I. a II. PRACOVNÁ KATEGÓRIA, ako sme o ne prišli ….

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť najmä kvôli tomu, že všetky posledné vlády, aj súčasná vláda SR, vystupňovala požiadavky na zníženie „výhod“, ktoré vraj vojaci, výsluhoví dôchodcovia majú. Vojaci už raz o priznané „výhody“ prišli a len niektorí z nás tento moment zaregistrovali.

Mnohí z nás ani nevšimli, že v roku 2003 bol vydaný zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý nás totálne obral o všetky „výhody“ plynúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie. Nový zákon totiž I. a II. pracovnú kategóriu už nepozná. Postavil nás na úroveň tých vrstovníkov, ktorí neboli na vojne ani sekundu, max. si niekde odkrútili povinnú vojenskú základnú službu. Ten zákon je nastavený tak, že takmer my všetci (cca na 95%) budete mať starobný dôchodok vymeraný práve podľa tohto zákona, ktorý nezohľadňuje I. a II. pracovnú kategóriu. Zvyšku vojakov bude starobný dôchodok vypočítaný podľa pôvodného zák. FZ ČSSR č. 100/1988 Zb., kde sa ešte s I. a II. pracovnou kategóriu počíta, ale pre väčšinu je pôvodný zákon nepoužiteľný.

Nikto z nás nepostrehol tento dôležitý moment a ani sme si nestačili uvedomiť, že sme vlastne bez akejkoľvek náhrady prišli o výhody, ktoré vyplývali z nášho ťažkého povolania. Nikto sa vtedy neozval, mali sme ešte ďaleko do dôchodkov, ale dnes naozaj dozrel čas – aby sme to kompetentným dôrazne a zakaždým pripomenuli.

Dožadujme sa všetkými možnými prostriedkami o navrátenie výhod plynúcich z I. a II. pracovnej kategórie. Vláda SR chystá (nevzdala sa plánov) voči vojakom a vyslúžilcom postupovať ešte ďalej. To len nateraz utíchla a prekvapenia na náš účet sa pravdepodobne ešte len dočkáme.

Posielame Vám v prílohe niekoľko dokumentov, pozorne si ich prečítajte. Sledujú vývoj našich žiadostí a odpovedí z MPaSV SR. Plnokrvú odpoveď sme však dostali až na piaty pokus. Dovtedy MPaSV nám vydávalo len hmlisté a neurčité odpovede, ktorým bežný človek takmer ani nerozumie. Dnes teda už vieme, na čom sme.

V ČR platí fakticky, to isté – majú navlas rovnaké problémy a tie odpovede v prílohe im iste pomôžu.

Prosím šírte toto aj medzi ostatnými a diskutujte o tom.

 

ČASOD – Ministerstvo práce a SV SR (I.+II. kat)

ČASOD – MPaSV SR (ministerka TOMANOVÁ)

ČASOD – odpoveď z MPaSV SR z 28.09.2010

ČASOD – odpoveď z MPaSV SR z24.08.2010

ČASOD – odpoveď zo SP z 22.03.2010

Počet komentárov: 161 k “I.aII.kategória”

 • POSTUP PRI ZABEZPEČOVANÍ DOKLADOV POTREBNÝCH L ŽIADOSTI O PRIZNANIE STAROBNÉHO DOCHODKU:

  Tento postup je platný pre všetkých poberateľov VD. Cez skutočnosť, že mnohí máte do SD ďaleko je potrebné si priebežne cez internet prostredníctvom grif karty za každý skončený rok kontrolovať či všetky údaje máte správne zapísané.
  Pred zahájením sústreďovania dokladov potrebných k spísaniu žiadosti o priznanie SD si vytlačte a dobre preštudujte § 9 ods. 1,2. §14 ods.1,2, § 21 ods.1,3, § 130 ods. l,2 § 132 ods. 1 písm. a), b), ods. 2, § 174 ods1,2, § 175 zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení. Ďalej § 65 ods. 1, 2, ale hlavne § 274 ods. 1,2 na ktorý sa budete odvolávať. Rozsudok NS SR 7So/138/2011. Všetko je na webe ZV SR v článku I. a II. pracovná kategória a v článku Dr. Milan Kolen 3.12.2012 o 22:27. Nároky z pracovných kategórií majú tí VD ktorí k 1.1.2000 mali odpracovaných najmenej 20 rokov v I. alebo v II. pracovnej kategórii, dovŕšili vek najmenej 55 rokov a v o všeobecnom systéme (v civile) majú odpracované roky.

  1.Písomne na adresu trvalého bydliska do roku 2005 ste od sociálnej poisťovne SP dostali Informáciu o stave účtu poistenca k 31.1.2.2003 kde máte započítané všetky odpracované roky. V tejto informácii sú uvedené roky od skončenia povinnej školskej dochádzky ktoré na základe § 9 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa do 31.12.2003 započítavajú ako náhradné doby do počtu odpracovaných rokov vo všeobecnom systéme (v civile). Ako aj roky ktoré ste pracovali do 31.12.2003. Vojenskú základnú službu máte započítanú v armáde, v polícii atď. Pokiaľ ste tento doklad nedostali, stratili okamžite navštívte pobočku SP s OP ako aj z vysvedčením o štúdiu, odkladmi kde ste do 31.12.2003 boli zamestnaní a požiadajte ich o vystavenie Individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003 ktorý Vám zašlú poštou. Prekontrolujte si či všetko je tam zapísané ak nie doneste príslušný doklad a túto dobu tam zapíšu. Poznámka. Pokiaľ ste do 31.12.2003 boli evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný táto doba na základe § 9 ods. 1 písm. d zákona č. 100/1988 Zb. a § 6 Vyhlášky č. 149/1999 Zb. sa započítava pre účely dôchodkového zabezpečenia ako náhradná doba do odpracovaných rokov ktorú mnohí vojaci a policajti nemajú započítanú, čím prichádzajú o niektoré mesiace.

  2. Pri návšteve pobočky SP v okresnom meste ich požiadajte o vydanie PRÍSTUPOVEJ KARTY sociálnej poisťovni (grif karty). Stačí mať zo sebou OP vydajú ju na počkanie.

  3. Z karty si vytlačte Informáciu o zmenách individuálneho účtu poistenca za každý rok zvlášť od roku 2004 do roku 2011 atď. Informácie sa dajú vytlačiť v pracovných dňoch od 08,00 do 15,00 hod. Ak Vám to nepôjde vytlačiť požiadajte pobočku SP o vytlačenie z dôvodu, že Vám sa to nedarí vytlačiť. Z informácií zistíte či máte započítané všetky odpracované roky. V každom roku by malo byť započítané 365 alebo 366 dní pokiaľ ste boli zamestnaný. Pokiaľ Vám niektoré roky, mesiace, dni chýbajú SP doneste relevantný doklad (možno je v archíve ak ho nemáte). Nenechajte sa oklamať ani o jeden deň. Z dokladov si spočítajte koľko rokov, mesiacov, dní mate odpracovaných (boli ste dôchodkovo poistený) vo všeobecnom systéme (v civile, vrátane škôl v civile).

  4. Pri odchode zo služobného pomeru z armády, PZ atď. ste dostali Potvrdenie o zamestnaní kde je uvedená od do vojenská základná služba, profesionálna služba vojaka, policajt atď. a kategória funkcií. Od Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, policajti od svojho úradu atď. požiadajú o zaslanie o dokladu Oznámenie o poberaní výsluhového dôchodku (evidenčného listu dôchodkového poistenia) kde je od do uvedená VZS, profesionálna služba vojaka, policajta vrátane kategórie. Aby ste to nemuseli žiadať dodatočne pre výpočet SD je potrebné doložiť za každý rok hrubý zárobok.

  5. Keď budete mať všetky tieto doklady sústredené, vrátane fotokópií výučného listu, maturitného vysvedčenia, vysokoškolských diplomov, vojenskej knižky, nemusia byť úradne overené požiadate svojho súčasného zamestnávateľa pokiaľ ešte pracujete o vydanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia kde podľa toho kedy budete mať sústredené všetky materiály si necháte uviesť deň, mesiac rok ku ktorému chcete požiadať o starobný dôchodok najlepšie posledný deň v danom mesiaci. Pokiaľ už nepracujete Evidenčný list dôchodkového poistenia Vám posledný zamestnávateľ mal vydať pri prepustení zo zamestnania.

  6. Zo všetkými uvedenými dokladmi sa na pobočke SP v okrese objednajte na spísanie žiadosti o priznanie SD kde pokiaľ nemáte odpracovaných 15 rokov v civile nezabudnite do zápisu uviesť dátum od ktorého dátumu žiadate o priznanie pomerného starobného dôchodku podľa § 274 ods. 2 zákona 461/3003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je to veľmi dôležité. Stanovia Vám dátum spísania žiadosti o SD. Právne veľmi dôležité z dôvodu výpočtu SD. Nárok na SD okrem dôchodkového veku 62 rokov (je v I., II. kategória podlá § 14, § 21, § 132, § 174, §175 zákona č. 100/1988 Zb., § 274 ods. 1,2, zákona 461/2003 Z. z. je 55, 57 rokov). Od dátumu spísania žiadosti čo je okrem dosiahnutia dôchodkového veku podmienka na priznanie SD sa odvíja nárok na priznanie SD. Vrátane keď ho nepriznajú a rozsudkom bude priznaný. Od tohto dátumu sa počíta aj spätný nárok najviac do 3 rokov, čo musíme vedieť.

  Poznámka:
  – Všetky doklady ktoré odovzdáte SP si pre prípad súdneho sporu nechaj úradne overiť

  – Pokiaľ dostanete zamietavú odpoveď na žiadosť o priznanie SD od 30 dní na krajskom súde cestou advokáta podajte žalobu

  – Na nejasné veci žiadajte odpovede cestou webu ZV SR, niekto sa ozve

  – Tým pracujúcim VD ktorí už dosiahli vek 62 rokov a majú odpracovaných najmenej 15 rokov SP im nerobí žiadne problémy a SD im bez problémov priznáva

 • Ján Kolesár:

  Pre Ľubomír Dubeň
  Ďakujem, že ste moju úvahu potvrdil v plnom rozsahu. NS SR svoj názor, že pre výpočet dôchodku stačí aj nižší počet rokov odpracovaných v civile opiera práve o mnou citovaný §274, odst.2 zákona 461/2003

 • Ľubomír Dubeň:

  Pre Ján Kolesár.
  20 rokov I.kategórie musí byť najneskôr k 31.12.1999 (dovtedy platili kategórie).
  Znížené počty rokov (I. a II.kat.) sú uvedené v § 174 ods.1 zákona č.100/1988 , ale za podmienky výkonu služby k 31.12.1999. Na pomerný starobný dôchodok som našiel 1 alebo 2 judikáty,ale sú rozhodnutia NS SR kde aj výsluhový dôchodca dostane riadny starobný dôchodok. Dokonca podľa názoru NS SR stačí aj niží počet rokov v civile.
  Zdá sa , že NS SR berie odpracovanú dobu ako jeden celok a nečlení to na osobitný systém a potom od začiatku civilný systém, t.j.podľa SP ako keby nikdy nerobil a začal pracovať až prepustením zo služobného pomeru. Zaujímavé je ,že SP toto nepoužíva ak by Ste pracovali aj v zahraničí a aj v SR.

 • Ján Kolesár:

  Lenže dotyčný policajt má 20 rokov odslúžených k roku 2004. 20 rokov musí mať k 31.12.1999. V súčasnosti môže skúsiť využiť § 174, pís.d zákona 100/1988, pretože sa domnievam že ku koncu roka 1999 mal odslúžených 15 rokov v I.kat. Navyše má odrobené roky aj v civile, takže by to mohlo prejsť. A aj keby nemal 15 rokov v civile dal by sa využiť § 274 zákona 461/2003 o pomernom starobnom dôchodku. Toľko maja amatérska úvaha.

 • Pre p. Palárika 25.2.2013 o 12:58. Odpovede na svoje otázky dostanete na webe ZV SR v článku Biznis sociálnej poisťovni ako aj v mojom článku ktorý som písal dnes 25.2.2013 o 0:45. Dôsledne si ho preštudujte. Predpokladám, že v dohľadnej dobe vysvetlím všetkým VD postup ako majú postupovať pri zisťovaní, zháňaní potrebných dokumentov ktoré ste povinný pri spísaní žiadosti o SD pobočke SP predložiť. Ja som potrebné doklady zháňal aj v archívoch skoro rok.

 • Jan Palárik:

  Zdravím všetkých diskutujúcich, sledujem túto diskusiu, lebo sa ma to tiež týka a prinútilo ma to hľadať na nete veci súvisiace s VD a nárokom na starobný dôchodok, resp. skorší odchod do starobného dôchodku v súvislosti so zaradením do I. a II. kategórii funkcií. Na stránke SP link http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1209&prm2=18706 Na tejto stránke sa píše:
  “Poberateľ výsluhového dôchodku a nárok na dôchodok
  04.09.2008 | Dôchodkové poistenie
  Od roku 2004 poberám výsluhový dôchodok, ktorý mi bol priznaný za 20 rokov služby policajta. Tento rok dovŕšim 55 rokov. Chcel by som vedieť, či mi z dôvodu výkonu služby policajta môže byť priznaný starobný dôchodok skôr, ako dovŕšim 62 rokov veku. Okrem služby v Policajnom zbore som pracoval 14 rokov v civilnom zamestnaní.
  Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. má poistenec nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
  Za obdobie dôchodkového poistenia sa v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. nepovažuje obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak bolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak bol poistencovi priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa § 101 zákona č. 328/2002 Z. z.
  Pretože ste získali obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, obdobie výkonu služby policajta sa nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia a na účely vzniku nároku na starobný dôchodok a určenia jeho sumy podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň neprihliadne.
  Všeobecný dôchodkový vek podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je 62 rokov veku. Za súčasného právneho stavu Vám teda nárok na starobný dôchodok vznikne až dovŕšením 62 rokov veku a získaním aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

  Vaša Sociálna poisťovňa
  Dokument bol revidovaný: 04.09.2008
  Dokument platný pre poistenia: Dôchodkové poistenie”

  … a možno aj preto SP, resp. jej zamestnanci zastávajú názor, že VD majú nárok na SD len po odpracovaní 15 rokov a dovŕšenia fyzického veku 62 rokov …

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Ľubomír Dubeň: 23.2.2013 o 9:43 ďakujem, no a medzi nami – ja tiež nie som právnik… :) :)

 • Jozef Kotulič:

  Zarážajú má vyjadrenia, v ktorých ich autori v komentároch tvrdia, že Sociálna poisťovňa … „nerešpektuje rozsudky NS SR vo veci priznania starobných dôchodkov bývalým vojakom či policajtom“… Neviem si to dosť dobré predstaviť, ale ak skutočne k tomu dochádza, pýtam sa prečo postihnuté osoby nevyužili k náprave napríklad ust. § 248 zákona 461/2003 Z.z. kde sa doslova píše:

  „ (1) Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, orgán dozoru štátu jej uloží pokutu až do
  a) 66 387, 80 eura za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy,
  b) 165 969, 50 eura za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy.

  (2) Pokutu môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru štátu o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak už bola Sociálnej poisťovni za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta iným orgánom dozoru štátu. Orgány dozoru štátu sa vzájomne informujú o uložení pokuty. Na rozhodovanie o pokute sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  (3) Orgán dozoru štátu je za nesplnenie povinnosti podľa § 247 oprávnený uložiť Sociálnej poisťovni poriadkovú pokutu od 33, 10 eura do 663, 8 eura. Ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac 1 659, 60 eura.“

  Inak povedané, tí ktorých sa to týka, by mali čím skôr podať príslušné oznámenie na Najvyšší kontrolný úrad SR. A veľmi pochybujem, že by aj potom Sociálna poisťovňa riskovala pokutu 165 969, 50 eura.

 • Vážené kolegyne a kolegovia.
  Z dôvodu diskriminácie pracujúcich starobných ako aj pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí z dôvodu, že ešte nepoberajú starobný dôchodok podľa novely § 20 ods.3 písm. a, b, zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti som pripravil ako aj odoslal vzor podnetu na GP SR. Očakávam, že ÚR ZVSR ako aj APVV ako aj pracujúci VD ktorých sa tento problém tíka, ale hlavne tí ktorí z dôvodu starnutia sa tento problém v budúcnosti bude aktuálny, aby po možnej úprave tento VZOR ho čo najneskôr,do 27.2.2013 e-mailom odoslali na GP SR.
  VZOR PODNETU NA GP SR.
  Meno, priezvisko, adresa

  Generálna prokuratúra SR
  Štúrova ul. č. 2
  812 85 Bratislava
  V ………., 2…februára 2013
  Vec:
  Podnet Generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade právnych predpisov – predloženie.

  Zmena a doplnenie ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je protiústavná (ďalej len zákon č. 461/2003 Z. z.). Z uvedeného dôvodu podávam podnet Generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu Ústavnému súdu SR (ďalej len „ÚS SR“) na začatie konania o súlade právnych predpisov.

  Národná rada SR dňa 10.8.2012 schválila zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z., čím došlo k diskriminácii pracujúcich starobných dôchodcov, pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí nepoberajú starobný dôchodok oproti pracujúcim starobným dôchodcom, pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí poberajú starobný dôchodok a fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti z týchto dôvodov:
  Prijatím novely ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b, zákona č. 461/2003 Z. z. účinnej od 1. januára 2013 sa zmenili podmienky pre pracujúcich starobných dôchodcov, pre pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí nepoberajú starobný dôchodok.

  Ak pracujúci starobní dôchodcovia a výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku podľa osobitného predpisu2) prestanú pracovať úrad práce ich zoberie do evidencii. Ale sociálna poisťovňa cez skutočnosť, že zo zákona z dôvodu, že nepoberajú starobný dôchodok musia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. Pritom na druhej strane im sociálna poisťovňa zo zákona podporu v nezamestnanosti nebude vyplácať. Je to jasná, preukázateľná diskriminácia pracujúcich starobných a výsluhových dôchodcov po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov. Nepoberať starobný dôchodok im pritom zákon č. 461/2003 Z. z. umožňuje. Pýtam sa, aké sú relevantné právne dôvody na to keď pracujúci starobní a výsluhoví dôchodcovia nepoberajú starobný dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku, že zo zákona sú naďalej povinní platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti? Podľa môjho názoru je to diskriminačný ničím nepodložený právny nezmysel!

  Pre lepšie pochopenie na základe presného znenia ustanovení § 20 ods.3 písmeno a, b, zákona č. 461/2003 Z. z. hlbšie objasním uvedené skutočnosti.
  § 20 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca 3)Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká V tomto odseku nie sú uvedení pracujúci starobní dôchodcovia a pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnuto dôchodkového veku s pravidelným mesačným príjmom ktorí pracujú na dobu neurčitú dôsledkom čoho sú diskriminovaní. Na základe tejto skutočnosti potom pracujúci starobní a pracujúci výsluhoví dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti v čom sú diskriminovaní oproti pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok a fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti ktorí na základe tejto skutočnosti nemusia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti.

  a) priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) ) Pracujúci starobní dôchodcovia ktorí poberajú starobný dôchodok nemusia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. Na druhej strane pracujúci starobní dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok musia platiť odvody na poistenie v nezamestnanosti. V tom je ich diskriminácia. Pracujúci starobní dôchodcovia ktorí nepoberajú starobný dôchodok sú diskriminovaní voči pracujúcim starobným dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok tým, že z dôvodu nepoberania starobného dôchodku ešte aj musia odvádzať odvody na poistenie v nezamestnanosti!

  b) dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2). Zmena nadobudla účinnosť 1 .januára 2013. Na základe písmena b) a Metodických pokynov Sociálnej poisťovne odvody na poistenie v nezamestnanosti neplatia pracujúci výsluhoví dôchodcovia ktorí už poberajú starobný dôchodok. Pracujúci výsluhový dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku podľa osobitného predpisu 2) s pravidelným mesačným príjmom odvody na poistenie v nezamestnanosti musia odvádzať z dôvodu, že nepoberajú starobný dôchodok ako aj z dôvodu , že nie sú uvedení v dikcii § 20 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

  Týmto pracujúci starobní a výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok sú diskriminovaní voči pracujúcim starobným dôchodcom a výsluhovým dôchodcom ktorí poberajú starobný dôchodok ako aj voči fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorí odvody na poistenie v nezamestnanosti nemusia dovádzať, čím dochádza k porušeniu Ústavy SR čl. 1 ods. 1, 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, k porušeniu § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších právnych predpisov. .
  Rekapitulácia. Pracujúci starobní dôchodcovia a pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku: : – ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok musia odvádzať odvody z hrubej mzdy na poistenie v nezamestnanosti . – ktorí poberajú starobný dôchodok ako aj fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (nemusia mať ani 62 rokov) odvody na poistenie v nezamestnanosti nemusia dovádzať

  Na základe uvedených skutočností som jednoznačne, nevyvrátitelne preukázal, že novelizáciou ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. došlo k porušeniu čl. 1 ods. 1, 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, k porušeniu ustanovení § § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších predpisov.

  Podnet podávam proti zneniu ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. účinných od 1.1.2013 ktorými došlo ku zmenám ktoré majú za následok diskrimináciu pracujúcich starobných dôchodcov a pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok voči pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok. Nepoberať starobný dôchodok umožňuje zákon č. 461/2003 Z. z. Týmto podaním sa domáham úpravy znenia ustanovení § 20 ods. 3 písm. a, b zákona č. 461/2003 Z. z. tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracujúcich starobných dôchodcov ako aj pracujúcich výsluhových dôchodcov ktorí ešte nepoberajú starobný dôchodok voči pracujúcim starobným dôchodcom a pracujúcim výsluhovým dôchodcom ktorí už poberajú starobný dôchodok.

  Na podklade uvedenej právnej skutočnosti a s poukazom na pôsobnosť prokuratúry vyplývajúcu okrem iného z ustanovenia § 3 ods. 1 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podávam týmto podnet, aby Generálny prokurátor SR, tak ako mu to vyplýva z jeho oprávnenia vyplývajúceho z ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o prokuratúre písm. a), čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy SR per analógiám k ustanoveniu § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii ÚS SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení podal ÚS SR v intenciách ustanovenia § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii ÚS SR kvalifikovaný návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR, resp. o nesúlade zákona č. 461/2003 Z. z., ktorým došlo s účinnosťou od 1.1.2013 k novele ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a), b) s čl. 1 ods. 1, 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, Ústavy SR. Podnet je potrebné na Ústavný súd odoslať najneskôr do 28. Februára 2013.
  S pozdravom meno, priezvisko

 • Alexander Lovás:

  Pre Ľuba Dubeňa.
  Nebol rozsudok NS, kde sa dôchodok dá uplatniť spätne 4 roky dozadu ? Mám taký pocit,že áno. A ozvi sa mi na mail : alovas178@gmail.com. Ďakujem
  A čo sa týka Sociálnej poisťovne. Na svojej webovej stránke majú kontaktný formulár, kde môže občan položiť otázku. Ja som položil už 6 krát a úspešne sa odpovedi vyhýbajú, ale sú z tej otázky zjavne znepokojení. Pritom sa iba pýtam, dokedy Sociálna poisťovňa nebude rešpektovať rozsudky NS SR vo veci priznania starobných dôchodkov bývalým vojakom či policajtom, ktorí odslúžili najmenej 20 rokov v I. či II. kategórii funkcií v skoršom veku ako 62 rokov. Doporučujem, aby Ste ich zasypali svojimi podobnými otázkami tiež. Taktiež neviem, či sa dajú vymáhať úroky z omeškania v prípade rozsudku, vysloveného v prospech bývalého vojaka či policajta. Ak by to tak bolo,Sociálna poisťovňa by zrejme zvažovala svoje ďalšie kroky.

 • Ľubomír Dubeň:

  pre Mateja Molnára:

  Prevažná väčšina prispievateľov nemá právnické vzdelanie a ani nie sú advokáti. S takýmito konkrétnymi otázkami odporúčam sa obrátiť na advokáta (najlepšie takého,ktorý už rieši túto problematiku napr. aj v týchto komentároch). Je to nevyhnutné aj z toho dôvodu, že Sociálna poisťovňa sa často odvoláva na Najvyšší súd SR a tam je zastúpenie advokátom už potrebné.

  Máš pravdu určite je to veľa prípadov. Ako nám bolo povedané na stretnutí so Sociálnou poisťovňou v závere minulého roka, ani Sociálna poisťovňa nevie posúdiť akého počtu klientov by sa to týkalo. Netreba zabúdať ,že dôchodok sa dá priznať iba 3 roky spätne.

 • Miro Palfi:

  Pre Matej Molnár: 23.2.2013 o 8:12 hod. Obsahovo mám takmer totožný názor, ako je vo Vašom príspevku. Budem citovať vetu: “Osobne mi logicky vyplýva že všetkým mladším ako 62 rokov ročníkov nar. do 1958 bez rozdielu.” Práve ten rok narodenia 1958 – poprípade iný, je podľa môjho názoru veľmi dôležitý pre výsluhových dôchodcov, len či ho vie niekto správne určiť. Až je Váš postreh správny, nemali by do rovaní vstúpiť napr. tiež Vedenia ZVSR spolu s APVV?

 • Ľubomír Dubeň:

  pre Ing.Jozefa Šamaja
  Stačí sa pozrieť do databázy rozhodnutí NS SR, tak som to našiel aj ja (nie som právnik):
  9So/159/2011
  priznaný starobný dôchodok Sociálnou poisťovňou policajtovi odo dňa od ktorého o jeho priznanie požiadal t.j.od 7.6.2005 (pracoval aj po 55 roku veku). Vek 55 rokov veku dosiahol 20.11.2003. Sociálna poisťovňa postupovala podľa §21 zákona č.100/1998 Zb a podľa §§ 259,261 a 274 zákona č.461/2003 Z.z.
  KS B.Bystrica rozsudkom zo dňa 23.6.2011 č.26Sd/47/2011 zrušil rozhodnutie SP (nesprávne vypočítaná výška dôchodku,ale správne vypočítaný znížený vek) a Najvyšší súd vyššie uvedeným rozhodnutím zo dňa 31.10.2012 nevyhovel odvolaniu Soc. poistovne a potvrdil rozsudok KS B.Bystrica.

  Vidíme, že je to boj na dlhé trate ,ale na konci nás čakajú naše oprávnené starobné dôchodky.

 • Matej Molnár:

  Vedel by niekto v stručnosti napísať kedy sa oplatí ísť do súdneho sporu ak má byť VD príznaný starobný dôchodok od 55r. za I.kat resp 57 r. za II.kat. Stále som v plnom rozsahu nepochopil komu by to pomohlo. Osobne mi logicky vyplýva že všetkým mladším ako 62 rokov ročníkov nar. do 1958 bez rozdielu.Z toho potom plynú aj určité závery alebo boli pripravované opatrenia na zdaňovanie VD keď mal takýto VD menej ako 62 rokov pritom automaticky nemal prizaný štatút SD od 55 resp.57 rokov. V takomto prípade by to boli možno stovky alebo tisícky súdnych podaní.Je možné že by socialna poisťovna išla do takýchto sporov ?? alebo jej to nedochádza a ZVSR by mal preto podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ??.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  AD Ľubomír Dubeň: 22.2.2013 o 13:38
  “…už existuje prvé rozhodnutie NS SR z ktorého vyplýva…” – vieme číslo rozhodnutia, alebo kde sa ku nemu dopátrať? Ďakujem.

 • Ľubomír Dubeň:

  Pre poberateľov výsluhového príspevku, príspevku za službu , ktoré sú len považované za výsluhové dôchodky sa dá využiť §21 zákona č.100/1988 t.j. v prípade služby min.20 rokov v I.kategórii platí 55 rokov veku.
  Vychádzajúc z platnej judikatúry NS SR ako i Krajských súdov vek 55 rokov platí aj pre poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí spĺňajú dobu 20.rokov v I.kategórii.

  Preto sa opäť opakujem a vyzývam všetkých bývalých vojakov, policajtov atď. obráťte sa na svojho advokáta a riešte svoje zákonné nároky aj napriek prvotnému zamietavému stanovisku Sociálnej poisťovne.

  Dovoľujem si Vás všetkých informovať, že už existuje prvé rozhodnutie NS SR z ktorého vyplýva, že po prvý krát Sociálna poisťovňa automaticky priznala znížený vek odchodu do starobného dôchodku, za čo ju súd chváli, ale samozrejme výpočet výšky starobného dôchodku bol nesprávny(bez započítania hrubých zárobkov počas služby) a preto Najvyšší súd usmernil Sociálnu poisťovňu ako sa počíta starobný dôchodok bývalého. vojaka.

  Teraz je ten vhodný čas zvýšiť tlak na Sociálnu poisťovňu aby prehodnotila svoje postoje a priznávala nám nároky automaticky a nie až po niekoľkých rozhodnutiach súdov s očakávaním, že to buď vzdáme psychicky alebo fyzicky (úmrtím).

 • pplk. v.v. Ing. Gabriel Czímer:

  Problémový je nešťastný (pre VD) zákon 114/1998 a to §103 ods. 1 bod 2, ktorým sa Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na sociálne zabezpečenie vojakov nepoužijú:
  § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, a práve tieto §§ stanovovali zo zákona 100/1988 v §132 a) 55 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch.
  ale použije sa §174 zákona 100/1988.
  Týmto nám (každému VD, ktorý má nárok na skorší odchod do SD) predĺžili roky.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Dnes sme s kolegom trocha pátrali v starších časoch a on našiel zaujímavý článok – je prístupný na nete, stačí si dať do google “pp.sk nárok na starobný dôchodok” a nájdete tam článok “Čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku” kde Mgr. Michaela Putecová už v roku 2008 okrem iného píše – “Príklad č. 4:
  Poistenec narodený 28. decembra 1953 odpracoval celkovo 38 rokov, z toho 22 rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie. Pretože poistenec celkovo získal viac ako 25 rokov doby zamestnania a odpracoval aj stanovený počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie, postupné predĺženie dôchodkového veku a jednotný dôchodkový vek 62 rokov sa naňho nevzťahuje. Dôchodkový vek poistencov, ktorí boli zamestnaní najmenej 25 rokov, z toho najmenej 10 rokov v zamestnaní zaradenom do I. AA pracovnej kategórie, zostáva až do 31. decembra 2023 vo výške 55 rokov veku. Poistenec teda dovŕši dôchodkový vek 28. decembra 2008.” Len jednu chybu tam má…z toho najmenej 10 rokov v I. kategórii…..ale odpracoval 22, no nech, má však nárok na dôchodok v 55 rokoch fyzického veku……………. Tak nech mi sociálna poisťovňa vysvetlí o čo sa jej jedná v tých prieťahoch…vám to je jasné, mne to je jasné, ale sociálka to nechce povedať…..

