MPSVaR SR a MF SR predkladajú k 1.7.2011 na Medzirezortné pripomienkové konanie Analýzu dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky.
Kompletný materiál nájdete na:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=4164&langEID=1

vlastny_material_analyza.pdf

Vybral som niektoré závery z uvedenej Analýzy … :

6.1.2
Zdaňovanie dôchodkov
Veľmi efektívny ex-post spôsob vyrovnávania nerovností v dôchodkovom systéme vzhľadom na progresivitu dane z príjmov fyzických osôb. Jeho výhodou je, že funguje plošne pre všetkých a nevytvára rôzne skupiny dôchodcov. Benefity zo zdanenia sa zároveň prejavia okamžite, a teda nie sú potrebné žiadne „nábehové“ mechanizmy. Zdaňovanie dôchodkových dávok zároveň nie je vôbec nezvyčajným prvkom v daňových systémoch väčšiny krajín EÚ a dôchodky nezdaňujú v podstate iba postkomunistické krajiny. Z ekonomického pohľadu je oslobodenie dôchodkov od dane z príjmov obhájiteľné v prípade ak dôchodkový systém funguje na striktne solidárnom princípe, a teda odvody sú de facto daňou. Vzhľadom k tomu, že dnešný dôchodkový systém je viac-menej zásluhový (existujú v ňom aj prvky solidarity (42)) a zároveň odvody nie sú zdanené, je odôvodnené, aby dôchodky podliehali zdaneniu. V prípade, ak by nedošlo ku zmenám na strane zásluhového priznávania dôchodkov a odvody by zostali oslobodené od dane z príjmov, je zdanenie dôchodkov vhodnou alternatívou zmenšovania príjmových nerovností (ak by bola snaha o ich zmenšovanie).

Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu
Jednou z možností je zavedenie valorizácie o pevnú sumu. Treba povedať že valorizácia o pevnú sumu nie je štandardným spôsobom zvyšovania dôchodkov. Princípom zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu je každému dôchodcovi pridať rovnakú sumu, napr. sumu, ktorá zachováva priemernému starobnému dôchodcovi kúpnu silu.
Zmierňovať zásluhovosť v dôchodkovom systéme nie je vhodné robiť na strane valorizácie dôchodkových dávok. Diskusia o miere zásluhovosti, resp. solidarity dôchodkového systému by sa mala sústrediť na fázu priznávania dôchodkov, nie ich následnú valorizáciu.

6.3 Výsluhové zabezpečenie silových rezortov

Systém výsluhových dôchodkov silových rezortov možno charakterizovať ako dlhodobo finančne neudržateľný a veľmi štedrý (aktuárne neférový) v porovnaní s univerzálnym dôchodkovým systémom, najmä čo sa týka dĺžky poberania dôchodku a efektívnej miery náhrady. Práve vzhľadom na jeho dlhodobú neudržateľnosť a nutnosti jeho dotovania z daní je diskusia o legitímnosti takto zvýhodneného dôchodkového systému plne oprávnená.
Nasledujúce argumenty sú často používané na obhajobu „špeciálneho prístupu“ vo výsluhových dôchodkoch silových rezortov:
Rizikovosť práce - možno súhlasiť so špecifickým postavením silových rezortov a zvýšenou rizikovosťou práce v týchto sektoroch, toto však nie je dôvod pre existenciu zvýhodnení v dôchodkovom systéme (v univerzálnom systéme možno rovnako nájsť povolania, ktoré sú rovnako rizikové pričom platia pre nich rovnaké pravidlá) . „Štedrosť“ zohľadňujúca špecifickosť sektora patrí do platu, úrazových a nemocenských dávok, nie prioritne do dôchodkového systému.
Kratšia dĺžka života - z pohľadu demografických charakteristík sa preukázalo, že policajti a vojaci žijú rovnako dlho resp. dlhšie ako bežná populácia. Zvýhodnenie v podobe nižšieho dôchodkového veku, teda nemožno zakladať na tomto argumente.
Dočasnosť práce - často používaným argumentom je dočasný charakter práce v silových rezortoch z dôvodu organizačnej štruktúry silových rezortov a uplatňovania kariérneho princípu. Možno súhlasiť s tvrdením, že takáto služba nie je z uvedeného dôvodu celoživotným zamestnaním. Toto však nie je špecifikom zamestnaní v silových zložkách. Rovnaké obmedzenie možno nájsť aj u iných zamestnaní v rámci univerzálneho dôchodkového systému.
Uplatniteľnosť na trhu práce – znížená uplatniteľnosť na trhu práce po skončení služobného pomeru, je tiež opakujúcim sa argumentom pre existenciu zvýhodnení. Podľa neho sa vyslúžili policajti, vojaci, hasiči a pod. stávajú pre trh práce málo kvalifikovanou pracovnou silou z dôvodu straty možnosti uplatnenia špecifickej kvalifikácie. Rovnako ako pri predošlom argumente ani tento nie je špecifikom zamestnaní v silových zložkách.
Rovnaké obmedzenie možno nájsť aj u iných zamestnaní vrámci univerzálneho dôchodkového systému.
Ekonomicky neexistuje silný argument, ktorým by bolo možné obhájiť výnimočne štedrý systém výsluhových dôchodkov, ktorý je nevyhnutné trvale dotovať z daní. S cieľom riešiť dlhodobú neudržateľnosť bude potrebné prijať viaceré parametrické zmeny. S cieľom zachovať stabilitu počtov zamestnancov a predísť hromadným odchodom do výsluhového dôchodku bude nevyhnutné, aby sa zásadné systémové zmeny týkali iba tých, ktorí do služobného pomeru ešte len vstúpia a nemali vplyv na už slúžiacich policajtov a vojakov.

Z analýzy vyplýva, že pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému výsluhového zabezpečenia silových rezortov bude potrebné:

PRE NOVÝCH:
1. predĺžiť služobnú dobu z dnešných 15 minimálne na 20 rokov (ideálne 25 rokov) a adekvátne posunúť
vekové hranice aj pre výsluhový príspevok. Mimochodom takéto nastavenie už na Slovensku platilo, nejde
teda o žiadnu novinku.
2. zaviesť spodnú vekovú hranicu pre výplatu výsluhového dôchodku na minimálne 50 rokov a súčasne
zakázať jeho výplatu ak súbežne dôchodca ďalej pracuje
3. naviazať túto vekovú hranicu na vývoj strednej dĺžky života (rovnaký princíp akým sa navrhuje naviazať
dôchodkový vek v univerzálnom dôchodkovom systéme)
4. ako základ pre výpočet výsluhového dôchodku brať do úvahy celú kariéru a nie najlepší rok

PRE VŠETKÝCH:
5. naviazať valorizáciu striktne na valorizáciu v univerzálnom dôchodkovom systéme
6. obmedziť odstupné na maximálne 5 služobných platov
7. zvýšiť sadzbu odvodov na výsluhové dôchodky z 22% na 26% (nie je nutné v prípade ak sa deficit
výsluhových dôchodkov vykrýva z prebytkov iných „fondov““, služobná doba sa predĺži na 25 rokov,
základom pre výpočet dôchodku bude celá kariéra a dôchodky sa do budúcna budú zvyšovať o infláciu)
Dôchodkový systém policajtov je možné stabilizovať na vyrovnanej úrovni a zabezpečiť tak jeho dlhodobú udržateľnosť prijatím všetkých uvedených opatrení (prípadne inou ich kombináciou). Tieto opatrenia však pre dôchodkový systém vojakov nebudú dostatočné a na dosiahnutie vyrovnaného salda v bežnom roku bude potrebné prijať ďalšie opatrenia. Jedným z nich je napríklad zmrazenie valorizácie dôchodkov resp. nižšia valorizácia dôchodkov na niekoľko rokov. Toto opatrenie by zároveň bolo spravodlivé vzhľadom na veľmi štedrú valorizáciu v minulosti.

