I. a II. PRACOVNÁ KATEGÓRIA, ako sme o ne prišli ….

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť najmä kvôli tomu, že všetky posledné vlády, aj súčasná vláda SR, vystupňovala požiadavky na zníženie „výhod“, ktoré vraj vojaci, výsluhoví dôchodcovia majú. Vojaci už raz o priznané „výhody“ prišli a len niektorí z nás tento moment zaregistrovali.

Mnohí z nás ani nevšimli, že v roku 2003 bol vydaný zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý nás totálne obral o všetky „výhody“ plynúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie. Nový zákon totiž I. a II. pracovnú kategóriu už nepozná. Postavil nás na úroveň tých vrstovníkov, ktorí neboli na vojne ani sekundu, max. si niekde odkrútili povinnú vojenskú základnú službu. Ten zákon je nastavený tak, že takmer my všetci (cca na 95%) budete mať starobný dôchodok vymeraný práve podľa tohto zákona, ktorý nezohľadňuje I. a II. pracovnú kategóriu. Zvyšku vojakov bude starobný dôchodok vypočítaný podľa pôvodného zák. FZ ČSSR č. 100/1988 Zb., kde sa ešte s I. a II. pracovnou kategóriu počíta, ale pre väčšinu je pôvodný zákon nepoužiteľný.

Nikto z nás nepostrehol tento dôležitý moment a ani sme si nestačili uvedomiť, že sme vlastne bez akejkoľvek náhrady prišli o výhody, ktoré vyplývali z nášho ťažkého povolania. Nikto sa vtedy neozval, mali sme ešte ďaleko do dôchodkov, ale dnes naozaj dozrel čas – aby sme to kompetentným dôrazne a zakaždým pripomenuli.

Dožadujme sa všetkými možnými prostriedkami o navrátenie výhod plynúcich z I. a II. pracovnej kategórie. Vláda SR chystá (nevzdala sa plánov) voči vojakom a vyslúžilcom postupovať ešte ďalej. To len nateraz utíchla a prekvapenia na náš účet sa pravdepodobne ešte len dočkáme.

Posielame Vám v prílohe niekoľko dokumentov, pozorne si ich prečítajte. Sledujú vývoj našich žiadostí a odpovedí z MPaSV SR. Plnokrvú odpoveď sme však dostali až na piaty pokus. Dovtedy MPaSV nám vydávalo len hmlisté a neurčité odpovede, ktorým bežný človek takmer ani nerozumie. Dnes teda už vieme, na čom sme.

V ČR platí fakticky, to isté – majú navlas rovnaké problémy a tie odpovede v prílohe im iste pomôžu.

Prosím šírte toto aj medzi ostatnými a diskutujte o tom.

 

ČASOD – Ministerstvo práce a SV SR (I.+II. kat)

ČASOD – MPaSV SR (ministerka TOMANOVÁ)

ČASOD – odpoveď z MPaSV SR z 28.09.2010

ČASOD – odpoveď z MPaSV SR z24.08.2010

ČASOD – odpoveď zo SP z 22.03.2010

Počet komentárov: 161 k “I.aII.kategória”

 • POSTUP PRI ZABEZPEČOVANÍ DOKLADOV POTREBNÝCH L ŽIADOSTI O PRIZNANIE STAROBNÉHO DOCHODKU:

  Tento postup je platný pre všetkých poberateľov VD. Cez skutočnosť, že mnohí máte do SD ďaleko je potrebné si priebežne cez internet prostredníctvom grif karty za každý skončený rok kontrolovať či všetky údaje máte správne zapísané.
  Pred zahájením sústreďovania dokladov potrebných k spísaniu žiadosti o priznanie SD si vytlačte a dobre preštudujte § 9 ods. 1,2. §14 ods.1,2, § 21 ods.1,3, § 130 ods. l,2 § 132 ods. 1 písm. a), b), ods. 2, § 174 ods1,2, § 175 zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení. Ďalej § 65 ods. 1, 2, ale hlavne § 274 ods. 1,2 na ktorý sa budete odvolávať. Rozsudok NS SR 7So/138/2011. Všetko je na webe ZV SR v článku I. a II. pracovná kategória a v článku Dr. Milan Kolen 3.12.2012 o 22:27. Nároky z pracovných kategórií majú tí VD ktorí k 1.1.2000 mali odpracovaných najmenej 20 rokov v I. alebo v II. pracovnej kategórii, dovŕšili vek najmenej 55 rokov a v o všeobecnom systéme (v civile) majú odpracované roky.

  1.Písomne na adresu trvalého bydliska do roku 2005 ste od sociálnej poisťovne SP dostali Informáciu o stave účtu poistenca k 31.1.2.2003 kde máte započítané všetky odpracované roky. V tejto informácii sú uvedené roky od skončenia povinnej školskej dochádzky ktoré na základe § 9 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa do 31.12.2003 započítavajú ako náhradné doby do počtu odpracovaných rokov vo všeobecnom systéme (v civile). Ako aj roky ktoré ste pracovali do 31.12.2003. Vojenskú základnú službu máte započítanú v armáde, v polícii atď. Pokiaľ ste tento doklad nedostali, stratili okamžite navštívte pobočku SP s OP ako aj z vysvedčením o štúdiu, odkladmi kde ste do 31.12.2003 boli zamestnaní a požiadajte ich o vystavenie Individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003 ktorý Vám zašlú poštou. Prekontrolujte si či všetko je tam zapísané ak nie doneste príslušný doklad a túto dobu tam zapíšu. Poznámka. Pokiaľ ste do 31.12.2003 boli evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný táto doba na základe § 9 ods. 1 písm. d zákona č. 100/1988 Zb. a § 6 Vyhlášky č. 149/1999 Zb. sa započítava pre účely dôchodkového zabezpečenia ako náhradná doba do odpracovaných rokov ktorú mnohí vojaci a policajti nemajú započítanú, čím prichádzajú o niektoré mesiace.

  2. Pri návšteve pobočky SP v okresnom meste ich požiadajte o vydanie PRÍSTUPOVEJ KARTY sociálnej poisťovni (grif karty). Stačí mať zo sebou OP vydajú ju na počkanie.

  3. Z karty si vytlačte Informáciu o zmenách individuálneho účtu poistenca za každý rok zvlášť od roku 2004 do roku 2011 atď. Informácie sa dajú vytlačiť v pracovných dňoch od 08,00 do 15,00 hod. Ak Vám to nepôjde vytlačiť požiadajte pobočku SP o vytlačenie z dôvodu, že Vám sa to nedarí vytlačiť. Z informácií zistíte či máte započítané všetky odpracované roky. V každom roku by malo byť započítané 365 alebo 366 dní pokiaľ ste boli zamestnaný. Pokiaľ Vám niektoré roky, mesiace, dni chýbajú SP doneste relevantný doklad (možno je v archíve ak ho nemáte). Nenechajte sa oklamať ani o jeden deň. Z dokladov si spočítajte koľko rokov, mesiacov, dní mate odpracovaných (boli ste dôchodkovo poistený) vo všeobecnom systéme (v civile, vrátane škôl v civile).

  4. Pri odchode zo služobného pomeru z armády, PZ atď. ste dostali Potvrdenie o zamestnaní kde je uvedená od do vojenská základná služba, profesionálna služba vojaka, policajt atď. a kategória funkcií. Od Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, policajti od svojho úradu atď. požiadajú o zaslanie o dokladu Oznámenie o poberaní výsluhového dôchodku (evidenčného listu dôchodkového poistenia) kde je od do uvedená VZS, profesionálna služba vojaka, policajta vrátane kategórie. Aby ste to nemuseli žiadať dodatočne pre výpočet SD je potrebné doložiť za každý rok hrubý zárobok.

  5. Keď budete mať všetky tieto doklady sústredené, vrátane fotokópií výučného listu, maturitného vysvedčenia, vysokoškolských diplomov, vojenskej knižky, nemusia byť úradne overené požiadate svojho súčasného zamestnávateľa pokiaľ ešte pracujete o vydanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia kde podľa toho kedy budete mať sústredené všetky materiály si necháte uviesť deň, mesiac rok ku ktorému chcete požiadať o starobný dôchodok najlepšie posledný deň v danom mesiaci. Pokiaľ už nepracujete Evidenčný list dôchodkového poistenia Vám posledný zamestnávateľ mal vydať pri prepustení zo zamestnania.

  6. Zo všetkými uvedenými dokladmi sa na pobočke SP v okrese objednajte na spísanie žiadosti o priznanie SD kde pokiaľ nemáte odpracovaných 15 rokov v civile nezabudnite do zápisu uviesť dátum od ktorého dátumu žiadate o priznanie pomerného starobného dôchodku podľa § 274 ods. 2 zákona 461/3003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je to veľmi dôležité. Stanovia Vám dátum spísania žiadosti o SD. Právne veľmi dôležité z dôvodu výpočtu SD. Nárok na SD okrem dôchodkového veku 62 rokov (je v I., II. kategória podlá § 14, § 21, § 132, § 174, §175 zákona č. 100/1988 Zb., § 274 ods. 1,2, zákona 461/2003 Z. z. je 55, 57 rokov). Od dátumu spísania žiadosti čo je okrem dosiahnutia dôchodkového veku podmienka na priznanie SD sa odvíja nárok na priznanie SD. Vrátane keď ho nepriznajú a rozsudkom bude priznaný. Od tohto dátumu sa počíta aj spätný nárok najviac do 3 rokov, čo musíme vedieť.

  Poznámka:
  – Všetky doklady ktoré odovzdáte SP si pre prípad súdneho sporu nechaj úradne overiť

  – Pokiaľ dostanete zamietavú odpoveď na žiadosť o priznanie SD od 30 dní na krajskom súde cestou advokáta podajte žalobu

  – Na nejasné veci žiadajte odpovede cestou webu ZV SR, niekto sa ozve

  – Tým pracujúcim VD ktorí už dosiahli vek 62 rokov a majú odpracovaných najmenej 15 rokov SP im nerobí žiadne problémy a SD im bez problémov priznáva

 • Ján Kolesár:

  Pre Ľubomír Dubeň
  Ďakujem, že ste moju úvahu potvrdil v plnom rozsahu. NS SR svoj názor, že pre výpočet dôchodku stačí aj nižší počet rokov odpracovaných v civile opiera práve o mnou citovaný §274, odst.2 zákona 461/2003

 • Ľubomír Dubeň:

  Pre Ján Kolesár.
  20 rokov I.kategórie musí byť najneskôr k 31.12.1999 (dovtedy platili kategórie).
  Znížené počty rokov (I. a II.kat.) sú uvedené v § 174 ods.1 zákona č.100/1988 , ale za podmienky výkonu služby k 31.12.1999. Na pomerný starobný dôchodok som našiel 1 alebo 2 judikáty,ale sú rozhodnutia NS SR kde aj výsluhový dôchodca dostane riadny starobný dôchodok. Dokonca podľa názoru NS SR stačí aj niží počet rokov v civile.
  Zdá sa , že NS SR berie odpracovanú dobu ako jeden celok a nečlení to na osobitný systém a potom od začiatku civilný systém, t.j.podľa SP ako keby nikdy nerobil a začal pracovať až prepustením zo služobného pomeru. Zaujímavé je ,že SP toto nepoužíva ak by Ste pracovali aj v zahraničí a aj v SR.

 • Ján Kolesár:

  Lenže dotyčný policajt má 20 rokov odslúžených k roku 2004. 20 rokov musí mať k 31.12.1999. V súčasnosti môže skúsiť využiť § 174, pís.d zákona 100/1988, pretože sa domnievam že ku koncu roka 1999 mal odslúžených 15 rokov v I.kat. Navyše má odrobené roky aj v civile, takže by to mohlo prejsť. A aj keby nemal 15 rokov v civile dal by sa využiť § 274 zákona 461/2003 o pomernom starobnom dôchodku. Toľko maja amatérska úvaha.

 • Pre p. Palárika 25.2.2013 o 12:58. Odpovede na svoje otázky dostanete na webe ZV SR v článku Biznis sociálnej poisťovni ako aj v mojom článku ktorý som písal dnes 25.2.2013 o 0:45. Dôsledne si ho preštudujte. Predpokladám, že v dohľadnej dobe vysvetlím všetkým VD postup ako majú postupovať pri zisťovaní, zháňaní potrebných dokumentov ktoré ste povinný pri spísaní žiadosti o SD pobočke SP predložiť. Ja som potrebné doklady zháňal aj v archívoch skoro rok.