 • Ľubomír Dubeň:

  Občan. Ľuboš Dubeň.
  Vyššie uvedený rozsudok je verejne prístupný na webovej stránke NS SR. S obľubou ho používajú advokáti zastupujúci Sociálnu poisťovňu. Jedná sa ale o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu t.j. Sociálnej Poisťovne. Bývalý vojak (policajt) zaspal a nepodal žalobu na súd po obdržaní zamietavého rozhodnutia SP v 30 dňovej lehote.Vôbec nejde o podanie žaloby voči nesprávnemu rozhodnutiu Sociálnej poisťovni (voči zamietnutiu priznania starobného dôchodku). Neprísluší mi komentovať argumenty uvedené v rozhodnutiu NS SR, ale vidím v ňom niektoré nezrovnalosti.Nič to ale nemení na fakte,že Krajské súdy aj Najvyšší súd rušia jedno rozhodnutie Sociálnej poisťovne za druhým a je nutné podávať žiadosti o starobný dôchodok a potom žaloby na Krajské súdy. Netreba zabúdať,že starobný dôchodok sa dopláca len 3 roky spätne a v mnohých prípadoch ostatné roky sa premlčia.
  Netreba sa báť obrátiť na advokáta, ja sám som to urobil prvý krát v živote na základe zjavnej arogancie a nerešpektovania práva zo strany Sociálnej poisťovne.

 • Páni, posielám Vám Rozsudok NS SR č. 1So/103/2010 k preštudovaniu, nakoľko ste písal , že ho neviete zohnať :
  Najvyšší súd
  Slovenskej republiky 1So/103/2010

  R O Z S U D O K
  V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
  Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J., bytom Ž., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa – ústredie, so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správneho orgánu v konaní o starobnom dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. mája 2010 č. k. 5Sd 81/09–49, takto

  r o z h o d o l :

  Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. mája 2010 č. k. 5Sd 81/09–49 p o t v r d z u j e .
  Navrhovateľovi právo na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

  O d ô v o d n e n i e :

  I.
  Konanie na správnom orgáne Rozhodnutím č.: X. zo dňa 24.08.2009 odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku. V svojom odôvodnení citujúc ustanovenia – § 65 ods. 1 a 2, § 274 ods. 1, 5 60 ods. 2, § 255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej v texte rozsudku len „zák. č. 461/2003 Z.z.“) a2 1So/103/2009 – § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 100/1988 Zb.“) uviedla, že navrhovateľovi bol od 1. apríla 1996 priznaný výsluhový príspevok (§ 119 a § 120 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky), ktorý bol od 1. júla 2002 prekvalifikovaný na výsluhový dôchodok (§ 124 ods. 3 písm. c) zákona
  č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  Podľa potvrdenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre nárok na výšku výsluhového príspevku boli zhodnotené nasledujúce doby:
  – doba základnej vojenskej služby od 1. októbra 1970 do 27. septembra 1972 v I. kategórii funkcií a
  – doba služobného pomeru v Policajnom zbore od 1. februára 1973 do 31. marca 1996 v I. kategórii funkcií.

  Podľa § 65 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. v znení platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
  Podľa § 65 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.
  Podľa § 274 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023.
  Podľa § 60 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  Podľa § 255 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z.z. za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby získané do 31. decembra 2003, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu 2) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  55) Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zák. č. 100/1988 Zb. občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo
  II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  Ďalej odporkyňa vyslovila názor, že pre nárok na starobný dôchodok nie je možné pre splnenie vekovej podmienky uvedenej v ustanoveniach § 14 ods. 2 a § 21 ods.1
  zák. č. 100/1988 Zb. zohľadniť celú dobu základnej vojenskej služby ako aj profesionálnej služby, tzn. ani výkon zamestnania vo zvýhodnenej I. kategórii funkcií, nakoľko „sa doba nehodnotí podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 3 citovaného zákona v znení zákona č. 222/2003 Z. z., resp. podľa § 255 a § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.“
  Následne odporkyňa v svojom rozhodnutí konštatovala, že nakoľko odporca nesplnil podmienky nároku pre starobný dôchodok do 31. decembra 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005, potom mu môže nárok na starobný dôchodok vzniknúť podľa § 273 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z.z., ak dovŕšil vek najmenej 62 rokov, čo sa však v jeho prípade nestalo.

  II.
  Konanie na prvostupňovom súde Proti hore citovanému rozhodnutiu odporkyne podal navrhovateľ na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok z 30.09.2009.
  Krajský súd ako súd prvého stupňa napadnuté rozhodnutie odporkyne ako správne v zmysle § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil, nakoľko dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný.
  Svoje rozhodnutie s citáciou ustanovení § 65 ods. 1 a 2, § 273 ods. 5, § 60 ods. 2, § 255 ods. 5, § 274 ods. 1, § 259 ods. 1, 261 ods. 1 a 2, § 273 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. a § 174 ods. 1 a 2, § 21 ods. 1 a 3, § 26 ods. 1, § 26a, § 14 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2 písm. b) zák. č. 100/1988 Zb. a tiež § 38 ods. 1 a § 58 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov krajský súd odôvodnil tým, že navrhovateľ podľa § 65 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. neplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, nakoľko vek 62 rokov nedovŕšil (v času podania žiadosti mal navrhovateľ dovŕšených 58 rokov veku).
  Ďalej krajský súd uviedol, že navrhovateľ k 31.12.2003 (zánik účinnosti zák. č. 100/1988 Zb.) dovŕšil vek 52 rokov, preto vekovú podmienku na nároku na starobný
  dôchodok podľa § 21 ods. 1 písm. e), na pomerný starobný dôchodok podľa § 26 ods. 1 a pomerný starobný dôchodok podľa § 26a zák. č. 100/1988 Zb. nesplnil. V prípade navrhovateľa pri zohľadnení ustanovení § 38 a 58 ods. 1 písm. a) a b) zák. č. 328/2002 Z.z. je nesporné, že navrhovateľovi do doby trvania služobného pomeru bola zahrnutá aj celá doba trvania služobného pomeru pred 01.01.1993, ktorá je taktiež rozhodujúca na vznik nároku na starobný dôchodok podľa § 38 zák. č. 328/2002 Z.z., pričom skutočnosť, že tento služobný pomer trval pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z. nie je podľa krajského súdu rozhodujúca.
  Taktiež krajský súd neakceptoval námietku navrhovateľa, že postupom a rozhodnutím odporkyne bol porušený Dohovor č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, nakoľko navrhovateľovi nevznikol nárok na starobný dôchodok ani podľa zák. č. 100/1988 Zb. a ani podľa zák. č. 461/2003 Z.z.. Preto nie je podľa krajského súdu možné konštatovať, že by odporkyňa porušila princíp zachovania nadobudnutých práv na starobné dôchodky v minulosti, pretože podmienkou takej úvahy je skutočnosť, že nárok na starobný dôchodok vôbec vznikol.

  III.
  Odvolanie navrhovateľa/stanovisko odporkyne
  Vo včas podanom odvolaní zo dňa 05.08.2010 (č. l. 62) proti rozsudku prvostupňového súdu navrhovateľ po citácia základných argumentov odporkyne a krajského súdu uviedol svoje podstatné právne skutočnosti, a to:
  – výkon služby v I. kategórie funkcií v období od roku 1970 do roku 1996,
  – výkon služby v I. kategórie funkcií mu nebol pri priznaní príspevku za službu zhodnotený,
  – nikdy mu nebol priznaný výsluhový dôchodok, ale iba príspevok za službu,
  – zákonný text uvedený v § 14 ods. l, 4, 5 a § 174 ods. l a 2 zákona č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení ako aj na čl. 30 Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 416/1991 Zb.,
  – dobu 19 rokov v službe I. kategórie funkcií splnil ku dňu 01.02.1989 a vek 56 rokov dovŕšil 07.02.2007 a
  – podľa navrhovateľa tento nikdy netvrdil, že nadobudol nárok na starobný dôchodok v roku 1992; mal tvrdiť iba to, že do 31.12.1992 splnil podmienku doby služby
  v I. kategórii funkcií v dĺžke minimálne 19 rokov a splnil tým podmienku na zníženie dôchodkového veku.
  Svoj právny názor opieral o niektoré rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to sp. zn. – 1Sdo 20/2005 (splnenie vekovej podmienky nároku na starobný dôchodok)
  – 3So 139/2006 (nezapočítame doby profesionálnej služby),
  – 1Sdo 15/2005 (zohľadnenie doby profesionálnej služby v ozbrojených zboroch),5 1So/103/2009
  – 4So 189/2007 (k aplikácii Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach).
  Na základe vyššie uvedeného navrhovateľ požadoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie odporkyne a vec jej vráti na ďalšie konanie.
  Zo stanoviska odporkyne zo dňa 20.08.2010 (č. l. 68) vyplýva, že dôvody uvedené navrhovateľom nepovažuje odporkyňa za relevantné a trvá na vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia.
  Na základe uvedeného preto odporkyňa požadovala rozsudok napadnutý odvolaním ako vecne správny potvrdiť.

  IV.
  Právne názory odvolacieho súdu
  Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní podľa § 212 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“). Po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) a že ide o rozsudok, proti ktorému je podľa ustanovenia § 201 v spoj. s ust. § 250s ods. 2 O.s.p. odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania (§ 250s ods. 2 záver vety O.s.p.) dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné, pretože napadnutý rozsudok je vo výroku vecne správny, a preto ho po preskúmaní dôležitosti odvolacích dôvodov postupom uvedeným v § 219 ods. 1 v spoj. s § 250l ods. 2 O.s.p. potvrdil.
  Po vyhodnotení závažnosti odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu Najvyšší súd s prihliadnutím na ust. § 219 ods. 2 v spoj. s § 372p ods. 1 O.s.p. konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Preto sa s ním stotožňuje v prevažujúcom rozsahu a aby nadbytočne neopakoval pre účastníkov známe fakty prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu, Najvyšší súd sa v svojom odôvodnení následne obmedzí iba na rekapituláciu niektorých vybraných bodov odôvodnenia napadnutého rozsudku a doplnenia svojich odlišných zistení a záverov zistených v odvolacom konaní (§ 219 ods. 2 O.s.p. umožňuje odvolaciemu súdu doplniť odôvodnenie prvostupňového súdu o ďalšie dôvody).

  Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd sa v svojom odôvodnení zaoberal na prvom mieste možnosťou aplikácie ustanovení zák. č. 100/1988 Zb. na žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok.
  Zo spisu je zrejmé, že navrhovateľ o priznanie starobného dôchodku požiadal dňa 27.09.2009, tzn. v zmysle § 295 zák. č. 461/2003 Z.z. za účinnosti tohto zákona.
  Jedným z právnych účinkov tohto zákona je v zmysle § 294 bod 4. zák. č. 461/2003 Z.z. zrušenie zák. č. 100/1988 Zb. ku dňu 01. januára 2004 a od tohto dátumu je možné sa dovolávať právnych účinkov zrušeného zák. č. 100/1988 Zb. (ako doterajšieho právneho predpisu) iba na základe prechodných ustanovení účinného zákona, tzn. Siedmej časti zák. č. 461/2003 Z.z.
  Základným prechodným ustanovením pre konanie o nárokoch o dávkach dôchodkového zabezpečenia, kam by žiadosť podaná navrhovateľom mohla spadať, je ustanovenie § 259 zák. č. 461/2003 Z.z. Toto ustanovenie uprednostňuje na toto konanie predpisy účinné do 31. decembra 2003 s odchýlkami uvedenými v zák. č. 461/2003 Z.z.
  Rozhodnou podmienkou pre aplikáciu tohto ustanovenia zák. č. 461/2003 Z.z. je to, že konania o nárokoch na dávky a ich výplatu, ktoré vznikli pred 31.12.2003 neboli k tomuto dátumu ukončené. Navrhovateľ sa v svojej argumentácii o vzniku nároku na starobný dôchodok najmä odvoláva na ust. § 174 ods. 1 zák. č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení v spojení s potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. mája 2009, ktorým bola zhodnotená doba základnej vojenskej služby žalobcu od 01.10.1970 do 27.09.1972 v I. kategórii funkcií a doba služobného pomeru v Policajnom zbore od 01.02.1973 do 31.03.1996 v I. kategórii funkcií.
  Hoci navrhovateľ v svojej argumentácii poukazuje dôsledne na zák. č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení, Najvyšší súd musí na tomto mieste konštatovať, že ide o nesprávnu argumentáciu, lebo tento právny predpis iba zmenil navrhovateľom citované ustanovenie § 174 ods. 1 zák. č. 100/1988 Zb. na navrhovateľom citovaný dátum „po 31. decembri 1992“, ktorý bol neskôr zmenený na „po 31. decembri 1999“, čo však už navrhovateľ v svojom odvolaní opomenul zdôrazniť.
  Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zák. č. 100/1988 Zb. v znení platnom pred jeho zrušením občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  Podľa § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. v hore citovanom znení podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  Žalobca však nepreukázal a ani neargumentoval v svojom odvolaní, že jeho zamestnanie, ktoré by spĺňalo podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok, by trvalo
  k 31. decembru 1999. Naopak v svojom odvolaní citoval text ust. § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. s účinnosťou od 01. júna 1992, ktorý obsahuje dátum 31.12.1992, čo je však pre účely tohto konania vzhľadom na ďalšie legislatívne úpravy ust. § 174 neaktuálne.

  Na základe uvedených skutočností správne rozhodol krajský súd, ak napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.
  Odvolací súd vzhľadom na námietky uplatnené navrhovateľom uvádza, že napadnuté rozhodnutie odporkyne má všetky formálne i obsahové náležitosti rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie správneho orgánu vychádza z dostatočne zisteného skutkového stavu, ktoré je logicky vyhodnotené a riadne právne posúdené.
  Na základe zisteného skutkového stavu, uvedených právnych skutočností, po vyhodnotení námietok navrhovateľa Najvyšší súd s osvojením si argumentácie krajského súdu postupom podľa § 219 ods. 2 v spoj. s § 250l ods. 2 O.s.p. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku.

  O práve na náhradu trov odvolacieho súdneho konania rozhodol Najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 v spojitosti s § 250k ods. 1 a § 250l ods. 2 O.s.p., podľa ktorého neúspešnému navrhovateľovi právo na úplnú náhradu trov tohto konania nevzniklo.
  Najvyšší súd v prejednávanej veci v súlade s ust. § 250ja ods. 3 O.s.p. rozhodol bez pojednávania, lebo nezistil, že by týmto postupom bol porušený verejný záujem (vo veci prebehlo na prvom stupni súdne pojednávanie, pričom účastníkom bola daná možnosť sa ho zúčastniť), nešlo o vec v zmysle § 250i ods. 2 O.s.p. (úprava sociálno-poistných vzťahov vychádza z verejnoprávnych vzťahov), v konaní nebolo potrebné v súlade s ust. § 250i ods. 1 O.s.p. vykonať dokazovanie a z iných dôvodov nevznikla potreba pojednávanie nariadiť.
  P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu n i e j e prípustný opravný prostriedok (§ 246c
  ods. 1 O.s.p.).
  V Bratislave 26. októbra 2010
  Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, v. r.
  predseda senátu
  Za správnosť vyhotovenia:
  Ľubica Kavivanovová

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Nuž, neviem či sa mám smiať, alebo si hneď dať nejakú domácu liečbu…. aj keď zoberiem do úvahy, že medzi dátumom 29.11. a 31.01. sú vianoce, nový rok, 3 králi, vďaka našim kamarátom na východe dokonca dvakrát, tak si myslím, že nejaké stanovisko už SP mohla mať……ak by niekto z nás nesplnil termín, máme na krku vyhadzov z práce, prokurátora alebo exekútora….prikláňam sa k názoru ktorý bol predoslaný nedávno – aby sme nechodili na súdy samostatne, sami za seba, ale cez právne kancelárie, nech SP platí trovy, potom možno začnú brať vážne rozhodnutia krajských, ale aj najvyššieho súdu, ktoré ako si myslím vytvárajú dosť pádne predpoklady k tomu, aby sa SP zobudila….no čo, asi to zapadá do programu konsolidácie a stabilizácie….. vieme ako sa zariadiť. Keď niekto vyslovene kašle na mňa, budem kašlať aj ja na neho…..

 • Klub BA:

  Prepáčte, mal som pripravený príspevok na web, zo slušnosti som tento zavesil až dnes keď ma SP presvedčila že si s nami zahráva a rokovanie s nami neberie vážne.

  Priatelia zo ZVSR ale aj nečlenovia,
  nuž, čo mám s tými funkcionármi zo SP robiť? Už sa zase vykrúcajú a naťahujú čas.
  Je už v piatok 25.01.2013 (z titulu inej veci – ale podobnej) na nich podávam trestné oznámenie v súlade s ustanovením § 196 ods. 1 TP na neznámeho páchateľa z dôvodného podozrenia zo spáchania trestných činov marenia úradného rozhodnutia podľa § 348, § 349 TZ, marenie spravodlivosti podľa § 344 TZ, pohŕdanie súdom podľa podľa § 342, § 343 TZ, zneužívanie právomocí verejného činiteľa podľa § 326, prípadne aj iných trestných činov.
  Je to podobná záležitosť ako s tými našimi vojakmi – dôchodcami. SP sústavne nechce ani v tomto prípade uznať až 2 rovnaké rozsudky Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Bratislave, v tej istej veci a s tou istou osobou. Neuveriteľné.
  Možno, že sa budú na mňa krivo pozerať, ale inak to nejde.

  25.1.2013 Marián

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Od: JUDr. Marián Ďurina
  Dátum: 23. január 2013 8:48

  Dobrý deň pani JUDr. R. BALINTOVÁ,
  koncom novembra (29.11.2012) sme sa dohodli že vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému žiada si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov (a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom sa stretneme a budete nás písomne informovať do konca januára 2013.
  Prosím o stanovenie presného dátumu, miesta a času, aby sme mohli prísť opäť za Vami.
  Úctivo ďakujeme.
  S pozdravom JUDr. M. ĎURINA
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  Od: Bálintová Renáta
  Dátum: 25. január 2013

  Dobrý deň pán Ďurina,
  tento týždeň v piatok bude predmetom porady vedenia materiál zaoberajúci sa predmetnou problematikou, ktorý bude následne predmetom rokovania so zástupcami MPSVR SR. Odporúčam preto naše stretnutie uskutočniť potom, ako budú známe závery z predmetných rokovaní (predpokladám, že by to mohlo byť v 6-7. týždni. Koncom budúceho týždňa Vás budem bližšie informovať .
  S pozdravom
  Bálintová
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Dňa 5. február 2013 8:15, Marián Ď U R I N A, JUDr.
  napísal/a:

  Dobrý deň pani JUDr. R. BALINTOVÁ,
  radi by sme uvítali termín, kedy by sme (zástupcovia vojenských združení) prišli za Vami do SP a dokončili rokovania. Sľúbili Ste pôvodne do konca januára 2013, a už je február 2013.
  Môžete nám termín rokovania oznámiť?
  Dopredu ďakujeme za flexibilitu.
  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Od: Bálintová Renáta
  Dátum: 8. február 2013 9:45
  Predmet: RE: Rokovanie v Sociálnej poisťovni dňa 29.11.2012
  Komu: “Marián Ď U R I N A, JUDr.”
  Kópia: Bieleková Slávka

  Vážený pán doktor,
  vzhľadom na závažnosť predmetnej problematiky a jej bezprostrednú väzbu na existujúcu právnu úpravu považuje Sociálna poisťovňa za nevyhnutné uvedenú záležitosť riešiť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zodpovedné nielen za prípravu legislatívy v oblasti sociálneho poistenia ale je aj orgánom štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia.
  V nadväznosti na prijaté závery Vás budem obratom kontaktovať, za účelom uskutočnenia stretnutia.
  Ďakujem za pochopenie
  S pozdravom

  JUDr. Renáta Bálintová
  odbor právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov
  riaditeľ odboru
  ––––––––––––––––––––––––-

  Doslova opakujú to isté, čo sľúbili zástupcovia SP v novembri 2012 pri rokovaní s nami – aby sme vydržali do konca januára! Takto sa Sociálna poisťovňa správa k nám, občanom Slovenska, vymožiteľnosť práva je v rukách úradníkov Sociálnej poisťovne, ktorí sú Bohorovní? Čakajú až dôchodcovia vymrú? Takto plnia svoje sľuby ktoré dôchodcom dávali p. Burian a Ondruš z ministerstva práce a soc. vecí pred voľbami?

 • Dušan Stancel:

  Môj ľudovo jednoduchou rečou popísaný príklad: nar.1954. Výsluhový dôchodca, ktorý dosiahol dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.Odpracované roky od 1970-1979 baníctvo z toho 2 roky ZVS ( od 1979-2003 Polícia ( v I.kategória funkcii do r.1999 20 rokov stačilo 19 rokov)celkom mám odpracovaných k roku 1999 kedy boli zrušené prac.kategórie 29 rokov..stačilo podľa vtedajšieho zákona 25 rokov.
  Od roku 2004 som poberateľom VD teraz keď mám vek 59 rokov idem pracovať na dohodu nie v štátnej ani verejnej správe, ale vo výrobno-obchodnej činnosti.
  ( dôvod jednoduchý,prozaický… potrebujem peniaze na stále drahšie lieky)
  Odvody budem platiť ako Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 56 rokov života a to už v roku 2010 s poukázaním na §174 zák.č.100/1988 Zb.
  Sociálnej poisťovni NEODVEDIEM nič viac nič menej. Zákony hovoria jasnou rečou a ak to pracovníci poisťovní nechcú chápať tak nech ma dá Soc.poisťovňa aj k súdu, že som porušil zákony…..nemal som ktorý..nech mi jeho presné znenie cituje na papieri a nech sa aj pod jeho text podpíše konkrétny pracovník.
  Logicky v civilnom zamestnaní som počas života nemohol mať odpracované roky podľa všeobecného dôchodkového poistenia (v súčastnosti 15 rokov, zakladajúci nárok na starobný dôchodok), takže takýto dôchodok nemôžem mať od Soc. poisťovne vyplácaný aj keby som dosiahol vek 68 rokov. Podlomené zdravie mi neumožňuje trvale sa zamestnať a odpracovať naplno ešte 9 rokov. Vojenská služba a roky práce u polície mi boli riadne zhodnotené na výpočet Výsluhového dôchodku od MV SR Odboru sociálneho zabezpečenia a ten budem aj naďalej dostávať v podstate až do smrti.
  V mojom prípade “nižšia hranica Dôchodkového veku až do 31. decembra 2023 sa určuje podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov poistencovi, ktorý k 31. decembru 1999 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie a bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Dôchodkový vek v týchto situáciách je:
  56 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný …atď..atď (civilné povolania) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  NEVIDÍM v mojom prípade dôvod žiadať Soc.poisťovňu o starobný dôchodok.
  NIŽŠÍ “Dôchodkový vek” je mi jasne určený, daným zákonom.
  A tie akože rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR? Nie,tie sú ústavné a reagujú na podania tak, ako sú zo strany navrhovateľov popísané, dané.
  V “odvolaniach voči rozhodnutiam KS SR” o ktorých NS SR rozhodujú je potrebné dať si pozor na správne pomenovanie veci čo požadujete sformulovanie §§ znení v zákonoch s uvádzaním presných termínov a dátumov. NS SR sa drží textu, reaguje iba na to čo napíšete.
  Nie každý pracoval so zákonom no netreba sa dať…máme aj Ústavný súd v Košiciach a nehodno zabúdať ani na Európsky súd pre ľudské práva v “Strasbourgu”
  Tu na Vašich web stránkách je veľa znalých, rozumných ľudí.
  S pozdravom a želaním pevného zdravia
  Dušan

 • Dňa 27.12.2012 som požiadal na Sociálnu poisťovňu Žiadosť o zaslanie odpovedí za akých podmienok má pracujúci výsluhový dôchodca nárok na starobný dôchodok podľa § 274 ods. 1,2 zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zverejňujem odpoveď Sociálnej poisťovni:

  SOCIÁLNAPOISTOVNA
  Ul. 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava

  Vážený pán
  Dr. Milan KOLEN
  Váš list císlo/zo dna 27. decembra 2012 Naše císlo 13568-2/2013-BA
  7. januára 2013

  Vec
  Sprístupnenie informácií podl’a zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

  V súvislosti s Vašou žiadostou o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií zo dna 27. decembra 2012, ktorým žiadate o informácie ohľadne podmienok, za ktorých má pracujúci výsluhový dôchodca nárok na starobný dôchodok podl’a § 274 ods. 1 a 2 zákona c. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Vám Sociálna poistovna ako povinná osoba sprístupnuje nasledujúce informácie:

  Predmetom Vašej žiadosti je urcenie dôchodkového veku poberateľov výsluhového dôchodku vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia.
  V tejto súvislosti sa koncom novembra 2012 na základe požiadavky generálneho sekretára Ceskej a Slovenskej obce delostreleckej uskutocnilo v ústredí Sociálnej poistovne rokovanie zástupcov Ceskej a Slovenskej obce delostreleckej, ktorého predmetom bola otázka dalšieho postupu Sociálnej poistovne vo veci urcenia dôchodkového veku a sumy dôchodku poistenca, ktorý ako príslušník ozbrojeného zboru získal urcité obdobie vo zvýhodnenej kategórii. Vzhľadom na viaceré rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva rozdielny postup urcenia dôchodkového veku a stanovenia sumy starobného dôchodku týchto poistencov, v súlade aj so závermi uvedeného rokovania v súcasnosti prebieha právna analýza postupu Sociálnej poistovne v predmetnej veci, vzhľadom na čo nie je možné poskytnút
  v súcasnosti relevantné stanovisko.
  Relevantnú odpoveď na všetky Vami položené otázky, ktorá zohľadní aj výsledky spomínanej analýzy, Vám bude možné poskytnút až po ukoncení predmetnej právnej analýzy.

  JUDr. Alžbeta Némethová
  vedúca právneho oddelenia

 • obcan:

  Pre Šaňa Lovása.

  V súčastnosti je to veľmi zložitá otázka. Ako neprávnik by som povedal, že z hľadiska postojov Sociálnej poisťovne nie je žiadny rozdiel. Z hľadiska bývalých vojakov vidím rozdiel v tom,že prevažná väčšina rozhodnutí NS SR ktoré sú v náš prospech sa týkala poberateľov výsluhového príspevku a len zopár (v poslednom čase) sú v prospech aj výsluhových dôchodcov.

 • Alexander Lovás:

  Prosím Vás, môže mi niekto vysvetliť, aký je rozdiel pre priznanie starobného dôchodku v 55 rokoch,u vojaka, ktorý mal priznaný výsluhový príspevok v roku 1996 a u vojaka, ktorý mal priznaný výsluhový dôchodok?

  ešte dodatok, že v má odslúžených najmenej 20 rokov v I. kategórii. ďakujem

 • Alexander Lovás:

  Vediem spor so sociálnou poisťovňou, zatiaľ len cez Krajský súd v Trenčíne. Pán Judr. Ďurina, môžete sa mi ozvať na mail : alovas178@gmail.com ? Ďakujem Alexander

 • rado:

  dakujem velmi pekne p. doktor za odpoved.
  moja otazka smerovala predovsetkym k tomu ci nasu sluzbu/menej ako 20r/ pocas platnosti stareho zak. 100/1988 Zb., Socialna poistovna akceptuje aspon ako “nahradnu dobu” zapocitatelnu podla zak. c. 461/2003 Z. z., napr. za ucelom potencialneho priznania invalidneho dochodku (kde predpokladam, ze vsetci vzhladom na nas fyzicky vek musime splnit podmienku 15r dochodkoveho poistenia). inak pre nas v podstate “socialne poistenie” v sucasnej podobe, straca zmysel (resp. devalvuje z dovodu realnej nevymozitelnosti plnenia v urcitych poistnych udalostiach – invalidny dochodok je typicky priklad).
  proste, zatial mi to vychadza tak, ze bez ohladu na vek, musi sa nam podarit ostat zdravi a zamestnany/odvadzajuci poistne do SP/ po dobu 15r, nech by sme robili cokolvek… Nuz, prajem nam vsetkym vela vela zdravia!!!

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážený pán kolega RADO,

  do tej kategórie vojakov ako Ste Vy, zapadám i ja i mnohí naši ďalší kolegovia, absolventi VSOŠ, DDŠ, RDŠ, vojenských gymnázií a pod., ktorí museli podpísať po ukončení vojenskej školy (pravidelne sa to podpisovalo zásadne pred maturitami) záväzok k vojenskej službe vojaka z povolania v dĺžke 8 rokov, či 10 rokov. Ak by tak neurobili, museli by zaplatiť Vojenskej správe náklady za štúdium na vojenskej škole a ani k maturitám by ich nepripustili.
  Tisíce vojakov z povolania si tento záväzok odslúžilo a odišlo dobrovoľne do zálohy na vlastnú žiadosť. Hoci slúžili v I. a II. pracovnej kategórii, nijako z toho nepociťovali žiadne výhody. Nedostávajú výsluhový dôchodok, ani výsluhový príspevok, proste nič.
  Tí, čo slúžili min. 20 rokov v I. a II. kategórri, sú “za vodou” – na nich sa vzťahujú jasné pravidlá a títo vojaci, sú sociálne zabezpečení podľa zákona.
  Ale tých ostatných vojakov, čo neodslúžili potrebných 20 rokov vojenskej služby, dnes dobehol vek a majú starosti so starobným dôchodkom. Ide Vám i nám pravdepodobne o zistenie technológie správneho výpočtu ich starobného dôchodku tak, aby tento výkon služby vojaka z povolania bol spravodlivo zohľadnený.
  Po prvé: Podľa písomných vyjadrení Sociálnej poisťovne pre nich nepripadá do úvahy ísť do starobného dôchodku vo veku nižšom ako 62 rokov.
  Po druhé: O koľko budú mať vyšší starobný dôchodok (z titulu I. a II. pracovnej kategórie), to Sociálna poisťovňa zatiaľ starostlivo utajuje a nie je ochotná zverejniť.
  Ako som už raz na týchto webových stránkach uviedol, ZV SR, ČASOD, Klub vojenských výsadkárov, Klub veteránov Malacky, spoločne vedieme rokovanie ústredím Sociálnej poisťovne, aby sa vysvetlili aj tieto otázky. Verme, že do 31.01.2013 dostaneme odpovede. Tie potom zverejníme.

