V tejto rubrike môžete požiadať svojich skúsenejších kolegov o rady, ide hlavne o poradenstvo v pracovne a sociálne právnych vzťahoch. Pokladať otázky a odpovede môžete pomocou komentárov, hlavne u odpovedí prosím napíšte na začiatku odpovedi meno komu odpovedáte, môže sa stať, že otázky sa nahromadia tak nech je zreteľné komu odpovedáte.

Vážení čitatelia nášho portálu, rád by som vás nasmeroval na: http://doko.blog.sk, kde sa dozviete ďalšie zaujímavosti z vojenského života a života dôchodcov.

Vase otázky právnej povahy doporučujeme adresovat vojensko právnym odbornikom z obcianskeho zdruzenia: http://pravovojaka.sk/

 

Od 1.3.2013 Vám na otázky odpovie aj  “Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov” na MO SR.  Pozri článok na tomto webe: Starostlivosť o VV a VD

 

V otázkach sociálneho zabezpečenia sa obracajte na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Písomný styk je pre úrad právne záväzná a rozhodujúca forma styku.
Adresa úradu :

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
812 74 BRATISLAVA 1

Elektronická adresa: vusz@vusz.sk

 

 

Prihlaska do ZVSR

Počet komentárov: 613 k “Poradenstvo”

 • Ing. Miloslav Konečný:

  Ernest:
  4.11.2012 o 5:12
  To by zaujímalo aj mňa.

 • Ernest:

  Dobrý deň ako a kde zistím v akej kategóriii a koľko mám odslúžené.Ďakujem. odpoveď prosím na info@sinomed.sk

 • Dodo:

  pre zn.občan
  Zdravím Vás, ja mám podobný problém, odvolal som sa na KS v Trnave, ktorý minulý týždeň potvrdil rozhodnutie SP t.j. nepriznanie SD vo veku 55 rokov. Odvolám sa samozrejme na najvyšší súd, ktorý v prevážnej miere rozhoduje v prospech bývalých vojakov alebo policajtov.Doporučujem Vám podať odvolanie v každom prípade. Ja som rozhodnutý v prípade neúspechu na NS podať žalobu až na najvyššie súdne orgány EÚ.
  Ak existuje spravodlivosť, tak to nemôžeme prehrať! Je treba vydržať a byť rozhodnutý bojovať do konca!
  S pozdravom Jozef Horváth

 • obcan:

  pre zn.Dodo
  Návrh na preskúmanie rozhodnutia SP podávam prostredníctvom advokáta na Krajský súd.Kedže je to do neba volajúca zámerná doskriminácia, myslím že by sa mohlo podať aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Ak by Ste mali záujem vymeniť si skúsenosti týkajúce sa dôchodkov tak mob.0918696287.

 • obcan:

  Dnes som dostal rozhodnutie od Sociálnej poisťovne,že moju žiadosť o starobný dôchodok k veku 55 rokov zamietajú lebo som nedosiahol 62 rokov veku.Dôvod poberám výsluhový príspevok považovaný za výsluhový dôchodok. Sociálna poisťovňa je nepoučiteľná.Judikáty Najvyššieho súdu považuje za zdrap papiera,núti bývalých vojakov,policajtov sa súdiť v jasne z jej strany vopred prehraných prípadoch. Bohorovným spôsobom porušuje zákon o Sociálnej poisťovni, kde ako správny orgán je viazaná rozhodnutiami súdov.Rozhodnutia súdov jasne dávajú za pravdu bývalým vojakom a policajtom najmä v prípadoch ak majú odslúžené viac ako 20 rokov v I.kategórii služby,ale so Sociálnou poisťovňou to ani nehne.
  Celý postup styku so Sociálnou poisťovňou od prvého kontaktu až po zamietnutie sa dá charakterizovať: Ste bývalý vojak (policajt),čo by Ste ešte chceli. Súďte sa.

  Tu vidím priestor pre ministra obrany SR, ministra vnútra SR aby prostredníctvom Svojich sociálnych orgánov (VÚSZ) požiadali o preverenie dlhoročného protizákonného postupu Sociálnej poisťovne voči bývalým vojakom (policajtom) ,ktorí požiadajú Soc. poisťovňu o SD ako poberatelia výsluhového dôchodku. Verím,že by to ocenili nielen bývalí vojaci (policajti), ale aj tí slúžiaci.

  Ide o zjavnú diskrimináciu bývalých vojakov (policajtov)hraničiacu s ignorovaním práva na základné potreby(právo na dôchodok) o čom svedčia desiatky rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a vôbec nespomínam rozhodnutia Krajských súdov.

  Pre ilustráciu z Ročenky Soc.posťovni: Úspešnosť Soc. Poisťovne v konaniach pred KS bola v roku 2009 65,44%, pred NS SR 65,52% , v roku 2010 úspešnosť pred KS bola 60,54 %, pred NS SR 67,13 %. A v týchto číslach sa nachádzajú aj bývalí vojaci (policajti),ktorí sa úspešne súdili so Sociálnou poisťovňou.
  Dovolím si tvrdiť,že v Slovenskej republike neexistuje žiadna iná sociálna skupina ľudí, ktorá je podľa môjho názoru zámerne zo strany štátnej organizácie (SP) dlhoročne prenasledovaná tak ako bývalí vojaci(policajti).