 • Jan Palárik:

  Zdravím všetkých diskutujúcich, sledujem túto diskusiu, lebo sa ma to tiež týka a prinútilo ma to hľadať na nete veci súvisiace s VD a nárokom na starobný dôchodok, resp. skorší odchod do starobného dôchodku v súvislosti so zaradením do I. a II. kategórii funkcií. Na stránke SP link http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1209&prm2=18706 Na tejto stránke sa píše:
  “Poberateľ výsluhového dôchodku a nárok na dôchodok
  04.09.2008 | Dôchodkové poistenie
  Od roku 2004 poberám výsluhový dôchodok, ktorý mi bol priznaný za 20 rokov služby policajta. Tento rok dovŕšim 55 rokov. Chcel by som vedieť, či mi z dôvodu výkonu služby policajta môže byť priznaný starobný dôchodok skôr, ako dovŕšim 62 rokov veku. Okrem služby v Policajnom zbore som pracoval 14 rokov v civilnom zamestnaní.
  Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. má poistenec nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
  Za obdobie dôchodkového poistenia sa v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. nepovažuje obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak bolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak bol poistencovi priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa § 101 zákona č. 328/2002 Z. z.
  Pretože ste získali obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, obdobie výkonu služby policajta sa nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia a na účely vzniku nároku na starobný dôchodok a určenia jeho sumy podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň neprihliadne.
  Všeobecný dôchodkový vek podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je 62 rokov veku. Za súčasného právneho stavu Vám teda nárok na starobný dôchodok vznikne až dovŕšením 62 rokov veku a získaním aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

  Vaša Sociálna poisťovňa
  Dokument bol revidovaný: 04.09.2008
  Dokument platný pre poistenia: Dôchodkové poistenie”

  … a možno aj preto SP, resp. jej zamestnanci zastávajú názor, že VD majú nárok na SD len po odpracovaní 15 rokov a dovŕšenia fyzického veku 62 rokov …

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Ľubomír Dubeň: 23.2.2013 o 9:43 ďakujem, no a medzi nami – ja tiež nie som právnik… :) :)

 • Jozef Kotulič:

  Zarážajú má vyjadrenia, v ktorých ich autori v komentároch tvrdia, že Sociálna poisťovňa … „nerešpektuje rozsudky NS SR vo veci priznania starobných dôchodkov bývalým vojakom či policajtom“… Neviem si to dosť dobré predstaviť, ale ak skutočne k tomu dochádza, pýtam sa prečo postihnuté osoby nevyužili k náprave napríklad ust. § 248 zákona 461/2003 Z.z. kde sa doslova píše:

  „ (1) Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, orgán dozoru štátu jej uloží pokutu až do
  a) 66 387, 80 eura za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy,
  b) 165 969, 50 eura za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy.

  (2) Pokutu môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru štátu o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak už bola Sociálnej poisťovni za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta iným orgánom dozoru štátu. Orgány dozoru štátu sa vzájomne informujú o uložení pokuty. Na rozhodovanie o pokute sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  (3) Orgán dozoru štátu je za nesplnenie povinnosti podľa § 247 oprávnený uložiť Sociálnej poisťovni poriadkovú pokutu od 33, 10 eura do 663, 8 eura. Ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac 1 659, 60 eura.“

  Inak povedané, tí ktorých sa to týka, by mali čím skôr podať príslušné oznámenie na Najvyšší kontrolný úrad SR. A veľmi pochybujem, že by aj potom Sociálna poisťovňa riskovala pokutu 165 969, 50 eura.

 • Vážené kolegyne a kolegovia.
  Z dôvodu diskriminácie pracujúcich starobných ako aj pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí z dôvodu, že ešte nepoberajú starobný dôchodok podľa novely § 20 ods.3 písm. a, b, zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti som pripravil ako aj odoslal vzor podnetu na GP SR. Očakávam, že ÚR ZVSR ako aj APVV ako aj pracujúci VD ktorých sa tento problém tíka, ale hlavne tí ktorí z dôvodu starnutia sa tento problém v budúcnosti bude aktuálny, aby po možnej úprave tento VZOR ho čo najneskôr,do 27.2.2013 e-mailom odoslali na GP SR.
  VZOR PODNETU NA GP SR.
  Meno, priezvisko, adresa

  Generálna prokuratúra SR
  Štúrova ul. č. 2
  812 85 Bratislava
  V ………., 2…februára 2013
  Vec:
  Podnet Generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade právnych predpisov – predloženie.

  Zmena a doplnenie ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je protiústavná (ďalej len zákon č. 461/2003 Z. z.). Z uvedeného dôvodu podávam podnet Generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu Ústavnému súdu SR (ďalej len „ÚS SR“) na začatie konania o súlade právnych predpisov.

  Národná rada SR dňa 10.8.2012 schválila zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z., čím došlo k diskriminácii pracujúcich starobných dôchodcov, pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí nepoberajú starobný dôchodok oproti pracujúcim starobným dôchodcom, pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí poberajú starobný dôchodok a fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti z týchto dôvodov:
  Prijatím novely ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b, zákona č. 461/2003 Z. z. účinnej od 1. januára 2013 sa zmenili podmienky pre pracujúcich starobných dôchodcov, pre pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí nepoberajú starobný dôchodok.

  Ak pracujúci starobní dôchodcovia a výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku podľa osobitného predpisu2) prestanú pracovať úrad práce ich zoberie do evidencii. Ale sociálna poisťovňa cez skutočnosť, že zo zákona z dôvodu, že nepoberajú starobný dôchodok musia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. Pritom na druhej strane im sociálna poisťovňa zo zákona podporu v nezamestnanosti nebude vyplácať. Je to jasná, preukázateľná diskriminácia pracujúcich starobných a výsluhových dôchodcov po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov. Nepoberať starobný dôchodok im pritom zákon č. 461/2003 Z. z. umožňuje. Pýtam sa, aké sú relevantné právne dôvody na to keď pracujúci starobní a výsluhoví dôchodcovia nepoberajú starobný dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku, že zo zákona sú naďalej povinní platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti? Podľa môjho názoru je to diskriminačný ničím nepodložený právny nezmysel!

  Pre lepšie pochopenie na základe presného znenia ustanovení § 20 ods.3 písmeno a, b, zákona č. 461/2003 Z. z. hlbšie objasním uvedené skutočnosti.
  § 20 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca 3)Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká V tomto odseku nie sú uvedení pracujúci starobní dôchodcovia a pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnuto dôchodkového veku s pravidelným mesačným príjmom ktorí pracujú na dobu neurčitú dôsledkom čoho sú diskriminovaní. Na základe tejto skutočnosti potom pracujúci starobní a pracujúci výsluhoví dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti v čom sú diskriminovaní oproti pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok a fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti ktorí na základe tejto skutočnosti nemusia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti.

  a) priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) ) Pracujúci starobní dôchodcovia ktorí poberajú starobný dôchodok nemusia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. Na druhej strane pracujúci starobní dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok musia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. V tom je ich diskriminácia. Pracujúci starobní dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok sú diskriminovaní voči pracujúcim starobným dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok tým, že z dôvodu nepoberania starobného dôchodku ešte aj musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti!

  b) dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2). Zmena nadobudla účinnosť 1 .januára 2013. Na základe písmena b) a Metodických pokynov Sociálnej poisťovne odvody na poistenie v nezamestnanosti neplatia pracujúci výsluhoví dôchodcovia ktorí už poberajú starobný dôchodok. Pracujúci výsluhový dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku podľa osobitného predpisu 2) s pravidelným mesačným príjmom odvody na poistenie v nezamestnanosti musia odvádzať z dôvodu, že nepoberajú starobný dôchodok ako aj z dôvodu , že nie sú uvedení v dikcii § 20 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

  Týmto pracujúci starobní a výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok sú diskriminovaní voči pracujúcim starobným dôchodcom a výsluhovým dôchodcom ktorí poberajú starobný dôchodok ako aj voči fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorí odvody na poistenie v nezamestnanosti nemusia dovádzať, čím dochádza k porušeniu Ústavy SR čl. 1 ods. 1, 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, k porušeniu § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších právnych predpisov. .
  Rekapitulácia. Pracujúci starobní dôchodcovia a pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku: : – ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok musia odvádzať odvody z hrubej mzdy na poistenie v nezamestnanosti . – ktorí poberajú starobný dôchodok ako aj fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (nemusia mať ani 62 rokov) odvody na poistenie v nezamestnanosti nemusia dovádzať

  Na základe uvedených skutočností som jednoznačne, nevyvrátitelne preukázal, že novelizáciou ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. došlo k porušeniu čl. 1 ods. 1, 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, k porušeniu ustanovení § § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších predpisov.

  Podnet podávam proti zneniu ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. účinných od 1.1.2013 ktorými došlo ku zmenám ktoré majú za následok diskrimináciu pracujúcich starobných dôchodcov a pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok voči pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok. Nepoberať starobný dôchodok umožňuje zákon č. 461/2003 Z. z. Týmto podaním sa domáham úpravy znenia ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracujúcich starobných dôchodcov ako aj pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok voči pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok.

  Na podklade uvedenej právnej skutočnosti a s poukazom na pôsobnosť prokuratúry vyplývajúcu okrem iného z ustanovenia § 3 ods. 1 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podávam týmto podnet, aby Generálny prokurátor SR, tak ako mu to vyplýva z jeho oprávnenia vyplývajúceho z ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o prokuratúre písm. a), čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy SR per analógiám k ustanoveniu § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii ÚS SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení podal ÚS SR v intenciách ustanovenia § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii ÚS SR kvalifikovaný návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR, resp. o nesúlade zákona č. 461/2003 Z. z., ktorým došlo s účinnosťou od 1.1.2013 k novele ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a), b) s čl. 1 ods. 1, 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, Ústavy SR. Podnet je potrebné na Ústavný súd odoslať najneskôr do 28. Februára 2013.
  S pozdravom meno, priezvisko

 • Alexander Lovás:

  Pre Ľuba Dubeňa.
  Nebol rozsudok NS, kde sa dôchodok dá uplatniť spätne 4 roky dozadu ? Mám taký pocit,že áno. A ozvi sa mi na mail : alovas178@gmail.com. Ďakujem
  A čo sa týka Sociálnej poisťovne. Na svojej webovej stránke majú kontaktný formulár, kde môže občan položiť otázku. Ja som položil už 6 krát a úspešne sa odpovedi vyhýbajú, ale sú z tej otázky zjavne znepokojení. Pritom sa iba pýtam, dokedy Sociálna poisťovňa nebude rešpektovať rozsudky NS SR vo veci priznania starobných dôchodkov bývalým vojakom či policajtom, ktorí odslúžili najmenej 20 rokov v I. či II. kategórii funkcií v skoršom veku ako 62 rokov. Doporučujem, aby Ste ich zasypali svojimi podobnými otázkami tiež. Taktiež neviem, či sa dajú vymáhať úroky z omeškania v prípade rozsudku, vysloveného v prospech bývalého vojaka či policajta. Ak by to tak bolo,Sociálna poisťovňa by zrejme zvažovala svoje ďalšie kroky.

 • Ľubomír Dubeň:

  pre Mateja Molnára:

  Prevažná väčšina prispievateľov nemá právnické vzdelanie a ani nie sú advokáti. S takýmito konkrétnymi otázkami odporúčam sa obrátiť na advokáta (najlepšie takého,ktorý už rieši túto problematiku napr. aj v týchto komentároch). Je to nevyhnutné aj z toho dôvodu, že Sociálna poisťovňa sa často odvoláva na Najvyšší súd SR a tam je zastúpenie advokátom už potrebné.

  Máš pravdu určite je to veľa prípadov. Ako nám bolo povedané na stretnutí so Sociálnou poisťovňou v závere minulého roka, ani Sociálna poisťovňa nevie posúdiť akého počtu klientov by sa to týkalo. Netreba zabúdať ,že dôchodok sa dá priznať iba 3 roky spätne.

 • Miro Palfi:

  Pre Matej Molnár: 23.2.2013 o 8:12 hod. Obsahovo mám takmer totožný názor, ako je vo Vašom príspevku. Budem citovať vetu: “Osobne mi logicky vyplýva že všetkým mladším ako 62 rokov ročníkov nar. do 1958 bez rozdielu.” Práve ten rok narodenia 1958 – poprípade iný, je podľa môjho názoru veľmi dôležitý pre výsluhových dôchodcov, len či ho vie niekto správne určiť. Až je Váš postreh správny, nemali by do rovaní vstúpiť napr. tiež Vedenia ZVSR spolu s APVV?

 • Ľubomír Dubeň:

  pre Ing.Jozefa Šamaja
  Stačí sa pozrieť do databázy rozhodnutí NS SR, tak som to našiel aj ja (nie som právnik):
  9So/159/2011
  priznaný starobný dôchodok Sociálnou poisťovňou policajtovi odo dňa od ktorého o jeho priznanie požiadal t.j.od 7.6.2005 (pracoval aj po 55 roku veku). Vek 55 rokov veku dosiahol 20.11.2003. Sociálna poisťovňa postupovala podľa §21 zákona č.100/1998 Zb a podľa §§ 259,261 a 274 zákona č.461/2003 Z.z.
  KS B.Bystrica rozsudkom zo dňa 23.6.2011 č.26Sd/47/2011 zrušil rozhodnutie SP (nesprávne vypočítaná výška dôchodku,ale správne vypočítaný znížený vek) a Najvyšší súd vyššie uvedeným rozhodnutím zo dňa 31.10.2012 nevyhovel odvolaniu Soc. poistovne a potvrdil rozsudok KS B.Bystrica.

  Vidíme, že je to boj na dlhé trate ,ale na konci nás čakajú naše oprávnené starobné dôchodky.