Zhrnutie

Kľúčovým prvkom dôchodkového systému, nech je postavený na akejkoľvek filozofii, musí byť jeho stabilita a dlhodobá finančná udržateľnosť. Základná dohoda o podobe dôchodkového systému nemusí riešiť všetky detaily. Navrhované opatrenia v podobe naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života, zvyšovanie dôchodkov o „dôchodcovskú infláciu“, tlmenie rastu miery náhrady do budúcnosti v súvislosti s predlžovaním kariéry a postupné zmiernenie miery zásluhovosti dokážu vyrovnať saldo priebežne financovaného dôchodkového systému a zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť pri súčasnom zabezpečení primeraných mier náhrady.

Systémy výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov v súčasnosti hospodária deficitne pričom deficit vojakov je niekoľko násobne vyšší ako policajtov. Dôvody tohto rozdiely sú jednak nesystémové (profesionalizácia armády, presun hasičov zo Sociálnej poisťovne) ale aj systémové (nižší vek odchodu do dôchodku, štedrejšia valorizácia, dlhší vek dožitia).
Z pohľadu férových sadzieb dnes možno povedať, že priemerný policajt zo systému vyberie v priemere asi 2,7 násobne viac a priemerný vojak dokonca 3,3 násobne viac ako do neho vložil. Hlavným dôvodom je najmä skorý vek odchodu do dôchodku (policajti v 49 rokoch a vojaci v 39 rokoch), štedré miery náhrady, výpočet dôchodkov na základe príjmu v najlepšom roku (namiesto kariérneho príjmu) a dlhšie veky dožitia sa u vojakov.

Takto štedro nastavený dôchodkový systém je dlhodobo neudržateľný a bude ho nutné trvalo dotovať z daní. To samozrejme otvára otázku legitímnosti takto štedrého nastavenia na úkor ostatných daňovníkov.
Navrhovanými opatreniami je možné dosiahnuť vyrovnanosť salda a teda dlhodobú udržateľnosť systému výsluhových dôchodkov, je však potrebné výrazne predĺžiť minimálnu dobu služby, výpočet dôchodku založiť na príjmoch počas celej kariéry a prejsť na mechanizmus zvyšovania dôchodkov rovnaký ako v Sociálnej poisťovni.
S cieľom zachovať stabilitu počtov zamestnancov a predísť hromadným odchodom do výsluhového dôchodku bude nevyhnutné, aby sa tieto zásadné systémové zmeny týkali iba tých, ktorí do služobného pomeru ešte len vstúpia a nemali vplyv na už slúžiacich policajtov a vojakov.

–––––––––––––––––––––––––––––- koniec výberu ——————–

Poznámka: Predpokladám, že až na základe tejto Analýzy a návrhu bude pripravená novelizácia zákona, ale už samotný návrh je pre nás poberateľov v mnohých bodoch neprijateľný a je v rozpore s analýzou a návrhom z dielne MV SR a MO SR.

Počet komentárov: 32 k “Analýza a návrhy na dôchodkový systém”

 • mjr. Ing. Štefan Bukovan:

  Ing. Jozef Šamaj:
  11.10.2012 o 10:07

  V skratke k prevodom do soc. poisťovne: V zmysle zákona 328/2002 sa do sociálnej poisťovne odvádzajú príspevky zaplatené na dôchodkové poistenie vojaka (a policajta atď.), ktorý bol prepustený zo služby pred vznikom nároku na VD (teda neodslúžil 15 rokov). Zaplatené poistné za takéhoto príslušníka sa prevedie do sociálnej poisťovne a aj z tohto poistného sa potom pri dosiahnutí veku odchodu do starobného dôchodku počíta starobný dôchodok. Len neviem či sa odvádza všetko (teda 5+17% ktoré platil ako vojak), alebo len to, čo by zaplatil ako civil (4+14%).

  Z osobitného účtu sa naďalej vypláca len výsluhový príspevok (1-3 roky podľa dĺžky služby je na to samostatný odvod – 1%) – a preto nemajú prepustení vojaci (policajti atď.) hneď po ukončení služby nárok na podporu v nezamestnanosti.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Roman: 11.10.2012 o 9:59 – len aby sda niekto múdry na MO SR nechytil tohto – “V tom najjednoduchšom vyjadrení závisí udržateľnosť osobitného systému od toho, aby sa rady výsluhových dôchodcov znižovali a nie zvyšovali a aby sa počet rokov poberania výsluhového dôchodkov nezvyšoval, ale znižoval.” – tým spôsobom, že rok – dva pred dosiahnutím nároku na VD budú posielať profesionálov do misií s nádejou že sa nevrátia, súčasných VD budú sledovať aby ich za hocičo poslali do väzenia, poprípade sa zbavili iným spôsobom…bolo by to znižovanie počtu poberateľov, nie? Robím si srandu aj keď možno nemiestnu, ale pri pohľade na návrh financií do rezortu MO a MV by to tomu odpovedalo..nie, neznižovať financie MV, ale pridať do MO, to by bolo riešenie, no na to majú jednoduchú odpoveď – niet z čoho, alebo – podajte návrh kde vziať….ja im odpovedám – je z čoho, vziať treba stranám, ak chcú žiť, nech sa financujú z príspevkov (cez účty a pod DIČ darovateľa) a z členského – kto na to má, nech im dá; ak chcú zobrať 10% z VD (priemer 700-800), tak nech sú aj poslanci solidárny a odvádzajú na svoje platy a príspevky aspoň 20% (priemer platov cca 3000)…kto nerobil, nerobí, nech nedostane. Už som raz písal – kedysi nám tĺkli do hlavy že každému podľa zásluh, teraz treba byť solidárny, lebo sme boli tí, čo sa snažili mať zásluhy. Ja som robil 30 rokov, teraz robím ôsmy rok, tak mám prispievať na toho, čo v živote slámku nepreložil? A ak preložil, tak z cudzieho do svojho? To je tá solidarita?

 • Ing. Jozef Šamaj:

  Roman: 11.10.2012 o 8:14 – asi som trocha mimo, potrebujem dovysvetliť –
  …..”Prevody finančných prostriedkov z osobitného účtu MO SR do štátneho rozpočtu v rokoch 2002 – 2011 neboli vykonávané z dôvodu nesolventnosti osobitného účtu (osobitný účet MO SR v týchto rokoch čerpal príspevok z rozpočtu MO SR na úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu MO SR).
  Prevody poistného do Sociálnej poisťovne boli nasledovné:..
  Je to tak, že do rozpočtu nešla ani koruna, euro, lebo bol účet nesolventný, ale do socpoisťovne sa odviedlo? Dobre, na čo sa to odvádzalo – na invalidné, či ako solidarita s neprispôsobenými? Nerozumiem, tak sa pýtam……ďakujem.

 • Roman:

  1. Kedy plánujete zmeniť systém u vojakov, aby neprodukoval mladých výluhových dôchodcov , protože oni sú kvôli systému nútení odchádzať tak skoro na výsluhové dôchodky ?
  Zmena systému personálnej politiky je nevyhnutná, nakoľko v posledných piatich rokoch skutočne došlo k zníženiu vekového priemeru vojakov odchádzajúcich do vvsluhového dôchodku. „Produkcia mladých výsluhových dôchodcov”, ako to Vy nazývate, však nebola vynútená súčasným systémom. Skôr naopak súčasný systém umožňuje vojakom odísť do výsluhového dôchodku v relatívne mladom veku aj ked by mnohí z nich mohli slúžiť aj oveľa dlhšiu dobu. Nový systém personálneho manažmentu by mal pravé tomuto procesu zabrániť. Presný termín jeho prijatia v zákonnej podobe však ešte nie je stanovený Snahou rezortu obrany však je zaviesť ho čo najskôr po jeho dokončení a zosúladení s ďalšími právnymi normami, najmä zákonom o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

  Snáď len malý dovetok spočívajúci v tom, že veľká časť našich partnerov v NATO
  má sociálny systém pre vojakov podobný nášmu súčasnému, vrátane vzniku nároku na výsluhový dôchodok po odslúžení pätnástich rokov vojenskej služby.