 • obcan:

  Pán doktor Ďurina,
  pretože som si podal žiadosť o starobný dôchodok k 55 rokom veku (20 rokov v I.kategórii a výsluhový príspevok považovaný za dôchodok)vytvoril som si databázu obdobných cca 30 rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Záver: Sociálna poisťovňa často ignoruje závery z týchto rozsudkov v obdobných prípadoch, núti poistencov poistených v osobitnom poistnom systéme, aby vykonávali zamestnanie aj po splnení podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok po dosiahnutí ich zvýhodneného dôchiodkového veku, zaobchádza s nimi horšie ako ako s poistencami,ktorí sú v zahraničných systémoch sociálneho poistenia.Neustále ignoruje judikáty NS SR,že pôvodný výsluhový príspevok sa len považuje za výsluhový dôchodok.Nie je neobvyklé ignorovanie rozsudkov KS,odvolania NS SR a dovolania NS SR, čo konštatuje aj NS SR.

 • JUDr. Marián ĎURINA:

  Vážení priatelia,

  možno, že Vašej diskusii o výsluhových dôchodkoch a výsluhových príspevkoch prispeje aj zverejnený:

  ROZSUDOK Najvyššieho súdu SR čís. k.: 9So 112/2009 z 30.06.2010

  Výsluhový príspevok nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., zostáva výsluhovým príspevkom podľa zákona č. 73/1998 Z. z. a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa na účely trvania nároku na dávku výsluhového zabezpečenia priznanú podľa predchádzajúcich predpisov iba považuje.
  Z o d ô v o d n e n i a :

  Podľa § 255 ods. 1 veta prvá zákona o sociálnom poistení za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.
  Podľa § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby získané do 31. decembra 2003, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  Podľa § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Podľa prechodného ustanovenia § 124 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a zmene niektorých zákonov, výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods.1 písm. d) a odseku 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.
  Výsluhový príspevok vzhľadom na iný spôsob jeho výpočtu nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku, priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. a naďalej je výsluhovým príspevkom podľa zákona č. 73/1998 Z. z. Za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. na účely trvania nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, priznanú podľa predchádzajúcich predpisov, sa tento príspevok iba považuje.
  Ustanovenie § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je vyjadrením zásady zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z toho dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok pri vykonávaní zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Ing. Jozef Šamaj PB:

  Ján Bur.: 25.10.2012 o 23:51 – Len dodatok, kolegovia radili dobre, no poznal som takých, ktorí si dali žiadosť ku 30.12., nie 31.12. …len neviem, ako to potom bolo s počítaním výšky dôchodku, či im počítali z toho roku čo odišli, alebo z predošlého….

 • Jozef Kotulič:

  odkaz pre: Ján Bur.:25.10.2012 o 23:51
  Rozhodnúť sa musíte sám, ale pomôcť by vám mohli aj tieto ustanovenia zo zák.328/2002 Z.z.
  § 38 – (1) Polica:jt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov.
  § 83 – (1) Na žiadosť sa poskytujú
  b) odchodné,
  d) výsluhový dôchodok,
  § 84 – (1) Na konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 29) ak tento zákon neustanovuje inak.
  (2) Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veciach uvedených v § 83 ods. 1 do 90 dní od začatia konania. Ak vzhľadom na povahu veci útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia nemôže rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodov útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznamuje účastníkom konania.
  (3) Proti rozhodnutiu orgánov uvedených v § 83 možno podať písomné odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
  (6) Právoplatné rozhodnutie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia je preskúmateľné súdom.
  (8) Do vlastných rúk sa doručuje
  a) rozhodnutie, ktorým sa dávka alebo služba sociálneho zabezpečenia priznáva, nepriznáva, odníma, znižuje alebo sa zastavuje výplata dávky, a rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť vrátiť neprávom vyplatené sumy,
  (9) Podanie odvolania proti rozhodnutiu o znížení dávky, o zastavení výplaty dávky a o odňatí dávky sociálneho zabezpečenia nemá odkladný účinok.
  O podrobnejšie vysvetlenie treba požiadať príslušný služobný úrad, ktorý bude dávky vyplácať:

 • Štefan Kin:

  pre Ján Bur.: z 25.10.2012 o 23:51

  Dávku výsluhového zabezpečenia Vám priznajú ododňa kedy Vám vznikol na jej výplatu zákonný nárok, aj keď Vám samotné rozhodnutie bude vydané a doručené neskôr. To znamená, že podľa Vami uvedených informácií, Vám vznikne zákonný nárok na dávku výsluhového zabezpečenia – výsluhový dôchodok dňa, resp. odo dňa 01.01.2013 a zároveň Vám tento nárok príslušný orgán soc. zabezpečenia prizná podľa takého zákona, ktorý bude dňa 01.01.2013 platný a účinný. Polopatisticky povedané, ak by prejudikovaná nová právna úprava bola parlamentom prijatá a nadobudla účinnosť 01.01.2013, tak “stará právna úprava” by tým platila “iba” do 24.00 h dňa 31.12.2012 a Vy ste ešte do tej doby požiarnik, t.j. v služobnom pomere. Od 00.00.01 dňa 01.01.2013 t.j. v prvú sekundu nového roka kedy už ani Vy nebudete požiarníkom – nebudete v služobnom pomere, by súčasne začala byť účinná nová právna úprava podľa ktorej Vám potom priznajú nárok ktorý z nej bude vyplývať, ak z nej bude vyplývať. Samozrejme ak by zákonodárca v prechodných ustanoveniach nepovedal niečo iné…

 • Robert Kešámrk:

  Ján Bur.:
  25.10.2012 o 23:51

  Podľa môjho názoru 31.12.. Vám ešte trvá služobný pomer do 24.00 hod. a uplynutím 24 hod. Vám vzniká nárok na výsluhový dôchodok za dodržania ostatných podmienok. Čiže nárok Vám vzniká 1.1.2013 a počítať sa bude podľa aktuálnych predpisov, ak v prechodných alebo osobitných ustanoveniach nebude ustanovené inak. Ale overte si to radšej.