 • Matej Molnár:

  Vedel by niekto v stručnosti napísať kedy sa oplatí ísť do súdneho sporu ak má byť VD príznaný starobný dôchodok od 55r. za I.kat resp 57 r. za II.kat. Stále som v plnom rozsahu nepochopil komu by to pomohlo. Osobne mi logicky vyplýva že všetkým mladším ako 62 rokov ročníkov nar. do 1958 bez rozdielu.Z toho potom plynú aj určité závery alebo boli pripravované opatrenia na zdaňovanie VD keď mal takýto VD menej ako 62 rokov pritom automaticky nemal prizaný štatút SD od 55 resp.57 rokov. V takomto prípade by to boli možno stovky alebo tisícky súdnych podaní.Je možné že by socialna poisťovna išla do takýchto sporov ?? alebo jej to nedochádza a ZVSR by mal preto podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ??.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  AD Ľubomír Dubeň: 22.2.2013 o 13:38
  “…už existuje prvé rozhodnutie NS SR z ktorého vyplýva…” – vieme číslo rozhodnutia, alebo kde sa ku nemu dopátrať? Ďakujem.

 • Ľubomír Dubeň:

  Pre poberateľov výsluhového príspevku, príspevku za službu , ktoré sú len považované za výsluhové dôchodky sa dá využiť §21 zákona č.100/1988 t.j. v prípade služby min.20 rokov v I.kategórii platí 55 rokov veku.
  Vychádzajúc z platnej judikatúry NS SR ako i Krajských súdov vek 55 rokov platí aj pre poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí spĺňajú dobu 20.rokov v I.kategórii.

  Preto sa opäť opakujem a vyzývam všetkých bývalých vojakov, policajtov atď. obráťte sa na svojho advokáta a riešte svoje zákonné nároky aj napriek prvotnému zamietavému stanovisku Sociálnej poisťovne.

  Dovoľujem si Vás všetkých informovať, že už existuje prvé rozhodnutie NS SR z ktorého vyplýva, že po prvý krát Sociálna poisťovňa automaticky priznala znížený vek odchodu do starobného dôchodku, za čo ju súd chváli, ale samozrejme výpočet výšky starobného dôchodku bol nesprávny(bez započítania hrubých zárobkov počas služby) a preto Najvyšší súd usmernil Sociálnu poisťovňu ako sa počíta starobný dôchodok bývalého. vojaka.

  Teraz je ten vhodný čas zvýšiť tlak na Sociálnu poisťovňu aby prehodnotila svoje postoje a priznávala nám nároky automaticky a nie až po niekoľkých rozhodnutiach súdov s očakávaním, že to buď vzdáme psychicky alebo fyzicky (úmrtím).

 • pplk. v.v. Ing. Gabriel Czímer:

  Problémový je nešťastný (pre VD) zákon 114/1998 a to §103 ods. 1 bod 2, ktorým sa Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na sociálne zabezpečenie vojakov nepoužijú:
  § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, a práve tieto §§ stanovovali zo zákona 100/1988 v §132 a) 55 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch.
  ale použije sa §174 zákona 100/1988.
  Týmto nám (každému VD, ktorý má nárok na skorší odchod do SD) predĺžili roky.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Dnes sme s kolegom trocha pátrali v starších časoch a on našiel zaujímavý článok – je prístupný na nete, stačí si dať do google “pp.sk nárok na starobný dôchodok” a nájdete tam článok “Čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku” kde Mgr. Michaela Putecová už v roku 2008 okrem iného píše – “Príklad č. 4:
  Poistenec narodený 28. decembra 1953 odpracoval celkovo 38 rokov, z toho 22 rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie. Pretože poistenec celkovo získal viac ako 25 rokov doby zamestnania a odpracoval aj stanovený počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie, postupné predĺženie dôchodkového veku a jednotný dôchodkový vek 62 rokov sa naňho nevzťahuje. Dôchodkový vek poistencov, ktorí boli zamestnaní najmenej 25 rokov, z toho najmenej 10 rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie, zostáva až do 31. decembra 2023 vo výške 55 rokov veku. Poistenec teda dovŕši dôchodkový vek 28. decembra 2008.” Len jednu chybu tam má…z toho najmenej 10 rokov v I. kategórii…..ale odpracoval 22, no nech, má však nárok na dôchodok v 55 rokoch fyzického veku……………. Tak nech mi sociálna poisťovňa vysvetlí o čo sa jej jedná v tých prieťahoch…vám to je jasné, mne to je jasné, ale sociálka to nechce povedať…..

 • Ľubomír Dubeň:

  Občan. Ľuboš Dubeň.
  Vyššie uvedený rozsudok je verejne prístupný na webovej stránke NS SR. S obľubou ho používajú advokáti zastupujúci Sociálnu poisťovňu. Jedná sa ale o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu t.j. Sociálnej Poisťovne. Bývalý vojak (policajt) zaspal a nepodal žalobu na súd po obdržaní zamietavého rozhodnutia SP v 30 dňovej lehote.Vôbec nejde o podanie žaloby voči nesprávnemu rozhodnutiu Sociálnej poisťovni (voči zamietnutiu priznania starobného dôchodku). Neprísluší mi komentovať argumenty uvedené v rozhodnutiu NS SR, ale vidím v ňom niektoré nezrovnalosti.Nič to ale nemení na fakte,že Krajské súdy aj Najvyšší súd rušia jedno rozhodnutie Sociálnej poisťovne za druhým a je nutné podávať žiadosti o starobný dôchodok a potom žaloby na Krajské súdy. Netreba zabúdať,že starobný dôchodok sa dopláca len 3 roky spätne a v mnohých prípadoch ostatné roky sa premlčia.
  Netreba sa báť obrátiť na advokáta, ja sám som to urobil prvý krát v živote na základe zjavnej arogancie a nerešpektovania práva zo strany Sociálnej poisťovne.

 • Páni, posielám Vám Rozsudok NS SR č. 1So/103/2010 k preštudovaniu, nakoľko ste písal , že ho neviete zohnať :
  Najvyšší súd
  Slovenskej republiky 1So/103/2010

  R O Z S U D O K
  V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
  Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J., bytom Ž., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa – ústredie, so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správneho orgánu v konaní o starobnom dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. mája 2010 č. k. 5Sd 81/09–49, takto

  r o z h o d o l :

  Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. mája 2010 č. k. 5Sd 81/09–49 p o t v r d z u j e .
  Navrhovateľovi právo na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

  O d ô v o d n e n i e :

  I.
  Konanie na správnom orgáne Rozhodnutím č.: X. zo dňa 24.08.2009 odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku. V svojom odôvodnení citujúc ustanovenia – § 65 ods. 1 a 2, § 274 ods. 1, 5 60 ods. 2, § 255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej v texte rozsudku len „zák. č. 461/2003 Z.z.“) a2 1So/103/2009 – § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 100/1988 Zb.“) uviedla, že navrhovateľovi bol od 1. apríla 1996 priznaný výsluhový príspevok (§ 119 a § 120 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky), ktorý bol od 1. júla 2002 prekvalifikovaný na výsluhový dôchodok (§ 124 ods. 3 písm. c) zákona
  č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  Podľa potvrdenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre nárok na výšku výsluhového príspevku boli zhodnotené nasledujúce doby:
  – doba základnej vojenskej služby od 1. októbra 1970 do 27. septembra 1972 v I. kategórii funkcií a
  – doba služobného pomeru v Policajnom zbore od 1. februára 1973 do 31. marca 1996 v I. kategórii funkcií.

  Podľa § 65 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. v znení platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
  Podľa § 65 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.
  Podľa § 274 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023.
  Podľa § 60 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  Podľa § 255 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z.z. za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby získané do 31. decembra 2003, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu 2) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  55) Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zák. č. 100/1988 Zb. občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo
  II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  Ďalej odporkyňa vyslovila názor, že pre nárok na starobný dôchodok nie je možné pre splnenie vekovej podmienky uvedenej v ustanoveniach § 14 ods. 2 a § 21 ods.1
  zák. č. 100/1988 Zb. zohľadniť celú dobu základnej vojenskej služby ako aj profesionálnej služby, tzn. ani výkon zamestnania vo zvýhodnenej I. kategórii funkcií, nakoľko „sa doba nehodnotí podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 3 citovaného zákona v znení zákona č. 222/2003 Z. z., resp. podľa § 255 a § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.“
  Následne odporkyňa v svojom rozhodnutí konštatovala, že nakoľko odporca nesplnil podmienky nároku pre starobný dôchodok do 31. decembra 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005, potom mu môže nárok na starobný dôchodok vzniknúť podľa § 273 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z.z., ak dovŕšil vek najmenej 62 rokov, čo sa však v jeho prípade nestalo.

  II.
  Konanie na prvostupňovom súde Proti hore citovanému rozhodnutiu odporkyne podal navrhovateľ na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok z 30.09.2009.
  Krajský súd ako súd prvého stupňa napadnuté rozhodnutie odporkyne ako správne v zmysle § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil, nakoľko dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný.
  Svoje rozhodnutie s citáciou ustanovení § 65 ods. 1 a 2, § 273 ods. 5, § 60 ods. 2, § 255 ods. 5, § 274 ods. 1, § 259 ods. 1, 261 ods. 1 a 2, § 273 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. a § 174 ods. 1 a 2, § 21 ods. 1 a 3, § 26 ods. 1, § 26a, § 14 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2 písm. b) zák. č. 100/1988 Zb. a tiež § 38 ods. 1 a § 58 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov krajský súd odôvodnil tým, že navrhovateľ podľa § 65 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. neplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, nakoľko vek 62 rokov nedovŕšil (v času podania žiadosti mal navrhovateľ dovŕšených 58 rokov veku).
  Ďalej krajský súd uviedol, že navrhovateľ k 31.12.2003 (zánik účinnosti zák. č. 100/1988 Zb.) dovŕšil vek 52 rokov, preto vekovú podmienku na nároku na starobný
  dôchodok podľa § 21 ods. 1 písm. e), na pomerný starobný dôchodok podľa § 26 ods. 1 a pomerný starobný dôchodok podľa § 26a zák. č. 100/1988 Zb. nesplnil. V prípade navrhovateľa pri zohľadnení ustanovení § 38 a 58 ods. 1 písm. a) a b) zák. č. 328/2002 Z.z. je nesporné, že navrhovateľovi do doby trvania služobného pomeru bola zahrnutá aj celá doba trvania služobného pomeru pred 01.01.1993, ktorá je taktiež rozhodujúca na vznik nároku na starobný dôchodok podľa § 38 zák. č. 328/2002 Z.z., pričom skutočnosť, že tento služobný pomer trval pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z. nie je podľa krajského súdu rozhodujúca.
  Taktiež krajský súd neakceptoval námietku navrhovateľa, že postupom a rozhodnutím odporkyne bol porušený Dohovor č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, nakoľko navrhovateľovi nevznikol nárok na starobný dôchodok ani podľa zák. č. 100/1988 Zb. a ani podľa zák. č. 461/2003 Z.z.. Preto nie je podľa krajského súdu možné konštatovať, že by odporkyňa porušila princíp zachovania nadobudnutých práv na starobné dôchodky v minulosti, pretože podmienkou takej úvahy je skutočnosť, že nárok na starobný dôchodok vôbec vznikol.

  III.
  Odvolanie navrhovateľa/stanovisko odporkyne
  Vo včas podanom odvolaní zo dňa 05.08.2010 (č. l. 62) proti rozsudku prvostupňového súdu navrhovateľ po citácia základných argumentov odporkyne a krajského súdu uviedol svoje podstatné právne skutočnosti, a to:
  – výkon služby v I. kategórie funkcií v období od roku 1970 do roku 1996,
  – výkon služby v I. kategórie funkcií mu nebol pri priznaní príspevku za službu zhodnotený,
  – nikdy mu nebol priznaný výsluhový dôchodok, ale iba príspevok za službu,
  – zákonný text uvedený v § 14 ods. l, 4, 5 a § 174 ods. l a 2 zákona č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení ako aj na čl. 30 Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 416/1991 Zb.,
  – dobu 19 rokov v službe I. kategórie funkcií splnil ku dňu 01.02.1989 a vek 56 rokov dovŕšil 07.02.2007 a
  – podľa navrhovateľa tento nikdy netvrdil, že nadobudol nárok na starobný dôchodok v roku 1992; mal tvrdiť iba to, že do 31.12.1992 splnil podmienku doby služby
  v I. kategórii funkcií v dĺžke minimálne 19 rokov a splnil tým podmienku na zníženie dôchodkového veku.
  Svoj právny názor opieral o niektoré rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to sp. zn. – 1Sdo 20/2005 (splnenie vekovej podmienky nároku na starobný dôchodok)
  – 3So 139/2006 (nezapočítame doby profesionálnej služby),
  – 1Sdo 15/2005 (zohľadnenie doby profesionálnej služby v ozbrojených zboroch),5 1So/103/2009
  – 4So 189/2007 (k aplikácii Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach).
  Na základe vyššie uvedeného navrhovateľ požadoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie odporkyne a vec jej vráti na ďalšie konanie.
  Zo stanoviska odporkyne zo dňa 20.08.2010 (č. l. 68) vyplýva, že dôvody uvedené navrhovateľom nepovažuje odporkyňa za relevantné a trvá na vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia.
  Na základe uvedeného preto odporkyňa požadovala rozsudok napadnutý odvolaním ako vecne správny potvrdiť.