  2. Je problém zmeniť podmienku, aby vojaci nemuseli po ôsmich rokoch zotrvaní v danej hodnosti odísť do civilu ?
  Vojenská služba je založená na kariérnom systéme. To znamená, že každý vojak má snahu po istom čase postúpiť v hodnosti, vo funkcii a tým rásť aj platovo a najmä osobnostne. Preto odpoveď na Vašu otázku je, že profesionálny vojak stráca po istom čase motiváciu slúžiť na tej istej funkcii a hodnosti. OS SR sú inštitúciou, ktorá zodpovedá nielen za aktuálny stav obrany Slovenskej republiky, ale aj za udržiavanie obranyschopnosti a bojového potenciálu do budúcna. Preto musí časť profesionálnych vojakov vo fukciách obmieňať, aby si tým generovala dostatočný počet dobre vycvičených potenciálnych vojakov, schopných v prípade potreby nahradiť alebo doplniť chýbajúcich vojakov. Preto je nevyhnutné trvať aj na podmienke, že časť profesionálnych vojakov nebude mať vojenské povolanie ako celoživotné, ale po odslúžení istého počtu rokov odíde do zálohy.

  3. Odkedy mal byť systém sociálneho, dôchodkového zabezpečenia policajtov, vojakov, colníkov udržateľný od jeho založenia v roku 2002 bez deformujúcich zásahov ?
  Za osobitný systém sociálneho zabezpečenia vojakov musím uviesť, že jeho udržateľnosť, respektíve mierne deficitná úroveň bola plánovaná od jeho zavedenia. Obrovský nárast deficitu bol spôsobený nepredvídateľnou kumuláciou dopadov na osobitný účet spravovaný Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia. Prevzatie 7500 výsluhových dôchodcov spod Sociálnej poisťovne bez finančnej kompenzácie zvýšených výdavkov na ich dôchodky, radikálne zníženie početného stavu profesionálnych vojakov a ich hodnostnej štruktúry po vstupe do NATO, ktoré spôsobilo znižovanie príjmov osobitného účtu, ako aj znižovanie výdavkov na obranu, ktoré pribrzdilo nárasí platov profesionálnych vojakov a tým aj ich odvodov na osobitný účet, pričom valorizácia výsluhových dôchodkov pokračovala. Toto spôsobilo nárast deficitu osobitného účtu. Jeho budúca udržateľnosť spočíva najmä v zvyšovaní príjmov osobitného účtu a stabilizácii a následnom znižovaní jeho výdavkov. V tom najjednoduchšom vyjadrení závisí udržateľnosť osobitného systému od toho, aby sa rady výsluhových dôchodcov znižovali a nie zvyšovali a aby sa počet rokov poberania výsluhového dôchodkov nezvyšoval, ale znižoval.

 • Roman:

  26. Aký je najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok policajtovi, vojakovi, colníkovi po 15. rokoch služby ?
  Najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok vojakovi po 15. rokoch služby je 300 – 400 €.

  27. Aký je najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok policajtovi, vojakovi, colníkovi po 20. rokoch služby ?
  Najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok vojakovi po 20. rokoch služby je 700 – 800 €.

  28. Aký je najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok policajtovi, vojakovi, colníkovi po 25. rokoch služby ?
  Najčastejšie vyplácaný výsluhový dôchodok vojakovi po 25. rokoch služby je 700 – 800 €.

  34. Koľko policajtov, vojakov, colníkov odišlo do výsluhy za posledných 5 rokov podľa jednotlivých rokov ?
  Počty vojakov, ktorí odišli do výsluhy za posledných 5 rokov:
  V roku 2007: 438
  V roku 2008: 207
  V roku 2009: 821
  V roku 2010: 846
  V roku 2011: 771
  V roku 2012: 372 (stav spracovania údajov z informačného systému VÚSZ k 5.10.2012)

  50. Koľko peňazí z osobitných účtov policajtov, vojakov, colníkov bolo v jednotlivých rokoch od 2002 roku prevedených do štátneho rozpočtu alebo na účet sociálnej poisťovni ?
  Prevody finančných prostriedkov z osobitného účtu MO SR do štátneho rozpočtu v rokoch 2002 – 2011 neboli vykonávané z dôvodu nesolventnosti osobitného účtu (osobitný účet MO SR v týchto rokoch čerpal príspevok z rozpočtu MO SR na úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu MO SR).
  Prevody poistného do Sociálnej poisťovne boli nasledovné:
  r. 2002 – 26 956 097,- Sk
  r. 2003 – 28 556 746,- Sk
  r. 2004 – 20 079 424,- Sk
  r. 2005 – 11 374 496,- Sk
  r. 2006 – 91 777 816,- Sk
  r. 2007 – 73 137 330,- Sk
  r. 2008 – 71 444 794,- Sk
  r. 2009 – 58 901,48 €
  r. 2010 – 465 658,61 €
  r. 2011 – 55 251,96 €
  r. 2012 – 55 115,31 € (stav k 30.09.2012)

  52. V ktorých zložkách sa pri odchode do výsluhy zvyšovali roky v dôsledku organizačných, iných dôvodov a koľko rokov sa pridávalo, kedy to bolo ?
  Profesionálnym vojakom, ktorí boli prepustení z dôvodu reorganizačných zmien v období od 01.01.2002 do 31.12.2010 a vykonali aspoň 15 rokov služby sa pre výsluhový dôchodok započítavala aj polovica doby v období od prepustenia do 30 rokov.
  V priemere tento dopočet činil 4,2 roka.

  63. Koľko bolo v minulosti a je ešte v súčasnosti poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí prešli do systému osobitného zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. bez toho, aby do neho niekedy prispievali ?
  Osobitný systém dôchodkového zabezpečenia vojakov bol zavedený od účinnosti zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.
  Od 1.5.1998 bolo prekvalifikovaných 6 664 dávok na výsluhové dôchodky. V súčasnosti vyplácame 4 185 dávok z týchto výsluhových dôchodkov.

 • Roman:

  32. Po koľkých rokoch služby odchádzajú do civilu najčastejšie policajti, vojaci, colníci ?
  po 13,5 rokoch (???)

  33. Po koľkých rokoch služby odchádzali do civilu najčastejšie policajti, vojaci, colníci za posledných 5 rokov podľa jednotlivých rokov ?
  2008 – 4, 2009 – 3, 2010 – 16, 2011 – 17, 2012 – 18
  Koľko bolo takých, čo prestúpili z inej zložky do armády sa nezisťovalo.
  Viacmenej po dosiahnutí nároku na výsluhu.

  35. Koľko policajtov, vojakov, colníkov nastúpilo do služby za posledných 5 rokov podľa jednotlivých rokov ?
  2008 – 346, 2009 – 73, 2010 – 279, 2011 – 391, 2012 – 452 (stúpajúci trend, nezamestnanosť)

  36. Koľko policajtov, vojakov, colníkov odišlo zo služby za posledných 5 rokov podľa jednotlivých rokov pred 15 rokom služby ?
  2008 – 271, 2009 – 459, 2010 – 317, 2011 – 352, 2012 – 221 (klesajúci trend)

  38. Koľko policajtov, vojakov, colníkov je v služobnom pomere , ktorí majú v služobnom pomere odslúžených 15 – 20, 25 – 30, 30 – 35, 35 a viac a aký je vekový priemer u týchto policajtov, vojakov, colníkov ?
  15-20 2336, 36,3
  20-25 nevyžiadané
  25-30 275, 44,8
  30-35 49, 49,9
  35-viac 54, 50,2
  V podstate potom máme mladú armádu vo všeobecnosti.

 • Dušan Štanceľ:

  garantujú nám, že nám nič negarantujú

 • 16.6.2012 o 9:20
  juraj S úžasom sledujem čo dokážu poslanci v úplnej tajnosti prejednat vo výboroch parlamentu. Ak tomu dobre rozumiem tak poslanec Raši vsunul do zákona o zdravotnom poistení aj nepriamu novelu zákona č.382. Ak som si preštudoval plán 3. shodze NRSR tak bod bodom 2 sa nachádza tento zákon. 19. 06. 2012 bude tento zákon prejednáný v parlamente v prvom čítaní. Pokial viem tak tento zákon nie je v parlamente podaný v skrátenom legislatívnom konaní tak si myslím že po technickej stránke nemaju šancu prijat novelu tohto zákona do 30.0602012 leda že by páni poslanci objavili novu možnost ako obíst´ zákon. Druhé čítanie by malo nasledovat na julovej schodzi tak sám som zvedaví čo z tohto vznikne. Pevné verím že rozumní právnici pochopia že aj medzi poberatelmi výsluhových dochodkov su klasickí starobný dochodcovia od 62r. a viac a ich jediným príjmom je výsluhový dochodok. To by zas bolo v silových rezortoch diskriminácie.