 • Dušan Hanák:

  Ján Bur.:
  25.10.2012 o 23:51 ja som skončil ku 31.12.2004 a VD mi bol priznaný až 31.1.2005 s so spätnou platnosťou ku 1.1.2005.

 • Ján Bur.:

  Dobrý deň.
  Nehnevajte sa že Vás otravujem, ale potreboval by som poradiť. Začal som sledovať Vašu stránku (aj som skúsil poslať komentár ale asi som to zle poslal). Mám taký problém. Som hasič a mám podané ukončenie prac. pomeru k 31.12.2012.
  Ako mi budú rátať dôchodok, odstupné a pod. podľa dátumu ukončenia pomeru, alebo priznania, ak ta novela začne platiť od 1.1.2013. Neviem či po starom alebo po novom.
  Teraz som v neistote a jeden kamarát mi radil aby som dal ukončenie už k 30.11.2012, ale neviem či by mi to ešte schválili.
  Veľmi pekne vopred ďakujem !

 • Gabriel:

  No predsa som len trošku pátral a na stránke
  http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2012.php
  som našiel celkom slušnú kalkulačku na výpočet príjmu. Ak som to správne pochopil, tak sa najprv z hrubej mzdy odvedú odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 13,4% a z toho čo zostane sa odvedie daň z príjmu 19%. Keďže poberám výsluhový dôchodok, nemám nárok na odpočítanie NZČD (nezdaniteľnú časť základu dane).
  PS: v mojej predchádzajúcej otázke mi šlo o správny výpočet, lebo som sa plietol – predsa len nie som “financmajster”, či zrátať 13,4 + 19 spolu, alebo ako. Už viem. Prepáčte za vstup do témy.

 • Gabriel:

  ODVODY:
  dobrý deň,
  chcel by som sa informovať, že v akej výške sú odvody z príjmu, keď už som poberateľom výsluhového dôchodku a našiel by som si zamestnanie v “civilnej” sfére. Stačí mi nejaký údaj v percentách z hrubého príjmu. Lebo viem, že u poberateľov výsluhového dôchodku je to rátané inak ako u bežných zamestnancov – tuším sa tam nezahŕňa nezdaniteľná časť príjmu. Nikde som sa k tomuto údaju nedopátral.
  Ďakujem.

 • mjr. Ing. Štefan Bukovan:

  Niko: na rezortnej sieti – http://forum.mil.sk . Mimo rezortnú sieť (teda mimo počítačov registrovaných do domény mil) je fórum neprístupné.

  Gabriel Meszaros:
  8.10.2012 o 11:56
  Jedna z možných odpovedí sa nachádza v príspevku pána Ďurinu – jedným z pravdepodobných dôvodov bolo zamedzenie úniku vyškolených príslušníkov mužstva a poddôstojníkov z funkcií a ďalším dôvodom pravdepodobne aj zachovanie kapacít pre AOS – ak by sa dôstojníci regrutovali z poddôstojníkov, ktorí popri zamestnaní a vo svojom voľnom čase vyštudovali vysoké školy, AOS by nebola potrebná.

 • JUDr. Ďurina:

  Vážení priatelia,

  štdoval som v rokoch 1968-1972 na Vojenskej strednej odbornej škole raketového vojaska a delostrelectva v Martine. V jednom ročníku bolo 5 tried (dve s technickým a tri s veliteľským zameraním). Všetci sme spoločne a bez rozdielu študovali 4 roky a maturovali rovnako. Vyradení sme boli v hodnosti rotmajstov a prevzali na seba záväzok vojenskej služby vojaka z povolania ČSĽA na 8 rokov.
  Lenže pôsobenie u bojových útvarov malo katastrofálne dôsledky. Absolventi “veliteľského smeru” boli automaticky obsadzovaní do dôstojníckych funkcií a boli onedlho povyšovaní do dôstojníckych hodností. Tí všetci mali dobré podmienky k rastu kariéry. Dosiahli hodnosť: major, podplukovník a plukovník.
  U rotmajstrov “technického smeru” nastal problém. Pôsobili zväčša iba na podradných praporčíckych funkciách, v muničných skladoch, technických opravovniach plukov, starší zbrojári…. odkiaľ vyšší postup bol takmer nemožný. Takýto praporčíci mali doslova zakázaný prístup na vojenské vysoké školy, pretože spoločnosť ich potrebovala práve na tých nepopulárnych miestach, bez možnosti perspektívy a kariérneho rastu. Museli byť 1 rok na dôstojníckych funkciách, potom uribiť dôstojnícke skúšky a potom prijímacie pohovory na Vojenskú školu. Pamätám si ako to bolo diskriminačné voči praporčíkom a dnes sa o tom mlčí.
  Po rokoch, keď sa stretávame na maturitných večierkoch, takmer ani jeden absolvent z technického smeru sa nestal dôstojníkom! Nuž nebola to zjavná krivda?
  Aj mne odkazovali, aby som ešte vydržal a na VAAZ Brno (Voj. akadémiu Antonína Zápotockého) určite pôjdem. Dúfal som a ohýbal chrbát ako sa dalo a keď som mal 26 rokov som dostal jasnú odpoveď. Na štúdium som už starý. Takže ma oklamali. Nuž, nezostávalo mi nič iného, ako si podať prihlášku na Právnickú fakultu UK v Bratislave. Aj tu upozornili, že nech idem radšej študovať na nejakú vojenskú školu, veď je ich dosť. Keď som však úspešne urobil skúšky a prijali ma na štúdium, vedľa mňa sedela zdravotná sestra, účtovná referentka, policajt, absolvent hotelovej akadémie, absolvent eletrotechnickej priemyslovky…atď. Iných študentov mohli bez problémov prijať, vojaka však nie. Ale vydržal som, prežil som to, vyštudoval som.
  V roku 1980 som odišiel do zálohy. Mesačné príjmy mi poklesli o 1/3 po dobu piatich rokov a to bola daň za to štúdium. Kto to prežil za bývalého režimu vie o čom hovorím. Stal som sa advokátom a právnu prax vykonávam dodnes. Všetci moji “vojenskí” spolužiaci sú však už na dôchodku. Od armády som nedostal nič, ani výsluhový dôchodok, ani iné benefity. Ani pri presadzovaní výhod z odslúžených rokov 1. pracovnej kategórie mi nepomôže. To musím zvládnuť sám.
  Záver:
  Priatelia, ak máte možnosť študovať – urobte to a neváhajte. Armáda sa o Vás nepostará vždy podľa Vašich predstáv. Všetko Vám môžu vziať, ale vzdelanie nikto a nikdy! A to sa stalo aj v mojom prípade.
  Držím Vám palce!