  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA

 • rado natman:

  Dobry den vsetkym,

  prosim znalejsich kolegov o zodpovedanie nasledujucich otazok ohladom moznych narokov byvalych vojakov/policajtov vyplyvajucich z vykonu zamestnani zaradenych do I a II pracovnej kategorie podla zak. c. 100/1988 Zb. v kontexte platneho zakona c. 461/2003 Z. z. Jedna sa o pripady, ked toto zamestnanie dotycny vojak/policajt nevykonaval po stanovenu dobu pre ziskanie naroku pre vekom zvyhodneny odchod do starobneho dochodku. vo viacerych prispevkoch je uvedene, ze pre ludi ktory nemali pocas platnosti zak. c. 100/1988 Zb. odsluzenych aspon 20 rokov, to nema dnes uz ziaden vyznam, teda pre kategoriu najma mladsich kolegov. napriek tomu uvediem nejaky priklad: (napr. byvaly profesionalny vojak – dnes uz vysluhovy dochodca). pocas platnosti zak. 100/1988 sluzil:
  -v roku 1994, najprv 5 mesiacov vojensku nahradnu sluzbu(pocas studia na vojenskej skole) a nasledne:
  -od jula 1994 ako vojak z povolania/profesionalny vojak az do nadobudnutia ucinnosti zak. c. 461/2003(27.11.2003), teda cca 9r 4mes,
  -spolu VZS(nahradna) + VZP(prof vojak)=9r 9mes. pocas ucinnosti zak. c. 100/1988 Zb.
  ———————————————————————————-
  Tieto roky sluzby boli vojakovi zapocitane ako sucast doby pre vypocet vysluhoveho dochodku podla zak. c. 328/2002. Tento vojak po odchode do vysluhoveho dochodku, regulerne pracuje a je teda povinne dochodkovo(invalidne dochodkovo) poisteny.
  V sucasnosti podla platneho zak. c. 461/2003 Z. z. sa vyzaduje pre ziskanie naroku na starobny dochodok ucast na starobnom dochodkovom poisteni v dlzke 15 rokov (resp. obdobna, len fyzickym vekom diferencovana je aj podmienka potrebnej doby poistenia pre potencialne ziskanie naroku na invalidny dochodok zo SP – tiez max. 15 rokov).

  Má aj takato kratka doba (cca 10r) “dochodkoveho poistenia” ziskaneho este pocas platnosti zak. c. 100/1988 nejaky vplyv (resp. vyhodu) napr. aspon pre potencialne uznanie/zapocitanie aj tejto casti doby ako sucasti celkovej doby dochodkoveho poistenia potrebnej napr. pre ziskanie invalidneho dochodku podla zak. c. 461/2003 (napr. v civilnom zamestnani, tento clovek uz odpracoval 7r. a stal sa invalidnym, pricom vzhladom na fyz. vek musi splnat podmienku v uhrne 15r. poistenia
  pre priznanie invalidneho dochodku zo Socialnej poistovne)?

  dakujem pekne, za nazory a odpoveď.

 • Ernest Kasza:

  pplk.v.v. Dr. Milan Kolen prosím môžete sa mi ozvať na moju emailovú adresu ?
  qitrader@gmail.com ďakujem.Ing.Kasza

 • Do môjho príspevku zo dňa 10.12.2012 o 20:28 doplňte aj § 174 ods.1,2 a § 175.

  Pre pochopenie podstaty veci a kategórií vyhľadajte cez Goole napíšte “socpoist.sk Starobný dôchodok”, po otvorení sa kliknite na Podmienky nároku, po preštudovaní kliknite aj na Dôchodkový vek. Po preštudovaní získate ďalšie potrebné vedomosti k pochopeniu celej šírky problematiky.

 • Dňa 7.12.2012 o 15:04 som zverejnil odpoveď Sociálnej poisťovni na moje otázky k novelizácii § 20 ods.3 a § 128 ods.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Nedostal som od Sociálnej poisťovni jednoznačnú odpoveď na otázky či pracujúci VD keď splní ustanovenia § 14 ods.4, § 21 ods.1,3, § 130 ods.1 a § 132 zákona 100/1988 Zb. o sociálnom poistení (pozri Dr. Milan Kolen 3.12.2012 o 22:27, všetko pochopíte)či po dosiahnutí veku 55 r. I kategórie musí alebo nemusí ďalej platiť odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
  Ďakujem za odpoveď JUDr. Ďurinovi 9.12.2012 8:34, kde jednoznačne nepíše či pracujúci VD ak splnia zákonné podmienky musia, alebo nemusia platiť odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Prosím o zverejnenie jednoznačných odpovedí na moje otázky. Môj názor je, že v súlade s citovanými paragrafmi zákona 100/1988 Zb. pokiaľ pracujúci VD splnia všetky podmienky nemusia platiť uvedené odvody.
  Prosím o vyjadrenie sa právnikov k týmto otázkam ktoré sa bezprostredne dotýkajú tých pracujúcich VD, ktorý majú odpracovaných najmenej 20 rokov v I. kategórii a dosiahli vek 55 rokov. Ďakujem.

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  JUDr. Marián ĎURINA: 9.12.2012 o 9:55
  – p. Ďurina, súhlasím so všetkým čo ste napísal, no aj keď som “trvalý pesimista”, nevidím v blízkej budúcnosti šancu na zmenu…. posledné garnitúry “politikov” nemajú s vojakmi nič spoločné, ani s policajtmi (pokiaľ neboli súdení, alebo zastavení na kontrolu.. ), a ako píšete, ani tú základnú službu nie a jediné čo ich s vojskom spája je tá knižka – modrá…tu podľa mňa neplní úlohu NGŠ, ktorý má byť garantom odbornosti, alebo sa mýlim? Pokiaľ NGŠ (nemyslím teraz iba súčasného, hociktorý NGŠ, predošlý, nasledujúci) neukáže MO, že síce politické ciele sú krásny plán, ale odborná a sociálna otázka u OS je takáto…že služba v OS, predtým ASR, či ČSĽA nebolo a nieje iba sedením v kancelárii (kedysi aj do tej kancelárie viedla cesta cez čatu, rotu prápor….),dnes o to naliehavejšie sú sociálne veci lebo vojaci nám chodia na misie…..no ale ak sa NGŠ (zasa myslím hociktorého)bude držať svojho kresla aj za cenu súhlasného prikyvovania, tak potom na MO niet zastania ani pre súčasných profesionálov, nie tak pre VD – veď nakoniec ako sa GŠ zastal sirotských či vdovských, invalidných VD (keď sa nezastal iných, však?)pred nevalorizáciou? Mne vychádza, že jedna inštitúcia je v tomto štáte zbytočná, síce GŠ, lebo MO si robí buď robí čo chce nezávisle na vôli GŠ, alebo GŠ iba plní politickú vôľu MO…načo platiť dve velenia? Viem, to nevyriešime a nieje to ani našou úlohou.
  Ale chcel som dať návrh – nie som právnik, ale ak budem môcť, rád pomôžem v rámci svojich možností – dať na úrovni Zväzu, ČASOD, Asociácie policajtov a hoci aj prizvať k spolupráci VÚSZ spoločne návrh zákona ktorým by sa zasa zaviedli podobné kategórie ako platili do 1999, nastavené na súčasné podmienky služby vojaka či policajta…myslím si že správne súdite o rovnakých podmienkach (“Príslušníci silových rezortov majú vytvorené rovnaké podmienky týkajúce sa ich dôchodkového poistenia, nech pôsobia na rozličných postoch a kdekoľvek.”) ale ak nedá dohromady skupina “nadšencov” ktorí aj rozumejú právu, tak zo samotného MO sa takej iniciatívy nedočkáme….

 • Klub Bratislava:

  Vážení priatelia,
  Na nami vyvolanom rokovaní dňa 29.11.2012 o 11,00 hodine sa na ústredí Sociálnej poisťovne zúčastnilo 5 zástupcov vojenských klubov a občianskych združení. Bohužiaľ bez zástupcu VÚSZ, cezto že bol riaditeľ informovaný.

  Vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému, vyžiadala si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov(a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom nás písomne informovala do konca januára 2013. Na tomto sme sa predbežne spoločne dohodli a o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať na týchto webových stránkach ZV SR.

  Toto pokladáme za výborný počin, za ktorý sa treba nášmu kolegovi JUDr. Ďurinovi vrelo poďakovať. Uvádzané skutočnosti sa týkajú aj bývalých vojakov, ktorí ešte nedosiahli podmienky vyžadované SP – 62 rokov a 15 rokov platenia poistných odvodov.
  Našou snahou je, aby sme vojakom pomohli sa zorientovať v niektorých zákonoch a tým šikovnejším načrtnúť smer, akým by si mali svoje záležitosti riešiť.
  Na MO SR, sa chystajú znovu rôzne reorganizácie, tak sa to možno dotkne aj ďalších. Podľa nášho názoru najviac sa týka ročníkov narodenia 1950 – 1965 (súčasný vek 62 – 47 rokov), mladší už nemali šancu odslúžiť viac ako 20 rokov v kategórii.

  Uvedenie do situácie malým príkladom:

  Ako príklad by sme uviedli učňa murára narodeného 09/1950 – ( to zn. že mu je 62 rokov)

  – 1966 -1969, 3 roky III. pracovná kategória ( učilište + práca)
  – 1969 – 1971 2 roky základná vojenská služba české hranice,
  – 1972 – 1985 tam sa oženil a podpísal vojnu, zaradenie do I. kategórie, tým aj 2 roky ZS sa počítajú ako I. kategória, spolu 15 rokov v 1. kategórii,
  – 1986 – 2000 Slovensko, 1986 – 1999 14 rokov zaradenie do II. kategórie;(15 +14 r. a 4m = vyše 29 r., mix kategórií sa počíta ako nižšia, teda II. kategória) + rok 2000 bez kategórie, všetky boli zrušené od 1.1.2000, spolu má odslúžených vyše 30 rokov;
  – 2001 – 2010 civilné zamestnanie, od 2011 bez práce (2001 – 2007 = 7 rokov, spolu od 16 rokov veku mal v roku 2007 10 rokov odpracovaných v civil. zamestnaní (3+7 v civil. zamestnaní),dosiahol vek 57 rokov, čím podľa vtedy platného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení…, splnil podmienku odpracovanej doby podľa tohto zákona, ale nespĺňal podmienku veku 62 rokov. Pri zohľadnení II. pracovnej kategórie by však spĺňal aj podmienku vekovej hranice. Pre priznanie starobného dôchodku musia byť obidve podmienky splnené.
  – teraz spĺňa vek 62 rokov ale má odpracovaných len 13 rokov v civilnom zamestnaní. Podľa Sociálnej poisťovne tento človek nemá nárok na starobný dôchodok. Vzhľadom na vek a krízu je vysoko pravdepodobné, že sa nedokáže zamestnať a tak splniť aj prvú podmienku – odpracovať ešte min. 2 roky (hranica medzitým zvýšená na 15. rokov).

  Právnu stránku zatiaľ ponechajme súdom. Našou snahou je pomôcť čo najideálnejšiemu výkladu zákona, čomu samozrejme dopomôžu vyhrané spory. Tiež spojenie síl s policajtmi a ZVJS, ktorí mali pred rokom 2000 obdobné služobné postavenie.
  Podľa súčasnej platnej legislatívy je možné pri splnení zákonmi ustanovených kritérií splniť podmienky pre súčasné poberanie dôchodkových dávok zo systému osobitného dôchodkového zabezpečenia ako aj zo všeobecného systému dôchodkového poistenia.

  Dali sme si za úloha informovať bývalých profesionálnych vojakov, ktorí do 31. decembra 1999 splnili podmienku 20 rokov služby vo zvýhodnených pracovných kategóriách, a to aj tých, ktorí naďalej pracujú, o rokovaniach a o tom, kedy a za akých podmienok možno žiadať starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia. Tiež chceme o výsledku aj touto cestou informovať príslušné združenia policajtov a príslušníkov ZVJS.

  Nakoľko pri obhajobe záujmov výsluhových dôchodcov sme odkázaní na informácie získané z internetu uvítali by sme, ak by nám výsluhoví dôchodcovia oznámili, či vedú (viedli) so Sociálnou poisťovňou, ústredie spor v danej veci a s akým výsledkom, ak je to zverejnené v súdnych rozhodnutiach postačuje uviesť súd a číslo konania. Môžte tak urobiť cestou tohto portálu, stručne v komentároch.

  V prípade, ak spadáte do danej kategórie výsluhových dôchodcov, ale ste zatiaľ nepožiadali Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku a máte záujem tak urobiť, je vhodné to urobiť čo najskôr.
  V dôsledku takýchto rozhodnutí vojaci z povolania, nad rámec dôchodkového veku 55 rokov (I. kat.), resp. 58 rokov (II. kat.), musia ešte pracovať až do veku 62 rokov.
  Našťastie, že klient – teda Vy, máte právo v súlade s poučením podať voči zamietavého rozhodnutiu SP návrh na jeho preskúmanie súdom (žalobu podávajte na príslušný Krajský súd podľa miesta Vášho bydliska) v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.
  Naše odporúčanie: Bezodkladne tak urobte, zbytočne neváhajte a neotáľajte! Aj na webových stránkach sa začínajú objavovať rozsudky Najvyššieho súdu SR. Tieto rozsudky sú v prospech Vás, napr:

  Zbierka stanovísk 7/2011 Rozhodnutie č.110 (9 So/112/2009)
  9 So/131/2011 str.4
  9 So/112/2009 str.4
  9 So 214/2008 str.5
  7 So/125/2009 str.3
  9 So/116/2009 str.4
  9 So/132/2009 str.6
  9 So/59/2011 str.3-4
  9 So/116/2009 str.4-5
  9 So/112/2009 str.5
  7 So/125/2009 str.4
  9 So/143/2010 str.6
  7 So/138/2011
  8 Rozsudok NS SR 1So/103/2010

  Ak si však myslíte, že svoje oprávnené náležitosti chcete darovať “spoločnosti”, tak tieto komentáre si viac nevšímajte.

 • Fero Chuda:

  Dovoľujem si všetkým, ktorí o nás VD t.č. rozhodujú, prečítať si “Veteráni studené války vzpomínají” od Florián Rygál a kolektív, vydané vlastným nákladom v roku 2012 Plzeň.
  Prosím prečítajte si to “modroknižkári” a redaktori komunikačných prostriedkov SR, ktorí tak radi vyjadrujete Vaše “objektívne” súdy na adresu emeritných vojakov bývalej ČSĽA.
  Možno Vám prečítané informácie pomôžu s väčšou úctou posudzovať I. a II. pracovnú kategóriu výsluhových dôchodcov. Ďakujem .

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážení priatelia,

  …. a na margo dnešného dôchodkového poistenia profesionálnych vojakov, policajtov, hasičov, colníkov…atď., podľa zákona NR SR č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení, si dovoľujem zdvorilo upozorniť, že tento zákon bol vydaný 30.10.2003 a účinný od 01.01.2004. Nikto z tých mladších ročníkov v tom čase nevenoval tomu dostatočnú pozornosť. Veď starobný dôchodok bol ešte ďaleko, vážna diskusia o všeobecných podmienkach tohto zákona neprebehla, nikto sa Vás na nič nepýtal. S takouto praxou treba skoncovať a keďže vojaci nemajú svoje odbory, začínajú ich poslanie suplovať občianske združenia a kluby. Je chybou, že ešte stále nie je dostatočne zaužívaným pravidlom, aby sa aj ony mohli vyjadrovať k pripravovaným zákonom. Som toho názoru, že táto spolupráca by vyústila do efektívnych výsledkov v podobe realizácie kvalitných zákonov. Vyhli by sme sa tak nedostatkom, rôznym výkladom, zlým formuláciám, ktoré sú zafixované napr. v zák. č. 461/2003 Z.z.
  Jedným z jeho podstatných zmien na ktoré chcem upozorniť je aj nerozumné zrušenie I. a II. kategórie, tento nový zákon ich už nepozná. Má to priamy dopad najmä na mladších našich kolegov, ktorí majú ďalej do dôchodku, ale veď aj ich vek raz dobehne a ocitnú sa v rovnakej situácii ako my dnes.
  Pôvodné rozdelenie príslušníkov silových rezortov (ale aj baníkov a ostatných) do I. a II. pracovnej kategórie nebola nejaká nemúdrosť a rozmar. Práve naopak, pomocou tohto pomerne jednoduchého systému sa dôslednejšie rozlišovalo pracovné ohodnotenie, ich nasadenie (služba) na rôznych postoch, ktoré jednotliví vojaci zastávali. To potom malo adekvátnu reflexiu v ich skoršom odchode do starobného dôchodku (55. rokov, resp. 57 rokov veku a pod.), alebo pri výmere vyššieho, či nižšieho starobného dôchodku. Na toto kritérium sa úplne zabudlo!

  Žiaľ ukazuje sa, že pri schvaľovaní tohto zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení v NR SR zjavne absentuje nejaký vojensko-policajný poradný orgán, ktorý by upozornil na problém silových rezortov a preto sa nečudujme, že sa občas (alebo až príliš často) schvaľujú zlé zákony ako je tento. Veď medzi poslancami NR SR nie je ani jeden profesionálny vojak, vojak z povolania, či policajt. Príslušníci politickej elity majú modré knižky, alebo na “vojne” ani neboli. Nepoznajú Vašu službu, a táto profesia je im cudzia – preto u nich pretrvávajú negatívne postoje voči Vám.
  Zavládlo teda ničím neodôvodnené rovnostárstvo, niekde sú s tým azda nadmieru spokojní a niektorým to vyhovuje. Príslušníci silových rezortov majú vytvorené rovnaké podmienky týkajúce sa ich dôchodkového poistenia, nech pôsobia na rozličných postoch a kdekoľvek. Je to však voči všetkým férové? Vojak, čo prežije celú svoju služobnú kariéru v teréne u vojenského útvaru, má takmer rovnaké sociálne podmienky ako vojak na rozličných úradoch? Preto sa nedivme, že aj naša verejnosť je kritická, porovnáva práve toto a nazdávam sa, že oprávnene kritizuje tieto pomery. Treba to napraviť a tieto služobné posty znovu dôsledne diferencovať, prerozdeliť, čím sa dosiahne väčšia adresnosť, zásluhovosť a nazdávam sa, že aj spravodlivosť. Potom zostane viac finančných prostriedkov na lepšie uspokojovanie sociálnych podmienok príslušníkov silových rezortov.
  Zrušenie I. a II. pracovnej kategórie bolo nepremyslené, omylom a hrubou chybou neinformovaných poslancov NR SR, dnes môže byť jednou z príčin nedostatku finančných zdrojov na krytie oprávnených sociálnych požiadaviek príslušníkov silových rezortov.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážený pán Dr. M. KOLEN,

  Sociálna poisťovňa sa fatálne mýli vo svojich rozhodnutiach (týka sa to prípadov keď zamietajú odchod vojakov z povolania, profesionálnych vojakov, policajtov…atď., do starobného dôchodku v 55. roku veku), pretože výsluhový príspevok však nie je výsluhovým dôchodkom priznaným podľa § 39 zákona NR SR čís. 328/2002 Z. z., je naďalej výsluhovým príspevkom podľa zákona č.76/1959 Zb., a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z., a podľa zákona čís. 328/2002 Z. z., sa iba POVAŽUJE najmä na účely trvania nároku na dávku priznanú podľa predchádzajúcich predpisov a jej výplatu. Poznamenávame, že to nie je to isté, tieto právne termíny nie sú identické a ani nie sú rovnocenné. Ľudia to prehliadajú, lebo sa v tom nevyznajú. Nedajte sa ani Vy pomýliť. Medzi výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom sú zásadné rozdiely a to Sociálna poisťovňa dodnes nepochopila. Nemá vo svojich radoch erudovaného zamestnanca (poradcu z radov vojakov), ktorý by im to vysvetlil. Práve toto je najdôležitejší rozdiel! Najmä preto pretrvávajú súdne spory a divím sa im, že nerešpektujú ani rozsudky NS SR v tejto veci, alebo ich ani nečítajú.
  Preto zástupcovia ZV SR, ČASOD, Klubu vojenských výsadkárov a Klubu veteránov Malackách navštívili SP, kde o tom spoločne rokovali a SP si vzala čas do 31.01.2013 (musí túto otázku prerokovať aj s MPSVaR SR) a vydá stanovisko.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Dr. Milan Kolen:

  Dnes som dostal odpoveď so Sociálnej poisťovni na moje žiadosti zaslané emailami k § 20 ods. 3 ak § 128 ods. 4 ktoré predkladám v plnom znení.

  Vážený pán Dr. Kolen,
  na Váš elektronicky podaný list z 19. novembra 2012 k jednotlivým otázkam oznamujeme:
  Podľa § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.

  Týmto osobitným predpisom je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odkaz na zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je prvýkrát uvedený v ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré znie „Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len „policajt“), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len „profesionálny vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom,2) ak tento zákon neustanovuje inak.“

  V poznámke pod čiarou k odkazu 2 v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedený zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Z ustanovenia § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. vyplýva, že fyzická osoba, ktorej sa vypláca výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ak je zárobkovo činná na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

  Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nevzťahuje na policajtov a profesionálnych vojakov, ak tento zákona neustanovuje inak.

  Inak v oblasti nárokov plynúcich z dôchodkového poistenia ustanovuje napríklad v § 6 ods. 2, § 60 ods. 2, § 255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že policajt a profesionálny vojak, ktorí nezískali obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. v rozsahu 15 rokov) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, sú poistencami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov z dôvodu, že takéto obdobie výkonu služby je obdobím dôchodkového poistenia. Ak teda policajt a profesionálny vojak nemali priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a získali napríklad 11 rokov výkonu služby, týchto 11 rokov výkonu služby je obdobím dôchodkového poistenia. Predpokladá sa , že budú vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a po dovŕšení dôchodkového veku podľa tohto zákona a získaní najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, v ktorom je zahrnutých aj 11 rokov výkonu služby, im vznikne nárok na starobný dôchodok.

  Zároveň uvádzame, že podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie priznávajú do 31.decembra 2023.
  Zachovanie týchto nárokov spočíva
  – v určení dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 písm. a) až písm. d) alebo § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za splnenia podmienok uvedených v týchto ustanoveniach (získanie stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórií z celkovej doby zamestnania získanej v rozsahu najmenej 25 rokov, pričom podľa § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov do doby zamestnania potrebnej na nárok na starobný dôchodok sa nezapočítava profesionálna služba (obdobie výkonu služby), ak táto služba bola vykonávaná v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak policajtovi, profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok; podmienky sú uvedené aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne, v časti dôchodkové poistenie → starobný dôchodok → dôchodkový vek (http://www.socpoist.sk/dochodkovy-vek-/1286s#dochodkovy-vek),

  – v určení sumy starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ako aj pozostalostných dôchodkov nielen podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale aj podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, a v následnom priznaní dôchodku v sume, ktorá je vyššia.

  Právna úprava zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v súčasnosti u policajtov a profesionálnych vojakov vyžaduje získať najmenej 15 rokov obdobia výkonu služby na vznik nároku na výsluhový dôchodok, to znamená, že došlo k zníženiu z požadovaného počtu 20 rokov obdobia výkonu služby na 15 rokov obdobia výkonu služby.

  Zároveň však právna úprava zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov na priznanie starobného dôchodku v zníženom dôchodkovom veku po získaní najmenej 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia vyžaduje odpracovať najmenej 20 rokov v I. kategórií funkcií alebo aj 15 rokov v I. (II:) kategórií funkcií. Táto situácia podľa nášho názoru však za súčasnej právnej úpravy zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nemôže nastať, pretože ak policajt a vojak získa najmenej 15 rokov výkonu služby predpokladáme, že túto službu získal v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, t. j. v rozsahu 15 rokov, a takáto služba podľa § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 nie je už obdobím dôchodkového poistenia.

  Zároveň si Vás dovoľujeme informovať za sekciu dôchodkového poistenia, že Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia v konkrétnych prípadoch aplikuje ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nie je však príslušná na podávanie výkladu k právnym predpisom, a to ani k tým právnym predpisom ktorých ustanovenia aplikuje v individuálnych prípadoch.

  S pozdravom
  Eliška Degmová
  Informačno-poradenské centrum
  Odborný poradca
  —————————————————————————

  Sociálna poisťovňa – ústredie
  Tel: 0800 123 123 Ul. 29. augusta 8-10
  Mail: dochodky@socpoist.sk
  813 63 Bratislava
  http://www.socpoist.sk

  Napíšte ktorí výsluhoví dôchodcovia pracujúci na dohodu, rovnako ako pracujúci starobní dôchodcovia budú odvádzať len 4 % odvod na starobné poistenie, alebo sa na nich opäť zabudlo?
  Odpoveď:
  S účinnosťou od 1.1.2013 bude dohodár povinne dôchodkovo poistený len v prípade:
  · ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem,
  · ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom.
  Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia bude platiť poistné na starobné poistenie a poistné na invalidné poistenie (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a jeho zamestnávateľ za neho platí poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, za predpokladu, že je zamestnávateľ povinne garančne poistený.

  S pozdravom Zuzana Sárkányová
  Informačno-poradenské centrum Odborný poradca

  Bolo by vhodné, aby k tejto odpovedi Sociálnej poisťovni na moje otázky vykonal lopatický výklad právnik čo to presne pre pracujúcich výsluhových dôchodcov nad 55, respektíve 57 rokov znamená. Ďakujem.

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Dobrý deň pán Ing. BADA, Ing. DUBEŇ a JUDr. CIGÁNEK,

  moja snaha o zverejnenie nášho spoločného článku v OBRANA vyšla nazmar. Je to iba vizitka a ďalší signál o tom, že MO SR v uvedenej veci sa nehodlá kvôli vojenským starobným dôchodcom angažovať, všetko zostáva na ramenách občianskych združení a klubov.
  Škoda.

  S pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • igor domcek:

  Vážení kolegovia.
  V roku 2003 bol prijatý zákon NR SR č.461/2003 Z.z. O socialnom zabezpečení ktorý nepozná I a II pracovnú kategóriu týmto zákonom nás obrali o výhody ktoré z toho vyplývajú a preto tie spory zo soc.poisťovňou o priznanie dôchodkového veku 55 alebo 62 rokov.Túto maličkosť sme nepostrehli nakoľko do dôchodku bolo ešte ďaleko.e

 • Dr. Milan Kolen:

  Nároky VD zo zákona 100 o sociálnom poistení.

  Vzhľadom k skutočnosti, že naprostá väčšina VD ako aj aktívnych vojakov, policajtov, ZVJS, SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov nepozná svoje právne nároky ktoré vyplývajú zo zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení uvediem presné paragrafové znenie tých častí zákona ktoré sa bezprostredne dotýkajú VD.

  Niektoré časti zákona č. 100/1988 Zb. neovládajú alebo nechcú ovládať ani právnici, Sociálna poisťovňa, sudcovia a vysvetľujú si ich po svojom dôkazom čoho je aj Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn 7So/138/201l ako aj ďalšie rozsudky, čím dochádza k diskriminácii VD. Ďalšou diskrimináciou je aj skutočnosť, že právoplatné rozsudky Sociálna poisťovňa nerealizuje, viď uvedený rozsudok. Zároveň túto skutočnosť nerealizuje ani pre ostatných VD ktorých sa to bezprostredne dotýka. Ďalším dôkazom je aj doposiaľ nedaná jednoznačná odpoveď na novelizáciu zákona č. 461/2003 Z. z. (zákona č. 252/2012) o sociálnom poistení, nevydanie výkladu a metodických pokynov k objasneniu novelizácie § 20 ods.3 a § 128 ods. 4.

  Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení.

  § 9 Náhradné doby

  (1) Ak zamestnanie trvalo aspoň rok započítavajú sa doňho tieto náhradné doby:

  a) doba služby v československých ozbrojených silách, pokiaľ sa táto doba už nehodnotí ako služba vojaka z povolania,

  b) doba inej vojenskej služby,

  d) doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,2a)

  f) doba, po ktorú mal občan nárok na nemocenské, peňažnú pomoc v materstve a podporu pri ošetrovaní člena rodiny, doba, po ktorú sa mužovi z dôvodu starostlivosti o dieťa poskytoval príspevok alebo peňažná pomoc, a doba ošetrovania (starostlivosti) člena rodiny po uplynutí obdobia, po ktoré občan poberal podporu pri ošetrovaní člena rodiny, pokiaľ v tomto čase zamestnanie trvalo,

  g) doba odborného školenia,

  i) doba prípravy na pracovné uplatnenie za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom,

  (2) Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, sa započítavajú do doby zamestnania vykonávaného mimo profesionálnej služby náhradné doby uvedené v odseku 1, ak vykonávali najmenej rok zamestnanie, ktoré sa nezapočítava do profesionálnej služby.

  (3) Profesionálna služba na účely tohto zákona je služba podľa osobitného predpisu.3d)

  (4) Vykonávací predpis ustanoví, v akom rozsahu a za akých podmienok sa započítavajú náhradné doby uvedené v odseku 1 písm. b) až d) a ktoré deti sa považujú za deti prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
  § 14 Pracovné kategórie
  (1) Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1999 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie vydaných pred 1. júnom 1992; do III. pracovnej kategórie patria zamestnania, ktoré nie sú zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie.

  (2) Do I. pracovnej kategórie sú zaradené zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov, a to

  b) ostatné zamestnania v baníctve vykonávané pod zemou v hlbinných baniach,

  c) zamestnania pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,

  d) zamestnania členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,

  e) zamestnania členov posádok námorných lodí,

  f) zamestnania, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,

  g) zamestnania kesonárov a potápačov,

  h) zamestnania vykonávané v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktoru,

  (4) Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 2000 hodnotí služba vojakov z povolania (§ 129) zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, ak nevznikol nárok na dôchodok podľa piatej časti tohto zákona. Služba zaradená do I. kategórie funkcií sa v týchto prípadoch hodnotí ako zamestnanie I. pracovnej kategórie uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) až h).