 • obcan:

  Laicky povedané. Valorizácia k 1.7.2012 nebude a sú vytvorené podmienky, aby ani v najbližších rokoch nemusela byť. Dôvod – nie sú peniaze na osobitnom účte. To ale neplatí (peniaze sú) na valorizáciu podľa všeobecného zákona o soc. poistení , na vianočné dôchdoky atď. Táto zmena bola tajomne pridaná niektorým poslancom v rámci procesu v NR SR.Asi dotyčný vedel prečo s tým nejsť na verejnosť. Navrhovaná novela musí byť za každú cenu schválená tak, aby sa valorizácia k 1.7.2012 nekonala. Vie o tom minister obrany SR, minister vnútra SR, minister spravodlivosti SR, minister financií SR (majú uniformované zložky)? Čo na to hovorí predseda vlády SR?? Toto tu ešte nebolo.

 • rado:

  Nepriama novela zak. 328/2002 z.z.
  dobry den, tak sme sa dockali…
  davam vsetkym do pozornosti dokument uznesenie c. 25 Výbor NR SR pre financie a rozpočet (3. schodza dna 13.6.2012), cit. bod 16 materialu:
  “16. Nový bod
  Za čl. II vložiť nový čl. III, ktorý znie:

  „Čl. III

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 68 ods. 1 až 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.“.

  2. § 68 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

  „(13) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 7 v tom kalendárnom roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom rozpočte viac ako o 0 %. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 7 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.“.

  Účinnosť novonavrhovaného čl. III ustanoviť 30. júna 2012. Zároveň je potrebné upraviť názov zákona a doterajší čl. III označiť ako čl. IV.”

  material je online dostupny na url: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=235116

 • faktor:

  Od roku 2009 priemerné platy vojakov profesionálov nerastú, stagnujú, od platu sa odvíjala valorizácia vojenských dôchodkov. V decembri 2010 sme boli zaradení do JDS.
  Pre niektorých našich poberateľov dôchodkov, ktorí vytrvalo boli nespokojní zo začlenením našej valorizácie do jednotného dôchodkového systému by malo byť dostatočnou odpoveďou nižšie uvedené porovnanie rastu platov.

  Porovnanie platov v eurach (1 euro= 30,126 SK) za sledované obdobie medzi rokmi 2000 až prvý štvrťrok 2011.

  rok – lekári – učitelia – sestry – vojaci – policajti

  2000 — 666 E — 351 E – 319 E – 625 E – 677 E
  2005 – 1048 E – 550 E – 485 E – 801E – 857 E
  2010 – 1663 E – 801 E – 771 E – 1069 E – 1258 E
  2011 – 1630 E – 823 E – 764 E – 1069 E – 1194 E
  2012 — ??? E – 870 E — ??? E – 1069 E – 1149 E /plánované/

  Percentuálny nárast od roku 2000 až 2011

  lekári +145% – učitelia +128% – sestry +142% – vojaci +71% – policajti +86%

  Zdroj: ministerstvo obrany, vnútra, školstva, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

  Rozdiel v raste platov lekári za roky 2000 až 2011 (145%) – vojaci (71%), sa v roku 2012 ešte zvýši.
  Takéto je t.č. zaradenie armády v rebríčku dôležitosti a priorít štátu – SR.

  K získávaniu mladých do armády:
  “Poďte do radov ozbrojených síl SR, armáda potrebuje kvalifikovaných, vzdelaných, telesne a odborne zdatných mladých ľudí”.
  Že platy nezodpovedajú náročnosti služby, s tým si hlavu nezaťažujte.

 • jozin:

  Znižuje sa priemerný vek odchodu do výsluhového dôchodku ?

  Áno, ale iba preto, že s tými, ktorí odslúžili 15 rokov už nechcú predĺžiť zmluvy.
  Jedná sa pritom o špecialistov, ktorí prešli náročnými misiami. Nie pre tých, ktorí od poručíka sedia na teplých miestach na MO, GŠ a všetkých veliteľstvách.
  Tí postupujú bez ohľadu na karierný poriadok a svoju pôvodnú špecializáciu. (Kedysi sme tomu hovorili ČVO).
  Podľa úsporných opatrení v OS SR, ktoré pripravili rezorty OS sa počty dôchodcov navyšovať asi nebudú, nakoľko tam stojí : s tými, ktorí neodslúžili 15 rokov zmluvy nepredlžovať.
  Najzaujímavejšia v analýze je veta : S cieľom zachovať stabilitu počtov zamestnancov a predísť hromadným odchodom do výsluhového dôchodku bude nevyhnutné, aby sa zásadné systémové zmeny týkali iba tých, ktorí do služobného pomeru ešte len vstúpia a nemali vplyv na už slúžiacich policajtov a vojakov.

  V odseku Pre všetkých je uvedené :
  5. naviazať valorizáciu striktne na valorizáciu v univerzálnom dôchodkovom systéme
  6. obmedziť odstupné na maximálne 5 služobných platov
  7. zvýšiť sadzbu odvodov na výsluhové dôchodky z 22% na 26% (nie je nutné v prípade ak sa deficit výsluhových dôchodkov vykrýva z prebytkov iných „fondov“, služobná doba sa predĺži na 25 rokov, základom pre výpočet dôchodku bude celá kariéra a dôchodky sa do budúcna budú zvyšovať o infláciu).
  To sa v súčasnosti slúžiacich profesionálov netýka ?
  Len príklad : podplukovník, odslúžených 32 rokov. Pri predpokladanom príjme 1800 € má nárok v súčasnosti na 60% dôchodku z tejto sumy.
  Pri výpočte dôchodku z priebehu celej jeho kariéry poklesne výška dôchodku cca o 1/3.
  Pri odslúžení 32 rokov má nárok na cca na 18 odchodových platov. Sumu si dosaďte už samy.
  Nepovedie už táto skutočnosť k hromadnému odchodu profesionálov?
  Môj názor je,že áno. Je to cieľ?
  Inštitúty kvalita nezaujíma, peniaze im zatemnili mozgy!

 • Profesionál:

  Nedávno som sa dopátral o autoroch “Úspor a zdrojov verejných financií”. Sú to takí holohlaví zasrani pochádzajúci z inštitútov, ktorí v roku 2007 toto zverejnili a naštartovali pohon voči profesionálnym vojakom, teda voči ich výsluhovým dôchodkom.

  Prečítajte si to, a ak uznáte za vhodné, môžete sa v komentároch vyjadriť k zákonu 328/2002 Z.z.

  Rád by som podotkol, že zmeny sa týkajú hlavne slúžiacich profesionálov, ktorí z neznámych dôvodov zaryto mlčia a maximálne ako tak využívajú komentáre v Poradenstve, keď im už „tečie do topánok“.

  Chcel by som prispieť svojim príspevkom na vznik okolností súvisiacich s útokmi na dôchodky profesionálnych vojakov.
  Viete, čo im predchádzalo?
  Ešte v roku 2007 „INESS“ (t.j. Inštitút ekono-mických a spoločenských analýz, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Nadácia F.A.Hayeka v decembri 2007 zverejnili „Úspory a zdroje verejných financií“.
  Autormi tohto diela sú:

  – Radovan ĎURANA, INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
  – Peter GONDA, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
  – Martin CHREN, Nadácia F. A. Hayeka
  Na publikácii ďalej spolupracovali:
  – Ondrej DOSTÁL, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
  – Radovan KAZDA, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
  – Matúš POŠVANC, Nadácia F. A. Hayeka
  – Dušan SLOBODA, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

  Niektorých autorov dobre poznáte z TV, či parlamentu. Pravdepodobne oni boli tým spúšťačom nevyberaných útokov na výsluhové dôchodky profesionálnych vojakov, ktoré nastali potom.