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • mjr. Ing. Štefan Bukovan:

  A k tomu “dopočutiu” – NGŠ vo svojich prezentáciách k pripravovaným novelám zákonom potvrdil, že poddôstojníci a mužstvo s vysokoškolským vzdelaním budú za určitých podmienok môcť prejsť medzi dôstojníkov – ALE pôjde len o vybrané študijné odbory podľa potrieb OS SR. Viac sa dá nájsť na intranete MO SR forum.mil.sk

  Ale určite to nebude v októbri tohto roka a ani k 1.1.2013. Dôvody sú tam uvedené tiež. treba si nájsť trocha času, počítač s prístupom na intranet a prečítať si tých pár diskusií. Väčšina je o ničom, ale zopár informácií je tam uvedených.

 • mjr. Ing. Štefan Bukovan:

  Titul uznajú, to nie je problém, ale to je tak všetko. Vojak ktorý slúži 7 rokov v armáde by už mohol vedieť že titul kariéru nezmení – od roku 2005 sa nedá prestúpiť z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov do zboru dôstojníkov aj keby mal vojak 10 titulov. Jediná teoretická možnosť na priznanie dôstojníckej hodnosti je odchod do zálohy a následné znovozregrutovanie za dôstojníka.

 • Gabriel Meszaros:

  Niko:
  8.10.2012 o 10:59
  Citujem “Len mne bolo povedané, že titul nadobudnutý počas služby, sa neuznáva, len ak by som znova nastupil”. V tom prípade požadovať od toho čo to povedal na základe čoho to povedal (vyhláška, zákon, …). Pripadá mi to ako účelové obmedzovanie.
  Bežne si ľudia popri zamestnaní robili VŠ práve kôli kariérnemu postupu.
  Bolo by asi dobré vedieť, čo by sa zmenilo vystúpením a znova nastúpením.

 • mior:

  Nevidím dôvod, aby Ti nebol uznaný titul. Mne tiež po ukončení doktorandského štúdia a získanie titulu PhD. hneď v ten deň skúšky deň titul uznali…

 • Niko:

  Pre mior:Vysoká škola je akreditovaná, mám aj z ministerstva školstva potvrdený diplom, že sa akceptuje u nás. áno chcem sa uchádzať o vyššiu funkciu, kde je potrebné vysokoškolské vzdelanie, a moje vzdelanie je aj v obore, ktorú si táto funkcia vyžaduje. Len mne bolo povedané, že titul nadobudnutý počas služby, sa neuznáva, len ak by som znova nastupil. a potrebujem zákon, alebo opatrenie, že tento titul sa mi moze uznat aj teraz v priebehu služby. Je také niečo?

 • mior:

  Titul ako taký sa uznáva, ak bol získaný na škole, ktorej bolo akreditačnou komisiou povolené dané tituly vydávať. Pokiaľ ide o zahraničnú školu, na ministerstve školstva a prípadnom webe je zoznam zahraničných vysokých škôl, ktorých tituly sa na Slovensku akceptujú.
  Pokiaľ je myslené uznanie titulu za účelom zvýšenia platu, tu rozhoduje, či na danú funkciu je požiadavka mať VŠ vzdelanie, prípadne jeho náhrada.

 • Niko:

  Pre Juraj H. študoval som súkromne, na Českej vysokej škole, ktorú som si aj sám platil. Mal som si vyziadat súhlas, ked som isiel studovat súkromne z vlastnych zdrojov ci mi to raz uznaju?! mimochodom odbor logistika. len neviem čo je pravdy na tom , ze teraz má vyjst ta novela zakona, ze mi to maju uznat?! nevies o tom nieco?!

 • Juraj H.:

  Pre Niko, 8.10.2012, 9:27. Podľa mňa je zásadný problém v tom, či si študoval so súhlasom zamestnávateľa, alebo bez tohto súhlasu!