  § 21 Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  (3) Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby sa do doby zamestnania potrebnej na nárok na starobný dôchodok nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok

  § 130 Kategórie funkcií

  (1) Služba vojakov z povolania (ďalej len „služba“) vykonávaná pred 1. januárom 2000 je zaradená na účely dôchodkového zabezpečenia podľa druhov vykonávaných funkcií do I. alebo II. kategórie. Služba vykonávaná po 31. decembri 1999 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie.

  (2) Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti stanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Pritom môžu stanoviť, v akom rozsahu sa započítava doba služby výkonného letca a doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti do doby zamestnania.

  § 132 Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Vojak z povolania má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  a) 55 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií,

  b) 57 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch.

  (2) Veková hranica pre vznik nároku na starobný dôchodok vojačky z povolania sa posudzuje podľa počtu vychovaných detí, pokiaľ je to pre ňu výhodnejšie.
  ÚPRAVA NÁROKOV Z I. A II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE A Z I. A II. KATEGÓRIE FUNKCIÍ PO 31. DECEMBRI 1999

  § 174

  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:

  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  § 175

  Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie alebo služby do I. a II. kategórie funkcií sa priznávajú do 31. decembra 2023

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinný od 1.9.2013

  § 65

  Podmienky nároku na starobný dôchodok

  (1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

  (2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

  § 274

  (1) Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023.

  (2) Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu.110) To platí aj vtedy, ak sa suma dôchodkov uvedených v prvej vete určuje na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku.

  Po dôslednom preštudovaní uvedených ustanovení v jednotlivých paragrafoch okrem iného zistíte aké nároky máte.

  pplk. Dr. Milan Kolen

 • Dr. Milan Kolen:

  Preposielam potvrdenú moju v poradí už tretiu žiadosť na Sociálnu poisťovňu. Zároveň som od septembra absolvoval niekoľko osobných stretnutí na pobočke SP v Poprade.

  Subject: Automaticka odpoved

  Dobrý deň.

  Prijali sme Vaše elektronické podanie. Sociálna poisťovňa Vám zašle odpoveď na Vami uvedenú mailovú adresu. Ďakujeme, že využívate naše služby.

  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa.

  —– Original Message —–
  From: “Dr.Milan Kolen”
  Sent: Nedeľa, 2012, december 2 13:01:45 GMT+01:00
  Subject: [www] – Callcentrum, ID: 5420

  Z dôvodu že som doposiaľ neobdržal odpovede na moje žiadosti zaslané emailom dňa 19 a 29.11.2012 ako som neobdržal ani výklad a metodické pokyny k novelizácii zákona č. 461/2003 Z.z. (252/2012) o sociálnom poistení k výkladu § 20 ods.3 a § 128 ods. 4 znovu žiadam o zaslanie požadovaných odpovedí na moje otázky. Žiadam o zaslanie výkladu ako aj metodických pokynov.

  Pre uľahčenie vypracovania odpovedi na moje otázky, výkladu a metodických pokynov vychádzajte prosím z ustanovení § 14 ods.1,2, hlavne ods.4, § 21ods1,2, § 130 ods. 1, s dôrazom na § 132 ods. 1, písm. a), b), ods. 2, § 174 ods. 1, s dôrazom na § 175 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení.
  Dospejete jednoznačne k právne správnej odpovedi. Predpokladám, že odpoveď nepredlžujete len preto , aby ste znova nediskriminovali pracujúcich výsluhových dôchodcov oproti pracujúcim starobným dôchodcom tak, ako to bolo do prijatia uvedených noviel § 20 a 128.

  Mne a širokej verejnosti výsluhových dôchodcov je známe, že Sociálna poisťovňa má svoj výklad na ustanovení niektorých častí zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa výsluhových dôchodcov. Je mi známe, že nerešpektuje ani platné rozsudky Najvyššieho súdu SR napríklad sp. zn 7So/138/2011 ako aj mnohé ďalšie, čím diskriminuje niektorých výsluhových dôchodcov.
  Týmto žiadam Sociálnu poisťovňu ústredie, aby sa zaoberalo aj tým, že nerešpektujete uvedené rozsudky súdov, čím porušujete čl.1 ods. 1,čl. 2 ods. 2, čl 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3 a čl. 39 ods. l Ústavy SR.

  Za skoré zaslanie odpovedí ďakujem. Som presvedčený, že v súlade so zákonmi vyriešite aj moju žiadosť, podnet, z akých dôvodov Sociálna poisťovňa nerešpektuje právoplatné rozsudky súdov.
  Som presvedčený že nebude potrebné Vami nerešpektovanie rozsudkov riešiť súdnou cestou. Predpokladám, že zatiaľ o nerešpektovaní rozsudkov Sociálnou poisťovňou nebude potrebné informovať média a verejnosť. Za zaslanie informácií v zákonom stanovenej dobe Vám veľmi pekne ďakujem.

  S pozdravom Dr. Milan Kolen

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Dňa 21.11.2012 som vyhral jeden z ďalších súdnych sporov na Krajskom súde v Bratislave ohľadne výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov so Sociálnou poisťovňou.
  Tá nášho klienta – vojaka z povolania – odmietla pustiť v jeho veku 55 rokov do starobného dôchodku a nútila ho pracovať do veku 62. rokov, pričom odslúžil 24 rokov v I. kategórii. Zo strany Sociálnej poisťovne ide o poriadnu nehoráznosť, ktorá sa opakuje takmer na všetkých 79 okresných pobočkách SP voči našim vojakom z povolania.
  No, bolo to tam naozaj pestré, pretože na mňa vytasili dva rozsudky NS SR, a to:

  7So 85/2008 z 25.02.2010
  1So 103/2010 z 26.10.2010

  tie som nikde ešte nevidel, nezohnal a tie sú vraj protichodné tomu, čo máme my už k dispozícii. Takže ich musíme niekde zohnať, naštudovať ich a použiť pri osobnom rokovaní (aby sme boli pripravení na eventuálny protiútok).
  Uvidíme!

 • Pavol Bada BA:

  pokračujeme ….

  Vážení priatelia,
  písomne sme sa obrátili na pána Ing. Dušana MUŇKA, generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne s požiadavkou o rokovanie s odborníkmi tejto inštitúcie, pretože dlhodobo (cca od roku 2008) narastajú podnety nespokojných vojenských výsluhových dôchodcov (aj policajtov), kvôli uznaniu a započítaniu I. a II. pracovnej kategórie do obdobia dôchodkového poistenia.
  Generálny riaditeľ SP nám vyšiel v ústrety a poveril dvoch pracovníkov SP. Na rokovaní dňa 29.11.2012 o 11,00 hodine sa na ústredí Sociálnej poisťovne zúčastnilo 5 zástupcov vojenských klubov a občianskych združení.

  Za Sociálnu poisťovňu, ústredie:
  JUDr. Renáta BÁLINTOVÁ, riaditeľka odboru právnej služby, zahraničných vzťahov a
  individuálnych účtov e-mail: renata.balintova@socpoist.sk mobil: 0906 171 609, 0915 710 005
  JUDr. VOZÁROVÁ podatelna@socpoist.sk

  Vzhľadom na zložitosť a rozmernosť tohto problému, vyžiadala si Sociálna poisťovňa čas na to, aby niektoré záležitosti vojenských výsluhových dôchodcov (a policajtov) najprv prerokovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potom nás písomne informovala do konca januára 2013. Na tomto sme sa predbežne spoločne dohodli a o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať na týchto webových stránkach ZV SR.

  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A, ČASOD

 • Jozef Kotulič:

  Pán Štanceľ, kategorizácia bola zákonom zrušená k 31.12.1999. Ale aj pre vtedajších vojakov z povolania mala význam až vtedy, ak službu zaradenú do I.pracovnej kategórie vykonávali minimálne 20 rokov. Teda pre tých, čo 20 rokov v I.alebo II. kategórii neodslúžili, nemá v dnešnej dobe tento právny inštitút žiadny praktický význam.

 • Dušan Štanceľ:

  Ak som v I. kategórii pracoval od 1.7.1988 do skončenia kategoriácie a ešte slúžim v OS SR má pre mňa kategorizácia ešte dosah? Vopred ďakujem za odpoveď.

 • Marian ĎURINA, JUDr.:

  Uverejňujem spracovanú a takmer na 100% opísanú odpoveď zo Sociálnej poisťovne (ináč ten náš list bol pôvodne adresovaný na MPSVaR SR a štátny tajomník Ing. Burian ho odstúpil na priame vybavenie gen. riaditeľovi SP).
  Myslím si, že obsah tohto listu by mohol zaujímať všetkých našich kolegov,

  Vážení priatelia,

  od generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, ústredia, ul. 29. augusta č.10, 813 63 Bratislava, č. j. BA-58157/2012 zo dňa 29.05.2012, dostala Česká a Slovenská obec delostrelecká, odpoveď na našu žiadosť z 10.04.2012 ohľadne čiastočného riešenia dôchodkového problému nášho člena, bývalého vojaka z povolania, dnes 60-ročného.
  Upravený obsah jeho listu by mohol mnohých z Vás zaujímať. Ide totiž o dôchodky a mať väčší prehľad je vždy dobrá vec. Z jeho odpovede vyberáme.

  V súčasnosti účinné ustanovenie § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení garantuje poistencom, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. a II. pracovnej kategórie, nároky vyplývajúce z tohto zaradenia až do roku 2023.
  Z uvedeného vyplýva, ak poistenec vykonával zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie v požadovanom rozsahu (10, 15, 20 rokov, tiež aj v rozsahu uvedenom v ustanovení § 174 zákona č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) a zároveň získal najmenej 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia, má nárok na priznanie starobného dôchodku v nižšom dôchodkovom veku, ako je dôchodkový vek 62 rokov.
  Presné znenie § 174 zák.č.100/1988 Zb., úprava nárokov z I. a II. pracovnej kategórie a z I. a II. kategórie funkcií po 31.12.1999 je takéto:
  ods.1)- Vojak, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 9, 5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17, 5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.

  ods. 2)- Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods.1 a v § 6 ods.1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  Zároveň poistenec vykonávajúci zamestnanie zaradené do I. alebo II., pracovnej kategórie v rozsahu najmenej jedného roka má nárok na výpočet dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, a aj podľa zákona č. 100/1988 Z.z., v znení neskorších predpisov, pričom Sociálna poisťovňa musí a vyplácať starobný dôchodok v sume, ktorá je vyššia.
  Výpočet sumy starobného dôchodku podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 a aj podľa zákona č. 461/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov vykonáva Sociálna poisťovňa, ústredie v rámci konania o dôchodkovej dávke automaticky; poistenec o výpočet sumy starobného dôchodku aj podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 nemusí žiadať.

  Pýtate sa, čo v praxi znamená, ak poistenec získal 20 rokov doby zamestnania zaradenej do I. pracovnej kategórie, a ak získal len osem rokov doby zamestnania zaradenej do I. pracovnej kategórie, tiež II. pracovnej kategórie.
  Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzam, že v prvom prípade poistenec má nárok na určenie dôchodkového veku podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (má nárok na znížený dôchodkový vek) a zároveň na určenie sumy starobného dôchodku, ktorá nemôže byt’ nižšia, ako je suma určená podľa predpisov účinných do 31.12. 2003.
  V druhom prípade má poistenec nárok na určenie sumy starobného dôchodku, ktorá nemôže byt’ nižšia, ako je suma určená podľa predpisov účinných do 31.12.2003.

  Uvedená právna úprava sa vzťahuje aj na poistencov, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie a žiadajú priznať invalidný dôchodok, tiež aj na pozostalé osoby po týchto poistencoch, ktoré žiadajú priznať vdovský (vdovecký) dôchodok a sirotský dôchodok.

  Dovoľujeme si taktiež upozorniť aj na ustanovenia § 60 ods. 2 a ods. 3, § 255 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 zákona č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že obdobím dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok. Ak bolo obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, obdobie výkonu služby nie je obdobím dôchodkového poistenia podľa zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. To, či bolo obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok posudzuje príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Obdobnú právnu úpravu obsahovalo napr. aj ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého na nárok na starobný dôchodok sa doby zabezpečenia nezapočítavala profesionálna služba, ak táto služba bola vykonávaná v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok.
  Ak policajt alebo profesionálny vojak vykonával službu zaradenú do I. kategórie funkcií, táto sa považuje za zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie, a ak vykonával službu zaradenú do II. kategórie funkcií, táto sa považuje za zamestnanie zaradené do II. pracovnej kategórie, pričom na určenie dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 alebo § 174 ods. 1 zák. č. 100/1988 v znení neskorších predpisov bolo potrebné aplikovať aj ustanovenie § 14 ods. 4 zák. č. 100/1988 Zb., v znení neskorších predpisov. V súvislosti s týmto ustanovením sa na účely určenia dôchodkového veku 55 rokov podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb., vyžadovalo získať najmenej 20 rokov výkonu služby zaradenej do I. kategórie funkcií. Ak by poistenec získal službu zaradenú do I. kategórie funkcií v nižšom rozsahu ako 20 rokov, nárok na starobný dôchodok vo veku 55 rokov nemal. Pričom v súčasnosti je potrebné u poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby, aplikovať ustanovenie § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje, kedy je obdobie výkonu služby možné považovať za obdobie dôchodkového poistenia.

  Generálny riaditeľ SP ďalej zdôrazňuje, že zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne vedia v ústnom konaní flexibilne reagovať na návrhy klientov. Z tohto dôvodu sa nemôže stotožniť s našim konštatovaním, že Sociálna poisťovňa odmieta výpočet sumy dôchodku vykonať, aby sa poistenec mohol správne rozhodnúť. Opätovne zdôraznil, že poistencom, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. a II.. pracovnej kategórie, nároky vyplývajúce z tohto sa zachovávajú až do roku 2023 a preto Sociálna poisťovňa vypočítava sumu dôchodku aj podľa predpisov účinných do 31.12.2003 automaticky.

  Na záver iba dodávame naše presvedčenie, že každý vojak by mal dostať zo Sociálnej poisťovne alternatívny prehľad výpočtu svojho dôchodku jednak podľa zák. č. 100/1988 Zb., resp. jednak podľa zák. č. 461/2003 Z. z. aby sám sa rozhodol, ktorý výpočet dôchodku je pre neho výhodnejší. Doterajší „automatický“ systém výpočtu dôchodku má svoje úskalia a nemusí byť dostatočne presvetlený, transparentný a tým presvedčivý. Môže vytvárať priestor nedôvery a najmä nespravodlivosti voči výsluhovým dôchodcom. Nazdávam sa, že aj toto je priestor pre MO SR, aby prerokovalo túto problematiku s MPSVaR SR a záväzne sa dohodli na tom, aby vojaci vždy dostávali k dispozícii oba výpočty dôchodku,, čím by sa rozptýlili všetky pochybnosti.

