19 .1 2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu vojenských dôchodcov v Liptovskom Mikuláši vo veľkej sále Posádkového klubu. Zúčastnilo sa jej 115 členov a sympatizantov klubu. Na jej rokovaní sa zúčastnili hostia:  RSDr.  Juraj Drotár – viceprezident ÚR ZVSR, Ing. Václav OVŠÁK – člen ÚR ZVSR, Ing. Peter Fianta – riaditeľ rektorátu AOS, mjr. Ing. Aurel Sabó,PhD. – zástupca veliteľa posádky Ružomberok,  Mgr. René Devečka  – riaditeľ Domu kultúry a RSDr. Michal Kotian – predseda Okresnej rady JDS.  Pozvaný primátor mesta MUDr. Alexander Slavkovský sa ospravedlnil z dôvodu zasadania mestského zastupiteľstva.

V správe o činnosti Rady KVD jej predseda RSDr. Peter Kramarčík konštatoval, že sa podarilo zabezpečiť a zrealizovať všetky akcie z plánu práce KVD na rok 2010, ako aj úlohy, ktoré vyplývali z Uznesenia schváleného na VČS. V správe bola  kladne hodnotená oblasť spolupráce s Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, s ktorou má klub uzatvorenú “Dohodu o vzájomnej spolupráci”. Klub má dobrú spoluprácu s mestom a spoločenskými organizáciami v meste.  Dlhodobo spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska. Členovia klubu sa zúčastňujú na spoločenských akciách organizovaných klubmi seniorov v Dome kultúry.  Klub nadviazal spoluprácu s veliteľom posádky Ružomberok, do ktorej je zaradený podľa teritoriálneho rozdelenia.  Posádka plní nezastupiteľnú úlohu pri zabezpečovaní a organizovaní vojenských pohrebov.

Rok 2010 bol pre klub významný aj tým, že uplynulo 20  rokov od jeho založenia.  Patrí medzi 4 zakladajúce kluby Zväzu vojakov z povolania ASR v r. 1990. Táto skutočnosť bola ocenená na zasadaní ÚR ZVSR 25.11.2010 udelením “Čestného uznania” a finančnou dotáciou pre klub. V rámci programu rokovania boli 43 zakladajúcim členom klubu udelené “Cestné uznania”, ktoré im odovzdal viceprezident ÚR ZVSR  RSDr. Juraj Drotár.

Na záver rokovania VČS bol v prijatom Uznesení schválený Plán práce na rok 2011, rozpočet na rok 2011, voľba 13 členov rady a kontrolóra a zmena názvu klubu na: “Klub Zväzu vojakov SR v Liptovskom Mikuláši”.

Jeden komentár k “Klub vojenských dôchodcov bilancoval”

  • Vlado Travnicek:

    Vlado Travnicek:
    27.8.2012 o 19:51
    Posielam na náš účet, za účelom právneho zastupovania, 23 € za 23 odslúžených rokov v služobnom pomere. Po odchode do civilu som odpracoval skoro 9 rokov a zdaňovali ma 30 percentami ako výsluhového dôchodcu. Nemám šancu odpracovať 15 rokov, takže tieto odvody som komusi “daroval”. Tak ako som platil tých 23 rokov do “nášho” sociálneho systému. A teraz nás kasírujú opäť a znova? Verím, že len chcú ale neuskutočnia. A ešte verím generálovi Tuchyňovi, keby sa chcel postaviť do čela nášho “nepokoja”.