  IV.
  Právne názory odvolacieho súdu
  Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní podľa § 212 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“). Po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) a že ide o rozsudok, proti ktorému je podľa ustanovenia § 201 v spoj. s ust. § 250s ods. 2 O.s.p. odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania (§ 250s ods. 2 záver vety O.s.p.) dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné, pretože napadnutý rozsudok je vo výroku vecne správny, a preto ho po preskúmaní dôležitosti odvolacích dôvodov postupom uvedeným v § 219 ods. 1 v spoj. s § 250l ods. 2 O.s.p. potvrdil.
  Po vyhodnotení závažnosti odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu Najvyšší súd s prihliadnutím na ust. § 219 ods. 2 v spoj. s § 372p ods. 1 O.s.p. konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Preto sa s ním stotožňuje v prevažujúcom rozsahu a aby nadbytočne neopakoval pre účastníkov známe fakty prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu, Najvyšší súd sa v svojom odôvodnení následne obmedzí iba na rekapituláciu niektorých vybraných bodov odôvodnenia napadnutého rozsudku a doplnenia svojich odlišných zistení a záverov zistených v odvolacom konaní (§ 219 ods. 2 O.s.p. umožňuje odvolaciemu súdu doplniť odôvodnenie prvostupňového súdu o ďalšie dôvody).

  Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd sa v svojom odôvodnení zaoberal na prvom mieste možnosťou aplikácie ustanovení zák. č. 100/1988 Zb. na žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok.
  Zo spisu je zrejmé, že navrhovateľ o priznanie starobného dôchodku požiadal dňa 27.09.2009, tzn. v zmysle § 295 zák. č. 461/2003 Z.z. za účinnosti tohto zákona.
  Jedným z právnych účinkov tohto zákona je v zmysle § 294 bod 4. zák. č. 461/2003 Z.z. zrušenie zák. č. 100/1988 Zb. ku dňu 01. januára 2004 a od tohto dátumu je možné sa dovolávať právnych účinkov zrušeného zák. č. 100/1988 Zb. (ako doterajšieho právneho predpisu) iba na základe prechodných ustanovení účinného zákona, tzn. Siedmej časti zák. č. 461/2003 Z.z.
  Základným prechodným ustanovením pre konanie o nárokoch o dávkach dôchodkového zabezpečenia, kam by žiadosť podaná navrhovateľom mohla spadať, je ustanovenie § 259 zák. č. 461/2003 Z.z. Toto ustanovenie uprednostňuje na toto konanie predpisy účinné do 31. decembra 2003 s odchýlkami uvedenými v zák. č. 461/2003 Z.z.
  Rozhodnou podmienkou pre aplikáciu tohto ustanovenia zák. č. 461/2003 Z.z. je to, že konania o nárokoch na dávky a ich výplatu, ktoré vznikli pred 31.12.2003 neboli k tomuto dátumu ukončené. Navrhovateľ sa v svojej argumentácii o vzniku nároku na starobný dôchodok najmä odvoláva na ust. § 174 ods. 1 zák. č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení v spojení s potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. mája 2009, ktorým bola zhodnotená doba základnej vojenskej služby žalobcu od 01.10.1970 do 27.09.1972 v I. kategórii funkcií a doba služobného pomeru v Policajnom zbore od 01.02.1973 do 31.03.1996 v I. kategórii funkcií.
  Hoci navrhovateľ v svojej argumentácii poukazuje dôsledne na zák. č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení, Najvyšší súd musí na tomto mieste konštatovať, že ide o nesprávnu argumentáciu, lebo tento právny predpis iba zmenil navrhovateľom citované ustanovenie § 174 ods. 1 zák. č. 100/1988 Zb. na navrhovateľom citovaný dátum „po 31. decembri 1992“, ktorý bol neskôr zmenený na „po 31. decembri 1999“, čo však už navrhovateľ v svojom odvolaní opomenul zdôrazniť.
  Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zák. č. 100/1988 Zb. v znení platnom pred jeho zrušením občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  Podľa § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. v hore citovanom znení podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  Žalobca však nepreukázal a ani neargumentoval v svojom odvolaní, že jeho zamestnanie, ktoré by spĺňalo podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok, by trvalo
  k 31. decembru 1999. Naopak v svojom odvolaní citoval text ust. § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. s účinnosťou od 01. júna 1992, ktorý obsahuje dátum 31.12.1992, čo je však pre účely tohto konania vzhľadom na ďalšie legislatívne úpravy ust. § 174 neaktuálne.

  Na základe uvedených skutočností správne rozhodol krajský súd, ak napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.
  Odvolací súd vzhľadom na námietky uplatnené navrhovateľom uvádza, že napadnuté rozhodnutie odporkyne má všetky formálne i obsahové náležitosti rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie správneho orgánu vychádza z dostatočne zisteného skutkového stavu, ktoré je logicky vyhodnotené a riadne právne posúdené.
  Na základe zisteného skutkového stavu, uvedených právnych skutočností, po vyhodnotení námietok navrhovateľa Najvyšší súd s osvojením si argumentácie krajského súdu postupom podľa § 219 ods. 2 v spoj. s § 250l ods. 2 O.s.p. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku.

  O práve na náhradu trov odvolacieho súdneho konania rozhodol Najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 v spojitosti s § 250k ods. 1 a § 250l ods. 2 O.s.p., podľa ktorého neúspešnému navrhovateľovi právo na úplnú náhradu trov tohto konania nevzniklo.
  Najvyšší súd v prejednávanej veci v súlade s ust. § 250ja ods. 3 O.s.p. rozhodol bez pojednávania, lebo nezistil, že by týmto postupom bol porušený verejný záujem (vo veci prebehlo na prvom stupni súdne pojednávanie, pričom účastníkom bola daná možnosť sa ho zúčastniť), nešlo o vec v zmysle § 250i ods. 2 O.s.p. (úprava sociálno-poistných vzťahov vychádza z verejnoprávnych vzťahov), v konaní nebolo potrebné v súlade s ust. § 250i ods. 1 O.s.p. vykonať dokazovanie a z iných dôvodov nevznikla potreba pojednávanie nariadiť.
  P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu n i e j e prípustný opravný prostriedok (§ 246c
  ods. 1 O.s.p.).
  V Bratislave 26. októbra 2010
  Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, v. r.
  predseda senátu
  Za správnosť vyhotovenia:
  Ľubica Kavivanovová

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Nuž, neviem či sa mám smiať, alebo si hneď dať nejakú domácu liečbu…. aj keď zoberiem do úvahy, že medzi dátumom 29.11. a 31.01. sú vianoce, nový rok, 3 králi, vďaka našim kamarátom na východe dokonca dvakrát, tak si myslím, že nejaké stanovisko už SP mohla mať……ak by niekto z nás nesplnil termín, máme na krku vyhadzov z práce, prokurátora alebo exekútora….prikláňam sa k názoru ktorý bol predoslaný nedávno – aby sme nechodili na súdy samostatne, sami za seba, ale cez právne kancelárie, nech SP platí trovy, potom možno začnú brať vážne rozhodnutia krajských, ale aj najvyššieho súdu, ktoré ako si myslím vytvárajú dosť pádne predpoklady k tomu, aby sa SP zobudila….no čo, asi to zapadá do programu konsolidácie a stabilizácie….. vieme ako sa zariadiť. Keď niekto vyslovene kašle na mňa, budem kašlať aj ja na neho…..

 • Klub BA:

  Prepáčte, mal som pripravený príspevok na web, zo slušnosti som tento zavesil až dnes keď ma SP presvedčila že si s nami zahráva a rokovanie s nami neberie vážne.

  Priatelia zo ZVSR ale aj nečlenovia,
  nuž, čo mám s tými funkcionármi zo SP robiť? Už sa zase vykrúcajú a naťahujú čas.
  Je už v piatok 25.01.2013 (z titulu inej veci – ale podobnej) na nich podávam trestné oznámenie v súlade s ustanovením § 196 ods. 1 TP na neznámeho páchateľa z dôvodného podozrenia zo spáchania trestných činov marenia úradného rozhodnutia podľa § 348, § 349 TZ, marenie spravodlivosti podľa § 344 TZ, pohŕdanie súdom podľa podľa § 342, § 343 TZ, zneužívanie právomocí verejného činiteľa podľa § 326, prípadne aj iných trestných činov.
  Je to podobná záležitosť ako s tými našimi vojakmi – dôchodcami. SP sústavne nechce ani v tomto prípade uznať až 2 rovnaké rozsudky Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Bratislave, v tej istej veci a s tou istou osobou. Neuveriteľné.
  Možno, že sa budú na mňa krivo pozerať, ale inak to nejde.

  25.1.2013 Marián

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Od: JUDr. Marián Ďurina
  Dátum: 23. január 2013 8:48

  Dobrý deň pani JUDr. R. BALINTOVÁ,
  koncom novembra (29.11.2012) sme sa dohodli že vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému žiada si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov (a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom sa stretneme a budete nás písomne informovať do konca januára 2013.
  Prosím o stanovenie presného dátumu, miesta a času, aby sme mohli prísť opäť za Vami.
  Úctivo ďakujeme.
  S pozdravom JUDr. M. ĎURINA
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  Od: Bálintová Renáta
  Dátum: 25. január 2013

  Dobrý deň pán Ďurina,
  tento týždeň v piatok bude predmetom porady vedenia materiál zaoberajúci sa predmetnou problematikou, ktorý bude následne predmetom rokovania so zástupcami MPSVR SR. Odporúčam preto naše stretnutie uskutočniť potom, ako budú známe závery z predmetných rokovaní (predpokladám, že by to mohlo byť v 6-7. týždni. Koncom budúceho týždňa Vás budem bližšie informovať .
  S pozdravom
  Bálintová
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Dňa 5. február 2013 8:15, Marián Ď U R I N A, JUDr.
  napísal/a:

  Dobrý deň pani JUDr. R. BALINTOVÁ,
  radi by sme uvítali termín, kedy by sme (zástupcovia vojenských združení) prišli za Vami do SP a dokončili rokovania. Sľúbili Ste pôvodne do konca januára 2013, a už je február 2013.
  Môžete nám termín rokovania oznámiť?
  Dopredu ďakujeme za flexibilitu.
  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Od: Bálintová Renáta
  Dátum: 8. február 2013 9:45
  Predmet: RE: Rokovanie v Sociálnej poisťovni dňa 29.11.2012
  Komu: “Marián Ď U R I N A, JUDr.”
  Kópia: Bieleková Slávka

  Vážený pán doktor,
  vzhľadom na závažnosť predmetnej problematiky a jej bezprostrednú väzbu na existujúcu právnu úpravu považuje Sociálna poisťovňa za nevyhnutné uvedenú záležitosť riešiť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zodpovedné nielen za prípravu legislatívy v oblasti sociálneho poistenia ale je aj orgánom štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia.
  V nadväznosti na prijaté závery Vás budem obratom kontaktovať, za účelom uskutočnenia stretnutia.
  Ďakujem za pochopenie
  S pozdravom

  JUDr. Renáta Bálintová
  odbor právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov
  riaditeľ odboru
  ––––––––––––––––––––––––-

  Doslova opakujú to isté, čo sľúbili zástupcovia SP v novembri 2012 pri rokovaní s nami – aby sme vydržali do konca januára! Takto sa Sociálna poisťovňa správa k nám, občanom Slovenska, vymožiteľnosť práva je v rukách úradníkov Sociálnej poisťovne, ktorí sú Bohorovní? Čakajú až dôchodcovia vymrú? Takto plnia svoje sľuby ktoré dôchodcom dávali p. Burian a Ondruš z ministerstva práce a soc. vecí pred voľbami?