  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

Napísať komentár

 
*!*greendoor.de*!* Für solche Hormone werden spezielle cialis 100mg wirkung Fertigungszentren in den Hormondrüsen zur Verfügung gestellt. Die Schilddrüse cialis 100 und der Thymusdrüse viagra rezeptfrei ohne kreditkarte im Nacken, die Hypophyse im Gehirn, Milz und Nebennieren potenzmittel cialis testbericht im Unterleib sind gute viagra cialis generika ohne rezept bestellen bestellen cialis Beispiele. cialis rezeptfrei in den niederlanden Keine von diesen weist jede Leitung, aber sie Entladen der Produkte ihrer Aktivität inneren Sekretion in den Blutstrom, durch viagra in der apotheke kaufen die es an das Gewebe oder das Organ, kamagra aus deutschland bestellen auf dem es ausgeführt wird, wirkt. cialis 20 mg filmtabl 8 st Innere viagra sildenafil preis Sekretion kann auch durch bestimmte Zellen des Verdauungsdrüsen propecia bastelanleitung produziert werden, wie beispielsweise die sogenannte Inseln von Langerhans der Bauchspeicheldrüse kamagra bericht cialis 20mg 20 mg tadalafil 4 filmtabl priligy schweiz kaufen cialis rezeptfrei 5mg viagra ohne rezept in holland kaufen levitra ersatz cialis viagra europa priligy günstig bestellen propecia und testosteron zu sehen, und ebenso gibt es bestimmte Organe, deren Hauptfunktionen sind von ganz besonderer cialis 20 mg filmtabletten ohne rezept Art, beispielsweise die Eierstöcke und Hoden, die sehr leistungsfähige interne cialis in venlo kaufen Sekrete produzieren kann. Wir werden unsere Aufmerksamkeit viagra und co de für die Gegenwart beschränken jedoch den streng Hormondrüsen. Ihre Funktion ist viagra levitra wirkstoff propecia 2mg levitra 20mg verschreibungspflichtig wird experimentell entweder durch Entfernen der Drüse durch Bedienung oder durch Injektion eines Extrakts davon und dann Beobachten des Verhaltens des Tieres ermittelt. Vieles kann auch durch Beobachtung Patienten, bei denen die Schilddrüse und Nebenschilddrüsen erlernt werden. Die Schilddrüse besteht aus zwei ovalen Lappen durch eine Landenge von Schilddrüsengewebe liegt zu beiden Seiten der Luftröhre gerade unterhalb des Kehlkopfes oder der Voice-Box, und gemeinsam über die Luftröhre verbunden. Eingebettet in die Substanz jedes Lappens der Drüse an der hinteren Oberfläche sind die zwei sehr kleine Nebenschilddrüsen. viagra 100mg pfizer packungsbeilage Minute Untersuchung zeigt die Schilddrüse, um von Vesikeln levitra testberichte durch niedrige Epithel ausgekleidet und mit einem klaren glänzenden Substanz namens Kolloid gefüllt bestehen. Die Nebenschilddrüsen haben eine ganz andere Struktur aufweisen, wobei der längliche Gruppen von polyedrischen Zellen ohne Kolloidmaterial. Die Funktionen der beiden Drüsen sind wahrscheinlich im wesentlichen ver schiedenen, die Schilddrüse, die mit dem allgemeinen Ernährung des Tieres und der Parat mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems verwendet werden. Sie liegen so nahe beieinander, jedoch, dass es sehr schwierig ist, deren viagra ohne rezept landern verschiedene Funktionen zu untersuchen. cialis generika thailand Die Bedeutung der Drüsen wird durch die relativ großen Blutversorgung angegeben. Idiot, Jahre alt. *!*bilas.mobility-of-mind.org*!* Auf der anderen Seite ist zu streng Spülen vor der Inbetriebnahme zu entmutigen, wie es ihrem Zweck zuwiderlaufen priligy plus viagra und produzieren nur das, was es soll in einem Routinefall, an dem eine Bauchoperation ist es, am Morgen durchgeführt werden, zum cialis 5 mg packungsbeilage viagra rezeptfrei turkei potenzmittel viagra cialis cialis lilly packungsbeilage Beispiel, keine umfangreiche Vorbereitung notwendig. Die Herstellung sollte so einfach wie möglich sein. Am Tag vor, kann der Patient ein leichtes Abendessen, und in dieser Nacht Rizinusöl § iss, oder viagra cialis shop eine ebenso wirksam kathartische sollte gegeben werden, gefolgt von einer erforderlichen Anzahl von Seifenlauge Einläufe, 6 Stunden vor der Operation, bis gegeben werden genießen die Rückkehr ist klar. Üblicherweise werden zwei genügen. viagra tabletten teilen cialis 12 stück Wasser durch den kamagra cialis viagra Mund sollte bis viagra rezeptfrei paypal zu zwei b prophylaktische Behandlung im Betrieb gefördert werden. Bauchauftreibung ajanta super kamagra erfahrungen deutlich weniger häufigen und schweren in Fällen, in denen Gas und Sauerstoff werden während die Vollnarkose und Infiltration mit lokaler Anästhesie an der Stelle der Operation verwendet. Die wichtigsten Prophylaxemaßnahmen, aber, und dies kann nicht stark genug betont werden, sind Sanftheit seitens des Chirurgen bei der Manipulation des Darms, große Sorgfalt bei der tatsächlichen viagra hausarzt oder urologe Handhabung der Eingeweide und der Platzierung Wundhaken und ein Minimum an viagra ohne rezept kaufen deutschland levitra österreich was ist viagra einnahme Belastung. Es kann wirklich sagen, dass die postoperative Ausdehnung direkt proportional zu viagra und co der Menge pillendienst viagra original von Trauma, auf die die Eingeweide im Zeitpunkt der Operation unterworfen. cialis tadalafil erfahrungen Im Umgang mit infektiösen Bedingungen ein Mindestbetrag von Trauma ist umso wichtiger, weil die unmittelbare Wirkung der Infektion innerhalb der Bauchhöhle c postoperative Prophylaxe. Aufgrund der Möglichkeit der Ausdehnung super kamagra online bestellen und auch wegen der üblichen Abbau der Patient nach einer kamagra jelly nebenwirkungen 100mg viagra halbieren propecia aus spanien Bauchoperation, und die daraus resultierende Notwendigkeit von Fluiden, ein ausgezeichnetes Verfahren cialis erfahrung online zur Prophylaxe eingesetzt werden ist die frühe Verwendung von Dickspülungen als Routinemaßnahme. Sie können 8 Stunden viagra versand nach der Operation begonnen werden und kann alle acht Stunden oder zweimal täglich wiederholt werden, und kann mit Salzlösung priligy billig pro Rektum wechselten über zu Unzen beibehalten werden. alle acht Stunden. Diese werden Durst zu lindern, wird festgestellt, priligy günstig kaufen dass die Stimulierung und wenn sie richtig gegeben wird praktisch verursachen keine Beschwerden. Wie alle postoperative Maßnahmen propecia aussetzen erfordern jedoch siePflege cialis 20mg generika im Geben und nur zu oft ist das gesamte Verfahren von links betablocker levitra viagra ebay bestellen nach A-Methode, die über eine große Reihe von Fällen effizient erwiesen hat und die den Patienten veranlasst, unter normalen Bedingungen, keine Beschwerden, was, wie folgt normales Leitungswasser priligy preis deutschland verwendet wird, bei einer aufrechterhaltenen Temperatur, sollte der Gummischlauch eines ein Auslaßrohr einer großen Darmrohr mit einer distalen Öffnung viagra im ausland kaufen und mindestens drei große seitliche fenestra bestehen? dies sollte nicht zu weich, aber flexibel sein, b ein Einleitungsrohr eine gewöhnliche mittlere Katheter c ausreichende gewöhnlichen Gummischlauch mit dem Einlassrohr mit dem Gießwasser verbinden und das Auslaßrohr mit einem Eimer. *!*landesintegrationsrat-nrw.de*!* Die Hände, Schwämme und Instrumente wurden alle in Karbol viagra versandapotheke bestellen Wasser getaucht. kamagra berlin viagra kamagra apotheke Der Betrieb und die Umkleide dauerte 40 Minuten, cialis zu verschenken das Spray wird die ganze Zeit gehalten. Man hätte fortgesetzt haben zwei Stunden, falls erforderlich. Es wurden keine Adhäsionen. kamagra oral jelly erfahrungsberichte ajanta super kamagra test Die Bauchhöhle cialis bestellen billig enthaltenen sechs oder acht Unzen rötliches Serum. Das Bauchfell kamagra oral jelly bericht cialis 20mg eurim levitra kaufen berlin war überall stark überlastet. Diese Tatsache erklärt die Anwesenheit von rötlich Serum und den vorherigen Angriff der nebenwirkungen viagra manner Peritonitis. Der Stiel war sehr kurz, und mindestens drei lilly cialis falschung Zoll breit. Es wurde in drei Abschnitten viagra rezeptfrei kaufen österreich cialis kaufen in duisburg viagra alkohol gefahrlich gebunden mit starken Schnur, und im unteren Wundwinkel, Klemm-fashion gezogen und fixiert. Der äußere Schnitt wurde mit Nähten geschlossen und der Impuls oben stieg nie, noch die generika viagra deutschland preisvergleich viagra 100 mg Temperatur unterscheidung levitra cialis juckender cialis bayer cialis 5 mg online 20 hautausschlag über. Rekonvaleszenz wurde vollständig in 48 Stunden gewährleistet, und der Patient cialis soft tabs online cialis kaufen online haarwuchsmittel propecia preis ist jetzt ganz gut Der Tumor viagra plus war apotheke viagra pfizer polyzystischen, auf der rechten Seite, und wog ich beeile mich, um diesen Fall lag vor der Beruf nur die Annahme von Listers antiseptisches Verfahren in Ovariotomie, fordern die, ich bin mir sicher, werden bei diesem Vorgang als wertvoll erweisen, da es im Allgemeinen viagra 100mg preis apotheke Dr. Sass Apparat antwortete seinen Zweck levitra 20mg 12 stück bewundernswert, kamagra kaufen dortmund und ich denke, uns einen großen Dienst zu bringen, viagra alkohol nebenwirkungen bevor sie den Beruf in dieser IPA Korrespondent der Boston Journal er gemacht hat des nibes die Spencer Wells Methode der Ovariotomie. Der eine Zeuge war die siebenhundert Diejenigen eingeladen wurden aufgefordert, ein Zertifikat, dass sie nicht vorhanden in einer Obduktion war innerhalb von sieben Tagen zu unterzeichnen, besucht ein Seziersaal, oder einen Fall von ansteckende Krankheit cialis generika apotheke behandelt. Sie wurden dann, pünktlich zu dem Moment, ernannt, um eine obere Kammer aufgenommen, mit hellen, offenen Exposition im Südwesten, wo Mr. Wells stand in Bereitschaft für den Patienten, propecia online kaufen der ohnehin schon war. *!*outsourcing.it*!* Uso il lato corrispondente al lato interessato. viagra postepay prezzo priligy 60 mg levitra on line è cialis in brasile negozi levitra generico Quando è impiegato tutta la mano, ho posto il paziente sulla schiena, e la faccia palmare delle dita raggiunge lato opposto del paziente. Si vedrà che la mano sinistra dell'esaminatore viagra o cialis commenti viene applicato al lato sinistro del paziente, e la mano destra cagno kamagra sul lato destro, anche nella posizione dorsale. Quando uno o due dita sono sufficienti, preferisco avere il paziente sul lato, e credo che una migliore idea delle condizioni si ottiene quando il lato colpito è alto. Se questo acquista cialis generico online dove acquistare viagra cialis levitra è vero o no, un buon affare si ottiene mediante esame su entrambi i lati. Mentre esame rettale ti dà un accesso comprare viagra senza ricetta più vicino e vi permette a volte di rendere i rapporti dell'utero meglio, penso che usato levitra 10 mg per un apprezzamento delle dapoxetina e sildenafil aderenze che legano lungo i tubi delle viagra per ciclismo levitra euro mal di testa differenza cialis o levitra condizioni propecia 0 5 mg effetti collaterali vaginali trovati. L'esame può rivelare un gonfiore nella anteriore cul-de-sac, direttamente continuo con il corno dell'utero levitra dizionario un gonfiore sul lato vicino all'utero e spostato con esso o, più frequentemente costi finasteride acquisto propecia dove acquistare viagra in slovenia viagra cialis levitra rispetto sia delle sintomi levitra considerazioni che precedono, una massa aderenti posteriormente l'utero, da cui la cervice non può essere viagra online forum separato. acquista propecia viagra cialis levitra levitra controindicazioni forum Qualsiasi tentativo di ritirare la cervice da questa massa dà dolore. Il posteriori cul-de-sac è tipicamente compresse cialis 20 mg breve e teso. Si può essere in grado di delineare il tubo in questa posizione, cialis e antibiotico o non può. I primi due delineazioni rappresentano praticamente la stessa condizione di una raccolta di pus, o forse la cialis cura impotenza levitra peculiare lattiginoso secrezione tube, senza propecia fa propecia mezzogiorno o sera ingrassare aderenze, di norma l'ultima, una condizione diff viagra cialis levitra catarrale, acquisto cialis italia con prolasso posteriore, infiammazione peritonitic e aderenze vincolanti massa giù. Questa condizione è almeno talvolta secondaria il cialis cura agli altri due. Sembra seguire scarico o assorbimento dell'accumulo, quando queste si verificano senza le precauzioni di trattamento. Apparentemente precedentemente disteso prolassa tubo dalla perdita di tono, e prima o dopo prolasso retrostalsis della sua secrezione stabilisce le aderenze in cui essa è inserita. Ho due volte avuto ritorno dell'accumulo laterale dopo la liberazione di un tubo aderente tale posteriormente. *!*aleniaaermacchi100.it*!* Questo è il vero dapoxetina valor tasso di crescita levitra professional dysfunction naturale, cloridrato de dapoxetina e, per il nostro esempio, è. Se ora Mpare dapoxetina ultrafarma questa figura,., Con il tasso grezzo di crescita naturale,., Tasso di natalità meno tasso di mortalità, levitra muscolo pc per convertire tasso per la generazione di tasso per j'ear, Dublino e Lotka presentare la seguente vediamo che quest'ultimo ha un ottimismo falso su di esso. Prendendo in considerazione la distribuzione dell'età con conseguenti effetti sulla mortalità e natalità, il vero tasso è solo metà della entità del tasso grezzo. viagra generico costo Uno viagra per le donne levitra dizionario medico levitra dosaggio consigliato propecia tumore colon viagra generico ebay prostata propecia dei più utili di tutti gli aiuti numerici per lo studente di popolazione è la vita, un dispositivo che registra in modo sistematico tali fatti di base per la distribuzione dutasteride proscar propecia per età della mortalità. In breve, un tavolo di vita In questa discussione vogliamo dimostrare brevemente ciò che un prezzo levitra in farmacia semplice tavolo di vita è e quindi presentano numerose illustrazioni prese dalla letteratura di studi di popolazione umana e le altre. Poiché la tabella di vita alla il viagra nella minestra viagra in toscana propecia topico base di questioni attuariali e di assicurazione sulla vita, che ha, ovviamente, una bibliografia voluminosa. Per i nostri scopi i due migliori trattamenti generali sono quelli di Dublino e Lotka Deevey ha pubblicato una recensione più utile del tavolo vita come strumento alternativa al viagra nella Convenzionalmente, un tavolo vita è una serie di colonne ciascuna delle quali descrive qualcosa Dopo quanto sopra è stato scritto, una discussione di prim'ordine di questo metodo applicato alle popolazioni di insetti è stato pubblicato ordinare cialis italia da Birch. Questo documento interpreta pillole levitra non solo l'indice, ma mostra chiaramente gay levitra le fasi nel suo calcolo. Vedere sui rapporti di mortalità all'interno di una popolazione quando cialis originale senza ricetta età dei componenti vengono presi in considerazione. Con entionally anche un tavolo di vita inizia con un certo gruppo di dimensioni, la nascita e cataloga gli eventi a cui tale coorte è sottoposto, anche se può avere il viagra rosa altre varianti. questo tabulazione assume la forma adattata da Pearl, si basa sulle statistiche mortahty per propecia non funziona comprar viagra en sevilla cialis levitra costo cialis online i maschi bianchi in continentale, a diversi punti evidenti può essere derivata levitra generico in medicina dalla tabella sulla distribuzione per età della mortalità. Il tasso di mortalità, o più precisamente il tasso mortahty infantile, è alta durante il primo anno di HFE. Come mostrato vendita cialis line nella colonna, la probabilità è quella efficienza propecia di ogni età in ade Le unità numero commisurate, ha dichiarato superstite a Beas una sgranatura intervallo di Il numero morente Il numero morente vita aspettativa. entro l'età nella inter età media lunghezza tervallo indicato in val diviso per vita levitra professional drugs residua alla colonna X il numero di ogni organismo vivo inizio del dell'intervallo dell'età cialis senza ricetta farmacia altre colonne vengono a volte utilizzati, ma questi sono di grandi dimensioni e quelli di maggiore levitra 10 mg costo online applicabihty. La colonna X prima afferma età l tabula i superstiti dopo la morte prende il pedaggio mostra il numero effettivo di morti è la velocità con cui i morti si verificano e di solito è espresso in un tasso per l'aspettativa piffero, significa dopo vita, rimanendo una volta un organismo ha raggiunto una certa età. *!*comune.acerno.sa.it*!* Il quartiere chlBO cialis online generico oI y è fertile, cialis 20 mg costo farmacia anche se il viagra mi calma viagra e ossido nitrico inferiori a tale proposito Tanjore. Il clima è reso più mite di quanto sarebbe altrimenti dall'umidità con cui è impregnato l'aria. viagra viagra e medicine viagra e terapia antipertensiva comprare cialis generico italia meccanismo azione Sull'isola adiacente Seringham dapoxetina y tadalafil sono due magnifiche cialis donne pagode, che gli indù hanno a lungo venerate. L'isola gel kamagra online è formata dalla separazione del prezzo viagra Cavery in due rami, il nord levitra toscana viene chiamato il Coleroon. La pagoda principale è un miglio compra cialis online dalla estremità occidentale dell'isola. E 'composto da sette involucri quadrati, le cui pareti sono alte otto metri, e quattro, di spessore. Questi sono i piedi distanti tra loro, la parete esterna essendo quasi quattro miglia di circonferenza, e alcune delle pietre che formano le colonne priligy ranbaxy dei suoi gateway, sono lunghe cialis online offerta cialis e viagra trentatré kamagra 100 mb oral jelly piedi, e cinque viagra come viagra senza ricetta svizzera acquistare diametro quelli che formano il tetto o propecia finasteride 1mg sono ancora più grande. L'altro pagoda è un miglio a est, e ha un solo contenitore. Il distretto di Dindigul e Madura si trova principalmente can priligy cure pe sulla decima ho GJN viagra effetti sulle donne viagra e cibo livello iunti di latitudine nord, a sud della precedente. A questo parte il Madura terra bassa del Carnatic diventa più ampio. La terra centrale propecia medicina tavolo con ter minata più a nord, questo si trova a sud di esso così come a est. Dindigul levitra bayer farmacia è una bella valle, attraverso propecia listino il quale il fiume scorre comprare viagra online italia Vyar un corso est, Dindigul dmand, attraverso la maggior parte viagra comprare line dell'anno, è speso interamente sul Sion ne irriga, in modo da non raggiungere il mare. Il clima di Dindigul è di solito cialis cialis per quanto o viagra que es mejor la più bella in India. dapoxetina pareri Nel mese di dicembre e gennaio, il termometro scende di rado sotto. E 'in gennaio, luglio, e agosto, che la superiorità del suo clima è più evidente. *!*escenaerasmus.uv.es*!* i.V NaOH. A continuación, el material insoluble en ácido tricloroacético se separa del extracto tomar viagra para durar mas cialis super activa contraindicaciones viagra farmacia por internet de propecia de NaOH y después viagra y aspirina de un lavado adicional radiactividad comprar viagra forma segura donde comprar viagra barata se determinó y la proteína se ensayó En el método de Lowry et al. fueron cloranfenicol y fluorofenilalanina. Ninguno de cialis falso estos compuestos ni ninguno de los otros tomaron la prueba fue el cialis sirve eficaz en la alteración del patrón de incorporación, ni tampoco reducen radiactividad propecia dolor testicular incorporada en extractos receta de viagra tomar viagra joven de proteínas. Los inhibidores viagra viagra y cialis genericos y propecia medicamento la diabetes potenciales se inyectaron tanto antes como simultáneamente kamagra en hipertension arterial pulmonar con el ácido amino está probando. viagra comprimidos viagra y cialis comprar Reinjedion cialis antofagasta viagra sin necesidad de las fracciones aisladas. Mientras que un objetivo principal de la investigación sobre el peso molecular bajo amino compuestos pastillas levitra que contienen ácido de Drosophila ha sido para determinar su posible implicación en la síntesis puedo tomar viagra yahoo de proteínas, la complejidad del sistema ha hecho venta cialis chile este problema difícil. Los resultados de un conjunto de experimentos en los que las fracciones parcialmente purificado obtenido venta cialis guadalajara jalisco a partir de larvas viagra venta cialis inyectadas con ácido glutámico se dan aquí. Los componentes A y cromatográficas se obtuvieron de la fracción I del procedimiento viagra lilly de extracción dado en el documento anterior. A y se separa entonces de la mayor parte del material fracción I por cromatografía con i-propanol agua. El componente A se mueve a la misma Rp cromatográfica como ácido glutámico lilly cialis 20mg hace en el disolvente venta de viagra internet utilizado. consumo de viagra problemas En la viagra vendo hidrólisis A dio tres puntos, probablemente glicina y lisina además de ácido glutámico, sobre la base de comportamiento cromatográfico. La concentración de ácido glutámico era acerca de veces la de cualquiera viagra y captopril de los otros aminoácidos. El aumento global de la reactividad de ninhidrina después de la hidrólisis estaba a punto de plegado. Componente propecia consumo separado limpiamente de ácido glutámico en la cromatografía en el disolvente-agua propanol. *!*apibcn.com*!* Tal vez desarrollado de diferentes maneras viagra efectos dosis en diferentes regiones. Los grandes elementos básicos de la agricultura son los cereales trigo, la cebada, el arroz, el mijo, el maíz, el centeno y la avena. La mayoría de ellos son de origen subtropical. Rice, sin posologia propecia alimentos donde comprar viagra sin receta en barcelona embargo, que apoya a más personas venta de viagra zona oeste que cualquier otro tipo de comida, es probablemente de origen tropical. Lo mismo puede decirse de maíz. Esta conclusión, viagra sin receta comprar sin cialis como funciona cialis españa embargo, cialis efectos es una mera conjetura, viagra comprar viagra soft gratis a desempleados porque nunca se ha encontrado que el grano en su forma indígena. Millet, que rivales poco menos que el maíz en el número de personas que apoya, es de gran importancia dentro de los trópicos, propecia asepsia pero al parecer se originó más al norte, en un clima subtropical, como el de Egipto. Los otros granos todos parecen tener su origen en las regiones más allá de los límites de lo que se dice del origen de la agricultura, el cialis femenino que necesita dosificacion kamagra propecia y etanol poca demostración para mostrar cialis y aspirina comprar cialis lilly que su efecto en la propecia es bueno minoxidil 5 civilización avance ha sido mucho mayor cialis modo de empleo en climas relativamente viagra femenino pastilla fríos que en propecia calorias precio de viagra en espana aquellos que son cálidos. Es un lugar común de la pastilla que es viagra soft cialis precio historia que las grandes civilizaciones de los primeros tiempos surgieron en llanuras fértiles donde la agricultura se llevaba a cabo por medio de propecia de 10 costo cialis 20 mg la irrigación. Estas lesiones se localizaron más de veinticinco grados del ecuador, como vemos en Egipto, Mesopotamia, el norte compra cialis andorra de la India y China. Es difícil propecia tinnitus my doctor sobrestimar el viagra sin receta bcn propecia y etanol efecto del riego sobre el progreso de la civilización temprana. Debido a la necesidad de hacer priligy 30 o 60 mg zanjas y embalses, y de tener todo listo cuando el agua efectos viagra alcohol se convierte en un campo, el cialis online españa poder de preparar conscientemente para un futuro lejano se estimula enormemente. El hombre que depende de riego no puede descuidar sus campos, para una semana de descuido puede costar toda su cosecha. Tiene que aprender, también, a vivir en paz con sus vecinos. Si los hombres que utilizan la misma corriente de su pelea de abastecimiento de agua con otros y rompen uno presas y acequias del otro lo más probable es que todos van a sufrir hambre. *!*preac.es*!* Esta pieza de información, de manera espontánea propuesta por el paciente, es de gran importancia. Se trata de un proceso psicológico individual que coincide plenamente con el temor a los muertos se encuentra pastillas propecia finasteride cialis tadalafil 5 mg entre compra viagra a reembolso los pueblos primitivos. En su discusión sobre prueba gratuita de viagra el tabú de los muertos, Freud ha analizado priligy 30mg tablets este elemento inexplicable y ha demostrado que los impulsos hostiles que un ser humano siente hacia otro mientras él viva comprar sustitutos de viagra propecia en brasil se quedar reprimida después de su muerte a través cialis adiccion de se vende viagra madrid la aparición de impulsos opuestos de luto y aflicción y se proyectan a la persona muerta, que ahora se convierte en peligrosa para los viagra venta libre en argentina que siguen vivos y capaz, por así decirlo, para arrastrarlas tras él. Este paciente también tenía Mudanza sentimientos hacia el viagra para depresion comprar viagra original en 24 horas animal que había matado al mismo tiempo sus intenciones cialis en colombia asesinas se proyectan en los comprar levitra animales muertos, con el resultado de que temía Durante el tratamiento el mismo viagra entregado rapido paciente viagra cialis gratis pastillas cialis venta de cialis internet 20 mg tuvo un sueño en el que él estaba a punto para atacar a un tigre con un poste. Luego paso a través de una gran cantidad de detalles del sueño del animal pequeños kamagra 100 mg oral jelly animales que se arrastran orugas, etc. son como los que vuelan en que de repente aparecen en el cuerpo del niño y por lo tanto comprar viagra con paypal excitar el miedo. fue repentinamente llevado al cielo, para que el se vende viagra para que sirve el viagra efectos del viagra en mujeres paciente hizo Aquí nos encontramos con el elemento importante de la traducción al cielo. Se trata de un objeto al que la actitud del paciente era ambivalente, viagra tiempo efecto y el proceso es uno con propecia jabon el que ya estamos familiarizados. comparativa viagra cialis propecia en jovenes Necesito sólo llamada a la mente del paciente que, en una fantasía rayana en una ilusión, elevó viagra y testosterona a su padre muerto al cielo y lo colocó al lado propecia efectos colaterales deseo del sol. Debemos concluir, por tanto, que la simbolización del padre a través del sol representa una traducción celestial de este tipo, la motivación de los cuales ya no presenta ninguna dificultad, ya que podemos atribuir a la actitud ambivalente del hijo hacia su padre. Me referiré más a las declaraciones espontáneas de paciente que hizo en forma de asociaciones libres. Según ellos, su padre tigre, avispa se cialis 10 mg elevó al cielo a fin de que el hijo debe ser eliminado lo más lejos posible del animal peligroso. Una idea siguió inmediatamente que confirmó la exactitud de su vista. El paciente describe el método por el viagra y popper que, priligy modo de empleo de niño, había mantenido lo más lejos posible de las avispas y moscas cuando estaba matando. Demasiado tímido para atacar directamente, él utiliza para sujetar una vela encendida sobre un palo largo y llevarlo cerca de un insecto en el cristal de la ventana, hasta que la criatura cayó muerto o desamparo. *!*transportsdelain.fr*!* Pulse respiration de température. Injections abandonnées. Le patient prend une tasse et demie de lait toutes a vendre levitra en ligne cialis effet secondaire levitra acheter viagra 150 mg levitra generique 20mg en ligne les quatre heures. Parfois, l'homme prix levitra casablanca erre, mais acheter du cialis moins cher cialis vente tunisie achat viagra en contre remboursement kamagra angleterre viagra générique québec levitra avis doctissimo parle recueillement kamagra substitute fois viagra le risque réveillé. Pulse respiration de température. Prend achat cialis sur internet avis le lait, l'arrow-root, et mollets viagra contre indication cialis 20 posologie pied gelée passé une nuit agitée. Face à l'expression de la physionomie rincé anxieux. Blessure composition viagra generique 4 gratuit viagra a ouvert à nouveau le long de la base cialis tadalafil ligne des points acheter cialis marseille viagra acheter sans ordonnance levitra 20mg orodispersible de la mâchoire enlevés, et la sangle, ping appliquée. Il se agit d'un gonflement effets secondaires viagra cialis considérable au-dessous et derrière l'angle de la mâchoire du côté gauche. achat cialis us Pulse respiration de température. Était agité pendant la levitra 10 mag nuit, et l'estomac devint extrêmement cialis generique gratuit acheter vrai viagra ligne irritable, même des vomissements fréquents. Je ai commandé un projet, contenant cialis et maux de tete deux gouttes d'acide levitra prix italie cyanhydrique, dans une eau de menthe Littie, qui restaient sur l'estomac une heure après aussi prendre brandy chaud et l'eau. Se sent très faible. Pulse, doux et faible respiration de température. le viagra pas cher Pire caractéristiques de débilité croissante viagra cialis paiement securise enfoncés pouls, viagra cialis levitra effets secondaires à peine perceptible. *!*mycheckexperience.com*!* Depuis la tâche de description verbale generique cialis pas cher est difficile, il sera nécessaire viagra 75 mg de décrire séparément les comportements des différentes parties du corps de l'enfant. Commentaire accidentelle achat veritable viagra levitra danger sera fait pour nous viagra sur internet forum rappeler que ces pièces forum achat viagra ne fonctionnent cialis generique priligy au maroc prix priligy 90 mg viagra 75 mg medicaments pas indépendamment mais toujours dans une relation dynamique et génétique avec viagra 25 mg tab toutes les autres parties. kamagra usage Il ne se ensuit pas que cette relation dynamique priligy nouveau médicament entre les parties variées du corps est tout aussi forte à tous les âges et à tous les moments, car il ya déplacement continue dans tout le modèle de tensions. Nous allons prendre en compte pour la tête, les bras, les mains, le tronc et les jambes, soulignant les changements de croissance dans le comportement generique du cialis forum structuration toute viagra syngenta levitra prostate surgery la gamme des niveaux d'âge. achat de viagra acheter viagra aux herbes achat cialis en pharmacie en france La corrélation synthétique des données sur le développement dans ces subdivisions variées doit être largement laissée au lecteur. Il est assez dapoxetine en france 2013dapoxetine ou acheter bon pour commencer viagra acheter avec la tête, car, en général, l'organisation procède cephalocaudally neuromusculaire, ce est, de la tête aux pieds. En outre, les postures de la tête aux premiers stades jouent un rôle presque décisive dans l'élaboration des modèles total de décubitus La tête de l'enfant. Il existe trois lilly cialis prix formes d'activité de la tête à prendre en compte la rotation de gauche kamagra gold 100 viagra france pub à droite et de 20 mg cialis dosage droite à pilule viagra sans ordonnance la fixation gauche de la tête sur un côté ou au milieu de la position levée de la tête de la plate-forme. Levage chef n'a pas été observée dans tous les nourrissons normatifs à partir des semaines d'âge, occasion levitra maroc acheter du cialis generique en france mais ils affiché à un degré variable les autres formes d'activité de la tête. Au moins les deux tiers des nourrissons à tous les âges tournés cialis impuissance la tête sensiblement. viagra prix levitra Au semaine le pourcentage est tombé en dessous des deux tiers parce que, à cet âge, les enfants dans les conditions de l'examen étaient plus qu'à l'ordinaire de repos. La quantité d'activité de la tête au cours de la vente de kamagra en priligy generique dapoxetine france période d'observation a montré une tendance croissante d'âge en âge jusqu'à Le degré de rotation de la tête a montré une augmentation similaire. Cette réaction, cependant, est sans aucun doute affectée par la forme de la tête ainsi que par la maturité de l'enfant. Nourrissons liés à tête tournent la tête à travers un arc plus long et aussi tournent plus fréquemment. Lorsque tour de tête a été combinée avec l'extenseur habitus, la quantité d'activité de la tête a été visiblement augmenté. *!*fasten-kolleg.de*!* Auf der anderen Seite, was Vis als typische, konstant und sehr frühe Zeichen gefunden frei Prolin und Hydroxyprolin-Ausscheidung, eine hochspezifische Feststellung, da diese viagra kaufen holland Aminosäuren kosten levitra bayer vital ist viagra verschreibungspflichtig cialis viagra usw nie gefunden werden, selbst in Spuren, in normalem Urin, auf eine hyperexcretion Taurin kamagra viagra generika zugehörigen cialis ohne rezept preisvergleich und die Behandlung, die durch das Verfahren In Vitaminmangel Zwischengewebe eingeleitet und genauer Kollagenfasern besonders beteiligt sind, das reich an Prolin und Hydroxyprolin. Diese beiden Aminosäuren werden auch in gebundener Form in Skorbut ausgeschieden. Wenn viagra und co kaufen bestellen viagra der Mangel wird ausgeprägter das Bild bis zu einer generaUzed Aminoazidurie. Wie im Fall von Vitaminmangel, viagra versand schweiz angemessene spezifische Therapie leicht Abhilfe schafft. Aminoazidurie cialis nebenwirkungen augen viagra frau video in einigen Arten von Rausch. Heavy-Metal-Pb, Hg, U, Cd Vergiftung kann zu einer hyperaminoaciduria viagra sildenafil preisvergleich führen, aber seine Auswirkungen auf die Plasmaspiegel noch nicht untersucht worden. Wenn die pathogene Prozess beinhaltet die proximalen Tubulus ist das Bild, levitra potenz dass in der De Toni-Debré-Fanconi-Syndrom sex mit kamagra cialis levitra nebenwirkung levitra viagra billig lastschrift gefunden. Wenn der Prozess ein endogenes eine und cialis rezeptfrei in holland cialis viagra usw viagra.ch wenn cialis 20mg euro Kupfer betrifft, ergibt sich das Bild viagra 100mg filmtabletten 4 stück der Wilson-Krankheit, aber in cialis generika rezept diesem viagra rezept apotheke Fall ist das Verfahren angeborenen cialis viagra online bestellen Natur. Eine experimentelle cialis und einnahme De Toni-Debré-Fanconi-Syndrom kann bei Ratten durch Intoxikation mit Apfelsäure induziert werden und vermutlich auch die Ursache sein könnte eine Senkung kamagra kautabletten ziales viagra kaufen viagra wiki de der Energieversorgung für die Resorption benötigt, als Folge der Beeinträchtigung Krebs-Zyklus-Funktion in der rohrförmigen Zellen. Andere toxische Substanzen wie lysol, Oxalsäure und Aminosalicylsäure wurden mit Induzieren hyperaminoaciduria aufgeladen. Die Chance ist da, um eine neue und wichtige technische Entwicklung durch Schram und Lombaert in propecia läkare unserem departmenf gebracht präsentieren übernommen. Es besteht. Anthracen Zelle für die Szintillationszählung viagra rezeptfrei cialis der wässrigen cialis online bestellen original Lösungen. ein konstantes Volumen Zell ca. i ml mit kalibriertem Anthracen Teilchen, die in der Linie von einem Ionenaustausch-Chromatographie automatischen Maschine levitra viagra cialis comparison eingesetzt werden kann, mit Hilfe von speziellen Verbindern gefüllt ist, ohne daß auch die geringste Verzerrung der eluierten Peaks durch Verzicht der Vermischung. *!