  V kapitole 2.1.13. Začlenenie výsluhových dôchodkov do systému Sociálnej poisťovne, sa od týchto autorov dočítate:

  Popis a zdôvodnenie opatrenia
  Vojaci, Policajti, Hasiči a všetci ostatní zamestnanci štátu, ktorí nasadzujú svoj život v záujme ochrany obyvateľstva by mali byť nadštandardne odmeňovaní počas služby. Dôvod na nadštandardné výsluhové dôchodky nie je zrejmý, nakoľko z titulu nadpriemerných miezd (oproti priemeru v hospodárstve) by dôchodky silových zložiek určené na základe zákona o Sociálnom poistení boli nadštandardné. V súčasnosti predstavuje systém výsluhových dôchodkov motiváciu vydržať čo najdlhšie v službe, ale nie poskytovať najlepšie služby. Zmena motivácií (formou vyššieho odmeňovania počas služby) prispeje ku kvalite ich výkonu, a zároveň zníži budúce nároky na štátny rozpočet pri vyplácaní výsluhových dôchodkov. Dôjde takisto k odstráneniu umelého triedenia dôchodcov, ktoré v súčasnosti počas staroby niekoľkonásobne viac odmeňuje zamestnancov silových zložiek po 20 rokoch služby, ako napr. učiteľov po 30 rokoch za školskými lavicami, bez ohľadu na zdravotné následky, ktoré tieto rozdielne pracovné pomery na štátnych zamestnancoch zanechali.

  Možná úspora
  Obmedzenie výplaty výsluhových dôchodkov sa prejaví rastúcou mierou opakovaných ročných úspor, ktorá by v priebehu 10 rokov mohla dosiahnuť 1,6 Mld. Sk (odhad na základe výdavkov na výsluhové dôchodky v roku 2006)

  Realizácia opatrenia
  Zrušenie niektorých ustanovení zákona 328/2002 Z.z.

  Poznámka
  Kvantifikácia úspor je odhadnutá na základe odhadu – znížením priemernej výšky výsluhových dôchodkov silových a záchranných zložiek o tretinu, čo by bol predpokladaný pokles hodnoty novopriznaného dôchodku vypočítaného podľa pravidiel zákona o Sociálnom poistení. Tieto úspory sa reálne prejavia až v momente začatia výplaty zásluhových dôchodkov členom ozbrojených zložiek, ktorí v čase prijatia novely majú odslúžených menej ako 10 rokov. Pri kalkulácii sa vychádzalo z údajov o výsluhových dôchodkoch k 31.12.2006.

 • vlado:

  Nasledujúce opatrenie sa ma vztahovať aj na súčasnych vojakov?

  [b]Upraví sa koncepčné riešenie stanovenia základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia tak, že uvedený základ sa bude zisťovať z celej doby trvania služobného pomeru s použitím prepočtového mechanizmu.[/b]

 • obcan:

  Na stránke nezaradené matreiály je novo zverejnená Analýza (predkladá MV SR) z ktorej vyberám pre mňa najzaujímavejšie veci:
  – rekreačná starostlivosť len aktívnym vojakom
  – kúpeľná starostlivosť od 50 r. veku a min. 25 rokov služby
  – zrušenie zvýhodneného zápočtu rokov doby služby
  – výsluhový dôchodok najmenej 25 rokov služby a 62 rokov veku (zatiaľ)
  – výsluhový príspevok min. 10 rokov služby, nenáleží počas zamestnania v štátnej a verejnej službe
  -odchodné min. 13 rokov služby
  Želám pevné nervy.

 • Rast penzií: V hre má zostať aj rast o pevnú sumu

  Bratislava – Premiérka Iveta Radičová chce, aby medzi možnými spôsobmi valorizácie dôchodkov zostal v hre aj rast penzií o pevnú sumu. Ministerstvo práce sa pritom prikláňa k valorizácii o dôchodcovskú infláciu.

  Predstaviteľom vlády sa na rokovaní v stredu ocitla na stole analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku. V nej ministerstvo práce navrhuje, aby penzie rástli o dôchodcovskú infláciu.
  Premiérka Iveta Radičová ale nechala analýzu prepracovať. Chce, aby medzi možnými valorizáciami dôchodkov bol aj rast o pevnú sumu. “Tým by sa posilnila solidarita voči nízkopríjmovým dôchodcom,” argumetnovala premiérka.
  Presadiť valorizáciu o pevnú sumu sa pritom pokúšal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál koncom minulého roka. Na decembrovej parlamentnej schôdzi však neuspel. Návrh pritom nepodporili poslanci SDKÚ-DS.

  Valorizácia v Európe

  V súčasnosti sa dôchodcom zvyšuje penzia tzv. švajčiarskou valorizáciou. Znamená to, že rast penzií sa počíta z inflácie a priemernej mzdy v percentách. Dôchodky sa zvyšujú vždy k prvému januáru a berie sa do úvahy priemerný plat a priemerná inflácia v prvom polroku predošlého roka. Nakoniec sa ešte spriemerujú tieto dve čísla.
  Ministerstvo práce už nejaký čas hľadá nový spôsob valorizácie, ktorý by mal ušetriť štátu peniaze. Najnovšie rezort pod vedením Jozefa Mihála navrhuje, aby penzie rástli o dôchodcovskú infláciu.
  V Európskej únii sa valorizujú dôchodky len podľa inflácie v jedenástich krajinách.
  “S úpravou valorizácie počítala aj analýza Viery Tomanovej v roku 2008. Navrhovala odstrániť index rastu priemernej mzdy z valorizačného mechanizmu, pričom zohľadňovať chcela len celkovú mieru inflácie,” pripomenula Daniela Šulcová z mediálneho odboru rezortu práce.
  Rezort očakáva, že zavedenie valorizácie o dôchodcovskú infláciu bude spravodlivejšie, ako zvyšovať dôchodky podľa toho, ako rastú ceny všetkým Slovákom.
  Podľa správy rezortu by bol tento spôsob rastu penzií vo niektoré roky pre dôchodcov výhodnejší, iné roky by dostali o pár eur menej.

  Rast o pevnú sumu

  Premiérka Iveta Radičová v stredu vrátila do hry aj ďalší spôsob rastu dôchodkov. Navrhla, aby sa v analýze dlhodobej udržateľsnosti dôchodkového systému na Slovensku dopracovala možnosť zvyšovať penzie pevnou sumou.
  Tento spôsob valorizácie sa už ministerstvo práce pokúšalo presadiť vlani. Návrh však neprešiel Národnou radou SR. Parlament totiž schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov, čím sa nová valorizácia dôchodkov zo zákona o sociálnom poistení vypustila.
  Dôvod? Súčasný mechanizmus zvyšovania platov navrhli poslanci SDKÚ ponechať, pretože boli presvedčení, že nová valorizácia by potierala princíp zásluhovosti a znevýhodňovala by dôchodcov, ktorí sa na financovaní dôchodkového systému podieľali väčšou mierou.
  Valorizácia o pevnú sumu by pomohla najmä tým, ktorí odpracovali menej ako 40 rokov a zarábali podpriemerne. Polepšili by si aj starodôchodcovia a invalidní penzisti.

 • Vlasto:

  Uvedený materiál je už zaradený na rokovanie vlády 10.8.2011. Prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a predkladá ho minister Miháľ s rozpormi a bez zhody v zásadných pripomienkach od rezortov obrany, vnútra, NBÚ, SIS…všetci, čo majú ozbrojené zložky, takže uvidíme v stredu ako dopadne hlasovanie vo vláde a aký bude záver z rokovania a názor premierky-možno. Len tak naokraj, minister Miháľ v materiáli riadne osekáva silové zložky a to nielen novým ale aj terajším slúžiacim, ale aj súčasným výsluhovým dôchodcom (zastaviť valorizáciu, zákaz poberania výsl. dôchodku a mzdy…

 • MIROSLAV:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/vznesene_pripomienky%20uprava.doc Možete si prečítať aj pripomienky k tomuto materiálu zaujimavé sú hlavne MF ktorému ležia výsluhoví dôchodcovia najviac v žaludku a snaží sa ich zlikvidovať už niekoľko rokov.