 • Niko:

  Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom dosiahnutého vzdelania a jeho uznania v štátnej služba. Som profesionálny vojak už cca 7 rokov, a počas tohto obdobia som získal titul Ing., teda počas služby. Neviem či som sa správne dopočul, že od oktobra tohto roka, maju prijat novelu zákona, aby mi tento titul a dosiahnuté vzdelanie uznali. Teraz mám takú informaciu, že tento titul dosiahnutý počas služby, mi uznajú len ak by som znova nastupil do pracovneho pomeru. Moze mi niekto poradit? poprípade, ak takato novela ma byt (ak som sa dobre dopočul)moze mi niekto dat link na tuto zmenu, kde to najdeM?! vopred velmi pekne dakujem

 • Gabriel:

  No akurát mi z poisťovne došlo oznámenie o neakceptácii mojej námietky a tak to teda musím uhradiť. Pán Bukovan, o tej informácii som doteraz nevedel, že boli okrem dane z príspevku na bývanie sťahované aj odvody pre ZP – mal som info len o tej dani. Tým pádom je všetko vysvetlené a moja pripomienka je neaktuálna.

 • jonathan:

  to mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  Len pre informáciu, od hodnosti major som mal aj ja každoročne po zúčtovaní nedoplatky na zdravotnom poistení. Moja rada je len ísť po tom, nechať si všetko potvrdiť, OSOBNE predložiť a vysvetliť.

 • mjr. Ing. Štefan Bukovan:

  Gabriel:
  10.9.2012 o 13:50
  “Prečo teda nemajú tento nedoplatok vojaci aj v aktívnej službe, ktorí to “splatili” pravideľnými zrážkami zo mzdy?”

  Nemali, pretože nám každý mesiac stiahli nielen daň z príspevku, ale rovno aj zdravotný odvod. Vám to urobili naraz.

 • Valika:

  vlado:
  11.9.2012 o 20:05

  odchodné sa nepovažuje za zárobkovú činnosť (§10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z.) a teda nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.

 • Valika:

  Gabriel:
  10.9.2012 o 13:50

  “Prečo teda nemajú tento nedoplatok vojaci aj v aktívnej službe, ktorí to “splatili” pravideľnými zrážkami zo mzdy?”

  Z dôvodu dodatočného zdanenia príspevku na bývanie sa zvýšil nie len vymeriavací základ na platenie preddavkov na daň z príjmov ale zvýšil sa aj vymeriavací základ na zdravotné poistenie. Keďže Vám už príjem nebol vyplácaný, nebolo Vám možné “stiahnuť” preddavky na daň ani preddavky na zdravotné poistenie a teda sa to zúčtovalo v rámci ročného zúčtovania. Daň z príjmov ste mali vysporiadanú v rámci ročného zúčtovania dane z príjmov a teraz Vám bolo doručené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

 • vlado:

  Dobrý deň.
  Chcel by som sa informovať či z obchodného vyplatené tento rok sa platia zdravotné odvody.
  Dakujem

 • Gabriel:

  Zaplatiť to každopádne musím, teda ak nechcem mať na krku exekútora. Samozrejme ak nedospejem k inému výsledku skôr ako uplynie lehota 45 dní. Odvolať priamo u ZP Dôvera som sa odvolal, takže budem asi len čakať. V stredu to budem ešte riešiť s paní na ÚFZ, čo mi robila ročné zúčtovanie za rok 2011.

 • Ing. Jozef Šamaj:

  Gabriel – ak zaplatíš, už nič nedostaneš nazad, to ti je asi jasné. Neviem či to tak funguje, ale napíš na Dôveru ešte raz, popíš tak ako tu k čomu došlo a pridaj, že túto situáciu riešiš s UFZ a zaplatíš, alebo nezaplatíš potom až bude tento rozpor doriešený…tým však asi riskuješ exekúciu……
  Alebo sa obráť na právnika a ten zariadi čo treba…..
  Alebo zaplať a rieš s UFZ a požaduj náhradu…..
  Alebo zaplať a ……………………………… :-(

 • Gabriel:

  NEDOPLATOK ZA ROČNÉ ZÚČTOVANIE POISTNÉHO (RZP) ZA ROK 2011:

  dobrý deň,
  pred pár dňami mi bolo doručené Oznámenie o nedoplatku na zdravotnom poistení za rok 2011 od poisťovne Dôvera. Dosť som sa tomu divil, keďže odvody za mňa platil zamestnávateľ – Ozbrojené Sily SR.
  Minulý rok k 29.7.2011 som bol prepustený do zálohy a od 30.7.2011 som a stal poberateľom výsluhového dôchodku. Takže za obdobie 1.1.2011 – 29.7.2011 za mňa platil odvody zamestnávateľ a od 30.7.2011 zase štát.
  Keďže po mojom odchode do výsluhy nadobudlo platnosť nariadenie o zdanení Príspevku na bývanie (ďalej len PnB), tak mne ako už neaktívnemu príslušníkovi OS SR bolo toto zdanenie vykonané v Ročnom zúčtovaní dane za rok 2011 (ďalej len RZD 2011). Ale čo sa stalo! Výšku PnB za 7 mesiacov mi pripočítali k môjmu pôvodnému hrubému príjmu a tým pádom mi v RZD 2011 vyšla iná suma v celkovom príjme ako bola skutočná a tým pádom aj iné odvody. Samozrejme že všetky odvody mi boli vyrúbené z hrubého platu, ktorý som oficiálne dostával každý mesiac.
  A tak mi vznikol NEDOPLATOK na RZP vo výške cez 64€.
  Chcem sa touto cestou informovať, že ako mám postupovať, keď sa necítim vinný za tento nedoplatok. Poslal som aj “námietku” priamo do ZP Dôvera, tak čakám na odpoveď. Predbežná informácia z ÚFZ znie, že som POVINNÝ si to zaplatiť SÁM!
  Otázka znie, prečo JA, keď ja som tento rozdiel nezapríčinil? Prečo teda nemajú tento nedoplatok vojaci aj v aktívnej službe, ktorí to “splatili” pravideľnými zrážkami zo mzdy?
  Každý zatiaľ od toho dáva ruky preč. A ja mám 45 dní na uhradenie. Samozrejme že to uhradím, len sa mi zdá nefér takéto zaobchádzanie.