 • Dušan Stancel:

  Môj ľudovo jednoduchou rečou popísaný príklad: nar.1954. Výsluhový dôchodca, ktorý dosiahol dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.Odpracované roky od 1970-1979 baníctvo z toho 2 roky ZVS ( od 1979-2003 Polícia ( v I.kategória funkcii do r.1999 20 rokov stačilo 19 rokov)celkom mám odpracovaných k roku 1999 kedy boli zrušené prac.kategórie 29 rokov..stačilo podľa vtedajšieho zákona 25 rokov.
  Od roku 2004 som poberateľom VD teraz keď mám vek 59 rokov idem pracovať na dohodu nie v štátnej ani verejnej správe, ale vo výrobno-obchodnej činnosti.
  ( dôvod jednoduchý,prozaický… potrebujem peniaze na stále drahšie lieky)
  Odvody budem platiť ako Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 56 rokov života a to už v roku 2010 s poukázaním na §174 zák.č.100/1988 Zb.
  Sociálnej poisťovni NEODVEDIEM nič viac nič menej. Zákony hovoria jasnou rečou a ak to pracovníci poisťovní nechcú chápať tak nech ma dá Soc.poisťovňa aj k súdu, že som porušil zákony…..nemal som ktorý..nech mi jeho presné znenie cituje na papieri a nech sa aj pod jeho text podpíše konkrétny pracovník.
  Logicky v civilnom zamestnaní som počas života nemohol mať odpracované roky podľa všeobecného dôchodkového poistenia (v súčastnosti 15 rokov, zakladajúci nárok na starobný dôchodok), takže takýto dôchodok nemôžem mať od Soc. poisťovne vyplácaný aj keby som dosiahol vek 68 rokov. Podlomené zdravie mi neumožňuje trvale sa zamestnať a odpracovať naplno ešte 9 rokov. Vojenská služba a roky práce u polície mi boli riadne zhodnotené na výpočet Výsluhového dôchodku od MV SR Odboru sociálneho zabezpečenia a ten budem aj naďalej dostávať v podstate až do smrti.
  V mojom prípade “nižšia hranica Dôchodkového veku až do 31. decembra 2023 sa určuje podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov poistencovi, ktorý k 31. decembru 1999 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie a bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Dôchodkový vek v týchto situáciách je:
  56 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný …atď..atď (civilné povolania) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  NEVIDÍM v mojom prípade dôvod žiadať Soc.poisťovňu o starobný dôchodok.
  NIŽŠÍ “Dôchodkový vek” je mi jasne určený, daným zákonom.
  A tie akože rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR? Nie,tie sú ústavné a reagujú na podania tak, ako sú zo strany navrhovateľov popísané, dané.
  V “odvolaniach voči rozhodnutiam KS SR” o ktorých NS SR rozhodujú je potrebné dať si pozor na správne pomenovanie veci čo požadujete sformulovanie §§ znení v zákonoch s uvádzaním presných termínov a dátumov. NS SR sa drží textu, reaguje iba na to čo napíšete.
  Nie každý pracoval so zákonom no netreba sa dať…máme aj Ústavný súd v Košiciach a nehodno zabúdať ani na Európsky súd pre ľudské práva v “Strasbourgu”
  Tu na Vašich web stránkách je veľa znalých, rozumných ľudí.
  S pozdravom a želaním pevného zdravia
  Dušan

 • Dňa 27.12.2012 som požiadal na Sociálnu poisťovňu Žiadosť o zaslanie odpovedí za akých podmienok má pracujúci výsluhový dôchodca nárok na starobný dôchodok podľa § 274 ods. 1,2 zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zverejňujem odpoveď Sociálnej poisťovni:

  SOCIÁLNAPOISTOVNA
  Ul. 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava

  Vážený pán
  Dr. Milan KOLEN
  Váš list císlo/zo dna 27. decembra 2012 Naše císlo 13568-2/2013-BA
  7. januára 2013

  Vec
  Sprístupnenie informácií podl’a zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

  V súvislosti s Vašou žiadostou o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií zo dna 27. decembra 2012, ktorým žiadate o informácie ohľadne podmienok, za ktorých má pracujúci výsluhový dôchodca nárok na starobný dôchodok podl’a § 274 ods. 1 a 2 zákona c. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Vám Sociálna poistovna ako povinná osoba sprístupnuje nasledujúce informácie:

  Predmetom Vašej žiadosti je urcenie dôchodkového veku poberateľov výsluhového dôchodku vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia.
  V tejto súvislosti sa koncom novembra 2012 na základe požiadavky generálneho sekretára Ceskej a Slovenskej obce delostreleckej uskutocnilo v ústredí Sociálnej poistovne rokovanie zástupcov Ceskej a Slovenskej obce delostreleckej, ktorého predmetom bola otázka dalšieho postupu Sociálnej poistovne vo veci urcenia dôchodkového veku a sumy dôchodku poistenca, ktorý ako príslušník ozbrojeného zboru získal urcité obdobie vo zvýhodnenej kategórii. Vzhľadom na viaceré rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva rozdielny postup urcenia dôchodkového veku a stanovenia sumy starobného dôchodku týchto poistencov, v súlade aj so závermi uvedeného rokovania v súcasnosti prebieha právna analýza postupu Sociálnej poistovne v predmetnej veci, vzhľadom na čo nie je možné poskytnút
  v súcasnosti relevantné stanovisko.
  Relevantnú odpoveď na všetky Vami položené otázky, ktorá zohľadní aj výsledky spomínanej analýzy, Vám bude možné poskytnút až po ukoncení predmetnej právnej analýzy.

  JUDr. Alžbeta Némethová
  vedúca právneho oddelenia

 • obcan:

  Pre Šaňa Lovása.

  V súčastnosti je to veľmi zložitá otázka. Ako neprávnik by som povedal, že z hľadiska postojov Sociálnej poisťovne nie je žiadny rozdiel. Z hľadiska bývalých vojakov vidím rozdiel v tom,že prevažná väčšina rozhodnutí NS SR ktoré sú v náš prospech sa týkala poberateľov výsluhového príspevku a len zopár (v poslednom čase) sú v prospech aj výsluhových dôchodcov.

 • Alexander Lovás:

  Prosím Vás, môže mi niekto vysvetliť, aký je rozdiel pre priznanie starobného dôchodku v 55 rokoch,u vojaka, ktorý mal priznaný výsluhový príspevok v roku 1996 a u vojaka, ktorý mal priznaný výsluhový dôchodok?

  ešte dodatok, že v má odslúžených najmenej 20 rokov v I. kategórii. ďakujem

 • Alexander Lovás:

  Vediem spor so sociálnou poisťovňou, zatiaľ len cez Krajský súd v Trenčíne. Pán Judr. Ďurina, môžete sa mi ozvať na mail : alovas178@gmail.com ? Ďakujem Alexander

 • rado:

  dakujem velmi pekne p. doktor za odpoved.
  moja otazka smerovala predovsetkym k tomu ci nasu sluzbu/menej ako 20r/ pocas platnosti stareho zak. 100/1988 Zb., Socialna poistovna akceptuje aspon ako “nahradnu dobu” zapocitatelnu podla zak. c. 461/2003 Z. z., napr. za ucelom potencialneho priznania invalidneho dochodku (kde predpokladam, ze vsetci vzhladom na nas fyzicky vek musime splnit podmienku 15r dochodkoveho poistenia). inak pre nas v podstate “socialne poistenie” v sucasnej podobe, straca zmysel (resp. devalvuje z dovodu realnej nevymozitelnosti plnenia v urcitych poistnych udalostiach – invalidny dochodok je typicky priklad).
  proste, zatial mi to vychadza tak, ze bez ohladu na vek, musi sa nam podarit ostat zdravi a zamestnany/odvadzajuci poistne do SP/ po dobu 15r, nech by sme robili cokolvek… Nuz, prajem nam vsetkym vela vela zdravia!!!

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážený pán kolega RADO,

  do tej kategórie vojakov ako Ste Vy, zapadám i ja i mnohí naši ďalší kolegovia, absolventi VSOŠ, DDŠ, RDŠ, vojenských gymnázií a pod., ktorí museli podpísať po ukončení vojenskej školy (pravidelne sa to podpisovalo zásadne pred maturitami) záväzok k vojenskej službe vojaka z povolania v dĺžke 8 rokov, či 10 rokov. Ak by tak neurobili, museli by zaplatiť Vojenskej správe náklady za štúdium na vojenskej škole a ani k maturitám by ich nepripustili.
  Tisíce vojakov z povolania si tento záväzok odslúžilo a odišlo dobrovoľne do zálohy na vlastnú žiadosť. Hoci slúžili v I. a II. pracovnej kategórii, nijako z toho nepociťovali žiadne výhody. Nedostávajú výsluhový dôchodok, ani výsluhový príspevok, proste nič.
  Tí, čo slúžili min. 20 rokov v I. a II. kategórri, sú “za vodou” – na nich sa vzťahujú jasné pravidlá a títo vojaci, sú sociálne zabezpečení podľa zákona.
  Ale tých ostatných vojakov, čo neodslúžili potrebných 20 rokov vojenskej služby, dnes dobehol vek a majú starosti so starobným dôchodkom. Ide Vám i nám pravdepodobne o zistenie technológie správneho výpočtu ich starobného dôchodku tak, aby tento výkon služby vojaka z povolania bol spravodlivo zohľadnený.
  Po prvé: Podľa písomných vyjadrení Sociálnej poisťovne pre nich nepripadá do úvahy ísť do starobného dôchodku vo veku nižšom ako 62 rokov.
  Po druhé: O koľko budú mať vyšší starobný dôchodok (z titulu I. a II. pracovnej kategórie), to Sociálna poisťovňa zatiaľ starostlivo utajuje a nie je ochotná zverejniť.
  Ako som už raz na týchto webových stránkach uviedol, ZV SR, ČASOD, Klub vojenských výsadkárov, Klub veteránov Malacky, spoločne vedieme rokovanie ústredím Sociálnej poisťovne, aby sa vysvetlili aj tieto otázky. Verme, že do 31.01.2013 dostaneme odpovede. Tie potom zverejníme.

  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA

 • rado natman:

  Dobry den vsetkym,

  prosim znalejsich kolegov o zodpovedanie nasledujucich otazok ohladom moznych narokov byvalych vojakov/policajtov vyplyvajucich z vykonu zamestnani zaradenych do I a II pracovnej kategorie podla zak. c. 100/1988 Zb. v kontexte platneho zakona c. 461/2003 Z. z. Jedna sa o pripady, ked toto zamestnanie dotycny vojak/policajt nevykonaval po stanovenu dobu pre ziskanie naroku pre vekom zvyhodneny odchod do starobneho dochodku. vo viacerych prispevkoch je uvedene, ze pre ludi ktory nemali pocas platnosti zak. c. 100/1988 Zb. odsluzenych aspon 20 rokov, to nema dnes uz ziaden vyznam, teda pre kategoriu najma mladsich kolegov. napriek tomu uvediem nejaky priklad: (napr. byvaly profesionalny vojak – dnes uz vysluhovy dochodca). pocas platnosti zak. 100/1988 sluzil:
  -v roku 1994, najprv 5 mesiacov vojensku nahradnu sluzbu(pocas studia na vojenskej skole) a nasledne:
  -od jula 1994 ako vojak z povolania/profesionalny vojak az do nadobudnutia ucinnosti zak. c. 461/2003(27.11.2003), teda cca 9r 4mes,
  -spolu VZS(nahradna) + VZP(prof vojak)=9r 9mes. pocas ucinnosti zak. c. 100/1988 Zb.
  ———————————————————————————-
  Tieto roky sluzby boli vojakovi zapocitane ako sucast doby pre vypocet vysluhoveho dochodku podla zak. c. 328/2002. Tento vojak po odchode do vysluhoveho dochodku, regulerne pracuje a je teda povinne dochodkovo(invalidne dochodkovo) poisteny.
  V sucasnosti podla platneho zak. c. 461/2003 Z. z. sa vyzaduje pre ziskanie naroku na starobny dochodok ucast na starobnom dochodkovom poisteni v dlzke 15 rokov (resp. obdobna, len fyzickym vekom diferencovana je aj podmienka potrebnej doby poistenia pre potencialne ziskanie naroku na invalidny dochodok zo SP – tiez max. 15 rokov).

  Má aj takato kratka doba (cca 10r) “dochodkoveho poistenia” ziskaneho este pocas platnosti zak. c. 100/1988 nejaky vplyv (resp. vyhodu) napr. aspon pre potencialne uznanie/zapocitanie aj tejto casti doby ako sucasti celkovej doby dochodkoveho poistenia potrebnej napr. pre ziskanie invalidneho dochodku podla zak. c. 461/2003 (napr. v civilnom zamestnani, tento clovek uz odpracoval 7r. a stal sa invalidnym, pricom vzhladom na fyz. vek musi splnat podmienku v uhrne 15r. poistenia
  pre priznanie invalidneho dochodku zo Socialnej poistovne)?

  dakujem pekne, za nazory a odpoveď.

 • Ernest Kasza:

  pplk.v.v. Dr. Milan Kolen prosím môžete sa mi ozvať na moju emailovú adresu ?
  qitrader@gmail.com ďakujem.Ing.Kasza

 • Do môjho príspevku zo dňa 10.12.2012 o 20:28 doplňte aj § 174 ods.1,2 a § 175.

  Pre pochopenie podstaty veci a kategórií vyhľadajte cez Goole napíšte “socpoist.sk Starobný dôchodok”, po otvorení sa kliknite na Podmienky nároku, po preštudovaní kliknite aj na Dôchodkový vek. Po preštudovaní získate ďalšie potrebné vedomosti k pochopeniu celej šírky problematiky.