 • žiadateľ:

  Hádam na Slovensku neseknú po krku aj tým s najnižšími dôchodkami. I keď snaha tejto garnitúry ušetriť je tak enormná, že že je možné očakávať všetko (najhoršie).Zdaňovanie dôchodkov v Čechách:http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/283513-ktere-duchody-budou-podlehat-dani-/

 • jozin:

  Znižuje sa priemerný vek odchodu do výsluhového dôchodku ?
  Áno, ale iba preto, že s tými, ktorí odslúžili 15 rokov už nechcú predĺžiť zmluvy.
  Jedná sa pritom o špecialistov, ktorí prešli náročnými misiami. Nie pre tých, ktorí od poručíka sedia na teplých miestach na MO, GŠ a všetkých veliteľstvách. Tí postupujú bez ohľadu na karierný poriadok a svoju pôvodnú špecializáciu. (Kedysi sme tomu hovorili ČVO).
  Podľa úsporných opatrení v OS SR, ktoré pripravili rezorty OS sa počty dôchodcov navyšovať asi nebudú, nakoľko tam stojí : s tými, ktorí neodslúžili 15 rokov zmluvy nepredlžovať.
  Najzaujímavejšia v analýze je veta : S cieľom zachovať stabilitu počtov zamestnancov a predísť hromadným odchodom do výsluhového dôchodku bude nevyhnutné, aby sa zásadné systémové zmeny týkali iba tých, ktorí do služobného pomeru ešte len vstúpia a nemali vplyv na už slúžiacich policajtov a vojakov.
  V odseku Pre všetkých je uvedené :
  5. naviazať valorizáciu striktne na valorizáciu v univerzálnom dôchodkovom systéme
  6. obmedziť odstupné na maximálne 5 služobných platov
  7. zvýšiť sadzbu odvodov na výsluhové dôchodky z 22% na 26% (nie je nutné v prípade ak sa deficit výsluhových dôchodkov vykrýva z prebytkov iných „fondov“, služobná doba sa predĺži na 25 rokov, základom pre výpočet dôchodku bude celá kariéra a dôchodky sa do budúcna budú zvyšovať o infláciu).
  To sa v súčasnosti slúžiacich profesionálov netýka ?
  Len príklad : podplukovník, odslúžených 32 rokov. Pri predpokladanom príjme 1800 € má nárok v súčasnosti na 60% dôchodku z tejto sumy.
  Pri výpočte dôchodku z priebehu celej jeho kariéry poklesne výška dôchodku cca o 1/3.
  Pri odslúžení 32 rokov má nárok na cca na 18 odchodových platov. Sumu si dosaďte už samy. Nepovedie už táto skutočnosť k hromadnému odchodu profesionálov? Môj názor je,že áno. Je to cieľ?

 • Miro:

  Dobrý deň,
  danej problematike sa aktívne nevenujem, mám iné záujmy a povinnosti. Som ako väčšina kolegov v tomto pasívny a informácie získavam len od aktívnejších kolegov, ktorým chcem takto poďakovať a podporiť ich. Preto očakávam konkrétne návrhy a kroky, ktoré mám urobiť, aby som prispel na obhajobu a podporu našich spoločných záujmov. O tom, že sa u nás dosť často nerobia seriózne zmeny k zlepšeniu, ale kotrmelce a opatrenia ” čo krok to nápad, čo dva to geniálny, alebo genitálny?” viem zo svojej skúsenosti, lebo aktívne pracujem v oblasti sociálnych služieb – opatrovateľské služby.
  Získané informácie z tejto diskusie posuniem aj ďalším kolegom. Ďakujem.
  Miro

 • ppvvv:

  Páni, vzhľadom na obsah diskusie, viete koľko bývalých profesionálov sedí v parlamente? Hovoríte nikto? A čo s tým môžu dotknutí vyslúžilci a súčasní vojaci a policajti a ich rodiny, ktoré z platov a dávok existujú robiť??? Je to okolo 100.000 osôb? Odpovedzte. Ďakujem.

 • JUDr. Marián Ď U R I N A:

  Vážení priatelia,

  na serveri Novinky.cz som našiel zaujímavý článok, veď čítajte:

  Slovenští důchodci by mohli po Česku žádat miliardy. Důchodcům ze Slovenska by do budoucna mohla Česká republika vyplácet dorovnávací příspěvek v celkové výši dosahující až desítek miliard korun ročně. Jde o důsledek rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie.
  Podle rozhodnutí může o příspěvek požádat každý občan EU, který pracoval v bývalém Československu a má nárok na československý důchod, ale zároveň dostává ve své zemi penzi nižší, než by dostával podle českých propočtů, uvedly ve středu Lidové noviny.

  Češi, kteří pracovali před rozpadem federálního státu na Slovensku, dostávají nižší důchod a Česko jim ho kompenzuje. Po vstupu Česka do EU se proti této praxi postavil Nejvyšší správní soud s tím, že poskytovat příspěvky jen Čechům nelze, protože to diskriminuje ostatní občany EU.

  Kolik z 953 000 slovenských důchodců by mohlo příspěvek dostat, není jasné. Údaje se totiž značně rozcházejí. Ministerstvo práce a sociálních věcí hovoří až o desítkách miliard ročně při zohlednění vývoje kurzu koruny k euru.
  Žádnou paniku.
  Podle Pavla Kantoříka z úřadu ombudsmana však žádost mohou podat jen ti Slováci, kteří šli do důchodu po vstupu obou zemí do EU v květnu 2004. Jejich počet se odhaduje na desetitisíce lidí, připomínají LN.
  „O případném dopadu rozsudku Soudního dvora na státní rozpočet lze pouze spekulovat do té doby, než o vyrovnávací příspěvek začnou žádat občané Slovenska s bydlištěm na Slovensku,“ uvedl europoslanec Jan Březina (KDU-ČSL).
  Podle Březiny se to v nějakém větším měřítku dít nebude. Důvod spočívá v tom, že se lidem ze Slovenska nevyplatí absolvovat zdlouhavé a nákladné správní řízení u České správy sociálního zabezpečení následované s vysokou pravděpodobností přezkumným řízením u českých soudů.

  Pre Vás pripravil

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • kamil:

  Pripomienky ktoré pripravil odborový zväz policajtov sú podľa mňa skutočne vecné a konkrétne a osobne si myslím že rovnaké a podobné by malo zaslať aj MOSR v rámci medzirezortného pripomienkového konania .Len by som upresnil, že ešte neboli zaslané, nakoľko ako verejnú pripomienku je potrebných minimálne 500 podpisov.

 • Ing. Pavol Bada KV Bratislava:

  Odborový zväz PZ SR zaslal pripomienky k “Analýze ….” predkladanej MPSVaR a MF SR.

  Dovoľujem si uverejniť ich v plnom znení:

  Jozef Mihál
  minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Špitálska 4
  816 43 Bratislava

  V Bratislave 14. júla 2011

  V súlade s čl. 14 Legislatívnych pravidiel vlády SR, schválených vládou SR dňa 25. 5. 2010, týmto predkladáme hromadnú pripomienku k Analýze dlhodobej udržateľnosti a návrhom na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky, ktorá bola dňa 1. 7. 2011 predložená zodpovedným predkladateľom podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalším predkladateľom podpredsedom vlády a ministrom financií SR na medzirezortné pripomienkové konanie (rezortné číslo 35/2011-II/1). Materiál je dostupný na Portáli právnych predpisov.

  Na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:
  Ing. Miroslav Litva, predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike, miroslav.litva@minv.sk;
  Ing. Pavol Michalík, pavol.michalik@minv.sk;
  Mgr. Peter Leder, peter.leder@minv.sk.