 • rado:

  Odpoved ad:Peter: 7.9.2012 o 12:41.
  Dobry den,
  podla Vami formulovanej otazky predpokladam, ze prislusne potvrdenie o dlzke praxe potrebujete z dovodu preukazania praxe na ucely overenia odbornej sposobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhl. MPSVaR c. 508/2009 Z. z. (o vyhradenych technickych zariadeniach). Podla publikovaneho vykladu Technickej inspekcie SR z marca 2010 (ISBN 978-80-970349-5-5) k §25 predmetnej vyhlasky (Zapocet dlzky odbornej praxe), cit. “Odborna prax sa preukazuje zvycajne potvrdenim od zamestnavatela, ze ziadatel o overenie odbornych vedomosti vykonaval cinnosti na prislusnom technickom zariadeni elektrickom prislusneho napatia a prislusnej triedy objektu. V pripade, ze napr. byvaly zamestnavatel uz neexistuje, je mozne, aby ziadatel dokladoval trvanie pracovneho pomeru napr. zapoctom odpracovanych rokov, alebo pracovnou zmluvou spolu s cestnym prehlasenim, ze pocas zamestnania vykonaval cinnosti na prislusnom technickom zariadeni elektrickom prislusneho napatia a prislusnej triedy objektu.”. Myslim, ze uvedene vysvetlenie je pre Vas problem postacujuce. Pokial viem, tak v praxi to skutocne takto aj funguje. Pekny zvysok dna.

 • lukasch99:

  Pre Petra (07.09.12 12:41):
  Dohodnite sa s firmou, aké “potvrdenie” bude akceptovať. Ak im stačí papier s pečiatkou, ďalej problém neriešim. Ale v zásade vidím tri možnosti: (1) Aj zrušený útvar by mal mať tzv. právneho nástupcu, môže to byť napr. premenovaný útvar, ktorý zostal v posádke, príp. nadriadené veliteľstvo. (2) Okrem toho existovala evidencia revíznych technikov na rôznych úrovniach(PVO, ženisti…), preto by som oslovil aj niekoho zo súčasných revíznych technikov, kto im vlastne dnes šéfuje, prípadne skúšobného komisára, ktorý Vám oprávnenie vydal, ak ešte slúži. (3) Pri troche dobrej vôle by možno mohol pomôcť aj personálny úrad, prípadne archív v prípade, ak z názvu zastávanej funkcie takáto činnosť (revízneho technika) priamo vyplývala, ale vo väčšine však revízny technici fungovali mimo vlastnej funkcie. To je však beh na dlhú trať.

 • Peter:

  Dobrý deň. Som výsluhový dôchodca a pracujem pre jednu nemenovanú elektromontážnu firmu. Keď som bol profesionálnym vojakom vykonával som 7 rokov funkciu revízneho technika elektrických zariadení. Chcem sa spýtať, či mi niekto nevie poradiť, kto mi dá potvrdenie o dĺžke praxi pri práci na elektrických zariadeniach, keď útvary na ktorých som vykonával vyššie spomenutú funkciu už neexistujú??? Ďakujem za odpovede.

 • martha:

  Dobrý deň, chcem sa opýtať či tí čo chcú zdaňovať výsluhové dôchodky vedia aj o prípadoch, keď je matka výsluhová dôchodkyňa, samoživiteľka, stará sa o 3-4 maloleté deti,aby tieto deti uživila musí aj ďalej pracovať, za minimálnu mzdu 194,- €, však má dôchodok. Výška dôchodku je do 500,- €. Životné minimum pre matku a tri deti je 461.04 €. Podľa tohoto má štát peniaze na vyplácanie sociálnych dávok ? Pravdepodobne o tomto ani nevedia, lebo si myslia,že každý má dôchodok nad 800,- € a nemá deti

 • Pali:

  Podľa informácii na VUSZ, je možné požiadať o vystavenie potvrdenia o tom, že ste poberateľom výsluhového dôchodku, ktoré nahrádza preukaz vojenského dôchodcu. Informujte sa na telefonnych číslach VUSZ podľa regiónu bydliska.

 • Matej2:

  Ja taký preukaz mám a musím povedať že aj má význam. Kladiem si otázku prečo bolo vydávanie takéhoto preukazu zrušené lebo ho často aj používam pri vstupe do vojenského objektu a všetci ho doteraz rešpektujú .Stálo by za vec iniciovať zo strany kompetentných ÚR ZVSR prijať rozumné riešenie lebo skutočne to v praxi dobre funguje .
  A nakoniec keď bol zrušený rozkazom MNO tak je vlastne aj neplatný ako čítam a citujem: Preukaz je vydaný v súlade s rozkazom ministra” podpísal vtedajší riaditeľ VÚSZ plk. Ďuriš.