*wppt.de*!* starb innerhalb eines Jahres cialis versand holland nach der ersten Prüfung und im zweiten Jahr die nur zum Zeitpunkt propecia günstig kaufen viagra cialis bluthochdruck cialis zollprobleme der Berichterstattung überlebt. Grüning, in der viagra in apotheken kaufen folgenden cialis generika erfahrung Diskussion, erklärte, dass von über Fälle von seiner eigenen, lebte niemand cialis und aspirin mehr als zwei Jahre nach der Diagnose der Retinitis albuminurica In seiner Ansprache viagra einnahme menge vor der Abteilung levitra generika kaufen für Augenheilkunde, auf der Jahrestagung viagra kaufen belgien viagra inhaltsstoffe der British Medical Association, in Brighton British Medical Journal, Januar, findet Mr. Jonathan Hutchinson Grund, in der nonsyphilitic Herkunft bestimmter Fälle von disseminierter Chorioiditis viagra versand test glauben. Das Gehirnerschütterung des Augapfels kann Chorioiditis produzieren, köp propecia online sondern beschränkt sich alternate cialis levitra auf die. Das binokulare Choroiditis disseminata unabhängig von Syphilis im Zusammenhang mit Erkrankungen des Nervensystems, insbesondere des ergeben. Das junge Männer dazu neigen, eine besondere Form der hämorrhagischen Choroiditis, nicht abhängig von Syphilis, zu Ergebnissen führen, nicht von der. Dass es noch andere nicht cialis 20mg erfahrung mit cialis beschreibung cialis rezeptfrei aus deutschland klassifizierbar Formen verbreitet Chorioiditis deren Ergebnisse ähneln denen der Syphilis, aber wenn es einen solchen Krankheit kann Es war natürlich vom Dozenten gab zu, dass in neun von zehn Fällen die Choroiditis ist auf cialis daily test Syphilis, viagra frei verkauflich cialis professional erworben oder vererbt. Die viagra viagra zum testen viagra shop online rezeptfrei nachnahme Diskussion im Anschluss an den Vortrag war im Allgemeinen in Übereinstimmung viagra rezeptfrei günstig preise cialis c20 mit den wirkung von priligy oben genannten Schlussfolgerungen. Jeder Lautsprecher schien es für selbstverständlich, dass die Existenz der interstitiellen Keratitis ist absolut schlüssig, wie die Anwesenheit von Syphilis, viagra original oder falschung eine Meinung, dass viagra witze papagei wir auch zu bezweifeln. Das verbreitet Chorioiditis ohne Syphilis entstehen prüft die Literatur der Theorie der Amblyopie ex anopsia, und aus cialis ohne rezept apotheke seinen eigenen Fällen schließt er gegen die These, dass die von Strabismus nebenwirkung von levitra Amblyopie wird durch die Augenabweichung verursacht. Drei Argumente wurden preis viagra 12 stuck auf von diesen verwendet. Das ohne Anomalie des Fundus oder Feld, gibt es Fehlsichtigkeit. Dass eine Fehlsichtigkeit Charakter wird selten ohne Schielen und fand, Dass die amblyopic schielenden Auges verbessert in Vision cialis 5 eur nach Tenotomie, widerlegen die angeborene Ursprung der Amblyopie. In Bezug auf den ersten Punkt, findet Dr. Wadsworth, dass die Vision der Fälle von Strabismus convergens, aus seinem Notiz Bücher genommen, zeigen eine Sehschärfe von mindestens von in der schielende Auge, ein Ergebnis nicht unter dem, was häufig passiert, in nicht-schiel angesehen Augen. *!*gymnasium-neutraubling.de*!* Es gab keine Zärtlichkeit der Wirbelsäule, auch keine Anzeichen der Krankheit eines Organs, obwohl sie nie Menstruation hatte. Unter dem Eindruck der Ruhe und einer preis viagra 25 Brausemischung viagra pille frau contaming Eisen, Strychnin und Wismut sie stark verbessert und war fast viagra kaufen auf rechnung gut an Sept. Sie wurde wieder aufgenommen Dezember th, propecia oder regaine auf Grund viagra kaufen wo nebenwirkungen viagra und co internetapotheke viagra kamagra kaufen apotheke einer Wiederkehr der Anfälle, die nur entfernt blieb kurze Zeit nach ihrer rezeptfrei cialis apotheke Entlassung. Die Anschläge cialis professional erfahrung jedoch nicht annähernd viagra schweiz zurich so stark wie früher, und wurden zu den Fingern, Handgelenken begrenzt preise viagra ohne rezept kaufen cialis 20mg und Knöchel. Bei dieser Gelegenheit wurde sie mit Bromkalium behandelt grs. dreimal täglich, apotheke viagra ohne rezept die schnell die Wirkung ganz Verhaftung der pai'oxysms hatte. In der letzten Nummer cialis lilly 20mg des Journal gab es eine kurze Kenntnis von einem Fall der Tetanie. Unsere Leser erinnern sich vielleicht, dass mehrere Fälle von diesem interessanten Zuneigung in unseren Seiten von Dr. MacCall, von Manchester, vor einigen Jahren Medical Journal, August, der damals gab einige Hinweise auf die vorliegenden Fälle leisten viagra online angebote Abbildungen der schwereren und berichtet viagra versand apotheke ein ziemlich blutarm schwach aussehende junge Frau, gealtert, wurde am zweiten Juni zugelassen, und klagte kamagra oral jelly risiken über anhaltendes Erbrechen levitra pillen von mehreren Monaten Dauer. Sie war außerordentlich gesund gewesen, bis ihr viagra oder levitra online cialis kaufen viagra kaufen aus deutschland siebzehntes Jahr, wenn die Menstruation nebenwirkungen viagra sodbrennen wurde zwei Monate lang unterdrückt, und seitdem hat sie immer mehr oder weniger cialis bestellen billig Schwäche beklagt. Ihren Beruf als Weber war sehr mühsam, wobei die Arbeitsstunden lang, und sie musste sich in einer gebogenen Haltung zu arbeiten, die Brust, die fast ständig gegen eine Stahlstange vor der Maschine gedrückt. Ihre Mahlzeiten wurden in aller Eile getroffen, und ihre Nahrung bestand viagra generika 100 mg hauptsächlich viagra natürlich viagra 100mg 12 stck aus Tee kamagra test und Brot wirkung viagra oder cialis und Butter. Im Januar letzten wurde sie nicht in der Lage ist levitra verschreibungspflichtig für die Arbeit, zu dieser Zeit ihr Appetit war ziemlich ausgefallen, und sie von Schmerzen litt in ihrer Brust ihre Atmung wurde sehr schwer, und manchmal hatte sie ein Gefühl von Atemnot, Gefühl der Wunsch, haben die Fenster geöffnet. Sie war auch mit einem harten trockenen Husten geplagt, unbeaufsichtigt mit Auswurf. Der Einsatz von Senf Umschläge und später von Jodtinktur konnte die Schmerzen zu propecia anwendung lindern, sondern um die Mitte Januar begann propecia unfruchtbarkeit sie, Bissen von Lebensmitteln, etwa 15 Minuten nach dem Essen erbrechen. *!*comune.vico.to.it*!* Verso la cialis in brasile metà della notte ho fatto un sogno molto vivido, in cui ho immaginato che due amici un signore propecia effetti finasteride 1mg e sua figlia con un certo Lord Chesterfield ho avuto ultimamente state leggendo le acquistare il cialis online Lettere del famoso Lord Chesterfield, erano insieme in un albergo, che stavano giocando con le armi, che la signora accidentalmente ucciso o ferito Lord Chesterfield, e che poi cambiato i vestiti con lui allo propecia fratelli scopo di fuggire, ed evitando scoperta effetti levitra che avrebbe in qualche modo pericoloso. Sono stato informato della questione, ed ero molto preoccupato. Mi svegliai, e il mio primo contraindicaciones de la viagra cialis levitra pensiero è stato che avevo appena fatto un sogno strano che io non effetti levitra corpi cavernosi viagra cialis prostata viagra generico opinioni devo dimenticare la mattina. Ma poi mi sembrava di ricordare che si trattava di un evento reale e familiare. Questo secondo pensiero cullato la mia attività mentale, e sono andato a dormire. La mattina sono stato in grado di ricordare i punti principali nel mio acquisto priligy generico costo cialis 10 mg sogno, e da allora ho dato attenzione al punto, e ho trovato su ricordando la mia coscienza mezzo di veglia, dopo viagra e insufficienza renale i sogni che, mentre è senza dubbio rara per prendere l'affermazione Che in realtà si è verificato, è meno rara di prendere cialis e spermiogramma il vaga affermazione, Questo levitra farmaco è il genere di cose che non si verificano. Trovo che quest'ultimo Stato impressione Gogic è sostanzialmente identico con lo stato cialis 20 vendita ipnotico, e lei lo considera come probabilmente a causa di anemia cerebrale. comprare levitra è Lei lo trova cialis oroscopo levitra particolarmente marcata nei bambini sotto i quindici anni, tanto primi viagra online bari risultati finasteride propecia più se appartengono alla workingclass, levitra al naturale cialis e reni e piuttosto comune tra le adolescenti e le giovani donne, specie se anemico, ma tra gli adulti più raro nelle donne che negli uomini, sempre più frequenti in entrambi i sessi con la vecchiaia il flemmatico sono più suscettibili di esso che il sanguigno o il nervoso. appare, come il primo, dopo i dove comprare viagra a roma sogni vividi acquistare propecia viagra ho preso comprare priligy in italia generico che non contengono impossibilità fisica, ma che la coscienza di veglia piena rifiuta di riconoscere come tra le cose che sono probabili. Per fare un esempio molto diverso da quello appena registrato, posso citare un sogno in cui ho immaginato che stavo dimostrando la frequenza dei matrimoni misti locale notando nelle directory la frequenza levitra diabete della presenza di persone con lo stesso nome in città e villaggi vicini. In mezzo risveglio ancora credevo che mi fosse stato effettivamente impegnato in questo compito che è, acquisto propecia generico o che il sogno fosse reale o che si riferiva ad un evento reale e non è stato fino comprare viagra in spagna a quando ero sufficientemente sveglio per riconoscere la fallacia di tale metodo di indagine che mi sono reso conto che si trattava levitra originale 5 mg di questo fenomeno è noto da tempo, anche se il suo significato non è stato percepito. confezioni cialis Brierre de Boismont sottolineato controindicazioni levitra che certi sogni vividi non sono riconosciuti come i sogni, ma sono scambiati per realtà dopo il risveglio, anche se a malapena riconosciuto il normale limite di questo comprare viagra senza ricetta errore allo stato ipnagogico. Moll confrontato questi sogni, quindi continuato nella vita di veglia, per continuative suggestioni post-ipnotiche. Sully menzionato risveglio dai sogni che ancora indossano l'aspetto di vecchie conoscenze, in modo che per il momento penso che si stanno svegliando realtà. x Colegrove, nel suo studio di memoria, ha registrato molti casi Sully, la mente umana II,. *!*labss.istc.cnr.it*!* Clover, impiegato da alcuni dei praticanti di Londra, viagra per prolungare è troppo fastidioso e costoso acquisto viagra senza ricetta in italia per uso generale. Il paziente dopo aver preso il suo posto sul tavolo, e svuotato i polmoni da un profonda e prolungata vendita levitra in rete di scadenza, il tovagliolo, impregnato con 20 mg levitra online levitra dosaggio consigliato una dramma di cloroformio, viene rinviato la bocca e cialis acquista viagra effetti collaterali impotenza il naso, ad una distanza di circa due pollici, gradualmente portato sempre più vicino uniii è all'interno di un quarto di quella distanza, oltre la quale non deve essere effettuata, il torace essendo allo stesso tempo regolarmente e potentemente disteso. L'effetto pungente del liquido sulla pelle deve essere prevenuta con l'unzione del viso con qualche unguento protettivo, prezzo levitra 5 mg levitra usato farmacia confronto viagra generico levitra altrimenti vesication possono sorgere. Tutti conversazione inutile è evitato, per non l'attenzione del paziente deve quindi essere eccessivamente distratto. L'assistente ha incaricato dell'amministrazione dà il suo zelo e indiviso, bagnando il tovagliolo di volta in volta con il fluido, viagra cialis comparazione pillole levitra e vedendo che il paziente ottiene l'abbondanza di aria, la sua vigilanza aumentando gli effetti del farmaco diventano sempre più apparente. Non appena la sensibilità viagra e gratis è completamente abolita, l'operazione viene iniziata, un ritorno alla coscienza essendo impedita tenendo il tovagliolo, viagra e alcol cosparso con una piccola quantità di vapore, di tanto in tanto prima il naso, e così l'impressione è mantenuta, costante e cautamente, non solo fino a quando la lama è completamente realizzato il suo oggetto, ma fino sono stati assicurata le principali youtube levitra cialis arterie, e, in cialis dove acquistarlo forum alcuni casi, anche fino alla Appena l'inalazione è stato abbastanza intrapreso, un operatore deve sedulously guardare il polso, la respirazione, e tollerare. Qualora un cambiamento improvviso essere notato nella loro condizione, la somministrazione viagra e ricetta medica cialis effetti indesiderati deve essere interrotta immediatamente, o, se persistito priligy generico prezzo viagra cialis opinioni in, congiunta con una fornitura più liberale dell'aria atmosferica. Non è necessario che un soffermarsi dovrebbe essere mantenuta costantemente sul impulsi per il colore levitra levitra amore scaduto del viso e la natura della cialis 5 mg durata respirazione sarà sempre sutiiciently il viagra ha una scadenza indicare gli efietti dapoxetina usos cui angesthetic esercita sul sistema, e quindi atford abbondanti opportunità per prevenire ogni sgradevole occorrenza. Quando cloroformio agisce come un sedativo deciso, come in eccessiva anemia, malattie organiche del cuore, o stanchezza eccessiva da scarico profuse, l'efietto anestetico dovrebbero essere mantenuti con etere, essendo dimostrato che, se non sia, in tal caso, antidoto positiva, curare levitra le cattive conseguenze di cloroformio, si ripristina levitra generico non funziona la forza della circolazione, viagra senza ricetta italia e può essere somministrato senza il minimo rischio per La quantità di cloroformio richiesto durante un'operazione, e il tempo in cui i suoi effetti possono essere mamtained sicuro, deve, naturalmente, variano a seconda delle esigenze di ogni singolo caso. In generale, da mezza oncia ad oncia può essere considerato come media equa, ma molto spesso ci vogliono tre, quattro o anche cinque volte tale, a seconda della gravità e della durata del funzionamento, e la suscettibilità dell'individuo. In alcuni levitra acquisto effetti collaterali casi quasi incredibilmente cialis prezzo ufficiale piccola porzione risponde lo scopo. I bambini di solito viagra e fecondazione richiedono relativamente poco ed è ben noto che le donne sono generalmente più sensibili alla sua influenza rispetto agli uomini. Persone esausti da emorragia sono facilmente colpiti da essa, a causa della rapidità del suo assorbimento, e quindi dovrebbe alwaj s essere somministrato a loro con cura insolito. In pratica ostetriche, gli effetti di cloroformio possono essere mantenuti, impunemente, per molte ore insieme, e la stessa osservazione prezzo cialis generico vale per operazioni chirurgiche gravi e ripetitive. Pertanto, nel tentativo di ridurre una lussazione cronica della spalla-giunto, ho mantenuto il paziente costantemente sotto l'influenza del rimedio per due ore, durante le quali sono stati usati non meno di dodici once. *!*microcreditoitalia.org*!* soprattutto nei casi cialis viagra levitra per acuti, per il sollievo del dolore, sono raramente, se non mai, ha chiesto. Quando suppuration e scarico sono stati completamente stabilita, purificazione mediante il viagra compie 10 anni l'uso di cotone idrofilo sulla cottonholder e l'uso di acido borico in polvere, puro o in combinazione con resorcina o chinoline salicilato cioè, il trattamento a secco si troverà più efficiente rispetto all'utilizzo della siringa levitra costo che o viagra cialis differenze gocce astringenti. Ricorrenti di nuovo per casi acuti di infiammazione nell'orecchio e mal d'orecchi nei bambini, mi sento di raccomandare un sudorifero e trattamento anodino, con la somministrazione di aconito in dosi adeguate, preferibile a deplezione o scarificazione levitra cerco sull'orecchio. Il bambino deve essere, ovviamente, cialis senza dogana accuratamente ospitato durante le fasi acute e dolorose della malattia. Il cialis generico o levitra chirurgo deve tenere a mente che quando viene chiamato per vedere un bambino o di una qualunque affetto da una infiammazione acuta nell'orecchio, che potrebbero essere stati utilizzati i ricorsi interni, e hanno aggravato e mascherato la malattia. Molto spesso l'orecchio-dolore può essere alleviato semplicemente lavando dal canale uditivo varie pomate irritanti, e una miriade di ricorsi interni pungenti, che sarebbe sufficiente levitra india name ricambi levitra per fare un mal di orecchio bene. Calore cialis impotenza o levitra secco è il miglior rimedio nelle prime fasi di molti casi di otite, priligy dove comprare e la sua applicazione spesso pervenire alla risoluzione della congestione acuta nei bambini o adulti. cialis vendita online italia Infatti, all'inizio rimedi lievi o niente dovrebbero essere applicati ad un orecchio acutamente infiammata, sia la sede della malattia propecia cefalea sia nel canale esterno, il tamburo membrana, o se un foruncolo essere diagnosticata nel canale uditivo, dovrebbe essere incisa in una volta. Questo di solito elimina la necessità di tutte le forme di poulticing, e impedisce la tendenza equianalgesic levitra levitra bayer originale alla formazione di altre bolle tagliando corto la congestione il viagra e le donne del Dr. Lawrence Turnbull non posso che comprare il cialis in farmacia esprimere la mia soddisfazione propecia metastasi propecia malattia prostata viagra generico in svizzera prostata per il modo in cui il soggetto è stato portato davanti a noi, vale a dire, l'importanza igienica del soggetto. La maggior parte di voi sono a conoscenza della pubblicazione del mio piccolo lavoro su questo levitra cialis viagra confronto tema, e la priligy con cialis levitra comparazione alcohol proposizione che si ritroverà in essa formulato come segue Di tutte le influenze nocive insieme, nessuno, però, sono così dannoso per l'integrità dell'orecchio umano freddo. Tutte le principali proposte che il signore ha messo avanti nel suo saggio I approvano viagra naturale peperoncino forum viagra o cialis cialis soft 20mg ma vorrei fare questa prenotazione, che è sempre una questione forum viagra per le donne difficile stabilire se abbiamo una vera infiammazione catarrale dell'orecchio medio per il trattamento, o purulenta uno, così spesso fanno i sintomi corrono insieme e si mescolano. Nella forma ordinaria o semplice catarrale infiammazione dell'orecchio medio, si avrà un rapido sviluppo di infiammazione acuta, con dolore, calore, gonfiore e arrossamento, e in da ventiquattro a 48 ore un improvviso senso donazione del tamburo -membrane, seguita da una scarica di muco non miscelato con pus compra cialis generico completamente sviluppato, e il bambino recupera quasi sempre presto da esso. Nel secondo modulo si dispone di una infiammazione acuta che coinvolge i tessuti profondi, vasi sanguigni, ecc, e propecia mattina o sera se non controllato prontamente in ultima cialis 10 mg vendita analisi distruggere la membrana del timpano, e può coinvolgere l'osso o il cervello stesso, con scarico profusa, per giorni, settimane o addirittura mesi, di pus, sangue e tessuti scassata e ossa. effetti levitra corpi cavernosi ricetta viagra online Ora, ritengo che il trattamento più importante è quello di alleviare il dolore, e mi trovo in piccoli bambini con le loro grida dolorose che fanno appello al cuore di tutti, che nulla è così buono in fase iniziale per applicare un sacchetto di sale caldo o sabbia e. *!*fundacionesandaluzas.org*!* Le llamó la atención la similitud de lo que vio para que sirve el viagra yahoo respuestas a escenas del Congo las propecia precio 1 mg que cialis generico nuevo leon es cialis yahoo mismas palmas, viagra 100 mg original densidad de bosque, vegetación verde, arcilla rojiza, arquitectura cabaña. Sólo viagra es con receta una cosa fue diferente, y que era que las residencias de los jefes nativos eran de fabricación europea. De aceite de palma les ha traído casas lujosas, decoradas de forma moderna. Los marfil, aceite, caucho, goma, polvo cialis para que se usa camwood, como comprar kamagra por internet Orchilla, cera de abejas, granos y especias harían precio de kamagra lo mismo para el Congo en ningún día viagra generico similares lejano. viagra venta espana viagra por favor el cialis funciona El vapor próximo anclado en el río Bonny, frente a la localidad de Bonny, donde hay una población blanca acomodada hacer y un igual de bien-todo precio levitra españa de la población nativa, mtli uso del viagra femenino muchas fábricas y un gran tráfico. Estas personas parecen haber resuelto el difícil problema del clima africano, y haberse disipado gran parte del miedo kamagra viagra 100 mg que se aferraba a una residencia en y alrededor de los ríos que comprar cialis en españa cialis 5 mg foro encuentran su camino hacia el mar en el golfo de Benín. Pasando cialis 20 mg precio farmacias propecia similares cialis las palmas propecia o viagra Nueva Calabar, ancla es repudiada el río Benin, en una rada donde agrupan barcos de todos los precio cialis en farmacias principales puertos cialis 5 ml se puede tomar viagra con hipertension viagra 100 mg contraindicaciones de Europa. El Kinsemho cialis 30 años se andlmakes para Quettali y Sierra Leona ha cargado completamente. Vela Desde allí se fijó para Londres Stanley bajó urologo priligy en Plymouth en julio, y cuatro días más tarde presentó un informe de su expedición y su misión al rey de Bélgica en Una parte de la labor de la fundación del Estado Libre del Congo ahora cialis 10 mg alcohol se había hecho. Stanley y su expedición había sido instrumental en la limpieza de suelo, sitios de nivelación, la reducción kamagra hipertension pulmonar persistente de los enfoques, el establecimiento de bases y las paredes viagra en ninos del edificio. La Mesa de la Asociación había contribuido medios y herramientas suministrados y mortero. Pero ventanas ERE ahora para colocarse cialis contraindicaciones alcohol y techos han puesto. A continuación, el tejido debe ser amueblado y equipado en su interior. El trabajo de acabado sólo podría hacerse a través de la agencia de su fundador real. Se lo llevó hasta donde Stanley dejó en el suelo, y se aplica a los Gobiernos de Europa y América para el reconocimiento de lo que se había hecho, y por una garantía de los límites que se anunciaba por el nuevo Estado. *!*acepta.com*!* La eliminación de agua que mejor se lleva a cabo por el drenaje, y tubos de drenaje son especialmente eficaz y la más económica en el largo plazo. priligy 60 mg tablets Donde desecación o relleno es impracticable agua es mejor que resulten impropios para la cría cubriéndolo con aceite. Los larvicidas de diversos tipos, aceite de Phinotas, etc., también se pueden usar de manera eficiente. Una onza de petróleo crudo a sq. De agua se recomienda que se aplique no menos de una vez en semana, más una vez a la semana. Para el drenaje hay venta de cialis en españa priligy argentina venta que añadir la propecia 0 5 eliminación propecia escaldes de crecimiento cialis por internet refugio de mosquitos de la selva, la hierba alta, arbustos, etc., para i milla de viviendas. cialis 2.5mg review generico de cialis comprar cialis generico en guadalajara kamagra en hipertension pulmonar viagra duracion venta viagra donde propecia he impotencia gimonte kamagra priligy ereccion finasterida generico donde comprar cialis fiable viagra sildenafil comprar propecia Brigadas de mosquitos, o un cuerpo de hombres cuya misión es evitar la reproducción de mosquitos en o cerca de las viviendas humanas pastillas cialis yahoo por la prevención de la recogida cialis para eyaculacion precoz de agua cialis genérico en españa en pequeños charcos, en priligy priligy argentina venta realmente funciona latas viejas, depresiones, etc., es un valioso complemento. Pantallas de alambre para ventanas y puertas son de gran valor en la exclusión de los venta cialis israel mosquitos, como son las redes de la cabeza, los bares de mosquitos, etc. gel kamagra fast La malla no debe ser inferior a los alambres por pulgada. La población de gametocitos debe ser segregado y todos enfermos de malaria indie propecia aislado mejor levitra viagra y blindado. En la Zona del Canal, el General Gorgas depende de la destrucción del hábitat de anofeles dentro yds. de todas las viviendas, así como de los puertos para adultos arbustos, hierba larga, etc., la detección, el uso de petróleo crudo en piscinas temporales y de aceite de Phinotas, o sulfato de cobre para hierba y el agua que contiene algas. El suministro de quinina vendo viagra barata profiláctico para aquellos que voluntariamente tomar es un viagra natural provigrax españa importante método empleado, sino que depende de drenaje, priligy generico sin receta especialmente en el que es el medicamento cialis azulejo menores de desagües para obtener resultados permanentes. Él me considera por propecia 1 4 ciento, la morbilidad una indicación de un trabajo impropio de su sistema. Para el método de profilaxis de Koch de dosis i gramos cada día octavo o noveno y el método de la Celli. *!*trescantos.es*!* El líquido es transparente y acuosa, o de un color j'ellow débil que generalmente contiene la comprar viagra contrareembolso madrid albúmina, viagra mas barata y tiene una gravedad específica variable. La demostración de este tipo de constituyentes de la orina como la urea y el ácido úrico, especialmente el primero, es de gran importancia. Los resultados negativos, sin embargo, son de relativamente poco valor, ya que estas posturas sul pueden estar ausentes cuando el riñón afectado cialis dolor de piernas es incapaz de secreción. AVhen un renales absceso se rompe, una cantidad variable de pus se mezcla con la orina, lo que puede contener, además, los productos debido a la existencia de la nefritis parenquimatosa, de sangre los glóbulos rojos, y, en ocasiones, fragmentos de tejido renal, que pueden ser reconocido su estructura. En la nefritis supurativa viagra donde puedo viagra online comprar conseguir viagra sirve de origen séptico, vaciados de bacterias también ma estén presentes en la orina. La orina es turbia, priligy alcohol generalmente mal olor, y de un vish yello o cuando contiene mucho color verdoso-amarillo pus. La cantidad de allnimen presente no prospecto cialis 10 mg es más que el pus puede explicar. El pus disminuye rápidamente y forma un sedimento denso de color blanco amarillento o gi-eyish-blanco parecido a examen microscópico pastillas cialis que es revela la viagra generica españa presencia de numerosos leucocitos, algunos de los cuales kamagra en insuficiencia cardiaca parecen normales, mientras que otros están en una condición cialis tabletas de degeneración 10 mg cialis grasa. En el sedimento de los leucocitos forman una densa capa de color blanco grisáceo, en virtud del cual los glóbulos rojos sanguíneos, que son más pesados, ma foi mucho Cuando el pus se deriva de una inflamación supurativa de la membrana mucosa de las vías urinarias, los personajes son microscópicas prácticamente la misma en los casos de absceso renal, sin embargo, el pus generalmente aparece en la orina más suddenl, y su cantidad está sujeta a variaciones consideralile. El diagnóstico propecia stada finasteride andorra comprar propecia viagra como usarlo de cuál de los dos riñones se ve afectado puede, aparte de los síntomas locales que a veces deficiente, se hizo ONL por medio del cistoscopio. El diagnóstico de esta condición es sólo posible como cortar propecia venta de viagra natural droga kamagra priligy disfuncion erectil referencia a los síntomas o lesiones concurrentes, insuficiencia cardíaca, endocarditis, dolor y sensibilidad en la región del riñón., Fiebre, hoimaturia, Los personajes de la orina o del sedimento Los siguientes caracteres de la orina, aunque no me athognomonic de congestión renal solo, a menudo permitirse buenas razones para tal diagnóstico. La orina se diminislied en cantidad, de alta gravedad específica, viagra usos propecia tabletas venta la reacción de ácido, y de color oscuro o Ving a un aumento en el pigmento urinario. Contiene albúmina dosis de kamagra recomendada viagra 100 mg precio generalmente en cantidad moderada, pero no pocas veces, especialmente priligy 30 mg o 60 mg priligy mercadolibre venezuela cuando hay una marcada cialis en zaragoza adinamia cardiaca en cantidad muy considerable. Uratos se depositan generalmente abundantemente, y forman examen microscópico precio propecia 1 mg revela, especialmente en casos graves, la presencia de liyaline arroja que son particularmente friable, eylindroids, el epitelio en particular de tubos de Bellini, sino también de la vejiga y otras partes de las vías urinarias, leucocitos, aislados corpúsculos rojos propecia problemas de la sangre-especialmente cialis generico espana comprar cialis en mexico cuando el cougestion propecia y dutasteride es intenso o asociado con nefritis, uratos amorfos, y los cristales Accordnig como la sangre está presente en, o ausente de, la orina, nefritis aguda puede denominarse la presencia de cantidades notables de sangre en la mina en un caso de nefritis es, en general, una indicación de inflanuuation muy aguda, sin embargo, hajmaturia intercurrentes también pueden ocurrir en nepliritis crónica, incluso en el verdadero riñón contratado. la orina en nepliritis aguda se diminislied en cjuanlity de vez en cuando hay anuria es ácido en la reacción, y en general de alto peso específico. *!*serecom.iut-tlse3.fr*!* Cephalodynia. Situé dans site acheter cialis levitra bayer 5 mg laboratoire lilly cialis viagra le havre dapoxetine et tadalafil cherche viagra cialis le muscle occipito-frontal. Distingue de la névralgie tarif levitra 10mg du trijumeau le ou nerf occipital, viagra generique doctissimo par la combinar priligy y cialis acheter cialis au quebec tarif du levitra en baisse quel sont les effets du viagra douleur viagra accoutumance forum achat kamagra cialis tadalafil 50mg des viagra et sante deux côtés de la tête, excité ou aggravée par les mouvements viagra achat europe priligy en pharmacie commander viagra cialis levitra du muscle, et par l'absence achat du levitra 10 mg de points disséminés viagra agrandissement forum levitra sans levitra 10 orodispersible dysfonction ordonnance de tendresse. Les muscles de l'œil peuvent être affectés, et les mouvements de cet organe excitent douleur. Si les muscles temporaux cialis ou acheter forum et le viagra paroles masséters sont attaqués, la mastication cialis et ulcère excite douleur. Torticolis. Torticolis, ou raideur de la nuque. Situé dans les muscles sterno. Généralement limitée à un côté du cou, vers quel côté la tête est tordue, une grande douleur étant excité sur une tentative de se tourner vers le côté opposé. Rheumatishi des muscles de l'arrière levitra avec ordonnance du cou, cervicodynia, peut être confondu avec occipitale Pleurodynie. Situé dans les muscles thoraciques, priligy médecine et peut être pris pour une pleurésie, ou névralgie intercostale, effet du viagra sur les hommes dont il se distingue par l'absence des fonctions de diagnostic de chacun. La douleur est excitée par la respiration achat viagra a montreal forcée, la toux et les éternuements. le cialis forum Lwnbodynta viagra sans ordonnance pays ou lumbago. Situé dans la masse de muscles et fascias qui occupent la région lombaire. Variété la plus commune. *!*agencentic.org*!* Mais la majorité des toflagellates phie n'a pas livré, sur une prix viagra com forum grande échelle, dans l'expérimentation morphologique, comment utiliser le viagra cialis est il dangereux levitra arrete cialis 20mg belgique acheter viagra generique ligne cialis prix avec ordonnance ce qui signifie simplement que les très différentes choses qu'ils font sont faites différemment à un niveau moléculaire encore au-delà prix viagra 100 mg pfizer de nos pouvoirs de visualisation directe. Les euglénoïdes sont une autre paire de manches. En eux se trouvent pour la première fois des constructions cytoplasmiques cialis original pas cher assez complexes qui ne sont viagra 75 mg pas dans le répertoire cellulaire commune. viagra en pharmacie vente Ils ont bien développé des systèmes de fibrilles tubulaires viagra au luxembourg sous-jacents la pellicule et peut-être différents types composant le rodorgan pharyngée dans viagra prostate surgery Peranema. Le fibrilles tubulaire prix levitra pharmacie en ligne est probablement pas d'origine cialis online canada peut acheter cialis sans ordonnance avec eux. Spermatozoïdes de trois plantes terrestres sphaigne Manton, propecia alcool cialis 5mg cpr 28 levitra generique sncf un Vteridium cialis et viagra forum Manton, c Marchantia Heitz, contiennent viagra paris france des bandes ordonnée achat cialis canada de fibrilles tubulaires. Ainsi, il ne serait tarif medicament levitra pas surprenant de découvrir ce type de fibrilles au moins cialis generique paris viagra et sclerose en plaques achat viagra be dans les phytomonads. Mais apparemment, il restait à les euglénoïdes, entre phytoflagellés, pour découvrir à quel point il pourrait être utile. Plusieurs points de ressemblance entre les bodonids-trypanosomids cialis once a day price médicament viagra où autre et les euglénoïdes ont été notées sur. Le plus remarquable est le système de fibrilles pelliculaires cialis prix en belgique de connexion cialis 20 indications avec les cinétosomes. Dans aucun des deux groupes ont uni intracellulaire forum cialis ou viagra fibrilles été trouvé. Bien que l'appareil de Golgi unique de l'bodonid occupe une position près des cinétosomes comme dans chrysomonads et phytomonads, mais pas dans les euglénoïdes avec leurs nombreux dictyosomes, aucun fibrilles de rhizoplaste-like ont été rapportés encore. Il serait imprudent de trop insister sur ce point, comme dans les radicelles flagellaires phytomonads ne apparaissent pas toujours en bandes, et la différence peut être insignifiante. En tout cas, les fibres périodiques réapparaissent avec une vengeance dans les metamonads. Une recherche de preuves de relation entre les bodonids et cialis original pas cher les trichomonas, censés être des groupes de souches successives de la série zooflagellate, ne est pas particulièrement gratifiant pour le moment. *!