  V návrhu Analýzy dlhodobej udržateľnosti a návrhom na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky uplatňujeme tieto pripomienky:
  A. K predkladacej správe:
  Úlohy B16 a B17 uznesenia vlád SR č- 805 zo dňa 17. 11. 2010 ukladali MPSVaR konkrétne samostatné úlohy s termínmi plnenia do 31. 01. a do 30. 04. 2011. Úlohy boli definované na základe opatrení schválených vládou SR a spracovateľ nedodržal vládou sledovaný cieľ. Na základe uvedeného žiadam predkladaciu správu:
  1. Doplniť o skutočný dôvod spojenia obidvoch úloh.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  2. Vypustiť druhú vetu z druhého odseku predkladacej správy.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  3. V tretej vete vypustiť poslednú časť: ako aj osobitného dôchodkového systému silových rezortov. Analýza tohto systému je predmetom osobitného materiálu na základe úlohy č. B28 uznesenia vlády SR č. 805 zo dňa 17. 11. 2010.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  4. Nie je pravdou, že navrhované opatrenia z tohto materiálu nebudú mať vplyv na verejné financie. Žiadam doplniť predpokladané finančné dopady navrhovaných zmien.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.

  B. K doložke vybraných vplyvov
  1. Analýza, ktorá obsahuje návrhy na riešenia musí obsahovať predpokladaný dopad predložených návrhov. Stanovisko skôr vyvoláva pocit, že spracovateľ sa zámerne snaží utajiť dopady. Žiadam doplniť doložku o ekonomické dopady.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.

  2. Žiadam doplniť v bode A4 alternatívne riešenie, najmä v súvislosti so stanoviskom MH, ktoré reprezentuje na podnikateľské záujmy a MPSVaR prevzalo jeho prístup.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.

  3. Analýza nevytvára priestor pre diskusiu, pretože už obsahuje návrhy na zmeny, ktoré sú predmetom novelizácie zákona o sociálnom poistení v rámci návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti (zákon o superhrubej mzde), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania MPSVaR dňa 1. 7. 2011. Žiadam predloženú analýzu rozdeliť na dve časti (úlohy B16, B17) časovo posunuté tak, aby bol vytvorený priestor pre verejnú diskusiu a pozastaviť prípravu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti až do ukončenia verejnej diskusie o úpravách v dôchodkovom systéme. V opačnom prípade sa jedná o diktát úzkej skupinky celej spoločnosti.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.

  C. K analýze dlhodobej udržateľnosti a návrhom na zmenu dôchodkového systému SR
  1. Str. 7: K výpočtu sumy dôchodku doplniť súčasný výpočet dôchodku z I. piliera pre účastníka, ktorý je zapojený do II. piliera vzhľadom na skutočnosť, že takýto účastník prispieva do I. piliera iba 60% v porovnaní s účastníkom zapojeným iba v prvom pilieri.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  2. Na str. 6 v bode 1. Legislatívny rámec – vypustiť poslednú vetu. Dôvody ako v pripomienke A.3.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  3. Na str. 8 a 9 vypustiť celý bod 1.4 – výsluhové zabezpečenie silových rezortov. Dôvody ako v pripomienke A.3.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  4. Na str. 10 v časti 2.1.1 sadzby poistného na dôchodkové poistenie je rozpor medzi grafom a textom (zámerný?). Žiadam opravu textu, skutočnosť je 28,75%.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  5. Tvrdenie v 1 odseku na strane 11 nie je pravdivé vo vzťahu k pomeru dôchodku k priemernej mzde v krajinách EÚ, alebo sa jedná o matematický zázrak. Vzhľadom na jednotnú menu žiadam doplniť takýto prehľad minimálne za krajiny eurozóny. V opačnom prípade sa v analýze smeruje k nesprávnym zámerom.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  6. Na str. 11 v časti 2.1.2. dôchodkový vek, doplniť o aké % budúcich dôchodcov – žien, o aké skrátenie doby sa bude jednať k 31. 12. 2011.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  7. Na str. 12: Ak je priemerná doba poberania u mužov v SR 16,2 roka a v EÚ 17,5, tak vek odchodu do dôchodku nie je problémom SR. V čom je teda príčina? Doplniť.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  8. V časti 2.1.3 v rámci analýzy sa SR porovnáva s okrajovými – neštandardnými postupmi, čo vedie k nesprávnym záverom, napr. slovenský dôchodkový systém je pomerne silne zásluhový, čistá miera náhrady, hrubá miera náhrady ale je potrebné urobiť aj porovnanie platov a cien.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  9. Graf na str. 15 nezodpovedá skutočnosti v SR. Žiadam upraviť podľa platnej legislatívy.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  10. Žiadam v analýze doplniť informácie – tabuľky a grafy o podiely odvodov o zapojení do II. piliera v krajinách EÚ v pomere k I. pilieru, zámerne neuvedené spracovateľom.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  11. V porovnaní s konštatovaním na str. 25 o náraste výdavkov na dôchodky sa návrh uvedený v zákone úprave príjmov zo závislej činnosti javí ako nepochopiteľný, neprijateľný krok, hraničiaci s vedomým poškodzovaním budúcich dôchodcov. Žiadam vysvetliť postup MPSVaR.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  12. V bode 2.4. zásluhovosť v systéme: spracovateľ zvolil chybný prístup ak uvažuje so zásluhovosťou iba v II. pilieri. Takým stav môže nastať naplno až pri odchode do dôchodku u účastníkov dôchodkového poistenia, ktorí budú odchádzať do dôchodku v roku (2005 + 42 rokov) 2047. Dovtedy musí existovať záslužný systém aj v I. pilieri. Žiadam prepracovať bod 2.4.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  13. V súvislosti s predchádzajúcim bodom žiadam zabezpečiť zrušenie zmrazenia POMB a spätný prepočet dôchodkov vymeraný v medziobdobí. Zapracovať do legislatívnej úpravy.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  14. Spracovateľ konštatuje potrebu vyššieho zapojenia účastníkov dôchodkového poistenia a pritom podporuje nezodpovednosť časti budúcich poberateľov dôchodkov. Viď pripravovaný zákon o úprave príjmov zo závislej činnosti.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  15. Príčinou nestability sú koncepčné chyby, neujasnená filozofia smerovania dôchodkového poistenia, nedomyslené znižovanie životnej úrovne dôchodcov následne naprávanie nesystémovými krokmi a príliš rýchle zmeny v legislatíve bez predchádzajúcej verejnej diskusie. Žiadam zaviesť k analýze verejnú diskusiu, upraviť text v časti 2.5 v zmysle pripomienky.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  16. V bode 3.2. štruktúra odplát: spracovateľ hodnotí stav z pozície DSS a nie z pozície ochrany sporiteľa. Nejaví sa potrebné meniť systém odplát.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  17. Účasť v II. pilieri z pohľadu hodnotenia spracovateľa v časti 3.3 potvrdzuje konštatovanie v bode 16. Žiadam prepracovať.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  18. Príspevky vo výške 4,75% platia zamestnávatelia nie sporitelia ako tvrdí spracovateľ v bode 3.4.. Treba doplniť analýzu v časti výpočtu s odvolaním na zákon, z toho vychádza výpočet a opraviť text bodu.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  19. V bode 4. žiadam doplniť koľkým % sporiteľov prispieva zamestnávateľ a či sa tento pomer zvyšuje alebo znižuje, aký je % podiel zamestnávateľa a očistiť výnosnosť o infláciu.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  20. V bode 4.2. štruktúra odplát: Prvá odrážka znížiť základ odplaty – iba z prírastku hodnoty. Posledná odrážka prehodnotiť výšku odplaty.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  21. V oblasti motivácie sporiť si – bod 4.3. chýba návrh spracovateľa na nápravu stavu.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  22. Body 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 vypustiť. Analýza je v zmysle úlohy B28 uznesenia vlády SR č. 805 zo dňa 17. 11. 2010 predmetom osobitného materiálu predkladaného MV SR a nepatrí do kompetencie MPSVaR a nesúvisí s opatrením vlády SR, z ktorého vyšla úloha pre MPSVaR.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  23. V bode 6 vypustiť otázku 3 z dôvodov ako v pripomienke č. 22
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  24. V bode 6.1.1. spracovateľ neuviedol hlavný predpoklad budúcej nestability – zníženie odvodov navrhované v zákone o úprave príjmov zo závislej činnosti, ako aj s nezodpovedajúcou deľbou poistenia medzi I. a II. pilier 9 a 9%. Žiadam zapracovať a zohľadniť v návrhu na nápravu stavu.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  25. V bode 6.1.1 spracovateľ nezohľadnil rast ceny práce v rámci približovania SR k priemeru EÚ najmä v eurozóne. zmrazenie miery náhrady znamená prepad úrovne dôchodkov. Žiadam prehodnotiť a upraviť.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  26. Nie je jasné z čoho vychádza spracovateľ vo svojej predstave a potrebe znižovania príjmových nerovností. Zásluhovosť v čase aktívneho pracovného veku sa musí prejavovať aj v čase dôchodku a už v súčasnosti je tu väčší prejav solidarity ako v mzdách. Prečo v tomto istom rezorte nie je snaha a odstraňovanie neprimeraných mzdových rozdielov? Spracovateľovi ide o jediné, znížiť náklady na dôchodky. Žiadam do analýzy doplniť aj variantu zvyšovania odvodov na starobné dôchodky.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  27. Zavádzanie, resp. úvaha o faktore solidarity je v úplnom rozpore s princípmi uplatnenými v II. pilieri. Žiadam v úvahách zohľadniť dátum zavedenia II. piliera príslušné roky, až potom prechádzať na faktor solidarity – bude zahrňovať aj II. pilier? Doplniť.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  28. Bod 6.3. žiadam vypustiť z dôvodov uvedených v pripomienke č. 22 a odporúčam sily sústrediť na úlohy vyplývajúce z úloh B16, B17.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.
  29. Bod „zhrnutie“ žiadam dopracovať v zmysle uplatnených pripomienok C1 až 28. A vypustiť silové rezorty.
  Pripomienku uplatňujem ako zásadnú.