 • Matej:

  Štefan, ste sa mal opýtať či taký klub existuje. Hovorca vie prd.
  Dôsledne som si prešiel zoznamy a zistil som:
  Existujú kluby Zväzu vojakov Slovenskej republiky, ale nie vojakov v zálohe,
  Alebo myslel Klub generálov, tí majú vstup všade v uniforme zadarmo a sú ako hostia.
  Potom je tu ÚN – veterán alebo Únia vojnových veteránov (ÚVV)tie však kluby ani členskú základňu nemajú.
  Potom je klub výsadkárov SR, potom sú združenia (pontonierov a pod.)

  Tak sa prosím opýtaj “..koho pánko mysleli”.

 • mjr. Štefan Bukovan:

  Včera som sa na toto isté opýtal hovorcu OS SR keď odkaz na uvedený článok dal na facebook. Jeho reakcia bola v zmysel: prečo na pozitívnej správe hneď hľadáme negatíva.

  Nakoniec to zaklincoval tým, že voľný vstup nebol predmetom uzatvorenej zmluvy a že môžeme byť radi, že firma ktorá letecký deň zabezpečuje súhlasila s uzatvorením dodatku a tým si znížila zisk. Doteraz som si myslel že ide o prezentačnú aktivitu OS SR pre verejenosť a vlastných súčasných a aj bývalých zamestnancov a nie o aktivitu, ktorá má prinášať zisk súkromnej firme. Naviac som predpokladal že hovorca si overí realitu (teda ako je to s tými preukazmi) a napíše nejaké riešenie….

 • Slavo:

  Chcem sa opýtať narazil som na článok http://www.siaf.sk/aktuality/vojaci-budu-mat-volny-vstup-na-siaf-2012.html tu je výpis ktorý ma zaujal:
  Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú môcť navštíviť SIAF 2012 zdarma po preukázaní sa platným služobným preukazom, resp. bývalí príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa pri vstupe preukážu preukazom vojenského veterána alebo preukazom vojenského dôchodcu.
  A tu je moja otázka. V článku/v poradenstvu/ zo dna 6.6.2012 o 17:49 na tejto web stránke bola otázka o preukaze voj. dôchodcu:
  citát z otázky a nato hneď aj odpoveď na tu danú otázku z tohoto dna:

  Dobrý deň stal som sa výsluhovým dôchodcom a chcel by som sa opýtať kde by som mohol požiadať o preukaz vojenského dôchodcu a čo k tomu potrebujem ďakujem
  rado:
  6.6.2012 o 21:44

  ad preukaz voj. dôchodcu: Dobry den,
  Preukaz vojenskeho dochodcu bol vydavany VUSZ Bratislava v zmysle RMO c. 77/1999 (Cinnost sluzobnych organov s poberatelmi dochodkov zo socialneho zabezpecenia vojakov v rezorte ministerstva obrany). Tento RMO bol prilohou c. 1 k nariadeniu ministra obrany Slovenskej republiky c. 2/2009, s ucinnostou od 1. 2. 2009 zruseny. V sucasnosti uz ziaden oficialny preukaz vojenskeho vysluhoveho dochodcu NEEXISTUJE. Pokial budete potrebovat preukazat poberanie davky vysluhoveho zabezpecenia, mozte pouzit na tento ucel len prislusne pisomne rozhodnutie VUSZ o priznani davky, ktore Vam bolo doporučene.

  A TU JE MOJA OTÁZKA: Ako sa bývalí príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky,máju dostať bez preukazu na SIAF 2012 zdarma keď žiadna inštitúcia daný preukaz NEVYDÁVA!!! Nie je to trochu postavene na hlavu!!!

 • Jozef Kotulič:

  Katarína: 19.8.2012 o 19:23
  Udeľovanie vojenských vyznamenaní rieši § 137 zákona č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, kde sa v odseku (4) píše: “Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.”
  Udeľovanie vyznamenaní je aj v právomoci prezidenta SR a podrobnosti sú uvedené v zákone č. 522/2008 Z.z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky.
  Platné právne predpisy ale uvádzajú, že návrhy na udeľovanie vyznamenaní predkladajú len právnicke osoby. Fyzické osoby takéto právo nemajú. To, ale neznamená, že nemôžete podať podnet. Osobne by som odporučil napríklad takýto postup. Dať podnet na Ústrednú radu nášho zväzu, pravda ak ide o člena zväzu. Alebo ako fyzická osoba, môžete podať písomný podnet na udelenie vyznamenania aj priamo ministrovi obrany SR alebo prezidentovi SR.

 • Katarína:

  Dobrý deň, chcela by som sa informovať o tom, ako to funguje s vyznamenaním vyslúžilého vojaka 2. svetovej vojny. Ide o môjho starého otca, ktorý má už 91 rokov a v spomínanej vojne bojoval, prišiel o veľa kamarátov a nedostal za to žiadne uznanie. Ak by ste mi vedeli nejako pomôcť, bola by som veľmi rada.