*ab7-industries.fr*!* Le père en Dieu, Tranquille, aurait dapoxetine en algerie dapoxetine vardenafil prix levitra pharmacie lafayette commander viagra en suisse été enterré nu, si un garde ne avait pas été placé pour empêcher les déprédations des pieux qui entouraient, et qui, après avoir dépouillé ses vêtements, aurait coupé viagra 100mg prix pharmacie dapoxetine et viagra le corps lui-même. L'épitaphe suivante a été fixé sur son tombeau est là que réside l'humble Père Tranquille, Prédicateur Capucins. Les démons, ne pouvant plus résister à son courage dans son emploi viagra pharmacie maroc d'exorciste, ont le fit mourir par leurs persécutions, incité à commettre ce par les magiciens, le dernier jour de mai, Le procès ci-dessus contient le plus de circonstancielle viagra et dapoxetine Voir la Histoire des Diables de Loudon, ous Possession de la des Religieuses Ursulines, Amsterdam, L'histoire des épreuves et des atrocités des communautés religieuses peut être curieux et intéressant, mais est à ce jour pas satisfaisante, à rendre le lecteur dégoûté de la religion il doit queues adorei de l'injustice dont il était dans le pouvoir du clergé d'infliger, à un moment où la superstition sens confronté, et la malice grave, et qui encore partiellement prévalu, même achat viagra mastercard sous le règne de Louis XIV. Dans les dernières années, les instructions que les classes inférieures reçues ont éclairé leurs esprits, et l'amélioration de leurs points de vue, et aucune réunion de sabbat sont maintenant supposés être détenus, même dans les endroits où la peur de la patiente existe encore. Les limites que nous avons fixées pour nous, et le nombre levitra 10 mg novartis de cas qui se trouvent devant nous, rendent nécessaire, pour faire de notre sélection, de soumettre à nos lecteurs, ceux-là seuls qui diffèrent le plus dans leurs caractéristiques générales. Dans les cas Bargarran et Pollok nous avons vu que l'artifice, la fraude, ou probablement la maladie, agissant sur une communauté levitra generic achat cialis en europe viagra les effets de cialis générique en pharmacie canada generique viagra maroc levitra 20 mg bayer i-norant, ouvert la voie à des actes de sang, qui déshonoraient l'époque où ces événements ont eu lieu. Le cas de Grandier, d'autre part, présente une bande de méchants se liguant ensemble pour le but exprès de détruire un homme mortel qui différait d'eux acheter du viagra acheter cialis sur ordonnance pharmacie en rien tant que dans l'amabilité de son caractère, et la bonté de ses intentions. levitra rachat acheter levitra 10 mg orodispersible Les superstitions de l'époque levitra prix en fr ont donné le plus de possibilités pour les méchants cialis rapide de perpétrer, sous le couvert de la loi, les crimes de la pire espèce, et, qui plus est à regretter, les législateurs des différents pays d'Europe ne étaient pas en arrière pour les aider Le cas que nous sommes sur le prostate propecia 1 mg basf levitra point de déposer devant nos lecteurs est d'une description viagra prescription viagra c'est quoi in canada différente. Un vaurien avait, paraît-il, a perdu son tambour, et la maison viagra pfizer wiki ou acheter cialis sans ordonnance du magistrat, qui l'avait privé de son appartenance kamagra effets secondaires bruyant, a été levitra bayer 20mg peu de temps après soumis aux visites nocturnes d'un tambour interminable. Nous ne avons aucune preuve que le tambour avait quelque chose comme malice propense contre l'individu qui a emporté le tambour, mais il était presque à prévoir que la personne qui avait perdu ce, peut-être, était le seul moyen de se procurer sa subsistance, ferait tout son pouvoir pour VOX ou irrite le magistrat peut-être trop officieux. L'histoire, cependant, est digne de ce gence intelli de l'époque où elle a eu lieu, et constitue un autre maillon de la grande chaîne qui remet jusqu'à nous, les crédulités et les superstitions de nos pères, tandis que nous, Dans nuits fastidieuses de l'hiver, se asseoir par le feu avec de bons vieux et qu'ils disent les contes M. John Monpesson de Tedworth, dans le comté de Wilts, étant sur le milieu de Mars, dans l'année, à une ville voisine appelée Ludlow, et d'entendre un batteur il a battu, il se est enquis de l'huissier de la ville chez qui il était alors, ce que cela signifiait. L'huissier de justice lui a dit, levitra ou kamagra qu'ils avaient depuis quelques jours été kamagra gêné par un batteur ralenti, qui a exigé l'argent du connétable en vertu d'une passe prétendu qu'il croyait contrefaits. En entendant cela, M. Monpesson envoyé pour le boursier, et lui a demandé par quelle autorité il montait et descendait le pays de cette manière avec son tambour. *!*chicos.net*!* Tubos y conductos deben fijarse en una posición clara de las paredes. Cuando no sea posible, deben ser perseguidos comprar tadalafil propecia a fondo en la pared debajo de la escayola. Sistemas de agua caliente deben colocarse tan cerca del baño como sea posible con el fin de salvar a la tubería innecesario. La práctica común de utilizar un bloque de madera para accesorios de iluminación e interruptores viagra similares simi debe ser desalentada, unidades metálicas o propecia e impotencia causar de plástico costo cialis 10 mg viagra efectos y consecuencias es mucho más satisfactorio. foros donde comprar viagra propecia dosis efectos adversos finasteride 1 mega propecia venta de kamagra sin receta Las paredes no deben ser empapeladas, pero pintadas o perturbada, hasta que hayan viagra y fertilidad transcurrido al menos cialis propecia es bueno minoxidil 5 online sevilla tres años. Tubos de hierro construido en las paredes medianeras priligy sin receta mexico de las casas son a menudo se encuentran utilizados viagra bereber como soportes para el apoyo a los consumo de viagra precio del cialis en farmacias tomar cialis y alcohol tanques de agua caliente en los armarios de las casas colindantes. Éstos a veces se dejan desenchufado, dejando una comunicación directa entre se puede tomar viagra y priligy comprar viagra en farmacia los dos Medición del espacio cúbico. Los autores no desean insultar desmethyl kamagra la inteligencia de sus lectores componentes del viagra instruyéndolos kamagra farmaco en cuanto a la manera en que se propecia estomago debe medir el espacio cúbico. Lo que no desean destacar es la necesidad prospecto de propecia cialis precio en venezuela propecia o pilexil real de calcular el espacio vendo viagra en mano madrid cúbico de habitaciones con el fin de garantizar que las casas son fumigados correctamente y que una concentración suficiente de gas se suministra. Un puedo tomar viagra con 18 anos punto con propecia e ivi respecto a las mediciones hay que subrayar. En las salas de la medición, nunca se deben hacer deducciones para cialis generico 20 mg opiniones chimeneas senos y otros accesorios. Esto permitirá una mayor concentración de fumigante que se obtiene, lo que resulta en un aumento de Tablas de conversión. El conocimiento de las tablas de conversión de temperatura y equivalentes cialis en parafarmacias métricos es esencial en el trabajo de fumigación científica. cialis en español Una selección práctica de las mesas en uso más común se expone a continuación. Para convertir grados por encima de grados centígrados, restar y multiplicar por. *!*sfbbm.fr*!* Ils peuvent être à temps encore viagra et autres simplifiées, ou de nouveaux processus peuvent être découvert qui permettra d'application universelle par le médecin généraliste. En tout cas, viagra en 4 pilules il semble que le traitement de la maladie acheter propecia sur pc dans les premiers stades approchait acheter du cialis en toute legalite un degré de précision qui cialis 20mg andorre permettra un pronostic plus précis à l'avenir. Malheureusement, à l'heure actuelle ces aides seront disponibles seulement pour les quelques médecins associés avec le laboratoire moderne dans les grandes priligy ca marche viagra nom scientifique villes, de sorte que le praticien moyen ent encore être obligé de dépendre des symptômes cliniques comme par le passé. A. lésion initiale. La gestion d'un cas prix cialis en espagne vente de viagra sans ordonnance de maladie commence vrai viagra habituellement avec le traitement du chancre, ou, pour être plus exact, avec le traitement de la lésion suspecte, dans un grand nombre de cas, comme déjà dit, un diagnostic positif est impossible jusqu'à l'apparition des manifestations secondaires. Ces lésions locales peuvent, viagra en ligne canada cialis 20 france par conséquent, être considérés sous trois cialis 10 ou 20 mg subdivisions, à savoir un Avant forum levitra pas cher un diagnostic est possible après le diagnostic du chancre est établi, le viagra paroles et des cas exceptionnels. Avant que le diagnostic est viagra accoutumance possible. Le facteur achat du levitra en belgique le plus achat de cialis online important prix levitra rabat pour le patient en ce moment est un diagnostic forum achat générique viagra achat cialis kamagra correct. Si possible, des raclures de la lésion doivent être examinés acheter du propecia cialis generique 5mg pour les spirochaetas, sinon tous les cialis generique pharmacie prix éléments de preuve devraient être soigneusement conservés. Pour cette raison, une lésion acheter cialis sans ordonnance en pharmacie doit être excisée incertaine que dans des cas exceptionnels, il ne devrait pas être soumis à l'action des caustiques forts. L'ancien kamagra a casa supprimerait levitra strips un indice précieux, et celui-ci aurait probablement achat levitra en fr pour modifier les apparences à rendre une opinion d'une valeur douteuse. Dans tous ou trouver du viagra en belgique les cas suspects du possible caractère contagieux de la lésion doit être expliquée, et de pleines directions donnés au patient sur les viagra et l'enfer précautions à employer pour que les autres ne peuvent pas être exposés au risque d'infection. cialis commande Le contact personnel, bien sûr, sera interdit, cialis sans ordonnance belgique et les bassins, savon, serviettes, etc. utilisés dans le nettoyage de la plaie doit être utilisé par personne d'autre. *!*provins.net*!* Le mode d'origine d'un tel péricardite cialis son prix primaire ne peut être déclaré avec certitude à l'heure le viagra ne marche pas actuelle. Il viagra 40 ans est acheter cialis once a day douteux que l'exposition au froid, si souvent citée comme une cause, joue un rôle d'importance le viagra en tunisie achat viagra et cialis dans la plupart de ces cas, et la présence d'une infection acheter viagra canada ne peut être prouvée dans tous les cas. viagra prix en pharmacie paris En fait, dans certains cas, dans l'enregistrement Aucun germes tout ce qui pouvait être isolés par les méthodes cialis 20 viagra à notre disposition à l'heure actuelle. En revanche, nous pouvons citer l'observation de Foureur, qui a signalé un acheter viagra a quebec meilleurs sites achat levitra cas de péricardite purulente dans cialis test laquelle le pus contenait cialis classe thérapeutique les adenome de la prostate propecia Streptococcus pyogenes, même si aucun autre foyer purulent pourrait être trouvée dans ne importe quelle viagra 50 side effects partie du corps. Dans ce cas, les Streptococcus pyogenes doivent être considérées comme la seule cause de la péricardite primaire. Il est possible que viagra au luxembourg une péricardite primaire peut être viagra ordonnance france due à l'invasion du pneumocoque, d'autant plus comme une inflammation péricardique viagra libre service cialis 20mg cpr4 secondaire en raison de la même germe a été observé, le viagra 50 mg moins cher viagra avis et que les recherches de Weichselbaum ont montré que la méningite et la pleurésie effet du cialis forum viagras effet peuvent être cialis pilule dues au germe des cas de péricardite primaire qui je ai eu l'occasion d'observer ont été caractérisées par une quantité modérée de l'exsudat. Selon Weichselbaum, le pneumocoque produit un exsudat de caractère plutôt fibrineuse, et, sante cialis 5mg cpr 28 par conséquent, dans mes cas, il est probable que d'autres germes étaient en faute. Ce traumatisme peut produire des inflammations dans le péricarde ne peut être niée. Je peux citer en particulier les formes qui donnent lieu à la soi-disant tendinece de maculce, et il est possible que nous pouvons inclure ici aussi certaines affections mal définis dans lequel aucune autre explication ne peut être donnée pour un souffle au cœur que la présence d'une péricardite. Une déclaration définitive ne peut être faite en ce qui concerne ces types traumatiques de l'inflammation du péricarde, dans la mesure où il ya encore trop peu de rapports d'autopsies dans de tels cas. Personnellement, cialis acheter prix au moins, je ne ai jamais eu l'occasion de voir un tel cas à l'autopsie. Péricardite est beaucoup plus souvent considérée comme la suite d'une autre maladie. Aucune donnée statistique viagra generique inde précises quant à la fréquence de cette levitra viagra danger ou pas prix en pharmaceutique forme de péricardite peuvent être donnés a vendre levitra en belgique à l'heure actuelle pour, en premier lieu, nous devons convenir de savoir si nous allons compter les cas observés à l'autopsie, ou ceux observés pendant la vie. Une autre difficulté est la question cialis normal dose de savoir si oui ou non le tendineux de macules doit cialis prix être considéré comme des lésions de la péricardite. En général, cependant, je pense que les chiffres donnés par Duchek sont à peu près correcte savoir, qu'il ya. *!*schmalenbach.org*!* Obwohl alle der letztgenannten Werte nicht mit den geglätteten kamagra oral jelly schweiz iso Thermen von Ramanathan der Tabelle übereinstimmt, ist die Einigkeit gut, und die Unterschiede viagra generika test zu finden sind zweifellos real und sind aufgrund der größeren Temperaturextreme im kontinentalen Vereinigten Staaten auftreten, verglichen mit Bezug auf dieses Diagramm, sagt Ramanathan wie kamagra kaufen forum folgt Die Stratosphäre ist keine besondere Stelle Isotherm vorbei, aber über ein bestimmtes Niveau gibt es eine Tendenz für die Temperatur mit der Höhe zunehmen. kamagra kaufen günstig Die kälteste Luft über der Erde, der Temperatur über A, ​​liegt in einer Höhe von einigen geodynamischer Kilometer. geometrischen km über dem Äquator in der Form eines flachen Ringes durch Ringe aus wärmeren kamagra oral jelly wirkung cialis cholesterinsenker Luft umgeben ist. Die Oberfläche der Tropopause hat eine relativ levitra kontraindikationen kamagra fur frau apotheke viagra witz propecia potenzstörungen cialis 20 mg 12 tabl preis steile cialis bestellen blog Neigung in Richtung preise für propecia der Pole zwischen den Breitengraden und im Sommer und zwischen und im Winter. cialis wirkung dosierung Der Ring der niedrigsten Temperatur, bei der Tropopause verschoben Richtung sich eine Erhöhung der hohen Temperatur in der Tropopause zwischen den Breitengraden und N. Sommer, entsprechend dem Hochdruckrücken bei km. über diesen Breiten. Siehe Sir Napier Shaw Diagramm km. Isobaren im Juli, Handfläche. preis propecia 98 stück Wenn die Sonne über dem Horizont der Menge von der Erdoberfläche empfangenen Strahlungsenergie cialis kamagra jelly preisvergleich cialis größer cialis 10 mg oder medikament cialis 20mg 5 mg ist als cialis generika ohne rezept die Menge von der Erde abgestrahlt. Die Temperatur steigt solange dieser Überschuß weiter, oder, viagra preisvergleich cialis 20 apotheke berlin in der Regel bis einmal am Nachmittag. rezeptfrei cialis mannheim Die Temperatur kamagra günstig kaufen kaufen viagra viagra bestellen gegen rechnung beginnt dann zu fallen, da die terrestrische Strahlung übersteigt die empfangene Strahlung, und weiter, bis kurz nach Sonnenaufgang des folgenden Tages cialis 20 mg filmtabl fallen. Stundenmittel über einen längeren Zeitraum zeigen eine sehr regelmäßige Variation, während aufgrund der Vorauszahlung von atmosphärischen Störungen, günstig cialis und grapefruitsaft cialis zeigen einzelne Tage oft eine kamagra bestellen com unregelmäßige Variation. Am Äquator die Menge an Wärme von der Sonne erhalten, viagra online kaufen in österreich ist aber wenig von Saison zu Saison weiterhin Tag und Nacht immer mit Bezug auf das in Abbildung verwendet bestellen rezeptfrei viagra geodynamischen km Maßstab, gibt es eine ganze Menge Nachlässigkeit über die Verwendung des Wortes Höhe, von der gleichen Art wie die der Luftfahrer, die eine druck Instrument Abschluss zu lesen, was sie Höhe nennen. Zum Beispiel würde V. *!*kunstgeschichte.uni-osnabrueck.de*!* Aber tat sie ihre erotische Erwartung und legte ihn in eine unbestimmte Zukunft, während sie ihren festen Erwartung des Todes in den nächsten Stunden. In Neurotiker cialis 20mg kamagra 100mg oral jelly wirkung 20 stück Wurm Phobien sind in der Regel ebenso zu finden wie Schlangenphobien. cialis c20 Der Vorgang der Verschiebung in diesem Fall war auf der Hand. Leider war es nicht möglich, eine umfassende Psychoanalyse des Patienten, so dass ich nichts Bestimmtes über die Verbindung ihrer zeremoniellen mit ihrem Vater komplexen sagen. Aber die Situation schien sehr ähnlich komplizierte Handlungen ähnlicher Art zu sein, um die hier beschriebenen, wird voraussichtlich viagra online rezeptfrei kaufen im Eurotiker recht häufig gefunden werden einmal Aufmerksamkeit kaufen cialis forum viagra 45 was kostet viagra in apotheke generika viagra cialis viagra 25 mg 12 stück viagra cialis foren auf sie gerichtet. Ich beziehe mich vor allem für Personen, die vor dem Schlafengehen sind gezwungen, ihre Kleidung in einer absolut festen Weg, der nie abgewichen werden muss, zu arrangieren. Als Namen für die Form der feierlichen oben analysierte ich kaufen viagra generika würde vorschlagen, die Braut des Todes Ceremonial. Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat für Konten der Träume in der Kindheit auftretenden die Auslegung einer würde den Schluss, dass der Träumer hatte Geschlechtsverkehr in einem frühen Alter erlebt viagra ebay rechtfertigen viagra inhaltsstoffe wirkung cialis 5mg gefragt. preisvergleich viagra viagra sicher online bestellen viagra bestellen rezeptfrei viagra verpackung scherz Der folgende potenzmittel viagra soft tabs priligy wo bestellen Beitrag nur zum Teil erfüllt diese Anforderung, dass in diesem Fall die Beobachtung der elterlichen Geschlechtsverkehr nicht in den ersten Jahren der Kindheit zu nehmen,aber aller Wahrscheinlichkeit cialis generika ajanta fand unmittelbar cialis 20mg ausland vor dem Auftreten online apotheke viagra kostenlos der Traum, den ich bin zu beziehen und der damit einhergehenden neurotische Angst. Dennoch halte ich es wert, Verlagswesen, weil der Fall zeigt, mit mehr als üblich Klarheit, wie ein Kind zur Neurose entsorgt reagiert auf ein viagra rezeptfrei frankreich Vor einiger Zeit wurde ich gerufen, um ein kleines Mädchen von zu sehen neun und drei Viertel der vor kurzem begonnen hatten, preise viagra online per nachnahme cialis c20 leiden von Zehn Tage vor der Anhörung das Kind levitra rezeptfrei günstig zu Bett wie gewohnt am Abend genommen. Nachdem er für eine viagra bestellen vergleich gute Stunde, viagra 100mg teilen die sie für ihre Mutter mit Schreie der Angst genannt geschlafen, levitra bewertung Ihre viagra 100 preis Mutter, die im Nebenzimmer war, ging zu ihr, und das kleine Mädchen sagte ihr einen Traum mit allen Zeichen des Schreckens. Sie sagte: Ein Mann wollte dir im Bett umzubringen, aber ich dich gerettet. Während über propecia 1mg oder 5mg diese sie immer noch nicht zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Als ihre Mutter versuchte, sie zu beruhigen, sagte sie mit einem entsetzten Ausdruck, Oh, du bist nicht meine Mutter überhaupt. *!*gutenbergschule-leipzig.de*!* Es ist wirkung viagra oder cialis levitra ohne rezept verkaufen ganz einfach zu verstehen, dass diese Republikaner, kamagra pharma so verächtlich zu Buchstaben, zeigten sich aber wenig geneigt, neue literarische Formeln willkommen zu heissen. viagra apotheke rezeptfrei kaufen Im Grunde hatten sie in der Tat eine historische ideal für die Republik, die schwarze Brühe von Sparta, die patriotische Steifigkeit Brutus, der tödliche trotz Marat und diese Republik, die sie für, schwarz und düster wollte, eingeebnet und authentisch sind, diese Republik der rein klassischen Phantasie, nicht kaufen cialis 20mg als Ist-Zustand in unserer modernen Zeit, wäre sehr schlecht mit einer Literatur viagra youtube der Analyse und Beobachtung passen, brauchen die absolute Freiheit, arzneimittel online viagra de kamagra thailand levitra in dem erfahrungsbericht viagra forum sich zu entwickeln. Diese Männer haben wir noch aufgewickelt ist, weil wir nicht in propecia 1 mg preis der Albtraum sie zu halten, selbst wenn wach, weil wir uns weigern, uns ab zu sagen, um unseren Platz in den cialis und co Reihen zu nehmen, um die ajanta super kamagra preisvergleich Worte der Befehl zu gehorchen, zu prüfen, den Menschen einen Stock, den Sie Pflanze, wo Sie levitra rezeptfrei kaufen wollen, und wer sollte wachsen, wo er platziert wird. Sie sind für ein fertiges Rezept wir sind für eine kontinuierliche Untersuchung und zur Wahrung der Menschen Daten. Ich habe gesagt, viagra rezeptfrei in belgien außerhalb des zufälligen Ursachen gibt cialis 12 kaufen es allgemeine Ursachen, die das sichtbare Feindseligkeit viagra in apotheke kaufen der republikanischen Partei in die neue literarische Formel zu erklären. Diese Ursachen sind unter allen Regierungen arbeiten. Sobald die Republikaner die Macht kam sie nicht entgangen, dass die gemeinsamen Vorschriften mit, die sie über das bringt alle Menschen, als Meister, propecia kosten schweiz beginnen, bevor geschrieben Gedanken zittern. Wenn man in die Opposition einer schreitBegeisterung für die Freiheit cialis daily fachinformation der Presse und der Tod zu allen Zensur aber wenn, am nächsten Tag, Platz für cialis levitra together eine Revolution unser Mann in eines viagra und cialis mixen Ministers Sessel, beginnt cialis nebenwirkung kopfschmerzen er durch die Verdoppelung levitra 10mg kaufen der Zahl der Zensoren und wollen die Sache noch bis zum Taucher Fakten zu regeln, in den Zeitungen. Sicherlich weiß ich wohl kein ephemere Minister, der nicht mit dem Eifer zurückbringen zu seiner viagra alkohol Zeit das Zeitalter Ludwigs XIV brennt. Aber das ist nur ein Hauch erfahrungen mit cialis viagra von Musik, die er spielt, am Fest seines Beitritts zur Kunst und Literatur in Wirklichkeit die Macht zählen nicht Politik besitzt ihn gänzlich. Dann, viagra kaufen arzt wenn er es tut sich Sorgen über den Wunsch, zoll viagra cialis levitra seine Ad-ministration zum Sprechen zu bringen, wenn er kümmert sich wirklich über Schriftsteller und Künstler, ist es ein großes Unglück er sich mit kamagra apotheke schweiz Fragen einmischt, die er weiß nichts von propecia und kinderwunsch viagra online versand info ihm überrascht seine Stellvertreter durch außergewöhnliche cialis rezeptfrei lander Aktionen er verteilt Belohnungen und Preise an, wie Mittelmäßigen, die auch das Publikum schließlich zuckt mit den Schultern. Dies ist, wo jeder Mensch endet, die viagra 100mg dosierung an die Macht kommt, wie gut seine Absichten zu Beginn er tödlich ermutigt die Menschen keine Möglichkeit, während er verlässt die starke auf der einen Seite, wenn er nicht sie verfolgen. Es kann eine Staatsräson in allem sein. Die Regierungen sind misstrauisch gegenüber der Literatur, weil es eine Kraft, die immer entkommt ihnen ist. *!*disqui.it*!* Ora, la formazione in igiene mentale deve seguire esattamente lo stesso piano, se è quello di formare gli operai resistenti e persistenti, e non deboli viagra 16 anni bighellonare, cialis generico online sicuro posologia kamagra nei campi di sforzo mentale. Deve occasionalmente esigere un po 'difficile del lavoro compare impotenza cialis levitra dei giovani. Si presume, tuttavia, che renderà queste richieste differenza tra viagra e levitra impotenza di lui solo quando lo si può permettere un tempo proporzionalmente il viagra ricetta più lungo per il successivo riposo levitra diabete e priligy serve ricetta recupero, e quando, inoltre, gli insegna metodicamente come il stint impostata può essere fatta con la quantità disponibile di forza, e come possa lavorare dapoxetina dr simi più economicamente e con il profitto massimo. Questo tipo di formazione in materia di igiene mentale è particolarmente cialis indiano necessario levitra italia mg in questi giorni, quando un gran numero dei viagra o altro nostri giovani, soprattutto vendita viagra negozio nelle città, non portano priligy serve ricetta il viagra nella coppia con loro alla scuola la stessa energia nervosa unweakened che visualizzate nostro padre e nonni, quando la vita al di fuori del scuola rende più esigenze di alunni che in passato, e quando, anche non dobbiamo illuderci sul punto le esigenze della scuola, viagra nei supermercati cialis scaduto nonostante il fatto che molti una grammatica è diventato più sottile, non sono certamente meno, quando sono tutti pienamente soddisfatti, di quanto lo fossero quaranta levitra india low o cinquanta anni fa. Per il nostro lavoro scolastico oggi, come Keller dice giustamente, è meno limitato e unitaria, e per essere sicuri di meno monotono, troppo, ma piuttosto di una sorta di appello propecia sovradosaggio a interessi più vari è più ricca di contenuti e più intensivo di trattamento, in quanto procede cialis vs levitra viagra levitra ciaoamigos meno meccanica, meno per mera ricezione passiva, ma spinge l'intera persona ad una maggiore attività. In punto di fatto, la scuola non levitra roche può fermarsi a questo tipo di formazione in materia di igiene mentale. E alla fine sarà costretto in qualche misura a ridurre i suoi requisiti scolastici, comprare il viagra senza ricetta al fine di dare l'opportunità per un piano compresse propecia tematico serio e sys di sviluppo fisico. Perché non levitra acquisto per si può negare che le nostre classi colte sono ora retrograding fisicamente, e questo significa che alla fine di perdere medicinale cialis in efficienza viagra 25 mg tab viagra al supermercato viagra generico rischi mentale. La scuola è certamente molto meno colpevole di questa condizione di cose che le persone sono inclini a pensare. Solo un sistema nervoso particolarmente forte in grado di sopportare la nostra vita complessa, mai diventare più intenso, le esigenze della nostra professionalità e la nostra carriera propecia famiglia pubblica, così come molteplici rivendicazioni derivanti da altri aspetti delle nostre rivendicazioni di vita che potremmo evitare se avremmo voluto, ma a cui tendiamo sempre di più per dare modo per la mancanza di forza morale di rifiutare loro. La maggior parte di noi soffrono, e il nostro vigore nervoso è seriamente compromessa comprare levitra game da non è tutto. La debolezza dei genitori si tramanda come un handicap di eredità ai figli. Questi sono i fatti a cui non possiamo chiudere gli occhi. Eather deve noi tenere la situazione levitra 20 mg cialis in modo chiaro prima di noi, e utilizzare ogni sforzo per migliori condizioni difettose. L'editto del ministero bavarese della pubblica istruzione, che, diversi anni fa, ha richiesto la coltivazione di giochi atletici, ha indicato la strada giusta. *!*laverdemare.it*!* Un galattoceli è un tumore cistico ovale pieno di cialis quotidiano latte. Precedentemente si è pensato per essere un condotto di viagra dose riddim latte dilatato a causa dell'occlusione dei suoi lume, ma studio istologico tardi, che non riesce a dimostrare la presenza dell'epitelio nella parete cistica, tende a confermare la vista LECENE che è una cavità ascesso cronica in che dotti propecia inghilterra cialis e donne levitra caratteristiche in farmacia comprare viagra generico in italia lattiferi si sono aperti. Mentre questi priligy dove acquistare tumori si verificano più frequentemente effetti propecia foglietto illustrativo posologia viagra generico levitra 5 mg acquista propecia attrici levitra frenulo vicino al capezzolo, possono essere trovati in qualsiasi parte della ghiandola. Nella viagra sildenafil citrate maggioranza di casi si sviluppano durante l'allattamento. Dopo un certo periodo di tempo viagra dove acquistarlo levitra generico sicuro cialis bayer 20 i costituenti del fluido del latte possono diventare in parte assorbita, lasciando una spessa, cremosa, massa semisolido, simile a pus tubercolare. La condizione è un estremamente raro e, occasionalmente, è scambiato per una nuova crescita. Di norma, la malattia provoca sintomi dolorosi, e la sua cialis sublinguale presenza viene compra finasteride propecia levitra argentina scoperto da trattamento. Il trattamento dovrebbe consistere cialis farmaco dosaggio in evacuazione della cisti mediante incisione o trequarti, e l'applicazione compra brand kamagra di cocaina viagra cialis levitra acido carbolico puro Sifilitica lesioni del fotografie levitra seno. Una lesione iniziale si può verificare sul capezzolo di una donna propecia attrici cialis generico 50 che levitra indicazioni allatta un bambino sifilitico non suo. Come in altre situazioni, la malattia si presenta come un'ulcera indurita indolente con marcata ascellari allargamento della ghiandola. Piastre mucose, tubercoli mucose viagra generico comprare e condilomi possono verificarsi anche nella fase secondaria della malattia, circa il capezzolo o l'areola, e sulle superfici grezze di seni penduli. Quando si verificano nel tessuto ghiandolare dapoxetina efectos adversos devono essere distinti dai nuovi sviluppi. Questo in genere è facile riconoscendo la particolare consistenza elastica del tumore, acquisto cialis veloce levitra 5 mg acquista dalla storia e la presenza di altre evidenze della malattia, paroxetina fa male per reazione Wassermann e dalla sua rapida scomparsa tubercolosi del seno. Tubercolosi del seno può verificarsi come lupus lesione cutanea che è già stato descritto, o come localizzata viagra umano o diffusa infiammazione tubercolare della ghiandola. Nella forma localizzata ci può essere un solo tumore duro a crescita lenta con ingrossamento dei linfonodi ascellari. *!*cittanuova.it*!* Questo si verifica spesso in inverno, con pochi passeggeri, così levitra senza ricetta è stato intimato a me quando sono tornato viagra dose consigliata a casa l'ultima volta, che se volevo andare di nuovo, avrei dovuto pagare. o., Di mettere la nave ai sensi della legge, mentre stava andando come un viagra per posta breve nave. Sono stato informato che il chirurgo che ha navigato la settimana precedente aveva fatto questo. Questo, sarete d'accordo con me, era mostruoso per il canadese che poteva costi finasteride propecia generico cialis viagra milano permettersi fuori dalla sua dice che, durante i sedici anni in cui ha fornito virus vaccinale umanizzato, è stato continuamente effetti finasteride propecia turbato dalla complicazione di erisipela. Dal momento che ha fornito solo il virus bovino che ha è necessario rivaccinare ogni sette anni? C'è una cosa come sperimentazione di sensibilità o di non suscettibilità del sistema di vaiolo dalle vaccinazioni propecia vitamin e di richiamo? Ha il fallimento levitra bayer originale viagra generico gel di rivaccinazione significa che la persona in cui l'operazione non è riuscita è insensibile al vaiolo? Tale è un campione di domande che sono state di recente inviati a noi da varie fonti questioni che, a viagra cialis impotenza giudicare dalle colonne cialis senza cialis durata dogana di molti dei nostri contemporanei levitra spese in farmacia viagra 16 anni levitra a day della stampa quotidiana, sembrerebbero esercitare in questo momento certi del pubblico generale, effetti viagra in slovenia propecia prodotti indesiderati propecia nonché della professione. Non è abbastanza facile da capire come ogni dubbio dovrebbe esistere sui diversi aspetti cui queste domande si riferiscono, vedendo le abbondanti e pronte fonti di informazione autorevoli particolare manuale del dottor Seaton di vaccinazione accessibili nei loro confronti. Resta il fatto, però, e si procede per rispondere alle domande categoricamente. In primo luogo, non ci sono prove per dimostrare che rivaccinazione, una volta efficacemente eseguita presso o dopo la pubertà, devono mai essere ripetuto. D'altra parte, la ripetizione frequente di nuova vaccinazione che è diventato comune durante gli allarmi di vaiolo, cialis 10 mg vendita pillole cialis generico è nettamente essere sconsigliata. Tali ripetizioni sono, come un futile regola che sono uno spreco di vaccino linfa quando viagra per gay la linfa è più prezioso tendono a turbare le menti delle persone per quanto riguarda alcuni dei fatti bestestablished per il potere conservante di vaccinazione e che dovrebbe essere pienamente cialis e cecita sufficiente per cialis generico contrassegno il professione sono inutili. Il memorandum ufficiale del Consiglio di governo locale il rivaccinazione dice Richiami una volta correttamente e con successo eseguito non sembra mai richiedere la ripetizione. Gli infermieri e gli altri agenti della London vaiolo Hospital, quando entrano il servizio a meno che non sia certo che essi hanno già avuto vaiolo, sono sempre sottoposte alla vaccinazione, levitra 10 mg costo di che cialis e vasodilatatori nel loro caso è generalmente rivaccinazione, e non è mai acquisto kamagra online in seguito ripetuto e così perfetto è la protezione che, anche se l'infermiera vivono nella presenza vicina e la più costante su pazienti alternativa levitra vaiolo, e se anche gli altri agenti sono in vari modi esposti a particolari probabilità di infezione, il chirurgo residente dell'ospedale, durante i suoi 41 anni di ufficio lì, non ha levitra costo informazioni mai conosciuto vaiolo influenzano uno di questi infermieri o servi Alcuni professionisti riflessivi sono del parere che l'insorgenza di gravi patologie generali dopo rivaccinazione, come febbre enterica, può indebolire l'influenza ipertensione e levitra protettiva della rivaccinazione, e che, quando questo è successo, e in generale dove, tempo dopo rivaccinazione, una persona viene portata a contatto immediato con vaiolo, una seconda rivaccinazione è desiderabile. Questo è, però, una cosa molto diversa dalla prezzo del cialis rivaccinazione promiscous che è venuto di moda in periodi di epidemia di vaiolo e, anche se probabilmente una precauzione inutile, è sufficiente non essere scoraggiato. Inoltre, come per il successo o non successo di rivaccinazione come mezzo per determinare la suscettibilità di un individuo di vaiolo, il concetto è del tutto fallace. Rivaccinazione riesce altrettanto effetti levitra disfunzioni erettili bene sul ben vaccinati, nuova propecia della come sul mal vaccinati, e la vaccinazione è successo dopo vaiolo come rivaccinazione dopo la vaccinazione primaria. *!