  – – – – – – – – – – -

 • vlado:

  Zdaňovanie dôchodkov je verejné okradnutie dôchodcov všetkých kategórií. Ide o sociálnu dávku, ktorá sa nezdaňuje. To by štát mohol začať zdaňovať aj podporu a iné soc.dávky. Chcem tu pripomenúť aj tu skutočnosť, že do dôchodku sa odchádza za platnosti určitých zákonov a priebeh = vyplácanie, ako aj valorizácie by sa meniť v priebehu nemali/retroaktivita/. Vojak aj policajt sa rozhoduje o ukončení služby a ráta s určitou výškou dochodku a nie je možné ju zdanením znižovať. Dôchodok=štátom vyplácaná dávka je zbavená odvodov apod. V praxi by to bolo asi tak, že štát mi naoko dá 400 EUR, ale 100 si zoberie, pretože na to nemá. Štatisticky, ale bde figrovať dôchodok 400 EUR.

 • V Analýze sa uvádza:
  Kratšia dĺžka života – z pohľadu demografických charakteristík sa preukázalo, že policajti a vojaci žijú rovnako dlho resp. dlhšie ako bežná populácia. Zvýhodnenie v podobe nižšieho dôchodkového veku, teda nemožno zakladať na tomto argumente.

  Podľa informácií na tomto portály (www.zvazvojakov.sk „Opustili nás…“), za rok 2010 umrelo 251 dôchodcov – poberateľov voj. dôchodkov (nie sú v tom vdovy a pozostalí), priemerný vek = 74,83 rokov.
  Doporučujem nezverejňovať mená a počty našich kolegov ktorí nás opustili, aj keď niektorí pomerne mladí (najmladší 37 rokov), nakolko potvrdzujeme argument MPSVaR SR.

 • Hetrik:

  Bolo by veľmi vhodné aby sa do diskusie zapojili široké masy všetkých ktorých sa táto anylýza týka vrátane súčasných profesionálnych vojakov. Treba na základe tohoto materiálu žiadať veliteľov aby sa k tomu vyjadrili kompetentní ,lebo ak závery tejto analýzy budú použité v paragrafovom zneni, bude možno neskoro. Treba aby na útvaroch sa začali zakladať bunky sympatizantov a členov ZVSR a toto je naozaj príležitosť všetkých členov v posádkach rozšíriť naše rady o profesionálov a tak spojiť sily za boj , práva a istoty práce vojenského profesionála.Treba na príkladoch rozšíriť použité argumenty lebo tie ktoré materiál využil sú doslovne smiešne a spochybniteľné.Veď zdaňovanie dôchodkov ,zákaz súbehu práce a poberania dôchodku je doslovne ísť spávať pod most a aj s celou rodinou profesionála.Po 15 rokoch ak neprejde kariernym výberom tak dostane tak cca 200€ a to rodinu neuživí a tak musí začať pracovať ak nájde prácu a to doslovne od nuly a zvýšenie tejto hranice na 20 rokov nič nevyrieši skôr naopak.Som zvedavý aká bude regrutácia za takých podmienok .Zaiste nájdu sa aj takí ale to bude podľa mňa viacmenej len odpad spoločnosti a pre ozbrojené sily žiadny prínos.Takže ak nepôjde na vojnu má v kariere 15 ročný náskok.

 • žiadateľ:

  Ešte si dovolím jednu poznámku: “Znižuje sa priemerný vek odchodu do dôchodku u vojakov”.Áno. Ale prečo? Práve pre takéto a im podobné návrhy. V spojení so systémom kariérneho rastu (reálne úpadku), je maximálne motivujúce OSSR čím skôr opustiť po dosiahnutí 15 rokov služby.

 • Jorka:

  Analýza sa nezakladá na pravde.
  Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky z dielne súčasnej garnitúry sa nezakladá na pravde, je to predovšetkým z hľadiska dožitia sa veku. Priemerný poberateľa výsluhového dôchodku je u mužov 59 rokov a u žien len o málo vyšší.
  Predkladateľ pristupoval k analýze len z hľadiska “nutnosti ušetriť”, takže to čo je ozajstným kritériom pre výsluhový dôchodok náročnosť služby a úzka špecializácia pre ktorú nie je možné získať po ukončení služby iné zamestnanie je pre predkladateľa zanedbateľná, respektíve to anuluje.
  Je to len moja prvá reakcia. Materiál je nutné si priebežne dôkladne preštudovať, ale na prvý pohľad je určite nespravodlivý. Súhlasím s vyjadrením “Žiadateľa”, -zlodej kričí chyťte zlodeja .

 • žiadateľ:

  Zdaňovanie dôchodkov? Ak bude priemerná výška dôchodkov porovnateľná so západnými krajinami tak prosím. Ale u nás? Zdaniť 350 eurový dôchodok? Konečne by mohli začať robiť opatrenia, aby takéto výplody neboli nevyhnutné. “Priškrtiť ventil ventil susedovi” a vykrikovať ako sme ušetrili dokáže každý… .

 • Každoročné valorizovanie dôchodkov by sa malo od roku 2013 zmeniť. Namiesto doteraz využívanej švajčiarskej valorizácie, teda o infláciu a rast priemerných miezd, zostane už iba inflácia.

  Nepôjde však o tradičnú infláciu, ale špeciálnu – dôchodcovskú. “Štandardná inflácia je meraná ako rast cien spotrebiteľského koša všetkých domácností, to znamená mladé rodiny, samostatné osoby, samozrejme dôchodcovia a tak ďalej. A tento spotrebný kôš je vo všeobecnosti úplne iný ako v prípade domácností dôchodcov,” vysvetlil minulý týždeň zmenu spôsobu výpočtu valorizácie šéf rezortu práce Jozef Mihál (SaS).

  Ako dodal, dôchodcovia nakupujú iné tovary a služby. Zriedkavejšie si zabezpečia nové vozidlo či oblečenie. Naopak, viac zo svojho rozpočtu dávajú na potraviny, platby za bývanie, energie, plyn, elektrinu a lieky.

  “To znamená, tá takzvaná dôchodcovská inflácia je omnoho lepším meradlom sledovania životných nákladov pokiaľ ide o životné náklady dôchodcov ako všeobecné meradlo inflácie,” upozornil.

  Rozdielny rast cien v prípade nákupných košov dôchodcov a celej spoločnosti dokazujú aj štatistiky za prvých päť mesiacov tohto roka.

  Podľa meraní Štatistického úradu (ŠÚ) SR dosiahla dôchodcovská inflácia 3,9 percenta, kým klasická iba 3,5 percenta. Podobný rozdiel naznačujú aj čísla od roku 2005.