 • Dňa 7.12.2012 o 15:04 som zverejnil odpoveď Sociálnej poisťovni na moje otázky k novelizácii § 20 ods.3 a § 128 ods.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Nedostal som od Sociálnej poisťovni jednoznačnú odpoveď na otázky či pracujúci VD keď splní ustanovenia § 14 ods.4, § 21 ods.1,3, § 130 ods.1 a § 132 zákona 100/1988 Zb. o sociálnom poistení (pozri Dr. Milan Kolen 3.12.2012 o 22:27, všetko pochopíte)či po dosiahnutí veku 55 r. I kategórie musí alebo nemusí ďalej platiť odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
  Ďakujem za odpoveď JUDr. Ďurinovi 9.12.2012 8:34, kde jednoznačne nepíše či pracujúci VD ak splnia zákonné podmienky musia, alebo nemusia platiť odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Prosím o zverejnenie jednoznačných odpovedí na moje otázky. Môj názor je, že v súlade s citovanými paragrafmi zákona 100/1988 Zb. pokiaľ pracujúci VD splnia všetky podmienky nemusia platiť uvedené odvody.
  Prosím o vyjadrenie sa právnikov k týmto otázkam ktoré sa bezprostredne dotýkajú tých pracujúcich VD, ktorý majú odpracovaných najmenej 20 rokov v I. kategórii a dosiahli vek 55 rokov. Ďakujem.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  JUDr. Marián ĎURINA: 9.12.2012 o 9:55
  – p. Ďurina, súhlasím so všetkým čo ste napísal, no aj keď som “trvalý pesimista”, nevidím v blízkej budúcnosti šancu na zmenu…. posledné garnitúry “politikov” nemajú s vojakmi nič spoločné, ani s policajtmi (pokiaľ neboli súdení, alebo zastavení na kontrolu.. ), a ako píšete, ani tú základnú službu nie a jediné čo ich s vojskom spája je tá knižka – modrá…tu podľa mňa neplní úlohu NGŠ, ktorý má byť garantom odbornosti, alebo sa mýlim? Pokiaľ NGŠ (nemyslím teraz iba súčasného, hociktorý NGŠ, predošlý, nasledujúci) neukáže MO, že síce politické ciele sú krásny plán, ale odborná a sociálna otázka u OS je takáto…že služba v OS, predtým ASR, či ČSĽA nebolo a nieje iba sedením v kancelárii (kedysi aj do tej kancelárie viedla cesta cez čatu, rotu prápor….),dnes o to naliehavejšie sú sociálne veci lebo vojaci nám chodia na misie…..no ale ak sa NGŠ (zasa myslím hociktorého)bude držať svojho kresla aj za cenu súhlasného prikyvovania, tak potom na MO niet zastania ani pre súčasných profesionálov, nie tak pre VD – veď nakoniec ako sa GŠ zastal sirotských či vdovských, invalidných VD (keď sa nezastal iných, však?)pred nevalorizáciou? Mne vychádza, že jedna inštitúcia je v tomto štáte zbytočná, síce GŠ, lebo MO si robí buď robí čo chce nezávisle na vôli GŠ, alebo GŠ iba plní politickú vôľu MO…načo platiť dve velenia? Viem, to nevyriešime a nieje to ani našou úlohou.
  Ale chcel som dať návrh – nie som právnik, ale ak budem môcť, rád pomôžem v rámci svojich možností – dať na úrovni Zväzu, ČASOD, Asociácie policajtov a hoci aj prizvať k spolupráci VÚSZ spoločne návrh zákona ktorým by sa zasa zaviedli podobné kategórie ako platili do 1999, nastavené na súčasné podmienky služby vojaka či policajta…myslím si že správne súdite o rovnakých podmienkach (“Príslušníci silových rezortov majú vytvorené rovnaké podmienky týkajúce sa ich dôchodkového poistenia, nech pôsobia na rozličných postoch a kdekoľvek.”) ale ak nedá dohromady skupina “nadšencov” ktorí aj rozumejú právu, tak zo samotného MO sa takej iniciatívy nedočkáme….

 • Klub Bratislava:

  Vážení priatelia,
  Na nami vyvolanom rokovaní dňa 29.11.2012 o 11,00 hodine sa na ústredí Sociálnej poisťovne zúčastnilo 5 zástupcov vojenských klubov a občianskych združení. Bohužiaľ bez zástupcu VÚSZ, cezto že bol riaditeľ informovaný.

  Vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému, vyžiadala si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov(a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom nás písomne informovala do konca januára 2013. Na tomto sme sa predbežne spoločne dohodli a o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať na týchto webových stránkach ZV SR.

  Toto pokladáme za výborný počin, za ktorý sa treba nášmu kolegovi JUDr. Ďurinovi vrelo poďakovať. Uvádzané skutočnosti sa týkajú aj bývalých vojakov, ktorí ešte nedosiahli podmienky vyžadované SP – 62 rokov a 15 rokov platenia poistných odvodov.
  Našou snahou je, aby sme vojakom pomohli sa zorientovať v niektorých zákonoch a tým šikovnejším načrtnúť smer, akým by si mali svoje záležitosti riešiť.
  Na MO SR, sa chystajú znovu rôzne reorganizácie, tak sa to možno dotkne aj ďalších. Podľa nášho názoru najviac sa týka ročníkov narodenia 1950 – 1965 (súčasný vek 62 – 47 rokov), mladší už nemali šancu odslúžiť viac ako 20 rokov v kategórii.

  Uvedenie do situácie malým príkladom:

  Ako príklad by sme uviedli učňa murára narodeného 09/1950 – ( to zn. že mu je 62 rokov)

  – 1966 -1969, 3 roky III. pracovná kategória ( učilište + práca)
  – 1969 – 1971 2 roky základná vojenská služba české hranice,
  – 1972 – 1985 tam sa oženil a podpísal vojnu, zaradenie do I. kategórie, tým aj 2 roky ZS sa počítajú ako I. kategória, spolu 15 rokov v 1. kategórii,
  – 1986 – 2000 Slovensko, 1986 – 1999 14 rokov zaradenie do II. kategórie;(15 +14 r. a 4m = vyše 29 r., mix kategórií sa počíta ako nižšia, teda II. kategória) + rok 2000 bez kategórie, všetky boli zrušené od 1.1.2000, spolu má odslúžených vyše 30 rokov;
  – 2001 – 2010 civilné zamestnanie, od 2011 bez práce (2001 – 2007 = 7 rokov, spolu od 16 rokov veku mal v roku 2007 10 rokov odpracovaných v civil. zamestnaní (3+7 v civil. zamestnaní),dosiahol vek 57 rokov, čím podľa vtedy platného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení…, splnil podmienku odpracovanej doby podľa tohto zákona, ale nespĺňal podmienku veku 62 rokov. Pri zohľadnení II. pracovnej kategórie by však spĺňal aj podmienku vekovej hranice. Pre priznanie starobného dôchodku musia byť obidve podmienky splnené.
  – teraz spĺňa vek 62 rokov ale má odpracovaných len 13 rokov v civilnom zamestnaní. Podľa Sociálnej poisťovne tento človek nemá nárok na starobný dôchodok. Vzhľadom na vek a krízu je vysoko pravdepodobné, že sa nedokáže zamestnať a tak splniť aj prvú podmienku – odpracovať ešte min. 2 roky (hranica medzitým zvýšená na 15. rokov).

  Právnu stránku zatiaľ ponechajme súdom. Našou snahou je pomôcť čo najideálnejšiemu výkladu zákona, čomu samozrejme dopomôžu vyhrané spory. Tiež spojenie síl s policajtmi a ZVJS, ktorí mali pred rokom 2000 obdobné služobné postavenie.
  Podľa súčasnej platnej legislatívy je možné pri splnení zákonmi ustanovených kritérií splniť podmienky pre súčasné poberanie dôchodkových dávok zo systému osobitného dôchodkového zabezpečenia ako aj zo všeobecného systému dôchodkového poistenia.

  Dali sme si za úloha informovať bývalých profesionálnych vojakov, ktorí do 31. decembra 1999 splnili podmienku 20 rokov služby vo zvýhodnených pracovných kategóriách, a to aj tých, ktorí naďalej pracujú, o rokovaniach a o tom, kedy a za akých podmienok možno žiadať starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia. Tiež chceme o výsledku aj touto cestou informovať príslušné združenia policajtov a príslušníkov ZVJS.

  Nakoľko pri obhajobe záujmov výsluhových dôchodcov sme odkázaní na informácie získané z internetu uvítali by sme, ak by nám výsluhoví dôchodcovia oznámili, či vedú (viedli) so Sociálnou poisťovňou, ústredie spor v danej veci a s akým výsledkom, ak je to zverejnené v súdnych rozhodnutiach postačuje uviesť súd a číslo konania. Môžte tak urobiť cestou tohto portálu, stručne v komentároch.

  V prípade, ak spadáte do danej kategórie výsluhových dôchodcov, ale ste zatiaľ nepožiadali Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku a máte záujem tak urobiť, je vhodné to urobiť čo najskôr.
  V dôsledku takýchto rozhodnutí vojaci z povolania, nad rámec dôchodkového veku 55 rokov (I. kat.), resp. 58 rokov (II. kat.), musia ešte pracovať až do veku 62 rokov.
  Našťastie, že klient – teda Vy, máte právo v súlade s poučením podať voči zamietavého rozhodnutiu SP návrh na jeho preskúmanie súdom (žalobu podávajte na príslušný Krajský súd podľa miesta Vášho bydliska) v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.
  Naše odporúčanie: Bezodkladne tak urobte, zbytočne neváhajte a neotáľajte! Aj na webových stránkach sa začínajú objavovať rozsudky Najvyššieho súdu SR. Tieto rozsudky sú v prospech Vás, napr:

  Zbierka stanovísk 7/2011 Rozhodnutie č.110 (9 So/112/2009)
  9 So/131/2011 str.4
  9 So/112/2009 str.4
  9 So 214/2008 str.5
  7 So/125/2009 str.3
  9 So/116/2009 str.4
  9 So/132/2009 str.6
  9 So/59/2011 str.3-4
  9 So/116/2009 str.4-5
  9 So/112/2009 str.5
  7 So/125/2009 str.4
  9 So/143/2010 str.6
  7 So/138/2011
  8 Rozsudok NS SR 1So/103/2010

  Ak si však myslíte, že svoje oprávnené náležitosti chcete darovať “spoločnosti”, tak tieto komentáre si viac nevšímajte.

 • Fero Chuda:

  Dovoľujem si všetkým, ktorí o nás VD t.č. rozhodujú, prečítať si “Veteráni studené války vzpomínají” od Florián Rygál a kolektív, vydané vlastným nákladom v roku 2012 Plzeň.
  Prosím prečítajte si to “modroknižkári” a redaktori komunikačných prostriedkov SR, ktorí tak radi vyjadrujete Vaše “objektívne” súdy na adresu emeritných vojakov bývalej ČSĽA.
  Možno Vám prečítané informácie pomôžu s väčšou úctou posudzovať I. a II. pracovnú kategóriu výsluhových dôchodcov. Ďakujem .

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážení priatelia,

  …. a na margo dnešného dôchodkového poistenia profesionálnych vojakov, policajtov, hasičov, colníkov…atď., podľa zákona NR SR č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení, si dovoľujem zdvorilo upozorniť, že tento zákon bol vydaný 30.10.2003 a účinný od 01.01.2004. Nikto z tých mladších ročníkov v tom čase nevenoval tomu dostatočnú pozornosť. Veď starobný dôchodok bol ešte ďaleko, vážna diskusia o všeobecných podmienkach tohto zákona neprebehla, nikto sa Vás na nič nepýtal. S takouto praxou treba skoncovať a keďže vojaci nemajú svoje odbory, začínajú ich poslanie suplovať občianske združenia a kluby. Je chybou, že ešte stále nie je dostatočne zaužívaným pravidlom, aby sa aj ony mohli vyjadrovať k pripravovaným zákonom. Som toho názoru, že táto spolupráca by vyústila do efektívnych výsledkov v podobe realizácie kvalitných zákonov. Vyhli by sme sa tak nedostatkom, rôznym výkladom, zlým formuláciám, ktoré sú zafixované napr. v zák. č. 461/2003 Z.z.
  Jedným z jeho podstatných zmien na ktoré chcem upozorniť je aj nerozumné zrušenie I. a II. kategórie, tento nový zákon ich už nepozná. Má to priamy dopad najmä na mladších našich kolegov, ktorí majú ďalej do dôchodku, ale veď aj ich vek raz dobehne a ocitnú sa v rovnakej situácii ako my dnes.
  Pôvodné rozdelenie príslušníkov silových rezortov (ale aj baníkov a ostatných) do I. a II. pracovnej kategórie nebola nejaká nemúdrosť a rozmar. Práve naopak, pomocou tohto pomerne jednoduchého systému sa dôslednejšie rozlišovalo pracovné ohodnotenie, ich nasadenie (služba) na rôznych postoch, ktoré jednotliví vojaci zastávali. To potom malo adekvátnu reflexiu v ich skoršom odchode do starobného dôchodku (55. rokov, resp. 57 rokov veku a pod.), alebo pri výmere vyššieho, či nižšieho starobného dôchodku. Na toto kritérium sa úplne zabudlo!