 • Luboš:

  Kolegova p, litva jedná aj za vojakov a nemá mandát, je potrebné odslať :
  adresát : litva@ozpsr.sk ; miroslav.litva@minv.sk
  Vážený pán Ing. Miroslav Litva, touto cestou Vás osobne upozorňujem, že nemáte mnou podpísané splnomocnenie na jednanie s ministrom vnútra vo veci znižovania môjho výsluhového dôchodku akýmkoľvek spôsobom. V prípade, že dôjde k jeho zníženiu s odôvodnením ministra, že to bolo s Vami prejednané a ste s tým vyjadrili súhlas, budem predmetnú čiastku aj s príslušenstvom kompenzovať u Vás osobne súdnou cestou

 • Roman:

  Judikatura českých soudů
  • Publikováno: 1.4.2007
  • Typ: výklady
  • Zdroj: Daňový expert 2007/2
  „Legislativní přílepky“
  Podle nálezu Pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 15. února 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06, http://www.judikatura.cz, vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 37/2007 Sb.
  K předpisům:
  • zákon č. 21/1992 Sb.
  • zákon č. 319/2001 Sb.
  • zákon č. 443/2006 Sb.
  Vybočení z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům může nabýt povahy překročení intenzity daného návrhu, anebo povahy extenzivního překročení předmětu vymezeného návrhem zákona. První případ bývá U. S. doktrínou označován jako tzv. legislativní jezdci („legislative riders“), jejichž používání je v USA často a vzrušeně diskutováno, nicméně je považováno sice za nežádoucí, avšak ústavně konformní formu pozměňovacích návrhů. Od tohoto prvního případu je však nutné odlišit druhý případ, nazývaný „wild riders“ (tzv. divocí jezdci). V tomto případě jde o překračování kritérií testu uplatňovaného na základě tzv. germaneness rule, tj. pravidla úzkého vztahu. Jinými slovy jde o testování otázky, zda v konkrétním případě jde o řádný pozměňovací návrh anebo o návrh, pro který se v českém prostředí vžilo označení tzv. „přílepek“. V tomto případě se technikou pozměňovacího návrhu k návrhu zákona připojí úprava zcela jiného zákona, s legislativní předlohou nesouvisejícího.
  Poslanecká sněmovna nerozpoznala, že předkládaný pozměňovací návrh nelze za takový z hlediska materiálního považovat. Ústavně konformní výklad ustanovení, jež upravují právo podávat pozměňovací návrhy k projednávanému návrhu zákona vyžaduje, aby pozměňovací návrh skutečně toliko pozměňoval předkládanou právní úpravu, tzn. v souladu s požadavky tzv. pravidla úzkého vztahu, podle kterého se pozměňovací návrh musí týkat téhož předmětu návrhu, který je v legislativním procesu právě projednáván, by daný pozměňovací návrh neměl vybočit z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům v podobě extenzivního překročení předmětu projednávaného návrhu zákona. Toto odpovídá dle názoru Ústavního soudu ústavně konformní interpretaci návětí ustanovení § 63 odst. 1 JŘPS. Tento požadavek však nebyl dle Ústavního soudu v daném případě splněn. Tím mj. došlo k porušení dělby moci, s důsledky pro principy tvorby souladného, přehledného a předvídatelného práva, které Ústavní soud již dříve spojil s atributy demokratického právního státu, dále k obcházení institutu zákonodárné iniciativy podle čl. 41 Ústavy ČR a porušení práva vlády vyjádřit se k návrhu zákona podle čl. 44 Ústavy ČR.
  Po posouzení obsahu a účelu jak původního návrhu zákona, tak i předmětného pozměňovacího návrhu, dospěl Ústavní soud k závěru, že obsahy i účely obou zkoumaných předmětů se zásadně liší. Už z tohoto důvodu bylo třeba konstatovat, že předmětný pozměňovací návrh vybočil z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům. Jinými slovy je zřejmé, že šlo jen o tzv. pozměňovací návrh, který jím mohl být snad jen ve smyslu formálním, nikoli však ve smyslu materiálním. Zákon ve formálním smyslu nelze v materiálním právním státu chápat jako pouhý nosič nejrůznějších změn prováděných napříč právním řádem. Materiálně nazíraný právní stát naopak vyžaduje, aby zákon byl jak z hlediska formy, tak co do obsahu předvídatelným konzistentním pramenem práva.
  Požadavek předvídatelnosti zákona jako součást principu právního státu přestává být naplňován v okamžiku, kdy novelizace zákona je součástí jiného zákona ve formálním smyslu, jehož obsah s novelizovaným zákonem nijak nesouvisí. Orientace adresáta právní normy v právním řádu se tak bez použití přístrojů informačních technologií stává zcela nemožnou. Přitom je zřejmé, že bez možnosti používání těchto systémů se dnes již v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se problematizuje uplatnění obecné zásady právní, podle které neznalost zákona neomlouvá. Právo se tak stává pro své adresáty zcela nepředvídatelné.
  Ústavní soud dal ve svém nálezu jasně najevo, že již nebude tolerovat zaběhnutou praxi, kdy se při projednávání určitého zákona v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu připojí k návrhu zákona úprava zákona naprosto odlišného, která s legislativní předlohou nijak nesouvisí. Jedná se o nález, který bude mít široký dopad na legislativní proces v České republice.

 • Roman:

  Oprava
  Roman:
  31.7.2012 o 7:05
  Základným problémom je, že dotknutí vedia, že prijímajú v rozpore s právnymi predpismi zákony, lebo sa vraj ponáhlajú. Mne nepomôže výhovorka, keď idem rýchlo autom !!! Tak nech si zmenia rokovacie poriadky a legislatívne pravidlá.
  Novela zákona č. 328/2012 Z.z. bola vpašovaná do poslaneckého návrhu výborom v rámci pripomienok a návrhov zmien zákona predloženého do NR SR pre 2. čítanie. Teda zákon vôbec nebol v 1. čítaní a výbor prekročil svoje oprávnenie a každý až do prijatia mlčal. Ide o neústavné konanie pri tvorbe legislatívy , pretože boli porušené legislatívne pravidlá vlády, NR SR a ústava.