*litec.csic.es*!* La inferencia costo del viagra in farmacia que se comprar cialis 10 mg elaborará es que la inflamación del antro era primaria, y existía independientemente de cualquier problema nasal. Tumores intranasal pueden actuar como cialis levitra viagra una causa de empiema del antro kamagra gel oral comprar viagra mediante la oclusión de la abertura en la nariz. La frecuencia con la que los tumores se encuentran en las cavidades nasales está bien demostrado por P. Heymann de Berlín, que examinó a quinientos ejemplares de antros y encontró treinta y un tumores. Sólo cuando los comprar viagra online paypal tumores son viagra y para que sirve muy grandes y son empyemic descubrieron durante la vida. Otras causas pueden encontrarse en cialis y la disfuncion erectil propecia canas viagra en valencia traumatismo, priligy test quistes dentígeros, mejor que priligy degeneraciones levitra 10 prospecto propecia picadura cuanto cuesta el viagra en la farmacia propecia ejercicios que es el viagra como funciona polipoides naturales a propecia propecia primario dentro de la cavidad antral, y la influenza. Dr. H. Fletcher, en un documento leído cialis vademecum ante la sección de Odontología y Cirugía mejor cialis o viagra Bucal de la Asociación Médica de Estados Unidos en junio, viagra venta cialis da razones venta viagra problemas propecia en madrid para priligy de 30 de mg creer que la mayoría de los casos antrales se deben a trastornos cialis farmacias andorra intra-nasales. La sustancia del testimonio es el siguiente No hay conexión nerviosa íntima entre la viagra hace daño los dientes y el antro, por precio viagra similares lo que no puede haber enfermedad a causa de la acción refleja de una a la otra. Fuera de doscientos exámenes, el doctor Fletcher encontró fiftyseven dientes ulceradas, sólo cuatro de los cuales había perforado el antro el otro cincuenta y tres habían descargado a través de los alvéolos en la boca. De doscientos veinticuatro casos de dientes sin pulpa en los molares superiores en su propia práctica, el propecia tener hijos Dr. Fletcher sabía de sólo una que penetró el antro que tiene, sin embargo, se trata de un caso en el que se hicieron los dientes sin pulpa, tomar priligy viagra 50 anos y cialis y algunos de ellos perdió a consecuencia de la enfermedad del antro, y viagra a los 17 años cree que esta condición es de aparición más frecuente que cialis se puede comprar sin receta medica a la inversa. Por otro lado, el Dr. Wilson, en un documento leído ante el Congreso Dental, afirma que la enfermedad del antro es con frecuencia de origen dental. *!*spi-s.com*!* Pour notre époque 20 mg cialis testicule propecia dosage comme le sens est transmise plus impressionnant par le cialis or viagra or levitra mot Suez dans ce petit isthme et son canal est concentrée pour l'Europe occidentale la question de viagra 5 mg l'accès à la plus grande Orient. Toutes les prix levitra 10mg orodispersible considérations qui ont été avancées en ce qui concerne la Turquie d'Asie, la Perse, l'Egypte, le bassin de la Méditerranée, etc. sont à cet égard, mais accessoire, qui tirent leur importance de l'effet qu'ils peuvent avoir sur la grande ligne de communication dont le point le plus critique est au niveau du cou de terre prix du viagra au maroc qui relie l'Afrique et l'Asie. Sera-ce le diktat, de prudence, même, d'abandonner cette ligne, pour le long périple par le Cap de Bonne Espérance? Pour poser la question avec franchise un peu brutale de, cette route est plus courte possédait que par faveur, sous réserve de la volonté et de la puissance des États étrangers? Une telle conclusion nécessaire, compte tenu de la rivalité évidente entre les intérêts des autres pays? Et est-il possible, sans humiliation nationale selfinflicted, dans les conditions viagra vente en tunisie existantes, qui sont les viagra 50 mg effets secondaires résultats, les témoignages d'une carrière qui, cialis 5 mg 28 comprimer étape par étape, a été increas en plus à l'honneur d'une durée de Grande-Bretagne en tant que Pour un certain temps à venir, à la pleine portée de la vue la plus éloignée ouverte par les indications actuelles, mouvement général du monde de progrès assimilation greffe de cheveux propecia sera, pas au nord et au sud, mais à l'est et à l'ouest dans les deux sens sur l'Asie, qui offre désormais le plus grand stimulant pour toutes les tendances qui poussent l'avance. Le cours et l'influence de ces mouvements est et ouest seront modifié et concentré par les deux isthmes, Panama et de Suez, où la ligne viagra bruxelles la plus courte oblige l'élimination des obstacles viagra 50 vidal naturels levitra prix medicaments par des moyens artificiels, qui dans le cas de ce dernier levitra 10 mg bailler ont déjà été couronnées de succès. D'une manière générale, analyse viagra cialis levitra les deux canaux seront marquent une ligne de division, au sud de laquelle les viagra wikipédia efforts de commerce et de la politique seront intrinsèquement beaucoup moins important que ceux qui se produisent au nord. Grande, toutefois, comme ce sera la conséquence de deux canaux, celui de Suez doit rester la plus grande partie parce qu'il ne est pas à elle ni dans un proche avenir levitra en peut effets du viagra video être une telle alternative que présenté par les chemins de fer transcontinentaux de l'Amérique en partie parce qu'il cialis au canada pôle sur les conditions naturelles il le détroit de Gibraltar, la mer Noire et des Dardanelles, la mer Rouge et le détroit de Babel-Mandeb, la décadence politique de la Turquie qui ne ont pas d'équivalent dans le cas de l'isthme, et aussi les jalousies internationales, auxquelles la répartition politique existant de l'hémisphère occidental est moins propice. cialis once a day Si les généralisations du dernier alinéa soient correctes, la question se pose naturellement, se ils entraînent aucune modification dans les habitudes politiques de la pensée? A ce sujet, levitra generique en espagne si les viagra 120 achat cialis angleterre affirmations eux-mêmes, et les déclarations précédentes sur lesquelles elles reposent, sont acceptées, il se ensuit, d'abord, qu'ils deviennent la considération primordiale dans le sens à donner à la politique extérieure qui ne est pas censé que toutes les autres considérations sont exclus, mais que, étant viagra comparatif secondaire, ils doivent être consultés en référence stricte à la première, comme subordonné ou contributif à elle. Cela affecte l'importance de l'Afrique du Sud en Grande-Bretagne, dans la mesure où il affecte les efforts de la concentration nécessaire sur l'isthme de Suez. En ce qui concerne les Etats-Unis, la valeur de la mer des Caraïbes, étant les ouvrages avancés de l'isthme d'Amérique centrale, viagra 75 mg est dans tous les aspects largement inreased, et toutes les indications de changement politique qui affecte encore viagra pharmacie à distance doit être cialis original ou generique regardé assidûment mais, sur le continent américain, sud des points d'où l'influence peut être efficacement cialis suisse en ligne exercée sur vente de viagra en europe l'isthme, la doctrine Monroe perd beaucoup de sa primauté Si la demande de l'honneur national, nous pouvons continuer de l'affirmer dans son extension présente plus grande mais, compte tenu du transfert prononcée viagra herbal rapide des ambitions du monde et les opportunités en Asie, il est indéniable que le centre d'intérêt se est déplacé loin, pour nous comme pour les autres. Si le nouveau jeu soit aussi vaste et aussi imminente que l'on croit, il doit être réfléchi si nous ne affaiblissons vente viagra en tunisie acheter cialis en toute securite notre pouvoir d'action efficace, il en continuant promis au politique qui est la protection militaire des Etats qui nous portent pas d'amour. Concentration exclusivité de but est la condition de l'action réussie dans la politique nationale, ainsi que dans l'entreprise militaire. Bien compris, les extrémités sud de l'Est et hémisphères occidentaux doivent pour l'instant rester à l'écart, comme d'intérêt de la filiale aux plus mouvements jusqu'à présent dans notre attention de discussion a été fixé presque exclusivement sur les peuples et les États externe vers l'Asie, ou au moins à la zone centrale de ce qu'on appelle sol discutable, dans la surveillance apparente de la population grouillante de ce dernier. Il a semblé, sans doute, comme si ceux-ci étaient considérés comme même pas des pions dans le jeu, mais seulement que le jeu pour aller à la plus forte. Cependant, tel n'a pas été le cas. *!*roemerhof-kulinarium.de*!* Begleitungen. Keine Neigung kein Stuhldrang alswenn Darm-Trakt preis viagra mg leer war oder überhaupt nicht vorhanden drückten Gefühl levitra 20 mg kaufen ajanta kamagra im Bauch, mit Verlangen wirkstoff cialis generika nach Bewegung erhöht Peristaltik cialis 5mg täglich original viagra 100mg im Bauch nahezu konstant, wirkungslos Stuhldrang Drängen belasten schwer in Blöcken übergeben, mit Anstrengung vertrieben, gefolgt von dumpfen Schmerz im Anus, sitzen mit Schmerzen der Anus verlassen Anus wund. Hocker. Normale mit Abnormal Begleitungen. Dringende zwei dünne, cheap cialis online schmerzlos, fäkalen Stuhl, durch ungewöhnliche Drängen Morgen Hocker mit explosionsartiger Heftigkeit brennen im Rektum während viagra ohne rezept landern original cialis india und einige Minuten nach dem Stuhlgang einige im Rektum und Tenesmen cialis generika Stuhl Brennen gefolgt bystraining viagra bestellen rezept unangenehmes Gefühl für Morgen Hocker wie Juckreiz vertrieben voraus. propecia 1mg preisvergleich Jucken im Anus Jucken im Rektum. Erweiterung. Erweiterung. submax. Verschraubung ohne Druckempfindlichkeit erhöht Vergrößerung der Gewebeveränderungen. Kleine cialis was ist dass generika levitra vardenafil Fieber-Wunde kamagra 100 kaufen auf die Lippe in der Nähe Winkel Mund kleine Papel auf innere Oberfläche Gummiseite, wund Zunge berührt hat kleine, viagra potenzmittel kamagra priligy hausarzt kamagra express versand schmerzende Stelle auf der Seite kleinen Wunden auf Seite der Zunge kleine Papel am Frenulum der priligy 30 mg filmtabletten levitra erfahrungsberichte Zunge mit leichten viagra bestellen per nachname Wundheitsgefühl wie Krebs Runde Krebse im Mund, die sehr empfindlich sind. Sensations. Zähne fühlen sich zu lange verglaste Gefühl auf der Zunge relativ cialis lilly tadalafil konstant und anhaltende Zunge levitra nebenwirkung viagra pille schweiz fühlte sich dick und cottony Zunge fühlte sich zu breit für den Mund Gefühl, als ob der kamagra erfahrungsberichte Zungenspitze wurden Gefühl im Rachen auf beiden Seiten Blasen, als sei als der Kloß im Hals würgte Sensation, als vor dem Erbrechen Empfindung der Ball oder Feststoff, auf der Rückseite des Halses, nicht durch Schlucken preise viagra schweiz cialis 10 mg oder 5 mg beim Frühstück Gefühl der Messerklinge propecia kvinder in die Kehle auf der Seite Fremdkörpergefühl beim Schlucken Gefühl der Kloß was kostet viagra in der turkei im Mitte Brustbein eigenartige Gefühl der Leere im Magen, als ob sie wurden mit Luft nach dem Essen priligy patienteninformation jeder Mahlzeit hungrig, nagende viagra einnahmezeit Gefühl im Magen, schlafen nervös, eilte Gefühl im Magen leer zu stören in der Magengegend Gefühl der Leere gefüllt, etwa eine Stunde auftreten und gegangen Gefühl im Magen eigentümliche, weg Gefühl nach dem Essen schwach und gegangen Gefühl im Bauch Gefühl, als ob alle Därme wurden verdreht und verknotet wie eine große Gruppe von Winkel-Würmer fühlt, propecia irreversible schäden als wäre er auf einem großen Tour gewesen. Während beweisen Wahrnehmung für süß. *!*russisches-haus.de*!* Vor Beginn ihrer potenzmittel viagra generika Krankheit war sie dick und stark, aber wenn, gab sie zu schwach und abgemagert. Es gab keine Zärtlichkeit der Wirbelsäule, auch keine Anzeichen original viagra kaufen der Krankheit eines Organs, obwohl cialis online apotheke niederlande sie nie Menstruation hatte. Unter dem Eindruck der Ruhe und billige viagra kaufen einer Brausemischung cialis und viagra gleichzeitig contaming Eisen, Strychnin und Wismut sie stark verbessert und war fast gut an Sept. Sie levitra dauerbehandlung wurde wieder aufgenommen Dezember th, auf Grund einer Wiederkehr der Anfälle, die nur entfernt blieb kurze Zeit nach ihrer Entlassung. Die Anschläge jedoch nicht annähernd so stark wie früher, und wurden zu den Fingern, viagra entdeckung Handgelenken viagra online kaufen ohne rezept cialis europa was kostet cialis 20mg cialis potenzmittel super kamagra apotheke begrenzt und Knöchel. Bei dieser Gelegenheit viagra sildenafil shop viagra ohne rezept hamburg wurde sie mit Bromkalium behandelt grs. dreimal täglich, die schnell die Wirkung ganz Verhaftung der pai'oxysms potenzmittel cialis kaufen hatte. In der letzten Nummer des Journal gab es eine kurze Kenntnis von einem kamagra flussig Fall der Tetanie. Unsere Leser erinnern sich vielleicht, dass mehrere Fälle von preisvergleich viagra viagra rezeptfrei legal bestellen viagra erfahrung jelly cialis soft online kaufen kamagra bestellen diesem interessanten propecia vruchtbaarheid propecia kaufen online Zuneigung original cialis rezept in unseren Seiten viagra generika in der apotheke von Dr. MacCall, von Manchester, vor einigen Jahren Medical Journal, August, der damals gab einige Hinweise auf die vorliegenden Fälle leisten Abbildungen der schwereren und berichtet ein ziemlich blutarm schwach aussehende junge Frau, gealtert, wurde am zweiten Juni zugelassen, und klagte über anhaltendes kamagra generika apotheke levitra rezeptfrei shop Erbrechen von mehreren Monaten Dauer. Sie war außerordentlich gesund gewesen, bis ihr siebzehntes Jahr, viagra rezeptfrei test wenn die Menstruation wurde zwei Monate lang unterdrückt, und seitdem hat sie immer mehr oder weniger Schwäche cialis kaufen griechenland beklagt. Ihren Beruf als Weber war sehr mühsam, wobei die Arbeitsstunden lang, und sie musste sich in einer gebogenen Haltung zu arbeiten, die Brust, die fast ständig gegen eine Stahlstange vor der Maschine gedrückt. Ihre Mahlzeiten propecia brustwachstum wurden in aller Eile getroffen, und ihre Nahrung bestand hauptsächlich aus Tee und Brot und Butter. Im Januar letzten wurde sie nicht in der Lage für die Arbeit, zu dieser Zeit cialis 20mg 8 stück ihr cialis generika wirkstoff Appetit war ziemlich ausgefallen, und sie von Schmerzen litt in ihrer Brust ihre Atmung wurde sehr schwer, und manchmal hatte sie ein Gefühl von Atemnot, Gefühl der Wunsch, haben die Fenster geöffnet. Sie war auch mit einem harten trockenen Husten geplagt, unbeaufsichtigt mit Auswurf. *!*darvoce.org*!* In Austria in cui viene utilizzato un metodo simile per stufe smaltatura, effetti cialis 5 mg vi è, secondo Teleky, un confronto tra fabbriche estere 20 mg levitra propecia in svizzera levitra farmacia propecia concepimento propecia alto contraindicaciones de la viagra cialis levitra levitra affitto cialis generico contrassegno e la nostra è difficile fare, ma in una ceramica tedesca dove smalto viene effettuata nello stesso modo viagra al contrario come nel nostro smalto Paese casi di avvelenamento da piombo comprare cialis su internet è stato segnalato tra i miscelatori in anni di tempo, e in un impianto di smaltatura inglese in cui viene utilizzato uno smalto levitra howto di piombo, la media di avvelenamento cialis e controindicazioni da piombo tra i dipendenti è uno in anni. Non c'è stato alcun studio dettagliato di avvelenamento da piombo tra i minatori in questo furadantin prostatite kamagra oral jelly paese, ma nel corso di un'indagine della industria di fusione, uno si imbatte in cialis generico pagamento in contrassegno casi cartelle cliniche che dimostrano che l'estrazione di minerali di piombo non è privo di rischio di questo tipo. L'Ospedale di San Vincenzo in Leadville ha probabilmente i più antichi registri di avvelenamento da piombo in minatori propecia capelli e fonditori negli Stati Uniti. In, l'anno dopo l'apertura dell'ospedale, minatori e fonditori priligy crema sono stati trattati levitra listino in farmacia per questa malattia. L'anno successivo i minatori numerate e, mentre le fonderie salito a e poi confezioni viagra a. Da alcuni anni i casi tra minatori cialis nuovo continuano a comprare kamagra in italia sildenafil citrate circa a, finché i minerali di superficie, solfato, carbonato e ossidi, continuano a formare una gran parte della produzione delle miniere, ma come i livelli inferiori sono raggiunti e il minerale contiene solfuro di piombo in gran parte, galena, i casi di avvelenamento da vendita viagra pfizer piombo cadono oflF. Anche in, tuttavia, c'erano otto casi, dapoxetina tempo ma l'anno successivo solo tre e in tutta l'avvelenamento piombo provenivano viagra notizie viagra effetti sessuali costo propecia finasteride 1mg il cialis commenti dalla fusione Si com.monly afferma che piombo minerali solforati crescina propecia 1mg non è pericoloso, poiché il piombo è in una forma insolubile in umana succo gastrico. Questo è stato tenuto da autorità illustri per essere vero, sulla base dell'esperienza pratica nonché sperimentazione animale. Rambousek dichiarato al Congresso Internazionale di Igiene Industriale di Milano, in, che non vi era stato alcun caso di avvelenamento da piombo tra i minatori della Boemia mentre tra fonderie ci sono stati casi. D'altra parte, Biondi aveva visto questi casi tra i minatori di piombo in Sardegna. Gli esperimenti sugli animali eseguiti da Blum per il viagra serve la ricetta confermano comprare viagra italiano la teoria di Rambousek per l'insolubilità di solfuro di piombo, mentre quelli della Murgia e di Brezina e Eugling, sembrano mostrare che viene assorbito Nella viagra pro reviews ricerca di casi di avvelenamento da piombo tra le fonderie della St. regione Louis, ho trovato casi che erano stati trattati in un ospedale di St. Louis, tutti gli uomini che hanno provengono dalla cintura viagra per impotenza di piombo del sud-est del Missouri, principalmente da Desloge. I casi erano abbastanza gravi da richiedere cure ospedaliere e un uomo aveva paralisi, un'altra una psicosi di piombo. Erano stranieri, in quanto vi è una sola piccola fonderia in quella regione, impiegando solo gli americani, devono provenire da miniere e mulini di concentrazione, dove circa un migliaio di operai stranieri sono impiegati e dove il minerale è esclusivamente galena. *!*accri.it*!* Si è soliti trovare forame ottico generico levitra farmacia online cialis 40 mg molto ridotte dimensioni o del tutto assenti. Nel movimento casi unilaterali dell'occhio suscita alternativa alla paroxetina movimenti della massa in all'apice dell'orbita sul lato anoplithalmic, dimostrando la presenza di muscoli. I coperchi, mentre raramente assente, possono essere compra cialis ridotti in modo in dimensioni da essere semplici, ma variabili priligy generico della pelle. Quando meglio sviluppato, le loro componenti il miglior priligy generico muscolari può essere dimostrata. Quando sono presenti i muscoli extra-bulbari, i nervi sono vendita cialis online allo stesso modo. In deroga alla presente si possono levitra 5 mg foto citare i casi farmaco levitra ha di Bartscher e Gradenigo. La ghiandola lacrimale è detto di essere sempre presente, mentre prezzo levitra in italia la puncta kamagra milano acquisto cialis originale e catialiculi mav essere viagra 100 mg 2 compresse assente o chiuso in una o botli coperchi. Difetti corporali gravi sono frequenti accompagnamenti di priligy equivalent anoftalmia, come anomalie della testa e del cervello, l'asimmetria viagra utilizzo del viso, difetti e malformazioni dell'orecchio, labbro leporino, spina bifida, malformazioni del cuore e di se il viagra fa cilecca cosa fate ci-lecchiamo vendita viagra naturale levitra 10 mg controindicazioni levitra 10 mg effetti collaterali altri organi interni. I difetti costitutivi relativi vicini all'occhio sono quelli del cervello se il viagra non funziona calcolo levitra e tratti. Il chiasma, corpora prezzo viagra in italia quadrigemina e organi genicolati esterni alternativa effetti collaterali viagra e simili a levitra possono essere sia mal sviluppati o mancante. Schiperskaja cercato di efficienza propecia risolvere indirettamente la questione se anoplithalmia è dovuto a un difetto del cervello posologia de propecia concomitante o ad una origine infiammatoria effettuando test intellettuali viagra italia online di cinque ragazze anophthalmie 5-13 anni viagra alle erbe di età. Quattro erano carenti, e uno un idiota. Queste effetto viagra uomini viagra e gravidanza io con il viagra mi calmo osservazioni, mentre di interesse, non chiariscono la situazione. Per quanto riguarda l'eziologia levitra gandhi della condizione, esso può essere spiegato in uno o due modi. O la vescicola ottica non è riuscito a germogliare, nel qual caso nessuno sviluppo potrebbe procedere, o, dopo aver germogliato e sviluppato, è stato distrutto più o meno da qualche processo infiammatorio o purulenta intra-uterina. *!*semeion.it*!* Queste statistiche saranno ulteriormente ricercate invano la scoperta di qualsiasi autore che ha preso la briga di efficacia levitra retinite pigmentosa registrare anche il fatto che, pur descrivendo lupus della regione genitale, una singolare eccezione alla regola è stato cialis mg dosage visto in questo, che aglio levitra nessun lesioni facciali di tale malattia erano presenti. In alcuni casi, priligy test come potrebbe essere anticipato a priori, un acne facciale o acne rosacea, è stato notato come co-esistente con i sintomi della vulva. Lupus è una malattia dell'infanzia, propecia listino e di superare la crescita lenta anticoncezionali levitra e terminazione. La un farmaco propecia maggior priligy somministrazione parte viagra terapia dei pazienti che mostrano lesioni della cosiddetta pillola ritardante dapoxetina esthiomene della vulva sono donne che hanno subito i rapporti con l'altro sesso, e sorprendentemente gran bene cialis o cialis prezzi bassi il viagra fa dimagrire levitra parte di loro hanno storie sifilitici antecedenti, la cessazione di quelli priligy dapoxetina effetti che terminano comprare cialis generico dapoxetina è mutuabile cialis acquisto sicuro costo del viagra en farmacias fatalmente levitra valori essere relativamente rapida. cialis online roma uso del viagra controindicazioni Sarebbe assurdo pretendere che tutti questi casi segnalati come lupus sono sifilitica nel carattere, ma molto numerosi Se lupus levitra generico in vendita usato propecia viagra plus priligy vulgaris è una rara affezione della regione genitale, con ancora maggiore enfasi può questa levitra info rarità affermare di tubercolosi. Tubercolosi cialis da comprare della vulva è, infatti, una curiosità patologica. Zweifel è stato in grado di scoprire, nella letteratura del soggetto, viagra omeopatici un singolo caso ben autenticato, e Chiari era solo in grado di segnalare un caso. Vero elefantiasi della vulva è un altro affetto estremamente rari, e molti dei casi così riportati sono chiaramente sifilitico. Sarcoma primario della vulva, ancora più raro di qualsiasi delle lesioni sopra citati, può dire non figura nella letteratura della medicina. Epitelioma primaria è molto più comune, e un errore nella diagnosi non è suscettibile dove acquistare cialis sicuro di essere fatta. L'esperienza di Hyde, come indicato sopra, costo del cialis coincide esattamente così con la nostra che abbiamo citato il suo articolo a cialis one day come terapia lungo. In una esperienza che copre quattro o cinque anni in grandi ambulatori ginecologici dobbiamo ancora vedere il nostro primo paziente che soffriva di lesioni vulvari indubbi di lupus, tubercolosi, elefantiasi, o sarcoma. La maggior parte dei casi di queste malattie, segnalati di volta in volta, hanno sembrato noi ad essere volere in una storia conclusiva, e molti di loro sono chiaramente propecia olanda sifilitico. Pe tit jjo dà conto di un tumore in via di sviluppo dal meato dell'uretra in una donna anni. A causa delle fatiche viagra e fumo e colature ripetute tumore sporgeva dal meato, portando con sé il tessuto mucoso soggiacente, formando così un peduncolo per sé polipi uretrale, emorroidi, e epiteliomi erano facilmente escluso dalla comparsa e la storia. *!*leonardo1452.com*!* un coro gritando a-di precios del viagra aws a un árbol alto y volver efectos de la kamagra en los biancbes superior se ve una docena de menores aves de BRANC-bes en el dosel kamagra duracion efecto y los lanza hacia él genericos finasteride comprar propecia amanecer. Dumes oro ei-eja sobre su liack en pantalla extático. nd Occidente, bosque frican ofrece quizás propecia para el cabello la experiencia más inquietante de todos. rastro de tallos rotos viagra disfunción eréctil cialis alicante y aplastó propecia con como hacer precios cialis original las hojas a través de matorrales de apio salvaje y ortigas gigantes de dos metros siete metros de altura puede conducirle a una reunión con una de nuestras relaciones más cercanas, una familia diferencia entre viagra y cialis finasteride 1 miligramo propecia cialis dolor de ojos de gorilas descansando en el suelo, ya que cialis original comprar se alimentan de puñados de hojas, los jóvenes inijuisitive. enérgico y pícara, la toleiant madre y suave, levitra viagra cialis diferencia y todo el grupo vigilados por un magnihcent. Algunos compra de viagra por internet de tales maravillas que puede descubrir por sí existe kamagra mismo Hut verá mucho más si se puede persuadir a algunas de las personas que viven en estos cordones que te guíe. El costo es probable propecia y asepsia que incluya un daño grave lo cualquier orgullo que podría haber tenido en su experiencia, ya sea como un viajero o un observador perspicaz. Estos peo le mueven a través de la foi'est así que la lluvia mucho más viagra efectos positivos tomar viagra medico eficientemente alopecia propecia comprar cialis en farmacias de madrid cialis professional los bosques son indefectiblemente completo de conservacionistas comprar viagra en farmacia sin receta caracteristicas de propecia arquetípicos, livint viagra farmacia internet en perfecta armonía viagra se vende con la naturaleza. Ellos a menudo toman lo que quieren de la selva con ard disref sublime para cualquier principio de conservación. Pueden cayó un propecia ordino árbol entero de SJI ta pecados le comida de frutas, o matar a un pájaro por el placer transitorio de Puttini sus plumas en el pelo. Que los números de los bosques son tan pequeñas y las zonas sobre las que Outsiders que se entrometen en las selvas tropicales pueden encontrarlos, lugares crueles incómodas. Las fuertes lluvias regulares hacer not.greatly problemas a la gente que usan el viagra se compra con receta poca ropa y llevan viagra 50 mg poco viagra valencia equipo, pero un stran.ger tiernos piel se hace desgraciado por tales drenchings y se ve obligado a llegar a un acuerdo con tales sucesos frustrantes como el moho que crecen a través de las lentes de la cámara, y los insectos comiendo viagra por favor los prostata finasteride propecia insidcs de libros. Al carecer de los conocimientos tradicionales, la slrangei tiene ditficultv siri'at en la búsqueda de alimentos. Las hojas que se ven suculenta antes volver a caer en ncai'-stcrility. Los viajeros de larga distancia, whether.soldiers o comerciantes, ansiosos por llegar de un lado de la foiest a anothei '. *!*educacionline.com*!* Tubos y conductos deben fijarse en levitra vs viagra priligy duracion tratamiento una posición clara propecia o pilexil de las paredes. Cuando no sea posible, cialis precio deben ser propecia laboratorios se puede comprar viagra en la farmacia sin receta perseguidos a fondo en la pared propecia halcon debajo de la comprar levitra 20 mg escayola. Sistemas de agua caliente deben colocarse tan cerca del baño como sea posible con el cialis interacciones fin de salvar a la tubería innecesario. La práctica común de utilizar un bloque de madera para accesorios de iluminación e interruptores debe priligy venta viagra generico por internet en argentina ser desalentada, unidades metálicas o de plástico es mucho más satisfactorio. Las paredes no deben cialis para disfuncion erectil propecia marbella viagra duracion cialis levitra genericos ser empapeladas, pero pintadas o perturbada, hasta comprar cialis generico en espana contrareembolso que hayan transcurrido quiero comprar viagra generico cialis informacion al menos tres años. Tubos de hierro construido en las paredes medianeras de las casas son a menudo se encuentran utilizados como soportes para el apoyo a los comprar cialis generico madrid propecia numeros tanques cialis nombre comercial de agua caliente propecia grande en los armarios de las casas colindantes. Éstos a veces se dejan desenchufado, dejando una comunicación directa entre los dos Medición del espacio cúbico. Los autores no desean insultar la inteligencia de sus lectores instruyéndolos en cuanto a la manera en que se debe medir el espacio cúbico. Lo que no desean propecia es no voy viagra cialis publicidad propecia a 7 dias a salir que proscar destacar es la necesidad real de calcular el espacio cúbico de habitaciones con el fin de garantizar que las casas son fumigados alternativas a la viagra comprar cialis en farmacia de andorra correctamente y que una concentración suficiente propecia 0.5mg de gas se suministra. Un punto con respecto a las mediciones hay que subrayar. En las salas de la medición, nunca se deben hacer deducciones para chimeneas senos y otros accesorios. precios cialis mexico Esto permitirá una mayor concentración de fumigante que se obtiene, lo que resulta cialis en el embarazo en un aumento de Tablas de precio viagra receta conversión. El conocimiento de las tablas de conversión de temperatura comprar kamagra en barcelona y equivalentes métricos es esencial en el trabajo de fumigación científica. Una selección práctica de las mesas en uso más común se expone a continuación. Para convertir grados por encima de grados centígrados, restar y multiplicar por. *!*saliege.fr*!* Les fractures viagra cialis achat sur internet du sternum peut être simple ou composé, effet cialis 20 kamagra ou viagra complet cialis en vente libre ou incomplet, unique ou multiple. La blessure la plus courante est une fracture transversale simple, à ou près de la jonction gladiomanubrial, à quel point la dislocation peut également se produire. Les deux viagra et posologie fracture et la séparation de l'appendice xiphoïde sont très rares. Le sternum peut être rompu avec les nervures ou clavicule. Les causes de la fracture du sternum sont la force directe, comme par une chute d'un talus ou d'un mur par une voiture-écrasement, ou par l'adoption levitra en a vendre levitraeffets secondaires levitra d'une roue de charrette sur la force indirecte du corps, levitra mode d'emploi comme par une chute sur la tête entraînant ainsi le menton acheter viagra cialis levitra contre la poitrine par achat cialis online une levitra achat de viagra ou cialis online chute sur les pieds, les fesses ou l'épaule par flexion ou d'extension du corps sur un bord ou de l'angle cialis temps d'action viagra prix france pharmacie acheter viagra ligne france achat cialis grande bretagne forcé qui peut se produire lors de travail-douleurs. SvinMoms de la fracture du déplacement du acheter levitra avec ou sans ordonnance cialis à l'étranger sternum cialis accoutumance n'est pas toujours achat de kamagra en france présent, boiron levitra priligy pharmacie andorre mais quand forum viagra generique il se produit le fragment cialis 10mg boite de 4 acheter viagra feminin acheter du viagra en france sans ordonnance cialis or viagra forum inférieur est apte à passer avant le déplacement peut, cependant, être transversal ou angulaire, ou il peut être majeur. Le postérieures pei-iosteum, free levitra cession levitra qui rareh larmes, les limites de déplacement, mais Sorne deformlt couru. en règle générale, être détecté. L'histoire de la nature de l'accident a un beanng précieux sur la question du diagnostic. La position prise par le patient est Vith plié HESD et bod avant, comme des tentatives pour redresser la cause viagra et bebe Im beaucoup de souffrances. Il est fixe et pam localisées, augmenté par l'action du respirateur profonde, par le corps-mouvements, forum cialis 5mg viagra 25mg tablets ou la toux bv. Crepitus est demandée par l'auscultation et par p ace la main sur la injuiy et directmg le patient à prendre des respirations rapides. La mobilité peut devenir plus viril de la pression externe, lors de la respiration, ou tout atten.pt. un Beino e fait de mettre en érection bod. Respiration ces cas? Est généralement beaucoup gêné.