  Žiaľ ukazuje sa, že pri schvaľovaní tohto zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení v NR SR zjavne absentuje nejaký vojensko-policajný poradný orgán, ktorý by upozornil na problém silových rezortov a preto sa nečudujme, že sa občas (alebo až príliš často) schvaľujú zlé zákony ako je tento. Veď medzi poslancami NR SR nie je ani jeden profesionálny vojak, vojak z povolania, či policajt. Príslušníci politickej elity majú modré knižky, alebo na “vojne” ani neboli. Nepoznajú Vašu službu, a táto profesia je im cudzia – preto u nich pretrvávajú negatívne postoje voči Vám.
  Zavládlo teda ničím neodôvodnené rovnostárstvo, niekde sú s tým azda nadmieru spokojní a niektorým to vyhovuje. Príslušníci silových rezortov majú vytvorené rovnaké podmienky týkajúce sa ich dôchodkového poistenia, nech pôsobia na rozličných postoch a kdekoľvek. Je to však voči všetkým férové? Vojak, čo prežije celú svoju služobnú kariéru v teréne u vojenského útvaru, má takmer rovnaké sociálne podmienky ako vojak na rozličných úradoch? Preto sa nedivme, že aj naša verejnosť je kritická, porovnáva práve toto a nazdávam sa, že oprávnene kritizuje tieto pomery. Treba to napraviť a tieto služobné posty znovu dôsledne diferencovať, prerozdeliť, čím sa dosiahne väčšia adresnosť, zásluhovosť a nazdávam sa, že aj spravodlivosť. Potom zostane viac finančných prostriedkov na lepšie uspokojovanie sociálnych podmienok príslušníkov silových rezortov.
  Zrušenie I. a II. pracovnej kategórie bolo nepremyslené, omylom a hrubou chybou neinformovaných poslancov NR SR, dnes môže byť jednou z príčin nedostatku finančných zdrojov na krytie oprávnených sociálnych požiadaviek príslušníkov silových rezortov.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážený pán Dr. M. KOLEN,

  Sociálna poisťovňa sa fatálne mýli vo svojich rozhodnutiach (týka sa to prípadov keď zamietajú odchod vojakov z povolania, profesionálnych vojakov, policajtov…atď., do starobného dôchodku v 55. roku veku), pretože výsluhový príspevok však nie je výsluhovým dôchodkom priznaným podľa § 39 zákona NR SR čís. 328/2002 Z. z., je naďalej výsluhovým príspevkom podľa zákona č.76/1959 Zb., a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z., a podľa zákona čís. 328/2002 Z. z., sa iba POVAŽUJE najmä na účely trvania nároku na dávku priznanú podľa predchádzajúcich predpisov a jej výplatu. Poznamenávame, že to nie je to isté, tieto právne termíny nie sú identické a ani nie sú rovnocenné. Ľudia to prehliadajú, lebo sa v tom nevyznajú. Nedajte sa ani Vy pomýliť. Medzi výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom sú zásadné rozdiely a to Sociálna poisťovňa dodnes nepochopila. Nemá vo svojich radoch erudovaného zamestnanca (poradcu z radov vojakov), ktorý by im to vysvetlil. Práve toto je najdôležitejší rozdiel! Najmä preto pretrvávajú súdne spory a divím sa im, že nerešpektujú ani rozsudky NS SR v tejto veci, alebo ich ani nečítajú.
  Preto zástupcovia ZV SR, ČASOD, Klubu vojenských výsadkárov a Klubu veteránov Malackách navštívili SP, kde o tom spoločne rokovali a SP si vzala čas do 31.01.2013 (musí túto otázku prerokovať aj s MPSVaR SR) a vydá stanovisko.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Dr. Milan Kolen:

  Dnes som dostal odpoveď so Sociálnej poisťovni na moje žiadosti zaslané emailami k § 20 ods. 3 ak § 128 ods. 4 ktoré predkladám v plnom znení.

  Vážený pán Dr. Kolen,
  na Váš elektronicky podaný list z 19. novembra 2012 k jednotlivým otázkam oznamujeme:
  Podľa § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.

  Týmto osobitným predpisom je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odkaz na zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je prvýkrát uvedený v ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré znie „Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len „policajt“), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len „profesionálny vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom,2) ak tento zákon neustanovuje inak.“

  V poznámke pod čiarou k odkazu 2 v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedený zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Z ustanovenia § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. vyplýva, že fyzická osoba, ktorej sa vypláca výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ak je zárobkovo činná na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

  Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nevzťahuje na policajtov a profesionálnych vojakov, ak tento zákona neustanovuje inak.

  Inak v oblasti nárokov plynúcich z dôchodkového poistenia ustanovuje napríklad v § 6 ods. 2, § 60 ods. 2, § 255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že policajt a profesionálny vojak, ktorí nezískali obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. v rozsahu 15 rokov) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, sú poistencami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov z dôvodu, že takéto obdobie výkonu služby je obdobím dôchodkového poistenia. Ak teda policajt a profesionálny vojak nemali priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a získali napríklad 11 rokov výkonu služby, týchto 11 rokov výkonu služby je obdobím dôchodkového poistenia. Predpokladá sa , že budú vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a po dovŕšení dôchodkového veku podľa tohto zákona a získaní najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, v ktorom je zahrnutých aj 11 rokov výkonu služby, im vznikne nárok na starobný dôchodok.

  Zároveň uvádzame, že podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie priznávajú do 31.decembra 2023.
  Zachovanie týchto nárokov spočíva
  – v určení dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 písm. a) až písm. d) alebo § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za splnenia podmienok uvedených v týchto ustanoveniach (získanie stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórií z celkovej doby zamestnania získanej v rozsahu najmenej 25 rokov, pričom podľa § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov do doby zamestnania potrebnej na nárok na starobný dôchodok sa nezapočítava profesionálna služba (obdobie výkonu služby), ak táto služba bola vykonávaná v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak policajtovi, profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok; podmienky sú uvedené aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne, v časti dôchodkové poistenie → starobný dôchodok → dôchodkový vek (http://www.socpoist.sk/dochodkovy-vek-/1286s#dochodkovy-vek),

  – v určení sumy starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ako aj pozostalostných dôchodkov nielen podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale aj podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, a v následnom priznaní dôchodku v sume, ktorá je vyššia.

  Právna úprava zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v súčasnosti u policajtov a profesionálnych vojakov vyžaduje získať najmenej 15 rokov obdobia výkonu služby na vznik nároku na výsluhový dôchodok, to znamená, že došlo k zníženiu z požadovaného počtu 20 rokov obdobia výkonu služby na 15 rokov obdobia výkonu služby.

  Zároveň však právna úprava zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov na priznanie starobného dôchodku v zníženom dôchodkovom veku po získaní najmenej 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia vyžaduje odpracovať najmenej 20 rokov v I. kategórií funkcií alebo aj 15 rokov v I. (II:) kategórií funkcií. Táto situácia podľa nášho názoru však za súčasnej právnej úpravy zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nemôže nastať, pretože ak policajt a vojak získa najmenej 15 rokov výkonu služby predpokladáme, že túto službu získal v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, t. j. v rozsahu 15 rokov, a takáto služba podľa § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 nie je už obdobím dôchodkového poistenia.

  Zároveň si Vás dovoľujeme informovať za sekciu dôchodkového poistenia, že Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia v konkrétnych prípadoch aplikuje ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nie je však príslušná na podávanie výkladu k právnym predpisom, a to ani k tým právnym predpisom ktorých ustanovenia aplikuje v individuálnych prípadoch.

  S pozdravom
  Eliška Degmová
  Informačno-poradenské centrum
  Odborný poradca
  —————————————————————————

  Sociálna poisťovňa – ústredie
  Tel: 0800 123 123 Ul. 29. augusta 8-10
  Mail: dochodky@socpoist.sk
  813 63 Bratislava
  http://www.socpoist.sk

  Napíšte ktorí výsluhoví dôchodcovia pracujúci na dohodu, rovnako ako pracujúci starobní dôchodcovia budú odvádzať len 4 % odvod na starobné poistenie, alebo sa na nich opäť zabudlo?
  Odpoveď:
  S účinnosťou od 1.1.2013 bude dohodár povinne dôchodkovo poistený len v prípade:
  · ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem,
  · ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom.
  Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia bude platiť poistné na starobné poistenie a poistné na invalidné poistenie (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a jeho zamestnávateľ za neho platí poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, za predpokladu, že je zamestnávateľ povinne garančne poistený.

  S pozdravom Zuzana Sárkányová
  Informačno-poradenské centrum Odborný poradca

  Bolo by vhodné, aby k tejto odpovedi Sociálnej poisťovni na moje otázky vykonal lopatický výklad právnik čo to presne pre pracujúcich výsluhových dôchodcov nad 55, respektíve 57 rokov znamená. Ďakujem.

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Dobrý deň pán Ing. BADA, Ing. DUBEŇ a JUDr. CIGÁNEK,

  moja snaha o zverejnenie nášho spoločného článku v OBRANA vyšla nazmar. Je to iba vizitka a ďalší signál o tom, že MO SR v uvedenej veci sa nehodlá kvôli vojenským starobným dôchodcom angažovať, všetko zostáva na ramenách občianskych združení a klubov.
  Škoda.

  S pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • igor domcek:

  Vážení kolegovia.
  V roku 2003 bol prijatý zákon NR SR č.461/2003 Z.z. O socialnom zabezpečení ktorý nepozná I a II pracovnú kategóriu týmto zákonom nás obrali o výhody ktoré z toho vyplývajú a preto tie spory zo soc.poisťovňou o priznanie dôchodkového veku 55 alebo 62 rokov.Túto maličkosť sme nepostrehli nakoľko do dôchodku bolo ešte ďaleko.e

 • Dr. Milan Kolen:

  Nároky VD zo zákona 100 o sociálnom poistení.

  Vzhľadom k skutočnosti, že naprostá väčšina VD ako aj aktívnych vojakov, policajtov, ZVJS, SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov nepozná svoje právne nároky ktoré vyplývajú zo zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení uvediem presné paragrafové znenie tých častí zákona ktoré sa bezprostredne dotýkajú VD.

  Niektoré časti zákona č. 100/1988 Zb. neovládajú alebo nechcú ovládať ani právnici, Sociálna poisťovňa, sudcovia a vysvetľujú si ich po svojom dôkazom čoho je aj Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn 7So/138/201l ako aj ďalšie rozsudky, čím dochádza k diskriminácii VD. Ďalšou diskrimináciou je aj skutočnosť, že právoplatné rozsudky Sociálna poisťovňa nerealizuje, viď uvedený rozsudok. Zároveň túto skutočnosť nerealizuje ani pre ostatných VD ktorých sa to bezprostredne dotýka. Ďalším dôkazom je aj doposiaľ nedaná jednoznačná odpoveď na novelizáciu zákona č. 461/2003 Z. z. (zákona č. 252/2012) o sociálnom poistení, nevydanie výkladu a metodických pokynov k objasneniu novelizácie § 20 ods.3 a § 128 ods. 4.

  Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení.

  § 9 Náhradné doby

  (1) Ak zamestnanie trvalo aspoň rok započítavajú sa doňho tieto náhradné doby:

  a) doba služby v československých ozbrojených silách, pokiaľ sa táto doba už nehodnotí ako služba vojaka z povolania,

  b) doba inej vojenskej služby,

  d) doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,2a)

  f) doba, po ktorú mal občan nárok na nemocenské, peňažnú pomoc v materstve a podporu pri ošetrovaní člena rodiny, doba, po ktorú sa mužovi z dôvodu starostlivosti o dieťa poskytoval príspevok alebo peňažná pomoc, a doba ošetrovania (starostlivosti) člena rodiny po uplynutí obdobia, po ktoré občan poberal podporu pri ošetrovaní člena rodiny, pokiaľ v tomto čase zamestnanie trvalo,

  g) doba odborného školenia,

  i) doba prípravy na pracovné uplatnenie za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom,

  (2) Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, sa započítavajú do doby zamestnania vykonávaného mimo profesionálnej služby náhradné doby uvedené v odseku 1, ak vykonávali najmenej rok zamestnanie, ktoré sa nezapočítava do profesionálnej služby.

  (3) Profesionálna služba na účely tohto zákona je služba podľa osobitného predpisu.3d)

  (4) Vykonávací predpis ustanoví, v akom rozsahu a za akých podmienok sa započítavajú náhradné doby uvedené v odseku 1 písm. b) až d) a ktoré deti sa považujú za deti prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
  § 14 Pracovné kategórie
  (1) Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1999 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie vydaných pred 1. júnom 1992; do III. pracovnej kategórie patria zamestnania, ktoré nie sú zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie.

  (2) Do I. pracovnej kategórie sú zaradené zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov, a to

  b) ostatné zamestnania v baníctve vykonávané pod zemou v hlbinných baniach,

  c) zamestnania pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,

  d) zamestnania členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,

  e) zamestnania členov posádok námorných lodí,

  f) zamestnania, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,

  g) zamestnania kesonárov a potápačov,

  h) zamestnania vykonávané v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktoru,

  (4) Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 2000 hodnotí služba vojakov z povolania (§ 129) zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, ak nevznikol nárok na dôchodok podľa piatej časti tohto zákona. Služba zaradená do I. kategórie funkcií sa v týchto prípadoch hodnotí ako zamestnanie I. pracovnej kategórie uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) až h).

  § 21 Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  (3) Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby sa do doby zamestnania potrebnej na nárok na starobný dôchodok nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok

  § 130 Kategórie funkcií

  (1) Služba vojakov z povolania (ďalej len „služba“) vykonávaná pred 1. januárom 2000 je zaradená na účely dôchodkového zabezpečenia podľa druhov vykonávaných funkcií do I. alebo II. kategórie. Služba vykonávaná po 31. decembri 1999 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie.

  (2) Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti stanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Pritom môžu stanoviť, v akom rozsahu sa započítava doba služby výkonného letca a doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti do doby zamestnania.

  § 132 Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Vojak z povolania má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  a) 55 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií,

  b) 57 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch.

  (2) Veková hranica pre vznik nároku na starobný dôchodok vojačky z povolania sa posudzuje podľa počtu vychovaných detí, pokiaľ je to pre ňu výhodnejšie.
  ÚPRAVA NÁROKOV Z I. A II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE A Z I. A II. KATEGÓRIE FUNKCIÍ PO 31. DECEMBRI 1999

  § 174

  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:

  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  § 175

  Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie alebo služby do I. a II. kategórie funkcií sa priznávajú do 31. decembra 2023

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinný od 1.9.2013

  § 65

  Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

  (2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

  § 274

  (1) Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023.

  (2) Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu.110) To platí aj vtedy, ak sa suma dôchodkov uvedených v prvej vete určuje na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku.

