Horezza. a.s., o spolupráci.
S pozdravom
                             plk.v. v. Ing. Tomaš Švec – Prezident Zväzu vojakov SR
Prílohy:

HOREZA-1

HOREZA-2

HOREZA-3

Keďže zatiaľ nikto nestihol uverejniť príspevok k jednej z našich najvýznamnejších zväzových aktivít v roku a to organizáciu v poradí už 19-teho medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, podelím sa s ostatnými kolegami o pár fotografií aspoň ja.
Kriváň (2494 m) ako magnet priťahuje všetkých tých, ktorým učarovala nádherná príroda a scenéria strmo týčiacich sa štítov. Zároveň sa ako symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov stal významným symbolom slovenského národa. Náročná výstupová trasa s prevýšením 1355m je aj výzvou na overenie si svojej fyzickej kondície. Odmenou pre všetkých účastníkov výstupu je nielen nezabudnuteľný výhľad, ale aj príležitosť na netradičné priateľské stretnutia.
Aj napriek ohlasovanému nepriaznivému počasiu, ktoré nakoniec v doobedňajších hodinách celkom milo prekvapilo, bola tohtoročná účasť výborná. Ako je už zvykom, tak členovia Klubu Horná Nitra vytvorili vrcholové družstvo, ktoré na vrchole Kriváňa pravidelne rozdáva účastnícke listy a dobrú náladu. Poďakovanie za úspešné zvládnutie podujatia ale samozrejme patrí celému organizačnému tímu, lebo zvládnutie tak náročnej akcie vyžaduje mnoho úsilia a trpezlivosti.
Pravidelná vysoká účasť je dôkazom vysokej obľúbenosti tejto tradície nielen medzi bývalými ale čoraz viac aj medzi aktívnymi vojakmi. Dúfam, že organizácia budúceho jubilejného ročníka bude patriť medzi zväzové priority.
Ing. Karol Brehovský
predseda klubu

 

Oslavy 70.výročia SNP
1.Dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku SNP (valaška) na námestí SNP. Účasť bola veľmi dobrá. Prišiel celý rad zástupcov spoločenských organizácii zo Zvolena.Druhá časť sa odohrávala na vojenských pri pamätníku generálov Goliána a Viesta niekoľko metrov od budovy Veliteľstva vzdušných síl.Bratislavy. Zaznamenali sme aj hojnú účasť členov nášho klubu a to aj v odporúčanej v rovnošate.
2.Cyklojazda a pochod do srdca SNP. Boli otvorené na námestí SNP vo Zvolene 29.augusta 2014.Tam sa odohralo kladenie vencov k pamätníku SNP,prezentácia účastníkov, Tiež krst knihy “Zvolen v stredoveku a počas SNP. Ostrý štart na bicykloch na trasu Zvolen- Sliač- Veľká Lúka- Hronsek- Vlkanová- Iliáš-Radvaň- Pamätník SNP v B.B. sa uskutočnil o 8:45. Účastníci v tričkách s príslušným označením sa zastavili na Sliači a v Hronseku kde sa zúčastnili odhalenia pamätných tabúľ s tématikou SNP. V Banskej Bystrici kde bol problém sa vôbec dostať sme sa zúčasnili kladenia vencov v pamätníku SNP.V priestore pre VIP sme stretli celý rad členov Zväzu vojakov SR vrátane predsedu ÚR plk.Ing.Tomáša Šveca a predsedov niekoľkých klubov z celého územia Slovenska. Prezident ÚR vojenských veteránov- člen nášho Zvolenského klubu plk.Ing.Pavel Marko a tajomník rady klubu plk. Ing.Anton Gombár sa zúčastnili aj online reportáže z osláv prostredníctvom rádia Regína Banská Bystrica. Časť reportáže bola zverejnená aj neskôr v rádiach Regína a Slovensko.
Pre peších bol alternatívou pochod zo Zvolena do Sliača, kde sa na ihrisku realizovali oslavy spojene s rôznymi atrakciami. Cyklojazdy tzv “nultý ročník” sa zúčastnilo 16 cyklistov.
Tu nájdete fotografie z oboch akcii