  Po dôslednom preštudovaní uvedených ustanovení v jednotlivých paragrafoch okrem iného zistíte aké nároky máte.

  pplk. Dr. Milan Kolen

 • Dr. Milan Kolen:

  Preposielam potvrdenú moju v poradí už tretiu žiadosť na Sociálnu poisťovňu. Zároveň som od septembra absolvoval niekoľko osobných stretnutí na pobočke SP v Poprade.

  Subject: Automaticka odpoved

  Dobrý deň.

  Prijali sme Vaše elektronické podanie. Sociálna poisťovňa Vám zašle odpoveď na Vami uvedenú mailovú adresu. Ďakujeme, že využívate naše služby.

  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa.

  —– Original Message —–
  From: “Dr.Milan Kolen”
  Sent: Nedeľa, 2012, december 2 13:01:45 GMT+01:00
  Subject: [www] – Callcentrum, ID: 5420

  Z dôvodu že som doposiaľ neobdržal odpovede na moje žiadosti zaslané emailom dňa 19 a 29.11.2012 ako som neobdržal ani výklad a metodické pokyny k novelizácii zákona č. 461/2003 Z.z. (252/2012) o sociálnom poistení k výkladu § 20 ods.3 a § 128 ods. 4 znovu žiadam o zaslanie požadovaných odpovedí na moje otázky. Žiadam o zaslanie výkladu ako aj metodických pokynov.

  Pre uľahčenie vypracovania odpovedi na moje otázky, výkladu a metodických pokynov vychádzajte prosím z ustanovení § 14 ods.1,2, hlavne ods.4, § 21ods1,2, § 130 ods. 1, s dôrazom na § 132 ods. 1, písm. a), b), ods. 2, § 174 ods. 1, s dôrazom na § 175 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení.
  Dospejete jednoznačne k právne správnej odpovedi. Predpokladám, že odpoveď nepredlžujete len preto , aby ste znova nediskriminovali pracujúcich výsluhových dôchodcov oproti pracujúcim starobným dôchodcom tak, ako to bolo do prijatia uvedených noviel § 20 a 128.

  Mne a širokej verejnosti výsluhových dôchodcov je známe, že Sociálna poisťovňa má svoj výklad na ustanovení niektorých častí zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa výsluhových dôchodcov. Je mi známe, že nerešpektuje ani platné rozsudky Najvyššieho súdu SR napríklad sp. zn 7So/138/2011 ako aj mnohé ďalšie, čím diskriminuje niektorých výsluhových dôchodcov.
  Týmto žiadam Sociálnu poisťovňu ústredie, aby sa zaoberalo aj tým, že nerešpektujete uvedené rozsudky súdov, čím porušujete čl.1 ods. 1,čl. 2 ods. 2, čl 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3 a čl. 39 ods. l Ústavy SR.

  Za skoré zaslanie odpovedí ďakujem. Som presvedčený, že v súlade so zákonmi vyriešite aj moju žiadosť, podnet, z akých dôvodov Sociálna poisťovňa nerešpektuje právoplatné rozsudky súdov.
  Som presvedčený že nebude potrebné Vami nerešpektovanie rozsudkov riešiť súdnou cestou. Predpokladám, že zatiaľ o nerešpektovaní rozsudkov Sociálnou poisťovňou nebude potrebné informovať média a verejnosť. Za zaslanie informácií v zákonom stanovenej dobe Vám veľmi pekne ďakujem.

  S pozdravom Dr. Milan Kolen

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Dňa 21.11.2012 som vyhral jeden z ďalších súdnych sporov na Krajskom súde v Bratislave ohľadne výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov so Sociálnou poisťovňou.
  Tá nášho klienta – vojaka z povolania – odmietla pustiť v jeho veku 55 rokov do starobného dôchodku a nútila ho pracovať do veku 62. rokov, pričom odslúžil 24 rokov v I. kategórii. Zo strany Sociálnej poisťovne ide o poriadnu nehoráznosť, ktorá sa opakuje takmer na všetkých 79 okresných pobočkách SP voči našim vojakom z povolania.
  No, bolo to tam naozaj pestré, pretože na mňa vytasili dva rozsudky NS SR, a to:

  7So 85/2008 z 25.02.2010
  1So 103/2010 z 26.10.2010

  tie som nikde ešte nevidel, nezohnal a tie sú vraj protichodné tomu, čo máme my už k dispozícii. Takže ich musíme niekde zohnať, naštudovať ich a použiť pri osobnom rokovaní (aby sme boli pripravení na eventuálny protiútok).
  Uvidíme!

 • Pavol Bada BA:

  pokračujeme ….

  Vážení priatelia,
  písomne sme sa obrátili na pána Ing. Dušana MUŇKA, generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne s požiadavkou o rokovanie s odborníkmi tejto inštitúcie, pretože dlhodobo (cca od roku 2008) narastajú podnety nespokojných vojenských výsluhových dôchodcov (aj policajtov), kvôli uznaniu a započítaniu I. a II. pracovnej kategórie do obdobia dôchodkového poistenia.
  Generálny riaditeľ SP nám vyšiel v ústrety a poveril dvoch pracovníkov SP. Na rokovaní dňa 29.11.2012 o 11,00 hodine sa na ústredí Sociálnej poisťovne zúčastnilo 5 zástupcov vojenských klubov a občianskych združení.

  Za Sociálnu poisťovňu, ústredie:
  JUDr. Renáta BÁLINTOVÁ, riaditeľka odboru právnej služby, zahraničných vzťahov a
  individuálnych účtov e-mail: renata.balintova@socpoist.sk mobil: 0906 171 609, 0915 710 005
  JUDr. VOZÁROVÁ podatelna@socpoist.sk

  Vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému, vyžiadala si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov (a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom nás písomne informovala do konca januára 2013. Na tomto sme sa predbežne spoločne dohodli a o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať na týchto webových stránkach ZV SR.

  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A, ČASOD

 • Jozef Kotulič:

  Pán Štanceľ, kategorizácia bola zákonom zrušená k 31.12.1999. Ale aj pre vtedajších vojakov z povolania mala význam až vtedy, ak službu zaradenú do I.pracovnej kategórie vykonávali minimálne 20 rokov. Teda pre tých, čo 20 rokov v I.alebo II. kategórii neodslúžili, nemá v dnešnej dobe tento právny inštitút žiadny praktický význam.

 • Dušan Štanceľ:

  Ak som v I. kategórii pracoval od 1.7.1988 do skončenia kategoriácie a ešte slúžim v OS SR má pre mňa kategorizácia ešte dosah? Vopred ďakujem za odpoveď.

 • Marian ĎURINA, JUDr.:

  Uverejňujem spracovanú a takmer na 100% opísanú odpoveď zo Sociálnej poisťovne (ináč ten náš list bol pôvodne adresovaný na MPSVaR SR a štátny tajomník Ing. Burian ho odstúpil na priame vybavenie gen. riaditeľovi SP).
  Myslím si, že obsah tohto listu by mohol zaujímať všetkých našich kolegov,

  Vážení priatelia,

  od generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, ústredia, ul. 29. augusta č.10, 813 63 Bratislava, č. j. BA-58157/2012 zo dňa 29.05.2012, dostala Česká a Slovenská obec delostrelecká, odpoveď na našu žiadosť z 10.04.2012 ohľadne čiastočného riešenia dôchodkového problému nášho člena, bývalého vojaka z povolania, dnes 60-ročného.
  Upravený obsah jeho listu by mohol mnohých z Vás zaujímať. Ide totiž o dôchodky a mať väčší prehľad je vždy dobrá vec. Z jeho odpovede vyberáme.

  V súčasnosti účinné ustanovenie § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení garantuje poistencom, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. a II. pracovnej kategórie, nároky vyplývajúce z tohto zaradenia až do roku 2023.
  Z uvedeného vyplýva, ak poistenec vykonával zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie v požadovanom rozsahu (10, 15, 20 rokov, tiež aj v rozsahu uvedenom v ustanovení § 174 zákona č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) a zároveň získal najmenej 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia, má nárok na priznanie starobného dôchodku v nižšom dôchodkovom veku, ako je dôchodkový vek 62 rokov.
  Presné znenie § 174 zák.č.100/1988 Zb., úprava nárokov z I. a II. pracovnej kategórie a z I. a II. kategórie funkcií po 31.12.1999 je takéto:
  ods.1)- Vojak, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 9, 5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17, 5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.

  ods. 2)- Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods.1 a v § 6 ods.1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  Zároveň poistenec vykonávajúci zamestnanie zaradené do I. alebo II., pracovnej kategórie v rozsahu najmenej jedného roka má nárok na výpočet dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, a aj podľa zákona č. 100/1988 Z.z., v znení neskorších predpisov, pričom Sociálna poisťovňa musí a vyplácať starobný dôchodok v sume, ktorá je vyššia.
  Výpočet sumy starobného dôchodku podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 a aj podľa zákona č. 461/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov vykonáva Sociálna poisťovňa, ústredie v rámci konania o dôchodkovej dávke automaticky; poistenec o výpočet sumy starobného dôchodku aj podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 nemusí žiadať.

  Pýtate sa, čo v praxi znamená, ak poistenec získal 20 rokov doby zamestnania zaradenej do I. pracovnej kategórie, a ak získal len osem rokov doby zamestnania zaradenej do I. pracovnej kategórie, tiež II. pracovnej kategórie.
  Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzam, že v prvom prípade poistenec má nárok na určenie dôchodkového veku podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (má nárok na znížený dôchodkový vek) a zároveň na určenie sumy starobného dôchodku, ktorá nemôže byt’ nižšia, ako je suma určená podľa predpisov účinných do 31.12. 2003.
  V druhom prípade má poistenec nárok na určenie sumy starobného dôchodku, ktorá nemôže byt’ nižšia, ako je suma určená podľa predpisov účinných do 31.12.2003.

  Uvedená právna úprava sa vzťahuje aj na poistencov, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie a žiadajú priznať invalidný dôchodok, tiež aj na pozostalé osoby po týchto poistencoch, ktoré žiadajú priznať vdovský (vdovecký) dôchodok a sirotský dôchodok.

  Dovoľujeme si taktiež upozorniť aj na ustanovenia § 60 ods. 2 a ods. 3, § 255 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 zákona č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že obdobím dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok. Ak bolo obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, obdobie výkonu služby nie je obdobím dôchodkového poistenia podľa zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. To, či bolo obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok posudzuje príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Obdobnú právnu úpravu obsahovalo napr. aj ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého na nárok na starobný dôchodok sa doby zabezpečenia nezapočítavala profesionálna služba, ak táto služba bola vykonávaná v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok.
  Ak policajt alebo profesionálny vojak vykonával službu zaradenú do I. kategórie funkcií, táto sa považuje za zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie, a ak vykonával službu zaradenú do II. kategórie funkcií, táto sa považuje za zamestnanie zaradené do II. pracovnej kategórie, pričom na určenie dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 alebo § 174 ods. 1 zák. č. 100/1988 v znení neskorších predpisov bolo potrebné aplikovať aj ustanovenie § 14 ods. 4 zák. č. 100/1988 Zb., v znení neskorších predpisov. V súvislosti s týmto ustanovením sa na účely určenia dôchodkového veku 55 rokov podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb., vyžadovalo získať najmenej 20 rokov výkonu služby zaradenej do I. kategórie funkcií. Ak by poistenec získal službu zaradenú do I. kategórie funkcií v nižšom rozsahu ako 20 rokov, nárok na starobný dôchodok vo veku 55 rokov nemal. Pričom v súčasnosti je potrebné u poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby, aplikovať ustanovenie § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje, kedy je obdobie výkonu služby možné považovať za obdobie dôchodkového poistenia.

  Generálny riaditeľ SP ďalej zdôrazňuje, že zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne vedia v ústnom konaní flexibilne reagovať na návrhy klientov. Z tohto dôvodu sa nemôže stotožniť s našim konštatovaním, že Sociálna poisťovňa odmieta výpočet sumy dôchodku vykonať, aby sa poistenec mohol správne rozhodnúť. Opätovne zdôraznil, že poistencom, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. a II.. pracovnej kategórie, nároky vyplývajúce z tohto sa zachovávajú až do roku 2023 a preto Sociálna poisťovňa vypočítava sumu dôchodku aj podľa predpisov účinných do 31.12.2003 automaticky.

  Na záver iba dodávame naše presvedčenie, že každý vojak by mal dostať zo Sociálnej poisťovne alternatívny prehľad výpočtu svojho dôchodku jednak podľa zák. č. 100/1988 Zb., resp. jednak podľa zák. č. 461/2003 Z. z. aby sám sa rozhodol, ktorý výpočet dôchodku je pre neho výhodnejší. Doterajší „automatický“ systém výpočtu dôchodku má svoje úskalia a nemusí byť dostatočne presvetlený, transparentný a tým presvedčivý. Môže vytvárať priestor nedôvery a najmä nespravodlivosti voči výsluhovým dôchodcom. Nazdávam sa, že aj toto je priestor pre MO SR, aby prerokovalo túto problematiku s MPSVaR SR a záväzne sa dohodli na tom, aby vojaci vždy dostávali k dispozícii oba výpočty dôchodku,, čím by sa rozptýlili všetky pochybnosti.

  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A